Архив

С новогодишното шампанско гръмна и одисеята с пререгистрацията на фирмите

С края на последния работен ден на 2011 г. приключи и срокът, в който фирмите трябваше да се пререгистрират по Закона за Търговския регистър (ЗТР). 647 153 не го направиха. Това показват данните на Агенцията по вписванията към 31. 12. 2011 г. По този начин голяма част от фирмите, създадени в началото на 90-те години, остават в историята. Над 454 хил. компании се обновиха в срок.
Началото на пререгистрацията бе поставено преди четири години. Всички търговци и клонове на чуждестранни търговци, вписани в търговските регистри и регистрите на кооперациите, водени от окръжните съдилища, трябваше да се впишат в новия търговски регистър. Предвиждаха се две възможности за предаване на заявления. Едната - чрез хартиен носител в някое от двайсет и деветте териториални звена на Агенцията по вписванията, а другата - в електронна форма.
Заявител можеше да бъде не само търговецът, но и друго лице в предвидените от закона случаи, например адвокат с адвокатско пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.
Първоначалният срок за пререгистриране бе 31.12.2010 г. Но спазвайки традицията на народопсихологията ни, голяма част от собствениците на фирмите не го направиха. Това накара управляващите да гласуват удължаване с още една година. Въпреки струпването на закъснели бизнесмени и огромния брой непререгистрали се фирми, второ отлагане нямаше и след звъна на новогодишните чаши с шампанско престанаха да съществуват 528 731 еднолични търговци (ЕТ). Това беше най-предпочитаната форма за правене на бизнес в първите години на прехода. Най-голям брой еднолични фирми с прекратена дейност са в София-град, Пловдив, Варна, Бургас.
Без право да развиват дейност вече са и около 54 913 акционерни дружества (АД) и такива с ограничена отговорност (ООД). Най-много отново са в икономическите центрове на страната.
Последиците
За всички, които не са пререгистрирани, има сериозни последици. Защото законодателят изхожда от разбирането, че е предоставил достатъчно дълъг срок. Който не го е спазил, се превръща в „мъртва душа“. От 1 януари вече са заличени изпадналите еднолични търговци и клоновете на чуждестранните фирми. Съдът по регистрацията архивира фирмените дела.
Дейността на непререгистрираните търговски дружества и кооперации също ще се прекрати. Те нямат право да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си. Те имат възможността само да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 31 декември 2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни.
Съдът по последната регистрация на търговските дружества и кооперациите в срок до 1 октомври 2012 г. изготвя и изпраща в Агенцията списък на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация. Изготвя и списък на търговските дружества и кооперации, в които се посочват номер на фирменото дело, наименование, седалище и адрес на управление, име на законния представител и код по БУЛСТАТ, предоставен на съда от Агенцията.
Непререгистрираните АД и ООД ще са в състояние на „бизнес кома” до 31 януари 2015 г., когато официално ще бъдат обявени за „мъртви”.
До 1 юни 2012 г. Агенцията по вписванията ще състави списък на лицата, подали заявления в срока, но получили отказ за пререгистрация. Ако несъгласието бъде отменено, Агенцията служебно пререгистрира търговеца, което се отразява незабавно в списъка.
Процедурата по ликвидацията на търговските дружества и кооперациите е подробно регламентирана в ЗТР.
Търговецът спонсорира ликвидацията
С последните изменения в Закона за Търговския регистър е предвидено, че разноските за производството по ликвидация са за сметка на собственика. Когато той не разполага със средствата, необходими за извършване на процеса, включително за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице осигурява собствени средства.
Когато разходите за откриване на производството по ликвидация и за осъществяването й са осигурени от заинтересованото лице, те му се възстановяват изцяло незабавно след осребряване на имуществото, преди да се пристъпи към удовлетворяване на останалите кредитори.
И така след четиригодишна одисея може би „мъртвите“ фирми ще слязат от сцената на българската икономика. А бизнесът в различните сектори ще има представа кой е белият и сивият, без призрачният вече да е между тях.
Окончателните данни от Агенцията по вписванията ще излязат в края на януари.Свалиха таксите за е-вписване

От 1 януари Агенцията по вписванията намалява наполовина цените на такси за вписване в Търговския регистър по заявления, подадени по електронен път. Промяната бе одобрена преди седмици от правителството. Тя вече е 15 лв. за едноличен търговец. Ако заявлението се подаде на хартиен носител, таксата е 35 лв. Дружествата ще заплащат такса от 60 лв. при подаване на данните по електронен път и 130 лв. по традиционния хартиен начин.
Целта е да се стимулират гражданите и бизнесът да ползват електронните услуги, предоставяни чрез портала на Търговския регистър. Това ще доведе до намаляване на опашките пред централните офиси и на преките разходи за издръжката им, както и до съкращаване на времето за обслужване.
Същевременно от началото на годината заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават само по електронен път от акционерните и други дружества с акции.