Интервю

Димитър Главчев: Новият ЗОП е в пъти по-добър от стария

Предлагаме промени, с които ще се съкрати бюрокрацията и ще се пресекат възможностите за корупционни схеми

Свилена Гражданска Г-н Главчев, приключи поредната сесия на 43-тото Народно събрание. Каква бе тя за парламента? Често ли се сблъсквахте с предизвикателства? Определено имаше такива. Периодът беше много динамичен. Приехме важни законопроекти. Започнахме реформи в изключително тежки сектори, като съдебна власт, здравеопазване, социалното и пенсионното осигуряване. Те касаят много хора, затова и отговорността ни като законотворци беше голяма. Сред по-важните нормативни актове мога да отбележа Закона за гарантиране на влоговете в банките, в който промени се наложиха след случая с Корпоративна търговска банка (КТБ). Целта бе да се разшири защитата на влоговете в българските финансови институции, да се ускори изплащането на гарантираните суми. След измененията се постанови получаване на гарантираните пари седем дни след установяване на неплатежоспособността на институцията вместо в 20-дневен срок, както беше досега. Дава се възможност Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) да предоставя средства за предотвратяване фалита на банката. Така че мога да определя приемането на всички тези важни промени като предизвикателство. Такива бяха и измененията в Конституцията, свързани със съдебната власт. Бяха необходими много воля и усилия, за да стигнем до консенсус с останалите политически сили – цяла седмица преговори и близо два месеца, след като бяха внесени поправките в основния закон, касаещи съдебната реформа. Парламентарно представените партии постигнахме разбирателство. Като основни акценти в проекта ще отбележа разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две камари – за съдиите, избрани от съдии, и за прокурорите. В прокурорската камара се запазва съотношението шест на шест. Решенията на двете структури няма да зависят от пленума, което гарантира много по-голяма независимост, Висшият адвокатски съвет ще може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се засяга статутът на свободната, независима и самоуправляваща се адвокатура. Важна промяна е, че Инспекторатът към ВСС ще прави проверки за конфликт на интереси на магистратите, както и на имуществените им декларации и ще следи за това дали се уронва престижът на съдебната власт. Друго предизвикателство, касаещо реформа в основен отрасъл, са промените в Кодекса за социално осигуряване. След многочасови дебати одобрихме осигурителните вноски да бъдат вдигнати с 2 процентни пункта за две години, пенсионната възраст за трета категория труд да нараства плавно в следващите 22 години, така че през 2037 г. мъжете и жените да се пенсионират на 65 г. Въвежда се минимална пенсионна възраст в силовите ведомства и се увеличават годините за първа и втора категория труд. Давам си сметка, че това са трудни, тежки реформи, работата по които тепърва предстои, но началото е обещаващо. Кои са основните закони, приети през последните месеци? През тази парламентарна сесия, ако мога да си послужа със статистика, приехме над 50 законопроекта и над 39 решения в периода април - юли, като сред тях мога да спомена нормативните актове за банковата несъстоятелност, за горите, за митниците, за водите, за висшето образование, за защита на потребителите, за кредитните институции, за енергетиката. Няма смисъл да изброявам всичките законопроекти и решения, които сме обсъдили и приели в Народното събрание. Наистина са много и се надявам ефективно да изменят качеството на работа в тези сектори. Знам, че промените няма да станат с магическа пръчка, но усилената работа е започнала. Радвам се, че въпреки разногласията по някои въпроси, с колегите от различните парламентарни групи сме постигали консенсус по важните теми. Вие внесохте заедно с колеги нов Закон за предучилищното и училищното образование. Каква е неговата философия? Ще се промени ли системата? Новият закон за училищното и предучилищното образование беше ангажимент на ГЕРБ и с него започва ефективната реформа в системата. Той се чака от много години и искам да подчертая, че в съставянето му са взели участие хора от професионалната общност - преподаватели от университети, учители, ученици, както и хора от неправителствения сектор. Една от важните му цели е да осигури по-висока грамотност на българските ученици. За никого не е тайна, че България е в тревожните статистики на млади хора, чиято езикова култура не е на необходимото ниво. Законът за първи път поставя изисквания и умения, които учениците да усвояват в училище – те трябва да са предприемчиви, инициативни, да успяват да работят с различни текстове, както и в екип с останалите деца. Това е важно да се поощрява. Надяваме се, че с мерките с практическа насоченост тези млади хора ще могат успешно да се реализират на пазара на труда. Друго конкретно, което мога да посоча, е разделянето на гимназиалната степен на два етапа – първият ще бъде от I до X клас, вторият – от XI и XII клас, през който училищата ще могат да разработват учебни програми заедно с бизнеса и университетите. Така в последните две години от гимназиалното образование младежите ще успяват да придобият реална представа за онова, към което са се насочили. Надяваме се това да ги подготви по-добре за университета или за някоя конкретна работа. А също така, че ефектът от закона върху обучението ще бъде наистина осезаем, защото говорим за вече доказали своята ефективност проекти и програми, които ние обединяваме и описваме в закона. Той ще осигурили ли по-подготвени кадри? Въз основа на него образователното министерство ще разработи нови учебници и учебни програми, за да могат учениците да усвояват знания и умения, които по-късно ще са необходими за реализирането им на пазара на труда. Именно това е нашата цел с приемането на закона – обучение с практическа насоченост, по-подготвени кадри. Учениците ще могат да се ориентират по-добре с какво искат да се занимават, след като излязат от училище, ще бъдат по-мотивирани. Внесохте промени и в Закона за културното наследство. Какво ги налага и какви ще бъдат те? Измененията не са много, но са съществени и съвсем навременни. Предложихме общините сами да назначават специалисти, които да изготвят становища по инвестиционните намерения на местната администрация, вместо да чакат оценката на експертите от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Това се прави с цел съкращаване на бюрокрацията, ще се пресекат и възможностите за корупционни схеми. Законопроектът е иницииран от моя колега от ГЕРБ Красимир Велчев и предвижда да се разшири механизмът за съгласуване на инвестиционни намерения за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство. Към момента контролът се извършва от ресорния министър. И след приемане на промените в закона ще се запазят водещата и контролната му функция, но се създават звена от трима специалисти в общините, които сами ще могат да изготвят становища по инвестиционните намерения. Така ще се изработи двустепенна система за контрол, тъй като НИНКН невинаги е особено ефективен, понякога искания и преписки се бавят с години, което е далеч от законовия двумесечен срок. Така ще се избегнат предизвиканите често сериозни проблеми на местните власти, които са възпрепятствани да изпълнят определени проекти или пък да извършат аварийни дейности по такива културни обекти. С предложените промени най-общо се опитваме да минимизираме бюрократичните спънки пред реализирането на даден проект, ще преодолеем бездействието на администрацията и ще намалим корупцията в системата. Много колеги от различни парламентарни групи се обединиха около идеята, че реформа по отношение този сектор е необходима, затова и предприехме конкретните стъпки. Вие сте член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Как протича дейността й? А изпълнението на Бюджет 2015? Заседанията на комисията през тази парламентарна сесия се провеждаха нормално, в духа на професионален диалог между колегите от различните парламентарни групи. Вършим си работата добре и спазваме сроковете, които сме си поставили. По отношение на бюджета - изпълнението му върви в рамките на планираното за годината, даже по-добре от очакваното. Към май той на консолидирано ниво излиза на излишък, показват данните, публикувани от финансовото министерство. Като основна причина за това са постъпленията от европейските фондове и непрекъснато подобряващата се събираемост на данъците. Към май тази година данните показват, че приходната част е изпълнена с 44 на сто, разходната - 39%. Като пример за добрата събираемост на данъците мога да посоча основния приходоизточник за хазната - ДДС, по който до май 2015 г. спрямо същия период на предходната година са постъпили с около 300 млн. лв. повече. Същото отчитаме и при акцизите – тяхната събираемост до май 2015 също е нараснала – събрани са над 130 млн. лв. повече. Това са добри показатели, от които се вижда позитивна тенденция, надявам се така и да се задържат до края на годината. Какви трябва да са приоритетите в Бюджет 2016? Те са същите, както винаги през годините на нашето управление. Важни за Бюджет 2016 г. ще бъдат икономическото развитие на страната, повишаването на БВП, консолидацията на разходите. Сред поставените задачи за следващата година ще бъде да продължим да подобряваме политиката на събираемост на данъците. В управлението на ГЕРБ сме залагали като приоритет секторите като образование, здравеопазване, социален – така ще бъде и занапред. През тази година започнаха тежки реформи. Надявам се работата по тях да продължи. Разбира се, за конкретни параметри е рано да се говори, специалистите от финансовото министерство, след като бъдат готови с бюджетната рамка, ще ни ги предложат за обсъждане и тогава ще можем публично да дискутираме данни и цифри. Един от ключовите закони е новият ЗОП. Той беше одобрен от Министерския съвет. Ще може ли да бъде приет до края на годината, както заяви вицепремиерът Томислав Дончев? Доколкото съм запознат, ние имаме ангажимент да синхронизираме нашето законодателство в тази област с европейското, което налага и разработването на нов закон. Амбицията на колегите от Министерския съвет е новите правила да влязат в сила от 1 януари следващата година, не виждам защо да не гоним този срок на изпълнение. Проектът мина и през обществено обсъждане и е в пъти по-добър от стария, който категорично имаше нужда от редакция. Разговарял съм с представители на бизнеса, които многократно са се оплаквали от проблемите в стария закон и са пледирали за нужда от нов. Старият беше многократно преправян и променян, по думите на доста фирми - объркващ. Надявам се с новия ЗОП да се работи много по-ефективно. Кои ще бъдат другите законодателни приоритети на Народното събрание от септември? Народното събрание ще приеме и ще следва програма за новата пленарна сесия. Разбира се, пе­ри­о­дът ще бъде белязан от знака на местните избори, но те по никакъв начин няма да нарушат изпълнението на поставените пред парламента задачи.