Имоти

Предлага се да се удължи с 3 години мораториумът за придобиването по давност на държавни и общински имоти

Правителството предлага с три години да се удължи мораториумът за придобиване по давност на държавни и общински имоти. Предложенията за промени в Закона за собствеността са публикувани за обществено обсъждане на портала за обществени консултации, а срокът за подаване на становища е 5 декември. Кабинетът предлага забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти да се удължи до края на 2017 г., тъй като още не е приключил процесът по актуването на имотите държавна и общинска собственост, посочва се в мотивите към законопроекта. “Налице са непреодолими обективни затруднения за цялостното обхващане на имотите на територията на много области поради липса на финансови средства, достатъчен административен капацитет и необходимата информация за идентифицирането на имотите по действащите към момента карта на възстановената собственост, подробен устройствен план или влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри”, подчертава вносителят. “Приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на България ще даде възможност на областните управители и кметове на общини, имайки на разположение кадастралните регистри, да извлекат информация за имотите, за които в регистрите липсват документи за собственост”, посочва се още в мотивите. Държавата от години непрекъснато удължава срока на мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти, тъй като много от терените нямат акт за собственост. Сега действащият закон предвижда документите за имотите да бъдат набавени до края на тази година. Според вносителя на предложението за промени новата отсрочка ще защити максимално държавния и обществен интерес, тъй като ще даде време да се предприемат действия по актуване на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти.