Интервю

Ивелина Василева: Първите обекти в сектор ВиК ще стартират през лятото на 2016 г.

Свилена Гражданска Г-жо Василева, Вие ще вземете участие в Петата национална научна конференция „ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони – в преход към новия оперативен период”. Форумът е организиран от Камарата на строителите в България, Българската асоциация по водите и с медийното партньорство на в. „Строител”. Какви са приоритетите на Министерството на околната среда и водите в сектор „Води”? 3Задачите в инвестиционната политика на МОСВ се реализират чрез ОП „Околна среда” (ОПОС). И в програмния период 2014 – 2020 г. ОПОС следва логиката и рамката, зададена и през досегашния 2007 – 2013 г. Това ни дава възможност да надградим всичко, постигнато до момента. Инвестициите в опазването на околната среда не са толкова видими и ефектът от тяхното реализиране не се усеща веднага, а трябва да мине период от време. Затова фактът, че новата оперативна програма остава със същия фокус, ще даде възможност за увеличване на ползитие от „ОПОС 2007 – 2013”. И до 2020 г. основен приоритет е изграждането на ВиК инфраструктурата. Близо 70% от финансовия ресурс на програмата ще бъдат насочени към тази цел. Това са близо 2,5 млрд. лв. В стария програмен период бенефициент бяха общините, а през новия проектите ще се осъществяват на регионален принцип и ще обхващат територията, която се експлоатира от един регионален ВиК оператор, т.е. неговата роля като икономически субект, който използва съоръженията, ще бъде водеща. Това е новото по „ОПОС 2014 – 2020“ в сравнение с изминалия програмен период. Изтичат последните дни на „ОПОС 2007 – 2013”. Кои са проектите, осъществени по ос „Води”? Строителството през последната година е много интензивно. Радвам се, че успяхме да компенсираме забавянето, което беше свързано със спирането на „ОПОС 2007 – 2013”. Към настоящия момент можем да отчетем много сериозен и задоволителен напредък. На финала сме на реализирането на големите инвестиции. По „ОПОС 2007 – 2013” разплащанията са с обем 3,320 млрд. лв. Това съставлява 99% от бюджета на оперативната програма. Успяхме да приключим много сериозни обекти и за това огромна роля има ангажиментът на строителния бранш и на общините, разбира се, и на колегите от Управляващия орган на ОПОС към значимостта на проектите. 2550 км са положените водоснабдителни и канализационни тръби. Изцяло приключили са дейностите по 43 нови или рехабилитирани пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). Сред тях са тези във Вършец, Габрово, Лозница, Луковит, Мездра, Бяла Слатина, Свищов, Свиленград, Червен бряг и други. Модернизирането на ВиК инфраструктурата ще подобри услугите в сектора и условията за живот на повече от половин милион жители на страната. Хората ще получават чиста вода с намалени загуби на ресурс по трасето. Те ще имат възможност и да ползват модерни канализационни услуги. Ще се пречистват водите в обновените или изградените ПСОВ. Това е изключително важно за нас. Много селища, които досега не са имали канализация, вече могат да използват това удобство. С извършените инвестици е изпълнена и друга основна задача – по-добро пречистване на отпадъчните води, които замърсяваха реките, язовирите и морето. 4 Само през 2015 г. например по Черноморското крайбрежие по „ОПОС 2007 – 2013” бяха инвестирани близо 300 млн. лв. Вече е факт договора и за разширение и модернизация на пречиствателна станция на кк Златни пясъци, което е още един знак за това колко приоритетно за нас е осигуряването на чистотата на водите на Черно море. Стойността на предложението е 48 млн. лв. За целта подписах контракт с кмета на Варна Иван Портних. Работата може да започне още през пролетта на 2016 г. Част от сумата е за възстановяване на вложенията, които община Варна направи в дълбоководното заустване на отпадъчни води в курортния комплекс. С това инвестициите само за опазване на морето ще бъдат общо близо 350 млн. лв. Така се постига съответствие с европейските директиви за екологосъобразно пречистване и заустване. През тази година бяхме свидетели на приключването на много мащабни обекти. Например големият воден цикъл на Габрово, който беше изцяло завършен с всички елементи – пречиствателна станция за питейни води, ВиК мрежа, ПСОВ, инсталации за третиране на утайките, чрез което се произвеждат електроенергия и топлоенергия. Той е на стойност 87,8 млн. лв. Благодарение на „ОПОС 2007 – 2013” отпадъчните води на четири квартала минават през пречиствателна станция и се заустват чисти в р. Янтра. Община Бургас осъществи проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кварталите „Банево”, „Ветрен” и „Минерални бани”, „Горно Езерово”. Общата им стойност е малко над 32 млн. лв., като са положени 47 км канализация и 41,3 км водопроводи. Построени са две ПСОВ. Във Варна по проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна – втори етап, и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите” са реализирани 1,3 км канализация и е реконструирана ПСОВ. Други мащабни проекти, осъществени през програмния период 2007 – 2013 г., са интегрираният воден цикъл на Костинброд за 97 млн. лв., на Кърджали – 70 млн. лв., който опазва р. Арда, на Созопол - 75 млн. лв. Пречиствателната станция в морския град вече обслужва 4 хил. жители и 30 хил. туристи, които ще се радват на чисто море. Това са съществените ползи от оперативната програма, защото инвестициите в този тип инфраструктура не са много видими, но пък са важни и са за 40 - 50 години напред. Кои бяха предизвикателствата при изпълнението на проектите? Най-голямото или по-скоро научен урок е необходимостта от добро планиране. Инвестиционният цикъл за такъв тип проекти е характерен с това, че времето за планиране е доста по-дълго и е необходимо на по-ранна фаза да има подготвителни дейности, да има устойчивост и в правилата, които са приложими, и в критериите. Нужен е административен капацитет в бенефициентите, в системата, която управлява обектите, и в изпълнителите. Смятам, че първият програмен период даде възможност за придобиване на сериозен опит и капацитет. За целите на доброто планиране още на най-ранен етап ние работим със заинтересовани страни, за да са наясно всички какво ни очаква и какво трябва да бъде предприето. Принципите и подходът за инвестиции трябва да са добре обмислени и да не се подменят в хода на осъществяване на обектите. Какви са размерът на плащанията по „ОПОС 2007 – 2013”, процентът на изпълнение на програмата и колко са сертифицираните разходи? Сключени са договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 4,120 млрд. лв., или 122,69% от общия бюджет на средствата по ОПОС. Верифицираните пари са в обем 3,320 млрд. лв. Около 70% от тях са сертифицирани от ЕК. Това е така, защото авансите по контрактите не се сертифицират към Брюксел. С приключването на обектите стойностите ще бъдат изравнени, така че и те ще доближат плащанията. В момента по всички приоритетни оси се изпълняват 213 проекта на стойност 3,672 млрд. лв. Други 225 вече са реализирани. Имаме депозиран сертификат в ЕК за близо 300 млн. лв. Очакваме неговото възстановяване. През следващите дни ще представим в Национален фонд нов сертификат за 230 млн. лв., което е знак за изключително интензивния процес, който тече в момента. Колегите са в много висока степен на мобилизация за това. Какво ще се случи с рисковите обекти? Това е елемент от доброто планиране. Още в началото на годината индентифицирахме кои са рисковите проекти и причините за тяхното забавяне, както и възможностите те да бъдат приключени. Правилата и регламентът на програмата ни дават шанс те да бъдат фазирани. Това договорихме с ЕК и съгласувахме възможността част от средствата по тях да бъдат осигурени по старата ОПОС, а тези компоненти, които не са приключени, да се прехвърлят в новата 2014 – 2020. По този начин ще се завършат проектите и на практика няма да имаме неизпълнен обект от гледна точка на инфраструктурната инвестиция. Към датата на последния анализ за напредъка, 11 са рисковите проекти. Има сериозни очаквания и предпоставки, че част от тях ще бъдат готови до края на годината. Така че наблюдаваме почти ежедневно работата по тях. В режим на непрекъсната комуникация сме с общините и с техните екипи. Мисля, че и доброто време в момента е една от причините за това да се работи интензивно до последния възможен момент. По този начин ще оползотворим в максимална степен средствата по старата оперативна програма и проектите по нея, които могат да бъдат завършени, ще ги приключим до края на годината. Кога ще бъде първата копка на обект по „ОПОС 2014 – 2020”? 2По „ОПОС 2014 – 2020” съгласно плановете, които имаме, и Индикативната годишна работна програма за 2015 г. до края на този декември ще бъдат обявени общо 15 покани за проектни предложения. Вече са пуснати за кандидатстване няколко схеми. Голяма част от тях ще бъдат на директно предоставяне и те са ключови за осигуряване на инвестициите след това или за постигане на целите на програмата. Вече имаме и първия подаден проект по „ОПОС 2014 – 2020” от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Поканите ще бъдат свързани с реализацията на политиките по всички приоритетни оси. Общият ресурс ще е близо 1 млрд. лв. Предвид спецификите на „ОПОС 2014 – 2020” в частта ВиК инфраструктура през втората половина на 2016 г. ще можем да направим първата копка на така наречените ранни проекти. Основната част на инвестициите, които ще бъдат на базата на разработените регионални прединвестиционни проучвания, очаквам да стартира през 2018 г. За да може преходът от старата към новата оперативна програма да стане по-лек, се договориха т.нар. ранни проекти. Те са четири, които не стигнаха до подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. Ще се работи по тези на Пловдив, Добрич, Асеновград, Плевен и Долна Митрополия. Други 5 проекта, които съставляват 5% от ресурса на приоритетната ос „Води” съгласно договорките ни с ЕК, могат да бъдат реализирани след положително становище от страна на JASPERS. Очаквам до края на годината колегите да са готови, за да можем да започнем реализацията и на тези обекти. Всички ранни проекти, както и инвестициите, които ще излязат за регионалните прединвестиционни проучвания, са насочени към спазване на екологичното законодателство. Вложени са именно за това – да можем да осигурим чиста околна среда. Какви са условията обаче да получим всички пари по програмата? ОП „Околна среда 2014 - 2020” и по-специално ос „Води” е пряко обвързана с ВиК реформата, която е в ход, затова работим много тясно с колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Осигуряваме и подпомагаме чрез финансиране на дейностите, които са свързани с промяна на нормативната уредба, анализи, организиране на взаимоотношенията ВиК оператор и ВиК асоциация. ОПОС е инструмент за провеждане на промените в отрасъла. Предварителните условности, които са заложени в Споразумението за партньорство и са свързани с това да можем да получаваме средства по приоритетна ос „Води”, касаят ВиК реформата. В края на месеца Париж ще е домакин на ХХI конференция на страните от Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, или COP21. Ние имаме ясно формулирана позиция като част от европейското семейство и следвайки амбициозната роля, която Европейският съюз има в провеждането на политиките, свързани с изменението на климата. Очакванията на всички държави членки са, че по време на събитието ще се стигне до подписването на правно обвързващ документ. Чрез него страните по конвенцията ще се ангажират с реални действия и мерки, за да не се допусне повишиване на средната годишна температура с повече от 20С. Това съставлява сериозен риск за околната среда, за живота и за икономиката. Това са нашите очаквания и смятам, че конференцията е важно мероприятие, на което е необходимо да се предприемат реални дейности в тази посока. Как протича взаимодействието Ви с Камарата на строителите в България? Изключително добре. Камарата е много коректен и стабилен партньор. Взаимодействаме предвид всички предизвикателства, които стоят пред нас, и тясно работим по обсъждане на въпроси, касаещи доброто изпълнение и управление на оперативната програма. Те засягат например и провеждането на обществените поръчки, и възлагането на дейностите по ОПОС. Набелязали сме общата цел да бъдат разработени и стандартизирани документи за провеждане на търгове, които в голяма степен ще улеснят процеса и ще ограничат до минимум грешките, които биха били допускани по процедурите.