Имоти

Нова евродиректива пак променя правилата при ипотечното кредитиране

Целта е да се уеднаквят правилата при жилищното кредитиране в държавите-членки на ЕС

Нова европейска директива ще промени отново правилата при ипотечното кредитиране. Това съобщи на семинар Венцислав Аспарухов, юрист консулт в дирекция "Международни отношения" в БНБ. Директивата е приета от европейския парламент на 4 февруари 2014 г., допълва „24 часа". Нейната цел е да уеднакви правилата при жилищното кредитиране в държавите-членки на съюза. Крайната дата, до която всяка държава, включително и България трябва да се съобрази с нейните изисквания е не по-късно от 21 март 2016 г. Три са ключовите въпроса, по които се въвеждат нови регулации: 1. Регламенти за преддоговорната информация при отпускането на кредитите 2. Годишният процент на разходите по ипотеката за целия срок на договора 3. Условия за предсрочното погасяване на ипотечния заем Новите регулации ще обхванат задължително следните видове заеми: 1. Договори за кредит за придобиване на жилищни недвижими имоти 2. Договори за кредит, но обезпечени с ипотека 3. Договори за кредит, чиято цел е придобиване или запазване на права на собственост върху земя или сграда, която е построена или предстои да бъде построена. Това означава, че правилата на директивата ще се отнасят и за потребителски кредити, ако те са обезпечени с ипотека, както и за потребителски заем, който е предназначен за ремонт на имот. Информацията за потребителите трябва да е персонализирана и да отговаря на единни стандарти, които ще бъдат въведени в общността. Всяка институция, която отпуска такива заеми, ще предоставя Европейски стандартизиран информационен формуляр, в който има аналогични с тези в останалите държави изисквания. Формулярът трябва да съдържа подробна информация за предлагания кредитен продукт, като предоставя възможност за сравняване на различните оферти на пазара, за оценка на възможните последици за потребителя, за да може той да вземе информирано решение. Директивата задължава държавите членки да определят срок от "не по-малко от седем дни", през който потребителят да може да обмисли предложението за кредит, като той ще бъде въведен като "срок за размисъл", преди подписването на договора. Всяка държава може сама да прецени каква процедура за отказ да въведе, но няма право да смята, че приемането на формуляра е т.нар. обвързващо предложение. По време на срока за размисъл потребителят може да приеме предложението във всеки един момент. В него задължително трябва да има - пълна информация за таксите, дължими на кредитния посредник за неговите услуги, както и за комисионните, дължими от кредиторите, или трети лица на кредитния посредник за услугите във връзка с договора за кредит. Директивата изрично забранява разясненията да включват препоръка за избор на кредит. Предоставянето на съвет или консултация вече задължително ще трябва да бъде не стандартна, а строго индивидуална препоръка на съответния потребител за избор на най-подходящия за него кредитен продукт. За да се гарантира, че на потребителите се предоставят продукти, които са подходящи за тях, директивата изисква препоръката да се основава на актуална информация за личното и финансовото положение на потребителя, за неговите предпочитания и цели, както и да съдържа основателни допускания за рисковете, свързани с потребителя. Новата директива задължава всички държави да въведат изисквания към рекламата на ипотечните заеми, които да бъдат близки до тези за потребителските кредити. Задължително е тя да бъде ясна и разбираема, което означава - да е придружена от представителен пример. При визуалните реклами задължително ще бъде наличието на минимум едно число - лихвени проценти, или друго число, свързано с разходите по кредита. Новите правила ще въведат по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността на потребителите.