Ще има производства срещу кметове и главни архитекти

Прочетена: 47

Инж. Милка Гечева е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия,  специалност „Водоснабдяване и канализация и  пречистване на води“. В Дирекцията национален строителен контрол (ДНСК) е от 1999 г. като инспектор. От декември 2008 г. е заместник-началник на дирекцията.Инж. Гечева, вие заехте поста директор на ДНСК в момент, когато от приходната агенция летяха с хеликоптер и показваха къде част от вашите служители не са си свършили работата. Какво смятате да направите, за да изчистите името на Дирекцията? Как ще засилите контрола за издаване на строителните разрешителни и  за изпълнението на обектите? Ще има ли наказани служители?
Случващите се, и предизвикващи огромен медиен интерес, принудителни премахвания на незаконни строежи са възможни и са следствие именно на дългогодишен, и в повечето случаи усилен и упорит труд на служителите в Дирекцията за национален строителен контрол, предхождащ с години извършената от Националната агенция по приходите (НАП) проверка, установяваща сградния фонд в определените региони, но не и наличие на незаконно строителство и/или незаконосъобразно ползване на строежите.
Важно е да се напомни, че превантивен контрол по съблюдаване и прилагане на нормативните актове по устройство на територията трябва да упражняват общинските администрации.
При сезиране на ДНСК за установени от общините закононарушения Дирекцията предприема вменените й с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) последващи законосъобразни действия по провеждане на административни и административно-наказателни производства при констатирани нарушения.
Ще се засилва контролът върху дейността на общинските администрации за изпълнение на задълженията им по ЗУТ, ще се въведе режим за планови проверки в общините и образуване на административно-наказателни производства срещу кметове и главни архитекти.

Ще обясните ли накратко как протича процедурата за установяване, че един обект е незаконен?
В случай на констатиране на незаконен строеж по смисъла на ЗУТ от служителите за контрол по строителството при общинските администрации кметът на общината е задължен да изпрати преписката в ДНСК в тридневен срок за образуване на производство по неговото премахване.
Длъжностните лица на ДНСК съставят констативен акт за започване на административно производство по премахването на обекта, като спират строителството и забраняват достъпа до строежа. Заповедта за премахване на незаконен строеж или незаконни части от строеж се издава от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице.

За тази година колко заповеди за премахване на строителни обекти са издадени? Колко от тях са били изпълнени?
През настоящата 2010 г., до средата на октомври, от ДНСК са издадени 690 бр. заповеди за премахване на незаконни строежи, от които 281 са влезли в сила. От влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи, издадени през настоящата календарна година, са изпълнени общо 104 с ефективното премахване на незаконните строежи.
Изпълнението на заповедите за премахване е възможно след влизането им в сила. През настоящата година в изпълнение са приведени и влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи от предходни години. Общият брой на реално премахнатите през деветмесечието на 2010 г. (до началото на октомври) незаконни строежи е 398.

В коя част на България има най-много нарушения във вашата област? Кой е най-фрапиращият случай , с който сте се сблъскали?
По обясними причини най-много нарушения на законовата и подзаконовата нормативна уредба по устройство на територията, свързани с инвестиционния процес по изграждането и изпълнението на строежите, са съсредоточени в градовете и селищата, предизвикващи голям инвестиционен интерес като големите градове и курортните комплекси.
Не може да се посочи най-фрапиращ случай, тъй като всеки е специфичен, с различни първопричини, различни обстоятелства на допускане на констатираните нарушения и различни последствия при законосъобразното им приключване.

Съборено беше рибарското селище край р. Ропотамо, а след това и Ченгене скеле край Бургас. Кога тази съдба ще постигне и по-заможните собственици на незаконни имоти? Какво се случва със собствениците от Веселото село и тези от Витошката яка? Кога ще приключи проверката по тях?
ДНСК предприема действия по премахване на незаконни строежи с влезли в сила заповеди за премахване без значение какво е имотното състояние на собственика. Ние не мерим с двоен аршин, а и решенията на съда са задължителни за изпълнение както от собствениците на незаконни строежи, така и от ДНСК.
Премахването на рибарското селище и почистването на устието на река Ропотамо са извършени от Министерството на околната среда и водите. Органите на ДНСК не участват в премахването на поставените обекти при Ропотамо.
По отношение на извършваните и не приключили към настоящия момент проверки на изградените в подножието на Витоша (Витошката яка) и край язовир „Ивайловград” (Веселото село) строежи, инициирани при проверката по въздух от НАП, трябва да се има предвид, че проверката на строежите във Витошките квартали се организира и извършва от общинската администрация за контрол по строителството при Столична та община, която ще предостави в ДНСК съставени констативни актове за предприемане на необходимите действия.
Към настоящия момент, в резултат от проверката на строежите в прилежащата територия на яз. „Ивайловград“, са издадени 32 заповеди за забрана за ползване на всички незаконосъобразно ползващи се строежи и 45 заповеди за премахване на част от общо 83-те незаконни строежа.
Заповедите за забрана на ползването ще бъдат изпълнени незабавно, без да се чака влизането им в сила.
Заповедите за премахване ще бъдат изпълнени след влизането им в сила.
До края на ноември ще бъдат издадени и наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции срещу установените нарушители.
Продължават и проверките по язовир „Искър“, които също не са приключили към настоящия момент. Резултати от тях ще имаме в края на месеца.
В гр. Несебър всички собственици на незаконните пристройки и надстройки започнаха премахването им сами. В случай че действията по премахването бъдат преустановени от собствениците, същите ще бъдат довършени от ДНСК.

През последните дни излезе и случаят с голф игрището в Долна баня, разкажете ни повече.
За незаконните строежи на голф игрището в Долна Баня са издадени 26 заповеди за премахване. Те са влезли в сила и подлежат на изпълнение. Предстоящо е сключването на договор с изпълнител за принудителното премахване на едноетажни и двуетажни масивни сгради, фундаменти за сгради, терена на голф игрището, който ще бъде заравнен, както и прилежащата канализация.

Кога очаквате да приключат проверките по 53-те язовира?
До края на годината ще приключат съвместните проверки на ДНСК и Министерството на околната среда и водите на 53-те язовира. Резултатите ще бъдат обобщени в началото на следващата година.  До април 2011 г. ще има предприети действия.

Според вас кое е по-добро – да се разрушават сградите или да се конфискуват в  полза на държавата?
В действащата нормативна уредба по устройство на територията не съществува възможността за конфискуване на незаконните строежи. Те подлежат на задължително премахване.

Скоро ли ще е готов регистърът на незаконните постройки в страната?
Поради големия обществен интерес по темата с незаконното строителство и поетия ангажимент за изготвяне и поддържане от ДНСК на публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване, в момента се извършват необходимите технически действия за отстраняване на лични данни от поддържания и до сега регистър на издадените от ДНСК заповеди за премахване на незаконни строежи и привеждане в изискващия се за публикуване вид.
Публичният регистър на влезлите в сила заповеди за премахване ще бъде изготвен и достъпен около средата на декември, и най-късно до края на месеца.Въпрос, останал без отговор:

Секция „Проектиране и строителен надзор” към КСБ през април 2010 г. отправи предложение както до междуведомствената работна група, сформирана към МРРБ, така и до ДНСК, което да бъде разгледано и включено в предстоящия проект за промяна на Закона за устройство на територията, а именно:

1. Да бъдат променени чл. 166 и чл. 167 от Закона за устройство на територията, като отпадне лицензионният режим, осъществяван от МРРБ за консултантите, извършващи оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняващи строителен надзор, като същите преминат на регистрационен режим към ДНСК (МРРБ).
В сега действащата правна уредба (Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор) е въведено изискване за включване на минимум брой специалисти (11) в екипа от физически лица, чрез които консултантът упражнява дейността си, като не е отчетена спецификата на строежите (обектите), на които се упражнява строителен надзор.
2. Да бъде променен член 162 от ЗУТ, като се създаде регистър на проектантите – юридически лица, който да бъде воден от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Към настоящия момент не всички фирми, извършващи проектиране на строителни обекти, разполагат с постоянен състав от специалисти. Предпочитан е методът на гаражното проектиране, т.е. проектиране на парче, като при необходимост се наемат допълнително проектанти. Това създава предпоставки за стимулиране на сивия сектор в икономиката – неплащане на данъци, осигуровки и др. Създават се некачествени проектни продукти поради липса на екипност и достатъчен инженерен състав, както и размиване на отговорността – проектантите проектират обекти ту с един, ту с друг проектантски екип, а впоследствие нямат възможност да изпълняват авторски надзор на обекта. Некачественият и непълен проект впоследствие изисква преработване и допълване, което води до забавяне на строителството, както и до увеличаване на оферираната стойност на обекта.

Г-жо Гечева,
Какво е вашето виждане относно регистрационните режими и създаването на регистър за консултантите, извър-шващи оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняващи строителен надзор и такъв регистър на проектантите не като физически, а като юридически лица?

От пресцентъра на ДНСК съобщиха, че инж. Милка Гечева все още не била за-позната с този въпрос и поради това няма компетенцията да отговори на запитването.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 26.11.2010. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: