Архив

Одобриха нови 27 проекта по ОПАК

По ОП „Административен капацитет” са одобрени нови 27 проекта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 16 489 904 лв., съобщиха от Финансовото министерство.
От тях по процедура по подприоритет 3.3 „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” са одобрени 3 проекта с общ бюджет 7 984 486 лв. Целта на проектите е усъвършенстване на Единната информационна система за противодействие на престъпността и повишаване на качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез подобряване и развитие на системата и централизирания портал на е-правосъдие. По процедура по подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация“, насочена към централните администрации, са одобрени
3 проекта на обща стойност 1 778 392 лв. А по процедура по подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, са одобрени 21 проекта на областни и общински администрации на обща стойност
6 727 025 лв.
Междувременно продължава и ускореният темп на разплащане по ОПАК по вече стартирали проекти. Управляващият орган изплати допълнителни
310 669 лв. за последните седмици, като се предвижда да бъдат преведени още 251 627 лв. по проекти на общини, с което общата сума става 562 296 лв. От стартирането на ОПАК досега са отворени 52 конкурса, подадени са близо 1600 проектни предложения, сключени са 284 договора за безвъзмездна финансова помощ за над 200 млн. лв., като от тях са изплатени повече от 96 млн. лв. Това представлява над 27% от общия бюджет по програмата.