Интервю

Александър Андреев: За първи път избираме общински съветници с преференциален вот

Българите, които живеят в чужбина, могат да участват само в референдума

Невена Картулева Г-н Андреев, какъв ще е редът за гласуване на местните избори на 25 октомври? При последния вот, който беше парламентарен, имаше неясноти за попълването на бюлетините. Изборните книжа, в това число и образците на бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на общини, райони и кметства, както и за гласуването в националния референдум, бяха своевременно приети от ЦИК и са публикувани в Държавен вестник и на нашата интернет страница. Това предоставя възможност на всеки избирател да се запознае с тях и да се информира за начина на гласуване. Независимо от това бих искал да отбележа, че акцент в разяснителната кампания на Централната избирателна комисия, която стартира в края на юни, е и ще бъде въпросът за начина на отразяване на гласа на избирателите както в местните избори, така и в националния референдум. Бюлетината за гласуването в изборите за общински съветници не се различава съществено от тази при изборите за Народно събрание през 2014 година. Това е така, тъй като с новия Изборен кодекс преференциалното гласуване за кандидат от определена кандидатска листа е предвидено както в изборите за членове на европейски парламент и за народни представители, така и в изборите за общински съветници. В бюлетината за местния парламент от лявата страна са изписани имената на политическите сили, издигнали кандидатски листи, и имената на независимите кандидати, зад които стоят инициативни комитети. Пред тях има квадратче. В него ще бъде изписан поредният номер, под който са подредени в зависимост от жребий. Той ще се тегли във всяка от общинските избирателни комисии. Отдясно се намират кръгчетата, в които избирателят, след като е гласувал за съответната политическа сила, може да отбележи своя преференциален вот за определен кандидат. Гласуването както по отношение на квадратчето пред името на политическата сила, така и в кръгчето за съответния кандидат в листата става със знак „Х” или „V”, изписани с химикал, пишещ със син цвят. За да се отчете като действителен гласът на избирателя, е необходимо първо той да е отбелязал своя вот в квадратчето (за избраната партия или коалиция) и след което, ако желае, да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат от съответната листа, знак „Х” или „V”, който показва неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат. По отношение на изборите за кмет на община, район или кметство в бюлетината са изписани имената на кандидатите и политическата сила, която ги е издигнала, като има само квадратчета с номера, с който ще бъдат вписани след жребия. Различното тук е, че квадратчетата се намират по средата, а не в левия край пред съответната политическа сила или независим кандидат. За да е действителен гласът на избирателя, той следва да отбележи своя вот в съответното квадратче с номера на кандидата със знак „Х” или „V”, изписани с химикал, пишещ със син цвят. Обяснете повече за бюлетината за националното допитване. Гласуването в национален референдум ще става с бюлетина, върху която гласоподавателят ще може да отбележи своят вот в пoдкрепа на въпроса на референдума или на алтернативната позиция. За целта върху лицевата страна на бюлетината от лявата страна ще бъде изписан въпросът на националния референдум, а от дясната страна ще са обособени две квадратчета с обозначение „Да“ или „Не“. Гласоподавателят гласува, като отбелязва със знак „Х” или „V”, изписани с химикал, пишещ със син цвят, квадратчето с надпис „Да”, ако подкрепя въпроса на референдума, или квадратчето с надпис „Не”, ако подкрепя алтернативната позиция. След като отбележи своя вот, гласоподавателят поставя бюлетината в бял непрозрачен плик и пуска плика с бюлетината в избирателната кутия. Последният Изборен кодекс беше приет от 42-рото Народно събрание, но в него бяха нанесени промени и миналата година. Припомнете какви са новите моменти? Кое касае местните избори? Несъмнено има редица нови моменти. Новото, което бихме могли да посочим, е, че за разлика от предходния вот за общински съветници в този е предвидена възможността избирателят да отбележи преференциален глас за определен кандидат в листата на партия, коалиция или местна коалиция. Другото ново е, че населените места с над 100 жители с постоянен адрес към 10.08.2015 година, датата на издаване на Указа на президента за насрочване на изборите, придобиват статут на кметства и в тях освен избори за общински съветници и за кмет на община ще се проведат избори за кметове на кметства. Новост е и предвиденото от Изборния кодекс машинно гласуване в до 500 секции, резултатите от което ще бъдат приобщени към гласуването с хартиени бюлетини при определянето на изборните резултати в тези секции. Експерименталното машинно гласуване се проведе на изборите за Европейски парламент. Къде ще се бъде редовното за този вот? Както вече казах, Изборният кодекс предвижда в избoрите за общински съветници и за кметове през 2015 година да има машинно гласуване в до 500 секции, резултатите от което ще бъдат добавени към тези от вота с хартиени бюлетини при определяне на резултата от гласуването. Изборният кодекс възлага на Централната избирателна комисия да определи в колко секции да се поведе машинно гласуване и къде да бъдат те. Комисията избра 50 секции в Столичната община, като конкретните секции ще бъдат допълнително определени с наше нарочно решение. Със своето решение Централната избирателна комисия прие машинно да се гласува само в изборите за общински съветници, като избирател, който желае да гласува за кмет на община, на район или на кметство, ще трябва да подаде и допълнителна хартиена бюлетина за тези три вида избори. Има ли вариант при преференциалния вот да станат обърквания заради номерата на бюлетините и на кандидата? Не смятам, че преференциалният вот може да обърка и/или да затрудни българския избирател. Още повече, че преференциален вот имаше и в предходните два избора през 2014 година. Българският избирател е достатъчно запознат с преференциалното гласуване. Разбира се, като Централна избирателна комисия ние ще направим необходимото в разяснителната кампания, за да запознаем избирателите с начина на гласуване, така че техният вот да бъде зачетен. Как протича регистрацията на формациите към момента? Към днешна дата (7 септември) заявление за регистрация в ЦИК за изборите за общински съветници и за кметове са подали 61 партии и една коалиция. Едновременно с това заявление за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум са подали 7 партии. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК от партии и коалиции, които желаят да участват в изборите за общински съветници и кметове, е 9 септември, а за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум – 14 септември. ЦИК приема заявления за регистрация всеки ден от 9 до 17 ч., като в дните, в които изтичат крайните срокове, документи за регистрация ще се приемат до 18 ч. Какъв е редът за подаване на заявление за гласуване на място по настоящ адрес? Ако избирател желае да гласува по настоящ адрес, различен от населеното място или общината по постоянен, той може в срок до 14 дни преди изборния ден да подаде заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. То се представя в общината по настоящ адрес, след което лицето се заличава от списъците по постоянен такъв и се включва автоматично в избирателния списък по настоящ. Къде ще може да се гласува в националния референдум? За разлика от изборите за общински съветници и за кметове правото да гласуват в националния референдум имат всички български граждани, които към датата на издаване на указа за насрочването му, а именно 10.08.2015 г., са с постоянен адрес на територията на страната. Гласуването в националния референдум ще може да се упражни от тях както у нас, така и в секции в чужбина, които ще бъдат разкрити въз основа на три основни критерия. На първо място секции ще бъдат разкрити в местата, където в предходни избори през последните 5 години са гласували над 100 избиратели. На второ - секции въз основа на подадените от страна на български граждани заявления. Необходимият брой заявления за откриване на секции в местата, където има дипломатическо или консулско представителство, е не по-малко от 20, а за местата, където няма дипломатическо или консулско представителство – 40. Заявленията могат да бъдат подавани през дипломатическите и консулските представителства или чрез интернет страницата на ЦИК. Крайният срок за това е 22 дни преди датата на националния референдум. По отношение на организацията на гласуването в националния референдум Централната избирателна комисия е приела основните решения, свързани с утвърждаването на изборните книжа, регистрацията на инициативните комитети, партии и коалиции, които ще участват в информационно-разяснителната кампания, условията и реда за гласуване извън страната. Последно, комисията определи местата в чужбина, където ще бъдат открити автоматични секции. Това са 307 селища в 40 държави. Какви са сроковете, в които гласуването трябва да приключи окончателно, ако се наложи втори тур на изборите? Изборът на общински съветници е пропорционален, поради което няма да има втори тур. Втори тур ще има в мажоритарния избор за кметове на общини, райони или кметства. Там, където не е избран кмет на община, район или кметство, ще бъде проведен втори тур между кандидатите, събрали най-много гласове, за да бъде определен този, който е спечелил изборите. По закон балотажът трябва да се проведе до седем дни след 25.10.2015 г. в един неработен ден за цялата страна. Това най-вероятно ще бъде 1 ноември, неделя. Специфичен момент по отношение на преференциалното гласуване в изборите за общински съветници е, че процентната бариера от 7%, която позволява на определен кандидат да пренареди листата, се изчислява на основата на общинската избирателна квота, т.е. въз основа на необходимия брой действителни гласове за избора на един общински съветник. Какви са сроковете за регистрация на кандидатите? Има ли формации, на които тя е отказана? Какви грешки най-често се допускат? Регистрацията на кандидатските листи от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в изборите за общински съветници и за кметове се извършва в Общинските избирателни комисии. Срокът за регистрация на партиите, коалициите, включително и местните коалиции в ОИК, е до 14 септември. Крайният срок за регистрация на кандидатите е 32 дни преди изборния ден, или 23 септември.