Архив

Бургас ще преработва строителни отпадъци


Новото депо за отпадъци на Бургас предвижда инсталация за обработка на едри строителни отпадъци. Модерните съоръжения ще раздробяват и бетонни панели, които отново ще намират приложение в строителството.
„Община Бургас е в доста напреднала фаза на подготовка на документите за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда” за отпускане на средства за изграждане на ново регионално депо”, обясни Павлин Михов – директор на дирекция „Екология” в общината. „До края на юни очакваме да бъдем поканени за внасяне на формата”, допълни Михов.
На терена на новото депо е предвидено да бъдат изградени редица съоръжения, максимално намаляващи общия обем отпадък, който да бъде депониран във финалната фаза. Едно от тях ще бъде съоръжението за компостиране на състоящия се от биоразградими компоненти отпадък, който е 40–50% от цялостното количество отпадъци в региона. Предстои изграждането и на инсталация за сепариране на оползотворими компоненти от състава на битовите отпадъци, в това число хартия, пластмаса, метали и други, които може да бъдат използвани отново. Ще бъде обособена и площадка за временно съхранение на опасни битови отпадъци. Модерна инсталация за извличане и оползотворяване на биогаза от старото депо, както и пречиствателната станция също заемат важно място в проекта.
Първата клетка от цялостния проект на обща стойност над 40 млн. лв. предстои да бъде завършена и да заработи през 2012 г. Тогава ще започне и закриването и рекултивацията на старото депо.
Участници в „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас” и негови ползватели ще бъдат деветте общини в Бургаска област - Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.
Осъществяването на проекта е необходимо с оглед на това, че в момента в региона се използват девет депа за депониране на отпадъци, като четири от тях са квалифицирани като особено рискови, а останалите, с изключение на депо „Братово", не отговарят в пълна степен на изискванията на европейското и националното законодателство, посочи в мотивите на докладната кметът на Бургас Димитър Николов. Той обясни, че с реализацията на проекта всички общини партньори ще имат възможност да експлоатират съоръжението. Според Николов с преустановяване използването на неотговарящите на изискванията депа, ще се осигури предварителното третиране на отпадъците преди депониране, както и оптимизиране на транспортните разходи.