Архив

Напредък на оперативните програми за първото полугодие

На среща с журналисти министърът по управление на средствата от ЕС – Томислав Дончев обяви, че към 1 септември 2010 г. договорените средства по 7-те оперативни програми у нас възлизат на 2,76 млрд. евро, което е 34,44% от предвидените, а изплатените суми на бенефициентите са над 622 млн. евро, или 7,77%.
Междинният доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в България за първата половина на 2010 г. представя изпълнението на отделните програми и инструменти, финансирани с европейски средства. Информацията в него е предоставена от съответните структури в държавната администрация, отговорни за тяхното управление или координация.
На 9 февруари 2010 г. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) получи положителна оценка от Европейската комисия за съответствието на системите за управление и контрол с изискванията на европейската нормативна база. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) приветства положените усилия на екипа на МРРБ през последната година, вследствие на които е отчетен значителен ръст в процеса на договаряне и плащане по програмата. Ускорените темпове от последните месеци трябва да бъдат запазени и занапред. В процентно изражение към 30 юни 2010 г. по ОПРР са договорени 40,8% от средствата по програмата и са платени 4,9%.
Плащанията по ОПРР за отчетния шестмесечен период са нараснали 2,54 пъти
Общият бюджет (европейски и национални средства) на програмата към 30 юни 2010 г. възлиза на
1 601 274 739 евро. Разплатените средства за първите шест месеца от годината са 47 580 024,60 евро, а от 1 януари 2007 г. - общо 78 670 336,05 евро.
По ОПРР са предприети редица мерки по оптимизиране на процедурите, включително по отношение на плащанията към бенефициентите, намаляване на бюрократичната тежест и подобряване комуникацията между управляващия орган и бенефициентите. Планираните през 2010 г. схеми за БФП са насочени към подобряване на градската среда - чрез инвестиции за осигуряване на интегриран и устойчив градски транспорт, устойчиво развитие на градските райони чрез инструмента JESSICA, изграждане на устойчива инфраструктура, подкрепа за развитието на природни, културни и туристически атракции и др. Предвидени са мерки за подобряване на здравната и общинската образователна инфраструктура в 86-те общини от градските ареали, както и в малките общини – 178 на брой. В подкрепа на политиката за деинституционализация на децата в риск в България, насърчавана и от страна на ЕК, до края на годината предстои да бъде обявена и схемата за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск.
Напредък е отчетен при публикуване на схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, където се кандидатства само с технически или работни проекти, което създава по-голяма яснота за инвестиционните намерения на кандидата, пести време и финансов ресурс. Като допълнителна гаранция за реалистично бюджетиране на проектите по ОПРР е
въведен строг контрол върху представяните количествено-стойностни сметки,
като на етап кандидатстване се изисква обосновка на единичните цени.
Проблемни области са липсата на собствен ресурс на общините за подготовка на проекти, недостатъчният им капацитет при процедурите за възлагане на обществени поръчки по одобрените проекти, както и забавяне по предварителното съгласуване на тръжните документации от страна на УО на ОПРР. Сериозно притеснение буди недостатъчното разбиране, най-често от някои конкретни бенефициенти по програмата, относно изискванията за изготвяне на инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ, вследствие на което се наблюдава забавяне по определени схеми за безвъзмездна финансова помощ (БФП). Подобен е случаят със схемата за подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации, обявена в началото на тази година.
Забавянето във времето поставя в обозрим риск подкрепата от ОПРР за държавната болнична инфраструктура
в размер на приблизително 150 млн. лв. Липсата на одобрена национална здравна карта може да възпрепятства обявяването на планираната схема за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските ареали в размер на приблизително 100 млн. лв. и в малките общини в размер на над 40 млн. лв.
Плащанията по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. (ОПОС) са нараснали 3,54 пъти
през последните 12 месеца - от 21 233 536 на
75 097 441 евро, като за отчетния шестмесечен период ръстът на плащанията е 1,52 пъти. Финансовият напредък по програмата за периода 1 януари – 30 юни 2010 г. показва 127 656 353 евро договорени средства и 25 668 915 евро разплатени.
Като положителна стъпка в реализацията на ОПОС се отбелязват предприетите в края на 2009 г. мерки за оптимизиране управлението на програмата и
въвеждането на нов механизъм за управление на сектор „Води”
В резултат се очаква спестяване на финансов ресурс, който ще бъде освободен за приоритетните инфраструктурни проекти в сектора. От ЕК са одобрени договорите по първите за България два големи проекта в сектор „Околна среда” - за интегриран воден цикъл на гр. Враца (от края на 2009 г.) и за интегриран воден цикъл на гр. Габрово (от февруари 2010 г.).
Подчертан е новият подход към бенефициентите общини чрез търсене на обратната връзка с тях посредством отправяне на покана за кандидатстване към приоритетните агломерации и редовно провеждане на обучения, месечни срещи и приемни дни всяка седмица от страна на УО на ОПОС.
По приоритетна ос (ПО) 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” се изпълняват 151 договора и 1 заповед на МОСВ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност 828 410 092,21 лв. Изплатените средства по ПО 1 към 30 юни 2010 г. са в размер на 130 962 184,29 лв. Договорите по процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти” са 124, на стойност 120 022 755,28 лв. По процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” се изпълняват 26 договора на стойност 672 339 336,93 лв. По „Разработване на планове за управление на речните басейни” се изпълнява 1 проект на стойност 36 048 000 лв. и на 30 юни 2010 г. е обявена покана за кандидатстване по процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 хил. екв. ж.”
По приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” се изпълняват 33 договора за предоставяне на БФП на стойност 20 290 060,40 лв. Изплатените средства по оста към 30 юни 2010 г. са в размер на 4 392 553,04 лв. Сектор „Отпадъци” е проблемната област, където предвидените в индикативната годишна работна програма за 2010 г. процедури не са обявени поради липса на проектна готовност от страна на конкретните бенефициенти. От заявените 23 регионални депа за изграждане със средства за ОПОС към момента проектна готовност имат едва 3 бенефициента - Столичната община, Ботевград и Перник, към които в началото на 2010 г. е отправена покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Общият напредък по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) показва, че за първото полугодие на 2010 г. е сключен 1 договор и са одобрени 4 заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 359 142 812,68 евро, а общата стойност на изплатените средства към бенефициентите по ОПТ е 35 160 859,77 евро.
От началото на действие на програмата - 1 януари 2007 г. до 30 юни 2010 г.,
са сключени договори на стойност 594 354 175,69 евро, а на бенефициентите са изплатени средства в размер на 77 472 647,57 евро. Сертифицираните разходи от началото на действие на програмата до 30 юни 2010 г. са на обща стойност от 43 508 169,50 евро. 46,6 пъти са нараснали плащанията по програмата през първата година от управлението на новото правителство.
Най-добрият пример за постигнат напредък по ОПТ до момента е проектът за разширение на метрото в София, по който ритмично се изпълняват строителни дейности и се извършват по-сериозни като обем плащания
От Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) отчитат, че постигнатият напредък от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не е задоволителен.
По приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси” за отчетния период няма сключени договори. До момента по оста са сключени само 2 договора, като размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ по тях е 29 825 045,20 евро. При първия проект – за „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград – турска граница” през първото полугодие на 2010 г. изпълнението на проекта е преминало в строителна фаза, като строителните работи са стартирали на 26 май 2010 г. По ОП 1 е прекратен търг на обща стойност 187 млн. евро - за рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас по сигнал на ЕК за съмнения за корупция и конфликт на интереси. За периода от началото на действие на програмата до 30 юни 2010 г. на НКЖИ са изплатени средства по проекта в размер на 7 676 727,63 евро, а през първото полугодие на 2010 г. - изплатената сума е в размер на 4 097 701,54 евро.
По приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните национални транспортни оси” за отчетния период е сключен договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, лотове 2, 3 и 4”, на стойност 357 724 489 евро. По програмата към момента се изпълняват 3 договора, а общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по тях възлиза на 360 178 690,03 евро. На бенефициента по ПО 2, към края на първото полугодие на годината, са изплатени средства в размер на 3 524 539,45 евро.
По Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) през периода от 1.01.2010 г. до 30.06.2010 г. по ПРСР (с общ бюджет от 3 241 938 392 евро) са приети общо 503 проекта.
КЕВКЕФ отчитат значителен напредък по отношение на преодоляване на основните проблеми,
довели до забавяне на процеса на оценка на големия брой постъпили заявления за подпомагане.
Одобрените проекти за периода са 635, на обща стойност от около 136,5 млн. евро, за които отпуснатата субсидия е приблизително 102,56 млн. евро. За същия период са отхвърлени 403 заявления за подпомагане на обща стойност от около 58,33 млн. евро.
От началото на стартиране на ПРСР до 30 юни 2010 г. са приети 11 049 проекта на обща стойност от около 2,488 млрд. евро и субсидия, за която се кандидатства в размер на 1,968 млрд. евро. От тях са одобрени 6863 бр. заявления за подпомагане на обща стойност 0,881 млрд. евро. Субсидията по одобрените проекти възлиза общо на
0,632 млрд. евро.