Архив

Стартираме пилотен проект за 16 млн. лв. за съвременни социални жилища

58 млн. евро ще бъдат вложени в образователна инфраструктура, енергийна ефективност на училища и детски градини, както и в проекти за превенция на риск от наводнения в малки населени места. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР).
„Тя е от програмите с изключително добра реализация и степен на усвояване. Винаги има дис­баланс между критиките и похвалите. Радвам се, че този път той беше в посока повече положителни оценки за управляващия орган”, заяви още Лиляна Павлова. Тя допълни, че препоръката на Реналдо Мандметс, ръководител на отдел „България“ в Генерална дирекция „Регионална политика” в Европейската комисия, е да се фокусираме върху изпълнението, разплащането на договорите и качеството. „Иначе той отбеляза
високото ниво на договаряне и програмиране, доброто качество на новите схеми, целесъоб­разността и интегрираността на проектите, както и прозрачността и добрата комуникация в работата с управляващия орган”,
обобщи строителният министър.
Предстои да бъдат сключени още 48 договора по ОПРР. Така общият брой на сключените договори до края на годината ще нарасне до 751, а общият размер на финансовата помощ ще достигне 2,245 млрд. лв.
Общо 139 са приключилите проекти по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 на програмата. 536 хил. души са облагодетелствани от общо 109 обновени сгради на образователната, социалната и културната инфраструктура по приоритетна ос 1, а 89 хил. души - от укрепването на свлачища. 162 км са рехабилитираните пътища. 116 сгради са ремонтирани по приоритетна ос 4, а площта на укрепени или с изградена контролно-измервателна система свлачища е 311 805 кв. м.
По програма JASPERS към 15 ноември е обявена схема за подкрепа за интегриран градски транспорт в Плевен, Стара Загора, Пловдив, Варна и Русе по линия на Техническа помощ на ОПРР на стойност 204 млн. лв. Срокът за кандидатстване е 15 март 2012 г. По ОПРР стартира и пилотен проект за осигуряване на съвременни социални жилища за уязвими, малцинствени и социалнослаби групи. Финансовият ресурс е 16 млн. лв., а конкретни бенефициенти са общините Бургас, Видин, Девня и Дупница. Срокът за кандидатстване е 1 март 2012 г.
Дейността за изграждането на газопреносна мрежа между България и Сърбия се прехвърля в Оперативна програма „Конкурентоспособност”, но средствата остават в ОПРР. С този ресурс ще бъдат финансирани проекти от списъка на чакащите. 43 млн. евро ще бъдат вложени в енергийната ефективност и образователната инфраструктура, включително и за няколко университета. С 15
млн. лв. пък ще се финансират мерки за превенция от наводнения в малките населени места.
Комитетът за наблюдение реши да предостави 28 млн. лв. за Музея на София. Средствата ще бъдат прехвърлени на конкретен бенефициент - Министерството на културата, с които идейният проект за българския Лувър може да се превърне в реалност.
10 млн. евро са заложени за комуникационния план на ОПРР. „Смятаме, че към днешна дата този ресурс е прекалено голям”, заяви строителният министър. Затова 5 млн. евро ще бъдат предоставени за подготовката на проекти за следващия програмен период. Останалите ще бъдат вложени в допълнителни информационни материали, публикации в печатни и електронни медии, подготовка и реализация на печатни рекламни материали, както и в обучение на представители на медиите.
Към днешна дата от общ ресурс над 3 млрд. лева по Оперативна програма „Регионално развитие” са отворени 96% от схемите за финансиране. Голяма част от договорите са сключени, само няколко остава да бъдат подписани до края на годината. 18% от бюджета на програмата, или общо 28% от стойността на общо сключените договори са разплатени.

Деница Николова, гл. директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“:

Засега санкциите по ОПРР са поради нарушения на ЗОП

„При проверени над 190 договора по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) са регистрирани над 60 сигнала за нередности. Те в никакъв случай не означават, че са 100% доказани нарушения”. Това съобщи Деница Николова, гл. директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и ръководител на управляващия орган на ОПРР след приключване на деветото заседание на Комитета за наблюдение на програмата. „За бенефициентите размерът на финансовите корекции е значим, тъй като те се вземат директно от бюджета на общините. От гледна точка на финансовия ресурс на ОПРР средствата са незначителни. В момента те са около 5 млн. лв.
Важното е да не нарушаваме българските и европейските интереси.
Повечето санкции се налагат заради нарушения по Закона за обществените поръчки”, обясни Николова.
Според нея процентът на финансовите корекции ще нараства с всеки изминал ден. „Бенефициентите все още не могат да се научат да внимават и стриктно да следят провеждането и оценяването на обществените поръчки. Тяхна е отговорността. Неприятни са санкциите, но това е начинът да се спазва финансовата дисциплина. Трябва да има стриктен контрол, за да могат да бъдат изпълнявани обектите качествено и в срок. Най-вече обществените поръчки да не обслужват нечии интереси. Няма опасност община да фалира заради финансова корекция, наложена им от нас”, подчерта ръководителят на ОПРР.
„В рамките на реализацията на всеки проект по програмата са водещи и качеството, и устойчивостта. Все повече ще наблягаме на тази тема”, предупреди Николова.
Според нея качеството и инвеститорският контрол са най-критичната точка при изпълнение на обект. Един проект сам по себе си може да е реализиран добре, но в рамките на следващите месеци да има негативен ефект от използването на некачествени материали или прекалено кратки срокове. „Всички сме наясно, че това нарушава имиджа както на програмата, така и на европейската общност”, подчерта тя.
По региони към края на ноември първенец е Югозападният район с 31%. В другите райони финансовото изпълнение плавно нараства, заяви Деница Николова.
„През следващия програмен период няма да се извършват частични ремонти и по този начин да се разпиляват ресурси. Ще се работи по цялостни проекти”, допълни тя.

Ново строителство за центрове от семеен тип

По Оперативна програма „Регионално развитие” ще бъдат предоставени над 107 млн. лв. за изграждането на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища. Бенефициенти са 62 общини, сред които Асеновград, Велико Търново, Ловеч, Кюстендил, Варна, Враца, Севлиево, Сливен, София и други.
При изпълнението на центровете от семеен тип се допуска само ново строителство на сграден фонд, съобразено с функционалните изисквания и типовите модели за изграждане на подобен обект.
При защитеното жилище може да се извърши и ремонт на съществуваща сграда, но с внедряване задължително на мерки за енергийна ефективност.
Предстои сключване на първите 26 договора по тази ос на ОПРР. Следващите проектни предложения ще бъдат одобрени в началото на новата година.