Архив

Търговията на България с ЕС бележи подем

За периода януари–май 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 12,3% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 6,3 млрд. лева. През май 2010 г. износът за ЕС нараства с 30,8% спрямо същия месец на пред-ходната година и достига 1,5 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция и Румъния. Те формират над 61% от износа за страните - членки на ЕС. Износът за Германия също се е увеличил с 20,3%, а този за Италия - с 18,1%. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Люксембург, Естония и Словения. Износът за Дания и Чехия бележи ръст съответно със 74,2% и 54,8%. Най-голям спад е регистриран при стоките, изнесени за Португалия, Белгия и Малта.
Вносът също бележи растеж. За първото петмесечие на 2010 г. стоките от ЕС към страната ни, са се увеличили с 0,4% и вносът възлиза на 8 млрд. лв. Най-голям ръст бележи вносът от Малта - с 67,7%, и Румъния - с 46,8%. Вносът от Португалия, Латвия и Испания нараства с над 30%. Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Естония, Швеция и Финландия.
Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през първите пет месеца на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г. са изнесени повече стоки от преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” и „Машини, оборудване и превозни средства”.
При вноса от ЕС най-голям ръст е отчетен в сектора „Минерални горива, масла и подобни продук-ти”, а най-нисък - в сектора „Машини, оборудване и превозни средства”.