Интервю

Инж. Асен Антов: Процедурите за тунела при с. Железница започват през октомври

ОВОС за отсечката през Кресненското дефиле ще е готова до края на годината

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) отговаря за три от големите пътни инфраструктурни проекта в страната – АМ „Струма“, АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“. Компанията беше създадена преди 4 години и тогава пое подготовката им от Агенция „Пътна инфраструктура“. На първо място искам да започна с развитието на строителството на магистрала „Струма“. Отлично сте запознати какво представлява трасето. То е с дължина от над 150 км, като през годините поетапно отделни участъци бяха пускани в експлоатация. Това, което остана за доизграждане, е най-дългата отсечка, а именно лот 3. Проектът поради размера си е разделен на 4 строителни договора. В рамките му има два пътни участъка - лот 3.1 и лот 3.3, с дължина от около 20 км, по които няма да има особено трудни за изграждане съоръжения. Най-предизвикателната част за строителите ще бъде лот 3.2. Става дума за преминаването през Кресненското дефиле, където през годините са разглеждани най-различни варианти за трасе. Отделен договор за реализация има и за тунела при с. Железница, който териториално е в рамките на лот 3.1, но поради голямата му стойност и обем е обособен отделно. Конкретно за напредъка по подучастъци искам да споделя, че стартирахме процедурите за лот 3.1 през есента на 2014 г. През май тази година бяха отворени ценовите оферти. За съжаление има обжалване на обявените резултати, което все още ни пречи да подпишем строителен договор. Заседанието на Върховния административен съд беше на 17 септември, така че скоро ситуацията трябва да се изясни. Нашите очаквания са до края на годината да можем да подпишем договор за строителство. Аналогично стоят нещата и по процедурата за супервизия. Надяваме се, че до края на 2015 г. ще можем да сключим контракт и за нея. Относно лот 3.3 схемата за възлагане е същата. Там процедурата приключи успешно и през изминалата седмица подписахме всички необходими документи. За тунела при с. Железница мога да кажа, че тръжните документи за строителство и супервизия са готови и са изпратени за предварителен контрол в Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“ (ОПТТИ). Това означава, че процедурите ще стартират най-вероятно в рамките на октомври. Надяваме се, че ще подпишем договори за строителство в началото на 2016 г. Лот 3.2 – както казах, участъкът през Кресненското дефиле е най-сложният обект. За него се планираше според решението за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на АМ „Струма“ от 2008 г. да бъде изграден дълъг тунел с дължина 15,5 км. В хода на работа се оказа, че има твърде много усложнения, свързани с реализацията му. Това наложи през тази година да възложим проектирането на нов вариант за преминаване през участъка. То ще бъде доста класическо с удвояване на съществуващия път, който минава през тази отсечка, а също така ще бъдат изградени нови платна за движение. Срокът за приключване на проекта е краят на годината. Отсечката през Кресненското дефиле наистина е много чувствителна от гледна точка на околната среда. Това ни позволява в хода на изготвяне да подобряваме параметрите на проекта. Целта е да приключим новата процедура по ОВОС до края на тази година. По този начин ще можем да стартираме възлагане на строителство в началото на 2016 г. Проектът е основен по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020“ в Приоритетна ос 2. Още в края на миналата година бяха готови моделът на трафика, прогнозите и подробен анализ на ползите. Изпратили сме формуляра за кандидатстване за лотове 3.1, 3.3 и тунела при с. Железница на JASPERS. За участъка при Кресненското дефиле ще кандидатстваме с отделна апликационна форма. Друга приоритетна магистрала за България е АМ „Хемус“. За реализацията й мога да споделя, че за доизграждане остават около 250 км. В предходните две години НКСИП се занимаваше с подготовката на актуализацията на предпроектните проучвания. Изготвихме и Оценка на въздействието върху околната среда и възложихме проектиране за оставащите за доизграждане километри. Подготовката се финансира по Оперативна програма „Транспорт 2007 - 2013“. Трасето е достатъчно дълго, за да бъде разделено на 8 етапа. Това е с оглед строителството да върви сравнително бързо. В средата на тази година излезе и положително решение по ОВОС за целия оставащ участък, което ще улесни значително реализацията на обекта. Както беше споменато по-рано, очакванията ни са финансирането на първия етап да дойде от спестени пари от АМ „Струма“. Предстои да видим към края на годината точно каква сума ще бъде това. На финала искам да кажа няколко думи за АМ „Черно море“. За магистралата е известно, че няма да има възможност за публично финансиране. Това, което можехме да направим до този момент при липсата на финансиране, беше да актуализираме през 2013 г. предпроектните проучвания. Направихме го, за да изследваме възможността обектът да бъде подкрепен чрез публично-частно партньорство. Интерес за това е изразяван нееднократно от различни международни фирми, въпреки че в момента няма по-сериозни действия от тяхна страна. Но работата ни по този проект няма да спре. Подготвили сме формуляр за кандидатстване за финансиране на подготовката на проекта по „ОПТТИ 2014 - 2020” с идеята той да бъде достатъчно завършен, така че, когато се намерят средства, цялата документация да е готова.