Интервю

Нено Димов: Обявени са 25 процедури за над 1,5 млрд. лв. по „ОПОС 2014 – 2020“

Високо оценявам и изказвам благодарност на КСБ за съвместната работа по изработването на стандартизираните документи за обществени поръчки за реализацията на пречиствателни станции и ВиК мрежа

Свилена Гражданска Г-н Димов, поздравления за встъпването Ви на поста министър на околната среда и водите. Кои ще бъдат първите задачи, с които ще се заемете? Благодаря за поздравленията. Една от първите цели, които съм си поставил като министър, е с екипа ми да направим преглед на регулаторните режими, които са в правомощията на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Задачата е да видим дали някъде няма въведени изисквания, които са по-строги от необходимото според европейското законодателство. Целта ни е да намалим административната тежест, особено за микро-, малкия и средния бизнес. Не може например от фирма с 5 - 6 служители да изискваме да мине по същите процедури и да събере същата документация, както едно голямо предприятие. Режимът за малкия бизнес трябва да е по-облекчен. Ще се стремим към оптимизиране на превантивната дейност в посока опростяване на процедурите в инвестиционния процес. При приемането на поста заявихте, че ще работите за баланс между икономиката, качеството на живота на хората и опазването на природата. Какво ще направите, за да го постигнете? Намирането на такъв баланс не може да се случи за един ден. Това е постоянен процес, към който ще се стремя да се придържам в ежедневната си работа. Убеждението ми е, че има три основни стълба - опазването на околната среда, икономическото развитие и повишаване качеството на живот на хората. Последният може да бъде постигнат реално единствено ако има баланс между първите два. От една страна, чистият въздух и вода и третирането на отпадъците са много важни, но от друга - съществено е и повишаването на благосъстоянието на хората, създаването и запазването на работните места в регионите. Равновесието между тези два интереса води до по-висок стандарт и качество на живот. През последните години редица важни инфраструктурни проекти се спират заради малка група „зелени“. България е заплашена да връща милиони левове на Европа. Какво ще направите по въпроса, за да не се случва повече това? Тук отново опираме до намиране на баланс, да не се допуска да се изпада в едната или другата крайност и малка група хора да може да възпрепятстват подобряването на качеството на живота на мнозинството граждани. Неправителствените организации, независимо дали говорим за „зелени” или други, трябва да се съобразяват с действащото законодателство и законоустановените процедури. Затова е предвидено и обществено обсъждане на инвестиционните проекти. От друга страна във всяка демократична държава има определени правила и там, където те липсват, се пораждат недобри практики. Ето например с години се бави приемането на устройствени планове на общините и това създава риск, защото там, където няма регламент къде какво може и какво не, се действа на парче и се правят най-големите нарушения. Един от акцентите в работата Ви ще бъде изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Какъв процент от средствата по нея са договорени? Предстои ли обявяване на нови процедури? Колко договори са в изпълнение по ОПОС? Към момента по „ОПОС 2014 - 2020“ са обявени 25 процедури на стойност над 1,5 млрд. лв. Очаква се до края на годината целият ресурс в размер на 3,5 млрд. лв. да бъде на разположение на бенефициентите. В изпълнение са 35 договора за безвъзмездно финансиране на обща стойност 748 млн. лв., или 23%. И в този програмен период най-големият ресурс е съсредоточен в сектор „Води“ – 2,3 млрд. лв. Обявени са 10 процедури за 866 млн. лв. По тях са сключени 20 договора за близо 603 млн. лв., или около 30% от средствата по оста. По програмата се работи активно върху реализирането на т.нар. ранни ВиК проекти, чрез които се осъществява плавният преход между стария и новия програмен период. Под­писани бяха контрактите за изграждане на водните цикли на Асеновград, Плевен - Долна Митрополия и Добрич. Предстои сключване на договор с Пловдив. В изпълнение са фазираните проекти на Враца, Банско, Варна - Златни пясъци, Видин, Тервел и Ямбол. Приключи този за пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на Шумен, както и интегрираният воден проект за строителство на градска ПСОВ - Раднево, която бе открита на 19 май. През януари 2017 г. беше даден старт на още две подобни предложения – за ПСОВ на Приморско и Айтос, а през март беше подписан договор за реализацията на ПСОВ - Елхово. Общият ресурс по ос „Отпадъци“ е близо 523 млн. лв. Отворени са 4 процедури за над 410 млн. лв., или 78% от бюджета й. Контрактувани са над 52 млн. лв. за финансови инструменти, или 10%. По „Натура 2000 и биоразнообразие“ са отделени 189 млн. лв. Обявени са 4 процедури на директно предоставяне на обща стойност над 35 млн. лв., или 19%. Договорените са в размер на 19 102 412 лв., или 10,3%. Общият ресурс по „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ е над 144 млн. лв. Стартирани са 3 процедури за 112 млн. лв., или 77% от бюджета по схемата. Контрактувани са 46 млн. лв., или 31,9%. По Приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ са заложени над 108 млн. лв. Отворени са 2 процедури на обща стойност 3,7 млн. лв., или 3%. Договорени са 699 998 лв., или 0,6%. По „ОПОС 2014 - 2020“ има отделени 3 млн. лв. за общините в България с влошени показатели на атмосферния въздух. Средствата са за разработване или актуализация на програмите им за качеството на атмосферния въздух. На 15 май се подписаха първите три договора за безвъзмездно финансиране за актуализация на документите на Пловдив, Асеновград и Враца. Проектите са на обща стойност 355 хил. лв. Откроихте като основна дейност справянето с наводненията. Какви мерки ще предприемете в тази насока? Приоритет на МОСВ е установяване на трайна и устойчива политика по превенция и предотвратяване на последствията от това природно бедствие с цел опазване живота и здравето на хората. В съответствие с изискванията на Директивата за наводнения и с цел дългосрочно планиране за намаляване на риска от тях с решения на Министерския съвет в края на 2016 г. са приети първите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) с включени програми от мерки към тях. Те са стратегически документи, които очертават рамката на действие за всеки от четирите района за басейново управление в шестгодишен период. Целта на ПУРН е да се постигне по-висока степен на опазване на човешкия живот и на общественото здраве, на критичната инфраструктура и бизнеса и да се повиши защитата на околната среда. Сред задачите ни е да подобрим подготвеността и реакциите на населението и на административния капацитет. Съгласно предварителната оценка на цялата страна са определени 116 района със значителен потенциален риск от наводнения с обща дължина 3889 км. Това са територии на 49% от общините в страната, за които са изготвени карти на районите под заплаха и карти на зоните с риск. В ПУРН са заложени мерки, целящи намаляване на потенциалните неблагоприятни последици при това природно бедствие. Разписани са срокове за тяхното изпълнение и евентуални източници за финансиране. Приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища” на „ОПОС 2014 - 2020“ предвижда средства за подобни мерки. Като част от тях, 39 млн. лв., са предоставени на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за доизграждане и оборудване на 6 центъра за реакция при природни бедствия и кризи. Целта е да се гарантира намаляване на последиците от наводненията и ограничаване на евентуалните щети. В регионалните центрове в Шумен, Габрово, Враца, Пазарджик, Бургас и София ще бъдат обучени над 90 хил. души, като 78 хиляди от тях ще са деца. Основната цел е превенцията. Хората трябва да имат повече знания за потенциалните рискове и възможностите за справяне с тях. Центровете ще бъдат доизградени и оборудвани с нужната техника, като към всеки ще бъдат създадени тренировъчни полигони. Близо 700 преподаватели и специалисти ще участват в процеса на обучение. В ход е изграждането на модерна система, която ще следи р. Искър и притоците й, както и големите язовири в нейното поречие в реално време. Бенефициент е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. В рамките на проекта ще бъдат направени пунктове и станции за мониторинг на нивото на реките, количеството на валежите и снеготопенето. Ще се получава и информация за големите язовири. Данните ще постъпват в център, където ще се обобщават и ще се предлагат решения. Системата ще осигурява уеббазирано наблюдение на бързо променящите се характеристики на водния цикъл - валежи, снеготопене, речен отток, и прогнозиране на речния отток с цел взимане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участващи в управлението и експлоатацията държавни структури. Целта е да се повиши готовността за реакция при настъпване на природни бедствия. Процедурата за избор на изпълнител за подготовката на проекта и изграждането на Системата за управление на водите в басейна на р. Искър е в процес на обжалване за втори път, което възпрепятства реализирането на проекта. Той може да стартира едва след избор на изпълнител и подписване на договор. През 2017 г. се предвижда да бъде обявена процедура чрез подбор на проектни предложения за „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения”. Като една от основните причини за настъпване на наводнения на територията на страната се посочват неизправността и лошото техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, които са общинска собственост. В съответствие с допустимите мерки по процедурата, насочени към тези обекти, е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ до 1 млн. лв. Изпълнението на дейностите за повишаване подготвеността за реакция на населението в случай на наводнение ще бъде допустимо в асоциирано партньорство с Министерството на вътрешните работи – Дирекция „Комуникационни и информационни системи“. Ще се финансира изграждането на радиокомуникационна и/или сиренна система на локално (общинско) ниво като част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, както и поставяне на автоматични нивомерни устройства за измерване на водното ниво в язовирите. Към настоящия момент тече процедура по съгласуване на насоките за кандидатстване с Министерството на финансите относно приложимия режим на държавни помощи. В МОСВ ежедневно се анализира постъпващата от НИМХ прогноза за времето, валежите, предупреждения за опасни явления и влиянието им върху оттока на реките и язовирите в България. Предвид компетенциите на ведомството състоянието на язовирите, които се управляват от МОСВ, както и метеорологична и хидрологична прогноза за следващите 2 - 3 дни се публикуват на интернет страницата ни и се изпращат на областните управители, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и други заинтересовани институции с цел предприемане на превантивни действия. Съгласно Наредбата за ползването на повърхностните води за оперативно управление на водите на национално и басейново ниво и за предотвратяване на вредното въздействие от преминаване на високи вълни вследствие на непредвидими и/или изключителни обстоятелства в МОСВ и в басейновите дирекции се сформират оперативни звена. 24-часовата работа на тези звена се активира при получаване на информация от НИМХ за потенциална опасност от интензивни валежи и когато метеорологичната обстановка е опасна или много опасна. При възникване на непредвидими и/или изключителни обстоятелства и при получена информация от НИМХ за значителни валежи в трансграничните водни течения на реките Арда, Марица, Тунджа, Доспат, Места и Струма незабавно се уведомява съответната страна чрез Министерството на външните работи. Как протича изпълнението на програмата за минералните води в общините? Управителният съвет на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) одобри предложенията на 9 общини – Разлог, Полски Тръмбеш, Велинград, Бургас, Сапарева баня, Септември, Панагюрище, Минерални бани и Берковица. Мерките, които ще се изпълняват, включват реконструкции на съществуващи и изграждане на водопроводи, помпени станции, събирателни резервоари, реализацията на санитарно-охранителни зони и др. Екипите за управление на проектите на общините и на Изпълнителното бюро на НДЕФ приключиха работата по предварителния контрол и финализирането на инвестиционните предложения за обявяване на тръжни процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители. В момента се работи за финализиране на документацията. Очаква се да бъдат обявени тръжните процедури за общините Минерални бани, Полски Тръмбеш, Бургас, Берковица и Разлог. Първият важен критерий за участие в схемата бе наличието на готов инвестиционен проект. Вторият е да има бизнес план за срок от десет години, който да доказва икономическата целесъобразност на публичната инвестиция. По схемата са допустими разходи за строително-монтажни работи по подмяна/разширяване/изграждане на инфраструктура. Размерът на безвъзмездното финансиране по пилотната схема е 50% от стойността. Поемат се безвъзмездно до 50% и разходите за инвеститорски контрол и строителен и авторски надзор. В допълнение – ако общината има договор за кредит за финансиране на останалата част от инвестицията по проекта, се осигуряват средства за покриване на лихвите. Какви ще са основните теми, касаещи Българското председателство на ЕС през 2018 г., в сферата на околната среда и водите? Държавите, които поемат ротационното председателство на Съвета на ЕС, работят в тясно сътрудничество в група от по 3 членки, наречени тройки. Системата е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на общата програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна. България ще работи в тройка с Естония, която застъпва от 1 юли т.г., и с Австрия, която ще довърши работата до края на 2018 г. В рамките на съвместно сътрудничество е одобрено общият приоритет да бъде насочен към екоиновации в контекста на кръгова икономика. Понастоящем на европейско ниво изключителен приоритет за Европейската комисия и Съюза като цяло е темата за кръговата икономика. Целта е минимизиране на отпадъците, високи нива на рециклиране, както и множество мерки, свързани с продуктовата политика на ЕС. В това отношение в законодателните и политически инициативи, които ще се разглеждат на европейско ниво по време на нашите председателства, ще се стараем да създаваме благоприятна среда и условия за екоиновативни решения. В публикувания от Европейската комисия доклад през февруари т.г. относно прилагането на екозаконодателството България е на последно място в сферата на екоиновациите. Изключително важно е тази тема да бъде изведена като приоритет с цел бъдещото й развитие и популяризиране, използването на добри механизми за постигане на високо качество на околната среда. Справянето с подобно предизвикателство ще допринесе за правилното насочване на инвестиции, създаване на екологични работни места, но преди всичко ще има решаваща роля за подобряване на качеството на живот на населението. Как ще работите с Камарата на строителите в България (КСБ)? Екипът на МОСВ успешно работи с КСБ. С обединени усилия е постигнато ускоряването на важен за България процес – изграждането на базисната екологична инфраструктура на страната. Това е национална задача, тъй като става въпрос не просто за усвояване на средства по Оперативна програма „Околна среда”, а за строителството на инфраструктура, която ще бъде основополагаща за населението и за бизнеса за десетки години напред. Високо оценявам и изказвам благодарност на Камарата на строителите в България за съвместната работа по изработването на стандартизираните документи за обществени поръчки за реализацията на пречиствателни станции и ВиК мрежа. МОСВ е първото министерство, което въвежда такава типизация. Това е изключително важна стъпка във взаимната ни работа както за нас, така и за строителния бранш, която отразява опита, натрупан от вече осъществените инвестиции по ОПОС. Стандартизираната документация ще улесни както бенефициентите - възложители на строителни дейности по ОПОС, така и бизнеса. Целта е да се намалят грешките в документацията, които често са причина за забавяне на процедурите и затрудняват изпълнението на проектите. ОПОС до 2020 г. ще продължи да влага средства за чиста околна среда на България, като насочва над 2,3 млрд. лв. за опазване на водните ресурси, изграждане на модерни пречиствателни станции, надеждност на водоснабдяването, ефективно събиране и отвеждане на отпадъчните води. При тези нови условия, при очакваните инвестиции за екологични инфраструктурни проекти за регионите на страната, като прибавим и възможностите, които предлага националната програма за саниране на жилищни сгради, очаквам, че ще имаме много сериозна строителна програма. От това, да продължим да работим добре заедно, зависи дали фирмите ще имат работа, дали стандартът на живот на хората ще се повиши и ще се подобри обликът на населените места, дали нашата околна среда, реки и море ще станат по-чисти. Вярвам, че съвместното усилие си заслужава.