Интервю

Ивелина Василева: Отделяме 700 млн. лв. за т.нар. ранни проекти по ос „Води”

Изградени са 40 пречиствателни съоръжения и 8 регионални депа за управление на отпадъците

По време на последната среща с КСБ обсъждахме статуса на ОП „Околна среда 2007 – 2013“ и апелът ми към строителния бранш беше да се създаде максимална мобилизация. Благодаря на фирмите, че изпълниха този ангажимент. През последните месеци бяхме свидетели на изключително интензивно строителство. Резултатите са налице. Наясно сме, че това съставляваше съществено предизвикателство за бранша - мобилизация на техника и организация на работна сила, за да можем да компенсираме забавянето по оперативната програма. Мисля, че към настоящия момент можем заедно да отчетем, че успяхме. До този момент плащанията по „ОПОС 2007 – 2013“ надвишават близо 3,2 млрд. лв., което съставлява над 93% от бюджета по програмата. Продължава изпълнението на проектите. Предстои ни месец на абсолютно интензивно строителство. До края на октомври трябва да приключи физическото изпълнение на обектите. Убедена съм, че за целта ще бъдат положени всички усилия. Ще бъдат отчетени и плащанията, направени до края на 2015 г. Това е годината, в която за последен път можем да ползваме средства по „ОПОС 2007 – 2013“. Надявам се, че всичко това ще ни доведе до максимално оползотворяване на наличния ресурс. Вече има 40 изградени пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, като 27 от тях са новопостроени и 13 рехабилитирани. Реализирани са повече от 2500 км ВиК мрежа. Това са наистина големи цифри, които за жалост не са видими, но са безкрайно полезни за нашите съграждани. Близо половин милион жители пряко се ползват от инвестициите, направени в сектора. Изградени са 8 регионални системи за третиране на отпадъците. Завършен бе и най-големият инфраструктурен проект, финансиран със средства по оперативната програма - Заводът за механично-биологично третиране на битови отпадъци на Столичната община. Съгласно индикаторите, заложени по ОПОС, ни предстои да достигнем цифрата 58 при ПСОВ и 19 за регионалните системи, т.е. има още какво да бъде направено. 3,5 млрд. лв. е общата сума по старата оперативна програма, точно толкова е и по новата. Средствата ще бъдат на разположение до края на 2022 г. за реализиране на инвестиции отново в екологична инфраструктура. Приоритетите остават същите, но с няколко допълнителни акцента. Основната част от ресурса ще бъде насочена към ВиК сектора. Както и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова отбеляза, това е пряко зависимо от реализацията на ВиК реформата. Затова активно подкрепяме всички дейности, които се предприемат от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от страна на ВиК дружествата и общините, за да се върви по набелязаните стъпки и да можем да ползваме наличните средства. Екологосъобразното управление на отпадъците продължава да е приоритет, но изграждането на депа няма да се финансира по „ОПОС 2014 – 2020“. Това може да бъде реализирано с национални средства. Тук работим с колегите от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда, за да осигурим пари за някои от проектите, които са били забавени във времето, като например депата в Пазарджик, Златица и Благоевград. Подобряването на качеството на атмосферния въздух е обособено в самостоятелна приоритетна ос по програмата с фокус върху инвестициите, които могат да бъдат реализирани от местните администрации с цел редуциране на фините прахови частици. Разбира се, богатото биоразнообразие на страната продължава да бъде наш приоритет, и то специално мрежата „Натура 2000“. Новите елементи, които влизат в програмата и са обособени като отделна приоритетна ос, са вложения в мерки с цел превенция и управление на риска от наводнения и свлачища. Безспорно отделените пари по програмата няма да са достатъчни, за да отговорят на нуждите, защото само във ВиК сектора са необходими близо 12 млрд. лв. Нашата цел е инвестициите да бъдат правени по най-ефективния възможен начин и да са насочени към най-приоритетните обекти. При преговорите с ЕК постигнахме съгласие да реализираме т.нар. ранни проекти в сектор „Води” до момента, когато ще можем да започнем вложенията по осъществяване на предложенията, подготвени на база на регионалните прединвестиционни проучвания. Общият обем на средствата, които ще бъдат налични за тези ранни проекти, е 700 млн. лв. Те ще могат да се използват до края на 2017 г., когато очакваме да бъдат готови и регионалните проучвания. Тук се включват няколко категории обекти. Това са големите проекти за общините Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен в партньорство с Долна Митрополия. Общият ресурс за тях е 402 млн. лв. Освен това ще се финансират още пет проекта, които отговарят в пълна степен на принципите на ВиК реформата, свързани с екологичното законодателство и изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Те ще бъдат избрани при взаимодействие с колегите от JASPERS. Предложили сме им 14 обекта, които са в пълна готовност да стартират. Те са разписани през програмния период 2007 – 2013 г., касаят консолидирането на регион, управляван от едно ВиК дружество, и се отнасят за населени места над 10 хил. души. Общата стойност на избраните пет проекта ще бъде 120 млн. лв. Срокът за кандидатстване по процедурите, които са предложени на Мониторинговия комитет, е четвъртото тримесечие на 2015 г., т.е. до края на годината общините трябва да разпишат своите проекти и да ги представят за одобрение пред Управляващия орган. Очакванията ни са, че строителството ще започне през 2016 г. В т.нар. ранни проекти се включва възможността да довършим обекти, които се категоризират като рискови и чието реализиране е забавено през програмния период 2007 – 2013 г. Идентифицирани са компоненти, които няма да могат да бъдат приключени до края на октомври. С ЕК договорихме те да бъдат продължени с финансов ресурс, осигурен по „ОПОС 2014 – 2020“. Предстои в началото на октомври Мониторинговият комитет да одобри критериите за определяне на рисковите проекти и да се даде възможност на общините да кандидатстват, за да могат да довършат предложенията си. Причините, че обектите не са завършени в срок, са разнородни. За тяхното приключване сме осигурили ресурс от 233 млн. лв. Отново поканата към местните власти ще бъде направена в края на тази година. Надяваме се, че стартът на строителните дейности ще бъде даден през 2016 г. В сектор „Отпадъци“ е открита процедура за третиране и изграждане на компостиращи инсталации, насочена към общините. Общият ресурс е 97 млн. лв. Всички местни власти имат възможност да кандидатстват. Срокът за подаване на предложения е 1 август 2016 г. В момента общините са във фаза на подготовка на документите. Надявам се, че интересът ще бъде голям. Това ще даде възможност през втората половина на 2016 г. да започне изграждането и на тези съоръжения. В отрасъл „Води“ са стартирани дейностите по изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП) в консолидираните райони. През октомври ще бъде отправена покана към София за изработването на РПИП. Знаете, че на нейна територия действа концесионер и ситуацията е малко по-различна. Бенефициент ще е Столичната община. До края на годината ще бъде обявена още една процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и за инсталации за предварително третиране. Стойността е 131 млн. лв. Ще бъде обявена и процедурата за строителство на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци за близо 103 млн. лв. Надяваме се в много бърз порядък след изготвянето на предварителните проучвания да обявим поканата към Столичната община за реализиране на т.нар. трета фаза на проекта за управление на отпадъци, за строителство на системата за RDF гориво. Към настоящия момент индикативната стойност е 152 млн. лв. През новия програмен период 10% от ресурса по ос „Води“ и 8% от „Отпадъци“ ще бъдат на разположение за създаването на гъвкави финансови инструменти, които да подпомогнат реализирането на проекти чрез привличане на частен капитал. Това ще даде възможност и българските компании да се включат. Реализацията на тези финансови механизми ще бъде в рамките на създадения вече Фонд на фондовете. Очакванията ни са, че в края на 2016 г. ще имаме цялостна рамка и структура за управлението им. Благодаря за сътрудничеството, което имаме с Камарата на строителите в България. Безспорно през годините то е укрепвано и превърнато в добра основа при работата по общи предизвикателства, например стандартизирането на документите по обществените поръчки. Целим максимално улесняване на процеса за избор на изпълнител и избягване на грешки, допускани през предишния програмен период. Вече са осъществени срещи с Камарата по въпроса. Ще бъдат изработени варианти, които ще подложим на обсъждане. Имайки предвид сложността на материята, очакваме през първата половина на 2016 г. да има видим резултат от съвместната ни работа. Сътрудничеството ни касае и анализа на научените уроци, и използването на опита за реализацията на още по-успешни и бързи проекти през програмния период 2014 – 2020 г. Това е свързано с ясното планиране както от страна на Управляващия орган, така и от страна на бенефициентите. Нашето предложение към Камарата е да направим кръгла маса, на която да обсъдим добри практики за срочно изпълнение на проекти във ВиК сектора.