Архив

Обществени поръчки

 Наименование: Лот 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – жк „Лазур” – гр. Бургас, и изграждане на ново осветление. Лот 2. Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на улично осветление по ул. „Карлово” и ул. „Калофер” – жк „Лазур”, гр. Бургас

Възложител: Община Бургас
Описание: Лот 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – жк „Лазур” – гр. Бургас, и изграждане на ново осветление. Лот 2. Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на улично осветление по ул. „Карлово” и ул. „Калофер” – жк „Лазур”, гр. Бургас

Oсн. предмет: Външно осветление
Прогнозна стойност: 163 333 лв.
Kраен срок за изпълнение: 30.11.2010 г.
Срок за получаване на документация за участие: 26.07.2010 г., 16:00 ч.
Срок за получаване на оферти
или заявления за участие: 06.08.2010 г., 16:00 ч.
Отваряне на офертите: Сградата на община Бургас: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26
Дата: 09.08.2010 г., 11:00 ч.
За контакти: Инж. Чанка Коралска; Венцислава Трендафилова
Факс:  056 841996
Адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26
Адрес на възложителя: www.burgas.bg
Телефон: 056 907351

 Наименование: Строително-монтажни работи по проект „Благоустрояване на централна част – кв. 20 и част от кв. 13 по плана на с. Брестовене, община Завет, област Разград и благоустрояване на част от кв. 39 по плана на с. Острово, община Завет, област Разград по Договор № 17/322/00233 от 23.10.2009 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Възложител: Община Завет, област Разград
Описание: Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръжения към тях в кв. 20 и част от кв. 13 по плана с. Брестовене и част от кв. 39 по плана с. Острово, община Завет, област Разград, включваща: 1. Земни работи и озеленяване (съгласно проектната документация). 2. Екстериорно обзавеждане и паркови архитектурни елементи (съгласно проектната документация). 3. Изграждане на водопровод (съгласно проектната документация). 4. Изграждане на алейно осветление (съгласно проектната документация). 5. Изграждане на новопроектирани алеи, детски и спортни площадки (съгласно проектната документация). 6. Реконструкция на съществуващи алеи и площадки (съгласно проектната документация).

Oсн. предмет: Строителни работи на терени на детски площадки
Доп. предмети: Строителни работи по оформяне на зелени площи; Строителни работи на терени на паркове; Работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения; Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация.
Прогнозна стойност: 1 415 804 лв.
Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 6
Срок за получаване на документация за участие: 30.07.2010 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.08.2010 г., 10:00 ч.
Отваряне на офертите: Заседателна зала на община Завет, стая 201
Дата: 09.08.2010 г., 10:30 ч.
За контакти:  Община Завет, инж. Виолетка Кулева
Факс: 08442 2016
Адрес: гр. Завет, ул. „Лудогорие” №19
Адрес на възложителя:  www.burgas.bg
Телефон: 08442 2020
E-mail: zavet@zavet-bg.com

 Наименование: Строително-ремонтни работи за бул. „България”" - III етап, гр. Пловдив

Възложител: Община Пловдив
Описание: Предметът на поръчката обхваща изграждането на бул. „България” – III етап с подмяна на водопровод, реконструкция на пътно платно, възстановяване на пътно платно след подмяна на водопровод, след изграждане на отводнителна канализация за повърхностни води, както и след СМР по части ЕЛ и Т. Рехабилитация на пътна настилка. По-подробно описание е направено в документацията за обществена поръчка.

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Прогнозна стойност: 2 853 083.33 лв.
Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 90
Срок за получаване на документация за участие: 16.07.2010 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2010 г., 17:00 ч.
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. „Централен” 1, сградата на община Пловдив, ет. 12
Дата: 27.07.2010 г., 14:00 ч.

За контакти:  Дирекция ПНО, Евелина Палчева
Адрес: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” 1
Телефон: 032 656469

 Наименование: СМР на инфраструктурни обекти в община Угърчин (три обособени позиции)

Възложител: Община Угърчин
Описание: В рамките на настоящата обществена поръчка се кандидатства за три обособени позиции: I обособена позиция - Реконструкция и изграждане на улична мрежа в гр. Угърчин на улиците: „Ген. Столетов”, „Димитър Талев”, „Стефан Стамболов”, „Гео Милев”, „Напредък”, „Тракия”, „Освобождение” и „Пейо Яворов”, II обособена позиция - Реконструкция на централна градска част на гр. Угърчин и III обособена позиция - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Кирчево, община Угърчин

Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Прогнозна стойност: 3 640 000
Kраен срок за изпълнение: 30.04.2012 г.
Срок за получаване на документация за участие: 06.08.2010 г., 17:00 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2010 г., 10:00 ч.
Отваряне на офертите: Заседателна зала на община Угърчин
Дата: 16.08.2010 г., 10:30 ч.

За контакти: 5580, гр.Угърчин, пл.”Свобода" №1, Калин Тантулски
Факс: 06931 2014
Адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода” №1
Телефон: 06931 2121
E-mail: obshtina@ugarchin.com

 Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: ,,Обновяване на улични и пешеходни зони в централната градска част на гр. Петрич”, Обособена позиция №2: „Възстановяване, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и подобряване на градска среда в жк „Самуил”, град Петрич”, и Обособена позиция №3: „Озеленяване на градския пейзаж и изграждане на детска и спортна площадки в жк „Самуил”, гр. Петрич

Възложител: Община Петрич
Описание: По обособена позиция № 1 - Обновяването на улични и пешеходни зони в централната градска част на гр. Петрич включва реконструкция само на тротоарите, бордюрите и зелените площи на участъци от 12 улици. При реконструкцията се демонтират старата настилка с част от пътното легло под нея. Предвидено е тротоарите да се изпълняват с бетонови плочи 30/30/5 с БДС 625-81. Отделянето на тротоарите и зелените площи става с водещи ивици 10/18/50 см. И при ивиците и при бордюрите се прави бетонова основа клас В 15.При строителството се разрушава част от пътната настилка, затова е предвидено възстановяване на асфалтова настилка с ширина 0,50 м. Предвижда се изпълнение на понижения на тротоара в участъците на кръстовищата до изпълнение на изискванията за достъпна среда в урбанизирани територии. Основни видове строително-монтажни работи обхващат: подмяна на разрушени тротоарни настилки, изграждане на подходи за подобряване достъпа на хора с увреждания. По обособена позиция № 2 - При възстановяване, рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа и подобряване на градска среда в жк „Самуил”, град Петрич ще се извършат СМР при спазване изискванията на проектите за отделните пътни участъци на 17 улици. В ситуация на надлъжен профил улиците не се променят. Запазва се съществуващият габарит. Основни видове строително-монтажни дейности по предвидените за рехабилитация пътни участъци са включени в категориите земни работи, пътни работи, асфалтови работи, сигнализация и маркировка, принадлежности на пътя, които обхващат: полагане на асфалтобетон, полагане на бетонови бордюри, направа на тротоар с циментови плочи, направа на хоризонтална маркировка, поставяне на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, повдигане на дъждоприемни и ревизионни шахти, оформяне на пешеходни алеи в междублоковите пространства, изграждане на паркоместа в междублоковите пространства, изграждане на мрежи за енергоефективно и енергоспестяващо улично осветление. По обособена позиция № 3-За озеленяване на градския пейзаж и изграждане на детска и спортна площадки в жк ”Самуил”, гр. Петрич са предвидени следните дейности: подравняване на терена, направа на дренажен слой от трошена каменна настилка, направа на бетонова ограда, изграждане на подходи към площадката, доставка и монтаж на спортни съоръжения, изграждане на място на пясъчници и други детски съоръжения, доставка и монтаж на паркова мебел - пейки перголи и др., направа на чешма тип "фонтанка”, изграждане на мрежи за енергоефективно и енергоспестяващо улично осветление, направа на нови алеи и настилка, озеленяване, създаване на зелени площи кътове за отдих с поставяне на пейки и беседки, като за детската площадка за настилка на съоръженията трябва да се използва мека синтетична настилка, отговаряща на БДС. Тя се третира като ударопоглъщаща /мека/настилка и трябва да спомага за намаляване сериозността на някои злополуки при падане. Подходите към спортната площадка трябва да са изпълнени с бетонови плочи, а самата площадка трябва да е покрита с каучукова настилка. При извършване на озеленителната дейност трябва да се избегнат растителни видове с бодли, шипове, отровни или предизвикващи алергични реакции. За тревните площи трябва да се използват тревни смески, добре понасящи отстъпване при интензивно ползване.

Oсн. предмет: Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки
Доп. предмети: Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища
Прогнозна стойност: 3 198 682.12 лв.
Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 12
Срок за получаване на документация за участие: 06.08.2010 г., 16:00 ч.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2010 г., 16:00 ч.
Отваряне на офертите: В залата на общината, находяща се на 4 етаж
Дата: 17.08.2010 г., 11:00 ч.
За контакти: инж. Мариела Качулева, инж. Петя Кънчева
Факс: 0745 62090
Адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” 24
Адрес на възложителя: www.petrich.bg
Телефон: 0745 69131; 0745 69119
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg