Интервю

Арх. Валерия Ботева: Бюджетът на програмата и през 2016 г. ще е 3 млн. лв.

Набираме предложения до 18 януари

Свилена Гражданска Г-жо Ботева, на 17 ноември по Проект „Красива България” бе обявена кампания за набиране на кандидати за участие през следващата година, която ще продължи до 18 януари 2016 г. В тази връзка – има ли промяна на обектите, които могат да бъдат обновени по тази схема? Няма големи изменения по мерките на проекта. Те остават същите, както и досега. Припомням, че мярка М01 е „Подобряване на обществената среда в населените места”, М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура” и М02-01 – „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. По първата мярка обаче отпаднаха възможностите за кандидатстване за обновяване на публични площи за обществено ползване като площади, паркове, градини и паметници в тях. Останаха предложенията за извършване на ремонт на сгради, включително със статут на недвижима културна ценнос или самостоятелни обекти в тях, които са в областта на администрацията, културата и изкуствата, вероизповеданията, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм. При останалите две мерки няма промяна. Така, както и досега, по М02 се приемат проекти за обновяване на сгради, включително със статут на недвижима културна ценност или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в сферите образование и наука, здравеопазване или за социални услуги в общността от нерезидентен тип. По М02-01 може да се кандидатства с предложения за строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в съществуващи сгради или за части от тях, или ново строителство с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип. Независимо от мярката, при всички обекти с бюджет за СМР/СРР над 180 хил. лв. с ДДС, задължително се предвижда прилагане на М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”, подпомагаща регис­трираните в бюрата по труда безработни лица. Има ли изменения на условията за кандидатстване спрямо миналогодишните? Да, във връзка с препоръки на Инспектората на Министерството на труда и социалната политика e увеличен броят на изискванията за допустимост – добавени са две нови, свързани с ангажиментите на бъдещите бенефициенти. Едното касае обектите по мерки М01 и М02 със статут на недвижима културна ценност: „В заявлението да е посочено, че след обновяването му по Проект „Красива България” обектът няма да има нужда от допълнителни консервационно-реставрационни работи и ще се ползва минимум 5 години по предназначение, без да се отдава под наем”. Второто е: „В случай, че кандидатът е бил бенефициент и възложител по Проект „Красива България” през последните 5 години, в заявлението да е посочено, че е отстранил в гаранционните срокове (чрез фирмата изпълнител или за своя сметка) дефекти на изпълнените СМР, появили се по време на експлоатация и констатирани от Проект „Красива България” при проверка за устойчивост”. Освен това, методиката за оценка на предложенията е допълнена с още два критерия – единият е „Обхват на видовете СМР (цялостен или частичен ремонт на обекта)”, а другият – „Наличие на предписание за извършване на ремонт на обекта от контролните органи по пожарна безопасност и защита на населението и/или от инспекциите за опазване и контрол на общественото здраве”. На Вашите читатели мога да кажа, че пълна информация относно условията за кандидатстване има в интернет-страницата на „Красива България” (www.beautifulbulgaria.com). Като говорим за новости в правилата на Проекта, няма как да не засегнем обществените поръчки и същинското изпълнение на СМР. Новият ЗОП ще влезе в сила най-вероятно от 1 януари 2016 г. Очакваните ефекти от приемането на закона са съответствие на националното с европейското законодателство, облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес, снижаване на риска от корупция и злоупотреби с публични средства при възлагане на търга и оптимизиране работата на държавните институции. В тази връзка, към момента са променени само някои текстове от Ръководството за дейността, организацията и управлението на Проект „Красива България”. С тях отпада задължението бенефициентът в качеството му на възложител по ЗОП да използва нашите условия и съпътстващата ги документация за избор на изпълнител. След влизане в сила на новия закон през следващата година ще се наложат допълнителни промени в правилата, касаещи тръжните процедури, възлагането, същинското изпълнение на СМР или на обучение и тяхното отчитане. Ще се увеличи ли финансовият ресурс на „Красива България” за 2016 г.? Известно е, че бюджетът на Проекта е част от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ). В проекта за НПДЗ 2016, който се очаква да се приеме в края на настоящата година с решение на Министерския съвет, са заложени 3 млн. лв. за „Красива България” – толкова бяха и досега. Поради тази причина вероятността финансовият ресурс за следващата година да бъде увеличен е твърде малка. Кои са най-честите грешки, допускани от кандидатите по време на кампанията за набиране на проекти? Една от тях е несъответствието на предложенията с оповестените условия. Други често срещани грешки са: разминаване на данните в заявлението и приложените документи към него; некоректно изготвени количествено-стойностни сметки (КСС), съдържащи обзавеждане, оборудване и др., които по правилата на „Красива България” не се финансират; липса на някои позиции в КСС, които са необходими за обезпечаване на технологичното и последователното извършване на СМР. Откриваме и непълна проектна документация, която не изяснява заложените в КСС видове и количества СМР. Често в благоустройствените проекти се предвижда озеленяване, което е недопустимо за финансиране. В края сме на 2015 г. Как бихте я описали накратко и с какво се различава тя от миналата? Мога да кажа, че 2015‑а е успешна година за Проект „Красива България”, защото се финансираха и реализираха 43 обекта – с 3 повече от 2014 г. Повече са и осъществените професионални обучения на регистрирани в бюрата по труда безработни лица (при обекти с бюджет за СМР над 180 хил. лв.). Тази година те са 19 бр., а миналата бяха 12. Така с изпълнението на 43-те обекта през 2015 г. е постигната обща заетост в сектор „Строителство” за 619 лица, в т.ч. за 268 безработни, професионално обучение на 250 безработни лица, осъществено чрез 19 квалификационни курса. Параметрите очевидно са по-високи от миналогодишните, които бяха: обща заетост в сектор „Строителство” за 601 лица, в т.ч. за 306 безработни, професионално обучение на 160 души чрез 12 курса. Разкажете ни повече за финансираните през 2015 г. обекти. Те са твърде разнородни, като 5 от тях са за обществено-административно обслужване, 18 – за образование, 3 – за здравеопазване, 8 – за култура, 3 – за градска среда и рекреация, 2 – за религия, а останалите 4 – за предоставяне на социални услуги. Бенефициенти през 2015 г. са 38 общини и 5 трети страни. Сред финансираните обекти на местната власт са тези на общините: Аврен с Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1908” в с. Синдел с капацитет 5 хил. ползватели средно за година и с 1 работно място; Аксаково – ремонт на читалище „Антим I –1907” (киносалон) в Игнатиево с капацитет 2350 ползватели средно за година и с 3 работни места; Ардино – църква „Св. Архангел Михаил” в Ардино; Бургас – Модернизация и адаптация на Летния театър в Приморския парк в града за 74 хил. ползватели средно за година и с 32 работни места; Бяла Слатина – Обновяване на съществуваща самостоятелна триетажна сграда – част от МБАЛ; Златоград – Сграда на детска ясла „Мир”. Обновени обекти имат и общините: Троян – Реконструкция на ЦДГ „Синчец” (централен корпус), Трявна – Благоустрояване на спортни площадки в двора на училище „П. Р. Славейков”, Хитрино – Ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1929”, Ценово – Парк за отдих, Челопеч – Модернизация и разширение на ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен”, Чупрене – Топлоизолация на фасади и подмяна на дограма в защитено жилище. Мога да посоча и обектите на общините Лъки – Обновяване на СОУ „Христо Ботев”, Лясковец – Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в с. Козаревец, Мизия – Здравна служба, Монтана – Саниране на ЦДГ №5 „Дъга”, Невестино – ЦДГ „Райна Княгиня”, Пловдив – Информационен център и функционални павилиони в Античния театър, Правец – ОДЗ „Здравец”, Разлог – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Бачево, Самоков – НУ „Станислав Доспевски” и др. Освен 38-те общини, бенефициент през 2015 г. бе и Агенцията по заетостта. За тях финансирахме обновяването на сградата на Дирекция „Бюро по труда”, София, район „Изток”, която е с 25 хил. посетители средно за година и с 45 работни места. През тази година осигурихме средства за „НДК – Конгресен център София” ЕАД за ефектно фасадно осветление на основната сграда с капацитет 1 млн. посетители средно за година и с 269 работни места. Финансирахме Българската национална телевизия за текущ ремонт на техническа сграда на БНТ в Пловдив, която е с 60 ползватели средно месечно и с 50 работни места. Сред обектите през 2015 г. бяха и тези на Държавната психиатрична болница в Бяла – Ремонт на северната фасада на централната болнична сграда и Народно читалище „Развитие – 1869” във Враца. Общата стойност за СМР/СРР по сключените през 2015 г. договори за изпълнение е 6 445 539 лв., в т.ч. 2 758 728 лв. от Проект „Красива България” и 3 686 811 лв. от бенефициентите. Конкретният социален ефект от изпълнението на 43-те обекта се състои в подобряване на работните условия на 1234 служители в областта на обществено-административното обслужване, образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и религията. Оптимизирахме учебната среда на 3058 учащи се. Повишихме комфорта на обитаване на 80 потребители на социални услуги. Осигурихме по-качествено обслужване за здравеопазване на 11 610 граждани средно годишно. Направихме същото и в областта на административните услуги на 29 955 граждани средно годишно, както и по отношение на културата (1 210 543 граждани средно годишно) и на религията (2600 граждани средно годишно). Общият ефект от обновяването през 2015 г. по Проект „Красива България” на 43-те обекта и от провеждането на 19 обучителни курса за безработни се изразява в стимулиране и адаптиране на работната сила към действащата пазарна ситуация чрез реализиране на строителни дейности, подобряващи социалната инфраструктура и обществената среда в съответните населени места; формиране на траен икономически растеж, водещ до осигуряване на постоянна заетост на работната сила в строителния сектор; подобряване на качеството на живот на групи в неравностойно положение, както и в създаване на условия за оптимизиране на административното обслужване на гражданите. Не на последно място мога да кажа, че укрепна сътрудничеството между органите на централната и на местната власт. Как протича взаимодействието Ви с Камарата на строителите в България? Работим много добре с браншовата организация. Смея да твърдя, че между ръководствата на Камарата на строителите в България и на Проект „Красива България” е установена добра практика на ползотворно сътрудничество, което, надявам се, ще продължи.