ОП на КСБ

Семинар на ОП Бургас представи пред строителите от региона кратката форма на Зелената книга на FIDIC

Обсъдени бяха и възможностите в областта на дигитализацията, предоставяни от ЕЦИХ в сектор „Строителство“, както и професионалната квалификация

Росица Георгиева

Ренета Николова

Областното представителство на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) в Бургас проведе в Поморие обучителен семинар за своите членове. Програмата на събитието включи две основни теми – „Новата кратка форма на FIDIC – Зелена книга“ и „Възможности пред строителните компании в областта на дигитализацията и професионалната квалификация: „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ и „Строителна квалификация“ ЕАД. Семинара откри председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов, който е и изп. директор на Фондация „Български строител“. Той приветства присъстващите с добре дошли и подчерта, че избраните теми на форума са от голямо значение за строителния бранш, като пожела ползотворна работа. Гости на събитието бяха инж. Тодор Андонов, член на ИБ и УС на КСБ, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, председателите на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Красимир Инджов и на ОП на КСБ – Варна, инж. Пенко Стоянов, инж. Николай Георгиев, член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя и член на Областния съвет на ОП на КСБ – Ямбол, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. В него се включиха и представители на фирми, членове на ОП Бургас. Лектори бяха д-р инж. Адриана Спасова, зам.-председател на Комитета по договорите на FIDIC и член на УС на Българското общество по строително право, инж. Любка Денева, член на УС на Фондация „Български строител“ и началник-отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ, и Мартина Кръстева, началник-отдел „Професионална квалификация“ в Камарата.

Първата тема „Новата кратка форма на „FIDIC - Зелена книга“ разгледа инж. Спасова. В началото на своето изложение тя сподели, че договорите на FIDIC (Международната федерация на инженерите-консултанти), които са разписани в различните видове книги, се прилагат от над 60 години. Инж. Спасова разказа, че Федерацията е създадена през 1913 г., а първата Червена книга излиза през 1957 г. Последното издание на кратката форма на „FIDIC - Зелена книга“ е от 2021 г.

„FIDIC може да бъде много полезен за строителния сектор.

Но Българското общество по строително право и КСБ имат и по-високи цели. Заедно започваме да развиваме проект, в рамките на който ще направим преводи на новите издания на Зелената и на Бялата книга, като втората е свързана с консултантските услуги“, съобщи тя. Инж. Адриана Спасова допълни, че Червената, Жълтата и Сребърната книга на FIDIC също имат нови издания, в които вече има раздел за това как да се използва строително-информационното моделиране (BIM). Новото издание на Жълтата книга от 2017 г. с изменения от 2022 г. вече се продава в превод на български в електронната книжарница на FIDIC и от БААИК.

По време на своята презентация тя представи „златните“ правила, които са определени от FIDIC. Съгласно тях задълженията, правата, ролите и отговорностите на всички участници в договора за строителство трябва да са според Общите условия и изискванията на FIDIC. Ако има някакви специфични условия, те трябва да бъдат изготвени ясно и недвусмислено. Специфичните условия не трябва да променят баланса на разпределението на риска/възнаграждението, предвидени в Общите условия. Всички срокове трябва да бъдат с разумна продължителност, а официалните спорове трябва да бъдат отнесени до Комисията за избягване/разрешаване на спорове (КИРС) за временно обвързващо решение като условие за арбитраж.

„FIDIC направи голяма стъпка преди години, като сключи лицензионни споразумения с всички големи международни банки. Те използват новите издания на различните книги в проектите, които финансират, защото процедурите са разписани ясно и се прилагат лесно“, подчерта тя.

Инж. Спасова обясни, че в България от много години се използват Червената и Жълтата книга. Първата се прилага само за дейности от сферата на строителството. Особеност при втората е, че отговорността за проектирането се прехвърля на строителя.

Инж. Адриана Спасова обърна внимание, че в договорите по FIDIC е направено

добро разпределение на риска и за възложителя, и за изпълнителя.

„Независимо къде работиш – в столицата или в малък град в провинцията, имаш яснота за това как трябва да се подготвят ценовите параметри на една оферта“, посочи тя.

Инж. Спасова се спря и на Зелената книга. По думите й тя представлява комбинация между Червената и Жълтата книга. Разликата между предишния и настоящия вариант на Зелената книга е свързана с обема на договора и с бюджета на проекта. „В новото издание от 2021 г. са разписани процедурите за промените по един договор, за искове от възложителя или изпълнителя“, изтъкна лекторът.

В своето изложение тя представи функциите на аджудикатора, чиято фигура е заложена в договорите на FIDIC. Тя обясни, че това са сертифицирани специалисти с познания по строително право, включително договорите на FIDIC, и строителство, които се занимават с разрешаване на спорове. При възникване на несъгласие между страните по даден договор аджудикаторът може да даде неангажиращо мнение/съвет по искане на двете страни едновременно. Когато има спор и несъгласната страна го предаде за разрешаване, аджудикаторът трябва да излезе с определено решение с временно задължителен характер, докато не го промени следващата инстанция. Това е първата задължителна стъпка, която се предприема при разрешаването на спорове. И двете страни могат да оспорят решението на аджудикатора. В този случай се преминава към арбитраж или към съдебна инстанция, които да постановят окончателно решение, което да доведе до разрешаване на възникналия спор.

Друга тема в нейната презентация беше свързана с

използване на застрахователния сертификат от строителните компании.

Тя коментира, че тъй като има определено неразбиране на договорите по FIDIC, в някои договори у нас се въвежда клауза, според която всички рискове на възложителя по време на изпълнението трябва да бъдат застраховани. „Но никъде няма практика това да се прави, тъй като цената на такава застраховка би била много висока и би се отразила на стойността на проекта. При Зелената книга за улеснение е въведен сертификат от застраховател, който удостоверява, че предоставя всички застраховки, изисквани по договора. В България има застрахователни компании, които могат да издават такива сертификати“, обясни инж. Спасова.

В своето експозе тя засегна и темата за

удължаване на срока на изпълнение.

„Според Зелената книга, ако изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за завършване и свързани с това допълнително направени разходи, има проста формула, по която се изчислява компенсацията, отчитайки етапа на мобилизация на ресурсите, които са в престой. Това спестява предоставянето на кашони със счетоводни документи от изпълнителя и проверяването им от инженера“, подчерта инж. Спасова. Презентацията продължи с други примери за иновационни формули за компенсация при предсрочно прекратяване на договора от страна на възложителя или изпълнителя. „Зелената книга е лесна, кратка и модерна. В договорите на FIDIC са разписани инфлационни клаузи, които могат да се прилагат при необходимост“, допълни тя.

След презентацията си инж. Адриана Спасова отговори на много въпроси, поставени от страна на присъстващите относно прилагането на правилата, разписани в Зелената книга (аналогични на познатите от Червена и Жълта книга), във връзка с функциите на инженера, на инвеститорския контрол и на консултанта по ЗУТ.

Спонсорите на семинара „Винербергер“ ЕООД, „Кроношпан“ ЕООД и „Авалон Индъстри“ АД презентираха своите фирми и продукти и събитието продължи с втората тема „Възможностите пред строителните компании в областта на дигитализацията и професионалната квалификация“

Инж. Любка Денева коментира, че липсата на работна ръка е сред основните проблеми на строителния сектор. Според нея дигитализацията и въвеждането на иновации в сектора ще подпомогнат строителния процес и в бъдеще ще доведат до по-висока продуктивност, до повишаване на конкурентоспособността и капацитета на работещите.

Тя представи проекта „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е инициатор и координатор.

„ЕЦИХ беше създаден по инициатива на Любомир Пейновски (сега председател на УС на „ЕЦИХ в сектор строителство“), която беше приета за един от приоритетите на Камарата на строителите в България. Постарахме се да обединим всички страни, които участват в строително-инвестиционния процес, за да бъде обхванат целият сектор. Включени са Камара на архитектите в България, също така висшите учебни заведения, които имат отношение към строителството – УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов“, и БАН, Българска асоциация по управление на проекти, водещи строителни и иновационни компании - „Геострой“ АД, „Планекс“ ЕООД, „Клийнтех България“ ООД, „Есри България“, „Баумит България“, разказа лекторът. Тя обясни, че целта на

ЕЦИХ е подпомагане на микро-, малките и средни предприятия, публичния сектор и обществото в процеса на цифровата трансформация на строителната индустрия.

Инж. Денева допълни, че дейността на ЕЦИХ е насочена главно в предоставянето на услуги на компаниите от целия сектор – проектантски, строителни, консултантски и т.н., като очерта и няколко основни направления в дейността на хъба – тестване на иновативни софтуерни продукти и изследователска инфраструктура, организиране и провеждане на специализирани обучения и семинари, насочени към изграждане на капацитет в публичния и частния сектор по теми, свързани с въвеждане на дигитални технологии в строителните процеси. „Подготвяме над 40 обучения, които са разпределени в различни категории“, подчерта тя.

Сред другите услуги, които се предлагат от ЕЦИХ, е осигуряване на информация за достъп до финансиране по линия на международни и национални програми и инициативи за пилотно тестване на дигитални технологии и реализацията на иновативни проекти. ЕЦИХ ще подпомага и достъпа на компаниите до партньорски организации и стимулиране работата в мрежа. „ЕЦИХ е единственият европейски хъб на територията на България в сферата на строителството. Ще осигурим възможност за взаимодействие с останалите европейски хъбове, които към момента са над 150“, изтъкна инж. Денева. Тя поясни, че в обученията, които предстоят, компаниите ще бъдат запознати с нови и съществуващи решения – например приложението на дигиталните инструменти за виртуална и добавена реалност, за дигитално производство, вкл. 3D принтиране, 3D сканиране и заснемане с безпилотни летателни апарати. „Други наши обучения са свързани с определяне на напрегнатото и деформирано състояние на строителни конструкции, решаване на определени динамични и нелинейни задачи, числени симулации чрез използване на два вида софтуер ANSYS или SAP. Предвидени са и курсо­ве по основи на CAD системи в строителството. Планираме също обучение, което да е свързано с изпитването на продукти и конструкции чрез Ултразвуков метод, Акустико-емисионен метод и Термография и др.“, информира инж. Любка Денева. Тя добави, че са разработени и въвеждащи обучения, които ще са подходящи за всички участници в строително-инвестиционния процес. Така те ще могат да се запознаят на базово ниво с

основните принципи на дигитализацията в строителството.

Над 20 обучения по строително – информационно моделиране (BIM) на различни видове специализирани софтуери ще бъдат в помощ на архитекти и инженери за повишаване на компетенциите и уменията в тази област, както и по-голяма ефективност и конкурентоспособност в дигиталната ера. „Прилагането на географски информационни системи е включено в 3 обучения, които представят планиране и управление на проекти в ГИС среда. Това е нещо, което намира все повече приложения и много публични организации работят с ГИС системи“, коментира инж. Денева. Тя допълни, че са подготвени и 4 специализирани обучения по „Съвременни методи за дигитализация и автоматизация“. „Услугите, които ще предлага ЕЦИХ на компаниите, могат да бъдат използвани от всички, които имат интерес да станат по-иновативни“, завърши инж. Денева.

След нея Мартина Кръстева представи дейността на „Строителна квалификация“ ЕАД, създадено през 2015 г. като акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала КСБ. „Ръководното управление на дружеството се осъществява от Съвет на директорите, които се избират от Управителния съвет на Камарата. През 2016 г. бяха организирани първите обучения от „Строителна квалификация“. Те акцентираха върху превенцията на професионалните рискове и актуалните тенденции в сектора. През 2019 г. беше лицензиран Центърът за професионално обучение на „Строителна квалификация“ ЕАД. В периода 2022-2024 г. организацията взе участие в подготовката на проектни предложения, носещи добавена стойност за потребителите“, разказа Кръстева.

Тя разясни, че дружеството провежда

обучения за ръководни кадри на средно управленско ниво от строителни фирми,

членове на КСБ и/или вписани в ЦПРС, в три основни направления: по Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ); специализирани семинари за актуализиране на знанията и уменията по ключови за строителството длъжности и теми; и обучения с придобиване на професионална квалификация по дефицитни за бранша професии. Те са провеждат в присъствена форма или в хибриден формат, съобразявайки се с модерните преподавателски методи и предпочитанията на курси­стите.

„Дружеството участва в проекта BuildSkills Academy, финансиран по програма „Еразъм +“, чийто координатор е „Клийнтех България“ ООД. Продължителността му е 48 месеца и ще се реализира до 2027 г. Целта му е укрепване на строителния сектор за справяне с предизвикателствата, породени от „зеления” и цифров преход. Чрез него ще се актуализират и адаптират предлаганите услуги за професионално образование и обучение към възникващите нови нужди в областта на „зелените” и цифровите умения. Предвидени са обучения, свързани с реалните потребности на пазара на труда, при прилагане на подхода „учене през целия живот”, вкл. чрез преквалификация и повишаване на уменията. Включено е и разработване на рамка за сертифициране с цел да бъде използвана като общо сертифициране за признаване и валидиране на съдържанието на курсове за преносими умения и компетенции, предоставени от ПОО на ниво ЕС, както и преодоляване на пропуските в сертифицирането между държавите членки на ЕС“, посочи Мартина Кръстева.

Семинарът беше закрит от инж. Николай Николов, който определи събитието като много полезно за членовете на ОП на КСБ – Бургас. „Това е първата от поредицата прояви, които са планирани от Областното представителство на Камарата в Бургас. Благодаря на всички за ползотворната работа“, завърши той.