Архив

За една година свършихме огромен обем работа

При силен медиен интерес от журналисти от повече от 30 медии - вестници, телевизии, радиостанции, сайтове и информационни агенции, премина специалната пресконференция на екипа на министър Нона Караджова. Отчетът за работата на Министерството на околната среда и водите за периода юли 2009 – юли 2010 г. беше особено показателен за амбициите на трите дами от това министерство – Нона Караджова - министър, Ивелина Василева и Евдокия Манева - зам.-министри, да защитят репутацията си на знаещи и амбициозни специалисти. Своята и на експертите, с които работят...


При силен медиен интерес от журналисти от повече от 30 медии - вестници, телевизии, радиостанции, сайтове и информационни агенции, премина специалната пресконференция на екипа на министър Нона Караджова. Отчетът за работата на Министерството на околната среда и водите за периода юли 2009 – юли 2010 г. беше особено показателен за амбициите на трите дами от това министерство – Нона Караджова - министър, Ивелина Василева и Евдокия Манева - зам.-министри, да защитят репутацията си на знаещи и амбициозни специалисти. Своята и на експертите, с които работят...
Министерството на околната среда и водите планира разплатените средства по Оперативната програма „Околна среда” да достигнат 350 млн. лв. до края на тази година. Това бяха встъпителните думи на министър Нона Караджова при
отчета на дейността на министерството и на регионалните му структури за първата година от управлението на правителството.
За периода изплатените средства по програмата са 145 млн. лв., което е три пъти повече в сравнение с плащанията в периода от 2007 г. до октомври 2009 г. За цялостното решаване на проблемите във водния сектор на страната пък са нужни 15-18 млрд. лв. Средствата са необходими за подмяна на остарялата ВиК мрежа, при която на много места се губят до и над 50 процента от подадените от пречиствателните станции за питейна вода количества, за изграждане и ремонт на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, подмяна на помпите за питейно водоснабдяване на безводните региони, възстановяване на системата за напояване в страната, която е разрушена и разграбена, изграждане на диги и корекция на речни корита, посочи Караджова.
Възможностите за финансиране са няколко - от държавния бюджет, чрез повишаване цената на услугата или чрез отдаване на концесии. Най-добрият модел ще бъде определен чрез обществени обсъждания. По думите на министъра посока за развитието и финансирането на водния сектор ще даде вод-
ната стратегия, която предстои да бъде разработена. В момента има процедура за избор на изпълнител за изработването на документа. „Забавянето се дължи на факта, че при първоначално обявения конкурс имаше само едно предложение, което не отговаряше на необходимите изисквания“, посочи министърът. По думите й стратегията ще бъде широко обсъждана, а всички предприети мерки ще бъдат консултирани и с експерти на Световната банка. За последната година е подобрена събираемостта на таксите за ползване на вода. За периода те са над 40 млн. лв., посочи министърът.
Предстои окончателно приемане на Закона за водите от парламента. С него се въвеждат ограничения за строителството на вецове в защитени зони по „Натура 2000”, на реки с малък отток или при заплаха за биоразнообразието.
Има и заложена тенденция за ограничаване и актуализиране на разрешителните за добив на инертни материали.
„Това е бич за реките”, метафорично се изрази министър Караджова.
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор ще определи оптималния модел на управление на сектора по отношение на собствеността и управлението на водната инфраструктура и възможностите за финансирането й.
Като сериозен успех на първата година от управлението на екологичното министерство министър Караджова открои
изработването на националния план за разпределение на парниковите квоти, което позволява на българските предприятия, изхвърлили по-малко от разрешените им количества парникови газове, да ги продават на други фирми у нас и в Европа.
В момента обаче търговията е блокирана, тъй като ЕК ни отне акредитацията за търговия с въглеродни емисии. Причината е несъответствието на националната система на България за оценка на емисиите парникови газове с изискванията на Протокола от Киото.  
Най-сериозният екологичен проблем на населените места според българите е замърсеният въздух.
Замърсеният въздух като проблем е посочен от 53,6 на сто от запитаните. Сред основните екологични проблеми са още застрашеният горски фонд - 45,7 на сто, липсата на чистота в градовете - 43,3 на сто, и нерегламентираните сметища - 32,9 на сто. Субективната оценка, която населението дава за опазване и възстановяване на природните богатства, се е повишила спрямо края на 2008 г., но все още клони по-скоро към „средната”, отколкото към „добрата”.
Преустановено е разпиляването на средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и държавния бюджет за икономически неефективни и национално неприоритетни екологични обекти,
коментира Караджова. Взети са решения и са прекратени договори, сключени от предишното правителство, за финансиране от ПУДООС на неприоритетни дейности. Сключени са 12 договора за основни обекти на стойност 4 636 000 лв. Предстои ускореното проектиране и изграждане на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населени места с над 10 000 екв. жители и поетапна подготовка за изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 2000 до 10 000 екв. жители.
В началото на месеца МОСВ разблокира 600 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда” за пречиствателни станции в населени места до 10 хил. жители. Но презастроените курорти „Слънчев бряг” и „Златни пясъци” например не могат да получат нито европейско, нито държавно финансиране за ВиК инфраструктура, защото това би било неправомерна държавна помощ. Хотелите, сградите и съоръженията там са строени с инвестиции на частни лица или дружества.
По тази причина редно е инвеститорите в тези райони сами да се погрижат за изграждането на нормална канализация и пречистване на отпа-дъчните води,
каза Караджова.
Тя даде за пример проблемната ситуация с южния плаж на Варна, където в момента съществува сериозен здравен риск за почиващите. Тревожно е положението и на Златни пясъци, където е разрушен основен колектор, който отвежда отпадните води навътре в морето, както е по нормативните документи. За курорта „Св. св. Константин и Елена” плановете предвиждат отпадните води да се препращат във Варна, където да се пречистват. В региона между с. Равда и Слънчев бряг има хотели, които функционират, без да има разрешение на ВиК службите за включване на техните съоръжения към канализацията.
Евродиректива за чистотата на отпадъчните води ни задължава да ги отвеждаме на миля
навътре в морето. В момента дълбоководното заустване се прави само на няколко места по брега. Има планове за подобни тръби в Балчик и Равда, но поради липса на средства нещата са в застой. До края на годината милята разстояние трябваше да стане масово явление. Проблемът е много сериозен и с него са ангажирани и регионалният министър Росен Плевнелиев, и министърът на туризма Трайчо Трайков, допълни тя.
Най-честно би било инвеститорите в черноморските курорти сами да финансират изграждането на пречиствателни станции, ако искат да развиват европейски туризъм. Държавата може да съдейства с кредити при облекчени условия.
От Басейнова дирекция – Варна, признават, че този сезон морето на юг е по-чисто от северното. В бургаския кв. „Меден рудник” само преди седмици беше открита модерна пречиствателна станция, която ще обслужва 90 000 жители. В началото на сезона община Царево реши в голяма степен проблема с отпадъчните води, като модернизира станцията в Лозенец. Обхванати са бившият къмпинг „Корал”, местността Рибарницата, част от регулацията на ваканционно селище Лозенец и най-северната част на местността Арфа. Освен че морето вече ще е кристалночисто, според еколози
проектът ще помогне и за опазване на богатото биологично разнообразие в Черно море, река Дяволска и блатото Стамополу.
Тук ще добавим, че e е необходимо финансиране за изграждане на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионални съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриване на общински депа за битови отпадъци с изчерпан капацитет.
Министър Караджова се спря и на проблема със замърсяванията по магистралите и пътищата на страната. И независимо че
това замърсяване е част от бита и душевността на българина,
който основно и приоритетно си гледа само „къщичката” да е чиста и подредена, МОСВ и АПИ вземат сериозни мерки в това отношение с подмяна и доставяне на необходимите съоръжения по стоянките и паркингите на републиканската пътна мрежа.
Независимо от утрояването на разплатените средства по Оперативна програма „Околна среда”, сумата е незначителна на фона на общия финансов ресурс по програмата – 1,8 млрд. евро до 2013 г., завърши министърът на околната среда и водите.„Обичам природата – и аз участвам!”

Стартира национална информационна кампания на МОСВ „Обичам природата – и аз участвам!”, чиято цел е присъединяването на повече българи към идеята за чиста природа и околна среда чрез всекидневни действия за нейното съхранение. България се присъедини към кампанията по повод Международната година на биоразнообразието, Деня на Земята - 22 април, Световния ден на околната среда - 5 юни, Седмицата на мобилността – 16–22 септември и др.