Интервю

Стамен Янев: БАИ ще работи в посока намаляване на административната тежест за бизнеса

Основна цел на предлаганите промени в Закона за насърчаване на инвестициите е оптимизацията на режима за отпускане на държавна помощ

Мирослав Еленков Г-н Янев, как ще оцените работата на Българската агенция за инвестиции, откакто сте начело на институцията? Откакто ръководя Българската агенция за инвестиции (БАИ), аз и екипът ми полагаме много усилия за подобряването на имиджа на България като атрактивна и стабилна инвестиционна дестинация. През изминалите шест месеца организирахме и взехме участие в редица срещи и мероприятия с потенциални инвеститори в приоритетните за страната ни сектори. Разбира се, положителният резултат от нашата работа е стимулът, който ни кара да полагаме още повече усилия за предизвикването на инвестиционна активност. С помощта на БАИ през 2015 г. бяха завършени четири проекта на обща стойност 2,9 млрд. лв. Те стартираха производство и осигуриха 10 080 нови работни места. През настоящата година сертифицирахме 3 инвестиционни проекта на обща стойност 130 млн. лв. и предвидени 327 работни места. В напреднал етап на сертифициране са други 7, които са на обща стойност 93,4 млн. лв., предвиждащи 964 нови работни места. Наясно сме, че това е една малка част от пътя, който трябва да извървим, и не е достатъчно, но продължаваме да следваме нашата цел. Вие си поставихте няколко основни цели. Какво е развитието им? Те са в три направления. Краткосрочните целят работата на институцията да стане по-разпознаваема у нас и навън. Средносрочните са върху изготвянето на анализ, свързан с точни числа за инвестиции в България за последните 10 години. Дългосрочните касаят евентуални изменения в Закона за насърчаване на инвестициите, които могат да бъдат в посока разширяване на компетенциите на БАИ. Вървим по зададения план, като се стремим да постигаме заложените цели. Станали сме по-разпознаваеми и мога да отбележа, че печелим доверието и на бизнеса, който се обръща към нас за подкрепа в подобряване на диалога с държавата. За последните десет години (2005 – 2015 г.) БАИ е сертифицирала общо 185 инвестиционни проекта на стойност 13 млрд. евро. Това са 37% от всички вложения в страната, като са разкрити 60 хил. нови работни места. Финансовото подпомагане на сертифицирани проекти във връзка с изграждане на необходимата инфраструктура е на стойност 64,6 млн. лв. Как евентуалните промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) ще облекчат предприемачите? Основна цел на предлаганите промени е оптимизацията на режима за отпускане на държавна помощ. Това става под формата на насърчителни мерки за възстановяване на разходи за социални осигуровки, за обучение на персонала и възстановяване на процент от инвестицията при проекти в индустрията, изпълнявани в общини с висока безработица. Чрез новите промени се въвежда по-голяма яснота относно възможния размер на помощта. Предложението за оптимизиране при прилагането на мярката за възстановяване на разходи за осигуровки по ЗНИ включва фокусиране на финансовата мярка към проекти в промишлеността и високотехнологичните услуги. Те ще могат да се ползват от нея за период до 24 месеца, когато са в общини с висока безработица. Извън тези населени места всички проекти ще ползват мярката за периода, за който към настоящия момент държавната помощ се отпускаше – до 12 месеца. Така фокусиран, държавният ресурс ще направи инвестициите в районите с висока безработица по-привлекателни и ще спомогне трансферът на знания, който съпътства чуждестранните инвестиции, да достигне и други градове в страната. Предложението за оптимизация на насърчителна мярка за частично възстановяване на разходи за повишаване на квалификацията на персонала по ЗНИ предлага отпадане на ограничението за финансиране единствено на специфично обучение и се намалява минималният изискуем брой обучаеми за ползване на мярката (от 50 на 30). Редуцирането на минималния праг на 30 души ще позволи на по-широк кръг проекти, които не създават мащабна заетост, да се възползват от насърчаване по този ред. Сред новостите е и прилагането на съществуващата мярка за възстановяване на до 10% от разходите за активи за приоритетни проекти в преработващата промишленост. Тя отново ще се прилага, когато вложенията са в община с висока безработица, като се определя и максимален допустим размер на помощта. С тези промени насърчителната мярка ще бъде обвързана процентно с минималния праг за сертифициране, относим към конкретния проект. Заявлението е ревизирано от гледна точка на намаляване на реквизитите и обема на изискуемата информация. Въведени са и промени, които целят облекчаване на административната тежест за инвеститорите, тоест ако са подавали веднъж документи, не се налага изискването отново на всички документи. Преди време заявихте, че БАИ има нужда от „събуждане”. Какво е нужно, за да се случи това? Правим стъпки в тази посока. За последната година можем със сигурност да кажем, че в България се развива доста благоприятна бизнес среда. Министерство на икономиката и БАИ работят много в това направление. Най-добрoто постижение до момента е новият план за действие на министерството за намаляване на административната тежест за бизнеса с промени в законодателството. Тя ще е с 30% по-ниска в периода 2015 – 2017 г., като сме предвидили изменения в 16 закона. За да откликнем на предизвикателствата на глобализацията, трябва да насочим усилията си към хората, образованието и правилата (формулата ХОП). Само така можем да сме активна част от световния пазар. Тази формула е именно стратегията, която прилага Агенцията в преследване на приоритетите си. Хората са тези, които могат да те издърпат напред, но и да направят така, че бизнесът ти да не просъществува. Качествените служители са ключов момент за изграждането на една конкурентоспособна икономика. Високото ниво се постига безспорно в областта на образованието. Това е компонент, изграждащ хората, и е една инвестиция, която често е рискова. В същото време тя може да създаде добра печалба под формата на качествени кадри, които да се реализират в глобализиращата се икономика. Трябва да отчетем и факта, че има доста работа за вършене от органите на местно и национално ниво. Настоящата демографска картина в България показва застаряващо болно население с все по-малко активни потребители. Тази тенденция може да бъде преодоляна с мерки в правилната посока, а именно изграждането на социалната инфраструктура под формата на качествено образование. По отношение на правилата – основната формула за перспективи пред икономиката и привличане на повече инвестиции включва два основни компонента. Това са ниската данъчна ставка, която е налице, и предвидимост на правилата посредством активния диалог с бизнеса. Основният проблем пред инвеститорите е административната тежест. Как ще се реши той? Недоволството на бизнеса при контактите с администрацията при получаването на услуги и необходимостта от опростяване на бизнес средата налагат ново преосмисляне на политиката в областта. През 2014 г. се промени Административно-процесуалният кодекс с цел въвеждането на комплексно административно обслужване, като общата цел е облекчаване и подобряване на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез прилагане на организационния принцип „едно гише”. Министерството на икономиката и Българската агенция за инвестиции продължават да работят усилено в посока намаляване на административната тежест. Какви други пречки срещат потенциалните инвеститори? В началото на август Министерският съвет прие доклад за пречките пред нарастването на инвестициите и списък с основните проблемни области пред чуждестранните инвеститори. Документът е изготвен в контекста на инициативата на Европейската комисия „Инвестиционен план за Европа”. Той формулира 10 проблемни области – от регулаторни пречки, пряко свързани с инвестиционния процес в България, до по-широките проблеми на бизнес средата. Основната част от пречките са свързани с политическата и икономическата действителност в България. Те засягат въпроси, като административен синхрон на местните власти, лошо качество на професионалното образование, независимост на съдебната система, ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове. Стратегията на правителството за справяне с тези проблеми е да бъдат създадени специални работни групи с определени от Министерския съвет водещи ведомства. В срок до края на януари 2016 те следва да предложат конкретни мерки (законодателни, административни, други) за преодоляване на проблемите пред нарастването на вложенията в страната. А какви са основните предимства на страната ни за чуждестранните инвеститори? За привличането на предприемачи помагат 10-процентният корпоративен данък и въведеният 0% корпоративен данък за инвестиции в райони с висока безработица, 10% плосък данък върху доходите на физическите лица и фиксираният на 20% ДДС. Тази комбинация създава много добра основа за допълнително притегляне на външни капитали в страната, а също така улеснява и родните предприемачи. България винаги е имала неограничени възможности за привличане на инвеститори. Правителствената политика набляга върху създаване на все по-добри условия и бизнес климат. Целта е насърчаването на местния бизнес и осигуряването на повече чуждестранни инвестиции. Държавата ни се радва на макроикономическа стабилност и устойчива валутна система. Банковата система е добре капитализирана, а размерът й спрямо БВП на страната е адекватен. Достъпът до единния пазар в ЕС, добре квалифицираната работна ръка, ниските оперативни разходи, както и географското местоположение са други неоспорими предимства на страната ни. Холандия ли остава най-големият инвеститор у нас. Кои са другите първенци? Да, Холандия заема първо място в ранглистата на чуждестранните инвеститори в България с общ обем от 7 млрд. евро, или 15,7% от преките чуждестранни вложения у нас. На челните позиции след страната на лалетата се нареждат Австрия (5,9 млрд. евро), Гърция (3,5 млрд. евро) и Великобритания (2,6 млрд. евро). Холандските инвестиции през 2014 г. в България са 935,5 млн. евро и са концентрирани в няколко сектора: производство – предимно на рафинирани нефтопродукти, минерални води и безалкохолни напитки, електрическа енергия; търговия на едро и строителство. Кризата в Гърция отрази ли се по някакъв начин на инвестициите в България? При настоящата геополитическа и икономическа ситуация около нас България се отличава с изключително потенциална за чуждестранни инвестиции бизнес среда. Ние сме буквално остров на икономическа и политическа стабилност както на Балканите, така и на югоизточната граница на ЕС. До голяма степен и интересът към нас се увеличава прогресивно. Забелязваме конкретни бизнеси и предприемачи да преориентират интереса си от Гърция към България и можем да говорим за лека тенденция в тази посока. Същевременно БАИ работи активно за допълнително разширяване на съвместните проекти с нашите регионални партньори и съседи, на Балканите и в Югоизточна Европа. Имах честта преди месец да бъда избран за член на Управителния съвет на Световната организация на агенциите за инвестициите за регион Източна Европа, а достъпът на България до един подобен форум, в който членуват близо 200 организации от над 150 страни, безспорно вдига профила ни като дестинация за вложения. Кои са секторите, които са най-интересни за инвеститорите? Най-голям потенциал за развитие през следващите 5 години у нас и за привличането на нови инвестиции са сферите на туризма, производството на части за автомобили и химическата промишленост. Минералните извори и природните дадености на страната ни са огромно перо, което може да се развие за привличане на родния и чуждия бизнес за дейности в сферата на здравния туризъм. Допълнително в БАИ постъпват голям брой проекти, свързани с промишленост, ИТ, изнасяне на услуги (BPO) и логистика. Северозападна България се нуждае от много средства. Имате ли по-специални инициативи за привличане на финанси в този район? Един от основните приоритети в работата на Агенцията е да може да привлече нови инвеститори. Затова се проучват проблемите им и се цели те да бъдат преодолявани, като административната тежест например, която може да представлява пречка за реализация на проекти. Работи се за привличане на вложения в Северозападна България. Една от главните възможности е чрез Закона за насърчаване на инвестициите, чрез който могат да се прилагат мерки за подкрепа, предвидени в него под формата на схеми. Сред стратегиите, върху която се работи в Българската агенция за инвестиции, е за създаване на ефективна комуникация между публичния сектор и бизнеса. Важна цел за нас е да насочваме средствата в по-слабо развитите региони. БАИ обръща особено внимание на всеки един инвеститор, независимо от коя част на света е. Голям брой от последно сертифицираните проекти в Агенцията са в Северозападна България. В последно време има положителна тенденция за увеличаване на интереса на инвеститори в този беден регион в България. Цели се привличане на средства във високотехнологични производства в областта на машиностроенето, електрониката и химията. Също така интерес представляват и секторите хранително-вкусова промишленост, логистика, туризъм, аутсорсинг и информационни технологии. Голям плюс за предприемачите в този регион са процентът безработица и конкурентното заплащане, но в процеса по привличане на инвестиции общините също трябва да вземат дейно участие и да приложат допълнително стимулиране. Агенцията има за цел да представи България в добра светлина пред предприемачите. Плюсове за страната ни са фиксираният курс на лева спрямо еврото, което е важно за дългосрочното планиране и прогнозиране на инвестиции. Не мога да не спомена отново и корпоративния данък от 10%, както и ниските разходи за труд, минималните оперативни и производствени разходи в ЕС, икономическата и политическата стабилност, както и квалифицираната работна ръка. Как и къде рекламирате страната ни като инвестиционна дестинация? Какъв е ефектът от тази реклама? Разбира се, един от ключовите подходи за осигуряване на устойчив приток на преките инвестиции е ефективният маркетинг на конкурентните предимства на България. Инициираме провеждането на поредица от информационни кампании и срещи за целта. Искаме конкретна и ясна картина да достига до потенциалните предприемачи. Тя ще им позволи бърза ориентация и ще ги стимулира в разглеждането на страната като добър избор при вземането на инвестиционни решения. Българската агенция за инвестиции е бенефициент по проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”. В рамките му през 2014 г. се проведоха десет международни инвеститорски форума в Германия, Швейцария, Дания, Русия, Китай, Южна Корея и САЩ. Целта беше представянето на условията и възможностите за развиване на бизнес в България и подчертаването на предимствата на страната като привлекателно място за чуждестранните инвестиции. До края на 2015 г. БАИ ще проведе още две международни конференции и две кръгли маси в Азия и САЩ. Всяко събитие ще е посветено на важните за България инвестиционни приоритети. Как оценявате състоянието на инвестициите в сферата на строителството и в кои области се наблюдава най-голям интерес? През 2014 г. преките чуждестранни инвестиции в сектор „Строителство” са в размер на 76,5 млн. евро по данни на БНБ. Отбелязваме ръст спрямо предходната година с близо 50 млн. евро. Жилищното строителство остава най-предпочитано от инвеститорите, но има повишение и при промишлените и хотелските сгради. Голям инфраструктурен проект, който е сертифициран от Българската агенция за инвестиции, е на дружеството „Гаранти – Коза България” ЕАД за „Гранд Каньон – София”. Той е разработен така, че да популяризира столичния район „Младост” като предпочитано място, обединяващо възможността за пазаруване, настаняване, отдих и живот в града. „Гранд Каньон – София” предвижда изграждането на комплекс със смесено предназначение, съчетаващ в себе си търговска и хотелска част, парк с множество атракциони и езера, скейтборд парк и открита детска площадка. Съгласно представената от инвеститора документация, се очаква проектът да приключи през 2017 г. Общият размер на инвестицията ще възлезе на 120 млн. лв. При осъществяването на проекта инвеститорът предвижда в рамките на 3-годишен период създаването на 240 работни места. Предвиждате ли среща с ръководството на КСБ за обсъждане на съвместни инициативи? В лицето на Българската агенция за инвестиции Камарата на строителите в България има надежден партньор. С експертизата и професионализма си екипът ни съдейства за реализация на успешни инвестиционни проекти, важни за цялото българско общество. Като изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции бих се радвал да организираме съвместни инициативи, фокусирайки вниманието върху сфери от взаимен интерес. Винаги когато има идеи за съвместни проекти или проявен инвеститорски интерес, всеки може да се обърне към Българската агенция за инвестиции за съдействие и подкрепа.