Интервю

Предстои инкриминиране на умишления фалит

Инж. Тотю Младенов е роден на 19 юни 1964 г. във Враца. Дипломира се във ВИАС – днес Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), със специалност „Водоснабдяване и канализация”. Има специализации в САЩ, Полша, Унгария, Германия, Франция, Белгия, Гърция, Аржентина и Чили в областта на пенсионноосигурителните системи, на осигуряването срещу трудови злополуки и професионални заболявания, на осигуряването срещу безработица, пазар на труда, квалификация и преквалификация.
От 1990 до 1991 г. работи като проектант в строителна фирма във Враца, а по-късно става координатор в Синдикалния регионален съвет на КТ „Подкрепа” в града, през следващата година е избран за негов председател. От 1995 г. заема поста конфедерален секретар по информационната политика на КТ „Подкрепа”, след това е избран за конфедерален секретар по социалната политика на Конфедерацията на труда. От 2002 г. е
изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда”. На местните избори през 2007 г. е избран за кмет на община Враца. От 27 юли 2009 г. е министър на труда и социалната политика.


Г-н министър, до какви практически резултати водят разговорите между синдикати, работодатели и кабинет по време на криза?
Координирането на икономическата и социалната политика става с непрестанно развитие и усъвършенстване на социалния диалог, в който като партньори участват държавата и различни структури на гражданското общество. Постигането на бързи, реални и устойчиви резултати може да се реализира с активизиране на социалния диалог със синдикатите, съсловните и бизнес организациите за съгласуване на икономическите и социалните решения.
Като израз на това развитие през 2010 г. за първи път се сключиха национални споразумения между представителните работодателски и синдикални организации за уреждане регулирането на надомния труд и работата от разстояние. Въз основа на Националното споразумение за регулиране на надомния труд от Министерството на труда и социалната политика вече е изготвен проект за допълнение на Кодекса на труда. По общо искане на браншовите и работодателските организации съм издал четири заповеди за разпростиране на действието на споразуменията в пивоварната, целулозно-хартиената и дървообработващата промишленост и ВиК сектора.

Ще бъдат ли открити още обучителни центрове, подобни на българо-германските. Възможно ли е сътрудничество в тази насока с други държави от ЕС?
Създаването на мрежа от пет българо-германски центъра е резултат на дългогодишното успешно партньорство между България и Германия в областта на професионалното обучение. Те са израз на усилията на министерството за повишаване качеството на подготовката на висококвалифицирана работна сила, притежаваща знания, умения и компетентности, съответстващи на изискванията на динамично променящия се пазар на труда. В тази връзка ние сме отворени за предложения за създаването на нови центрове за професионално обучение.

Скоро коментирахте, че предстои прокуратурата да се самосезира за злоупотреби в предприятия, умишлено водени до фалит. Кои са тези компании?
Престъплението, регламентирано в Наказателния кодекс, е умишлен банкрут, а не умишлен фалит. Умишленият фалит предстои да бъде инкриминиран, ако промяната бъде приета от парламента. Мога и ще взема отношение само за действията на контролните органи ГИТ, НАП и НОИ, които си сътрудничат при установяване на нарушения - забавени възнаграждения, неизплащане на социални и здравни осигуровки, включително злоупотреба с ползването на парични обезщетения от фондовете на ДОО, данъчни нарушения. При подобни нарушения в контролните ведомства остава съмнение, че търговското дружество върви към обявяване в несъстоятелност. Те обаче не могат да установят дали това са целенасочени действия на управителните органи, или не. Тъй като умишленият банкрут е престъпление, прокуратурата е органът, който може да установи дали има извършено такова. А дали работодателят е виновен за умишлен или дори непредпазлив банкрут, може да каже само съдът.
Докато не бъде издадена присъда, никой, включително и аз като министър, не мога да направя извод за това има ли вълна от умишлени банкрути, не мога и да назова поименно дружества, умишлено водени до фалит от търговците. Това би означавало открито да обвиня някого в извършване на престъпление, без съдът да го е признал за виновен.

Предходните две правителства отложиха падането на „тавана” на пенсиите, вашето също го премести във времето за 2013-2014 г., когато мандатът на кабинета ще е изтекъл и предстоят парламентарни избори. Защо забавихте отпадането на ограничението?
Максималният размер на пенсиите, т.нар. таван, е въведен още с отменения Закон за пенсиите (в сила до 31.12.1999 г.) и е възприет и с Кодекса за социално осигуряване. България не е единствената страна в ЕС, в която има максимален размер на пенсиите – ограничение съществува в повече от 14 страни. Сега таванът на пенсиите е разумен компромис между многобройните искания на пенсионерите с по-ниски пенсии за намаляването му и исканията за премахването му. Той е израз на принципа на солидарност.
Съгласно действалата до 31 декември 2010 г. разпоредба, максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2011 г., без добавките към тях, се определяше, смятано от 1 юли на всяка календарна година, в размер на 35% от максималния осигурителен доход за предходната календарна година. В сключеното споразумение между кабинета, синдикалните и работодателските организации е заложено от 1 януари 2014 г. максималният размер на новоотпуснатите пенсии да отпадне и постепенно да се увеличава таванът за отпуснатите вече пенсии. В този смисъл промените в Кодекса за социално осигуряване са направени.

И вие, и министърът на финансите Симеон Дянков коментирахте плановете на правителството за сребърния фонд. Какви обаче са окончателните решения? Не се ли опасявате, че натрупаните средства във фонда биха могли да се стопят под влияние на инфлацията?
В края на 2008 г. депутатите приеха Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, чието изпълнение е възложено на министъра на финансите. Тази гаранция се постига, като се заделят допълнителни или извънредни приходи от държавния бюджет за период не по-малко от 10 години. Средствата на фонда са самостоятелно обособена част от централния бюджет и са вложени в отделно открита на името на фонда инвестиционна сметка в БНБ. Към 31 декември
2010 г. общият паричен ресурс на фонда е 1683,9 млн. лв., от които 3–4 млн. лв. са натрупани лихви по депозити за миналата година.
На заседание на Управителния съвет на фонда през октомври беше решено да се използват вариантите за повишаване на доходността от активите на Сребърния фонд в БНБ. Това се налага заради наближаващата демографска криза. Подчертана беше и необходимостта от промени, за да се осигури възможност за инвестиции в българската икономика.

Инцидентите със строителни работници най-често се дължат на неспазване условията за безопасен труд. През 2010 и 2011 г. има ли глобени фирми?
Най-честите причини за допуснатите злополуки в строителството са необезопасените контури, стълбища и асансьорни шахти на изгражданите сгради. Над 50% от злополуките в строителството, в разследването на които са взели участие инспекторите по труда (от 2006 г. досега), са заради падане от височина.
Миналата година от ГИТ са съставени 1158 акта за административни нарушения на работодатели от строителния бранш, 154 от тях са за неспазване правилата за безопасна работа на височина. Сумата от глобите на всички влезли в сила наказателни постановления на строителните предприятия е близо 2 млн. лв. Само през януари тази година инспекцията по труда е съставила 138 акта, сумата от глобите за месеца е 98 500 лв.

Според статистиката безработицата плавно нараства и достига нива над 9%. Как социалното министерство се справя с проблема?
Нормално е безработицата през зимните месеци да се увеличава, тъй като тя силно се влияе от сезонния фактор. Данните показват, че през януари достига 9,78%, а броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, е 362 447, но те са с 4440 по-малко от януари 2010 г. Така се прекъсва тенденцията на положителен прираст спрямо съответния месец на предходната година. През тази година от държавния бюджет са осигурени 73 млн. лв. за изпълнението на активните мерки и програми на пазара на труда, в резултат на което ще се осигури заетост на около 35 хил. души, от които близо 29 хил. ще бъдат устроени на нови работни места.
Освен това в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) се провеждат обучения, като на част от безработните се предоставя последваща заетост. Операция „Развитие” дава възможност на безработните лица, след успешно завършване на професионално обучение, да бъдат включени в заетост за период между 9 и 12 месеца. До момента по програмата са включени над 12 500 души, като около 4700 от тях са завършили обучителния курс и са включени в заетост. По отношение на младежката безработица се изпълнява операция „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”. Така хората до 29 години със завършено средно или висше образование, но без придобит стаж по специалността, имат възможност да започнат стаж на конкретно работно място. Макар че схемата стартира съвсем наскоро, по нея вече са получени над 800 заявления за включване в стаж, а одобрените са близо 700.
Вече има и възможности за лица от уязвимите групи, които иначе не биха имали достъп до традиционните финансови инструменти, да получат кредит до 25 000 евро чрез Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес” и Европейския инвестиционен фонд за стартиране на собствен микро- или семеен бизнес

Голяма част от работната ръка у нас все още е ангажирана в строителния бизнес. Как ще стимулирате работодателите да не съкращават служители и да не намаляват техните възнаграждения?
През 2010 г. темповете, с които се понижава броят на заетите лица в сектора, се забавиха. Очакванията са негативната тенденция да бъде „пречупена” още в началото на тази година и да бъде регистрирано увеличение в броя на заетите. Независимо от това обаче все още има предприятия, които изпитват трудности и се нуждаят от подкрепа. Не можем да си позволим да се закриват работни места само месеци преди търсенето в икономиката да се стабилизира.
По схема „Адаптивност” се осигурява възможност на работници и служители, за които е въведено непълно работно време, да се включат в обучение за повишаване на професионалната квалификация. За времето на обучението те получават стипендия, осигурени са и средствата за пътуване от и до мястото на обучението, ако то се намира в различно населено място. За реализацията на тази схема са отделени
10 млн. лв. Това ще е напълно достатъчно за запазване на работните места на около 4700 работници и служители до края на 2012 г., имайки предвид, че до момента около 880 наети лица са се възползвали от възможностите, които предоставя схемата. През годината продължава да се прилага и схема „Развитие”, която е насочена към безработни лица, освободени от работа поради преструктуриране или закриване на предприятието, които се включват в обучение за придобиване на професионалната квалификация, а на 80% от успешно завършилите се осигурява заетост.

Проектът „Детство за всички” по ОПРР предвижда построяването или ремонтирането на сгради, за да се осигури близка до семейната среда на децата, които ще бъдат изведени от социалните домове. Това е голяма стъпка за страната, но на децата негативно се отразява не само средата на живот, а и липсата на квалифициран персонал – чести са и случаите със сираци, малтретирани от персонала. Как ще намерите хора, които наистина да се грижат за тях?
„Детство за всички” стартира през юни 2010 г. и е насочен към близо 1800 деца над
3 години и младежи с увреждания, настанени в 24 дома за деца с умствена изостаналост и 31 дома за медико-социални грижи. Реформата започва с тези деца, защото те са в най-уязвимо положение и се нуждаят от спешни мерки за промяна на живота им.
До 2014 г. ние ще закрием сегашните домове за деца с увреждания и за тях ще бъдат изградени нови 149 центъра за настаняване от семеен тип. Ще се изградят и 37 дневни центъра за деца с увреждания и 34 нови центъра за социална рехабилитация и интеграция, в които децата ще могат да прекарват активно деня, да общуват с хора, да им се осигури грижа. Най-важното е, че те ще са в големи населени места, с достъп до качествени медицински и образователни услуги. А не както е сега – децата с увреждания са „скрити” в домове в малки села, далеч от хората и от специалистите, от които се нуждаят.
Средствата за този проект са осигурени – около 80 млн. лв. за инфраструктура по ОПРР и „Развитие на селските райони” и 23 млн. лв. за издръжка на услугите по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Много важна обаче е лидерската роля на кметовете, за да се построят новите сгради.
Освен това 5 млн. лева ще се инвестират в хората – за обучения и подготовка за преместване на персонала. Колкото до твърдението, че персоналът малтретира децата с увреждания в домовете - не съм съгласен. В хода на проекта „Детство за всички” екипи от лекари, психолози, социални работници направиха преглед и анализ на оценката на всички деца и младежи с увреждания. За всяко дете бяха планирани конкретни услуги в общността, които да заменят сегашния им начин на живот. В процеса на оценките бяха откроени 288 деца в критично състояние. Те са с множество увреждания, с проблеми при поемането на храна и течности и се нуждаят от спешни мерки. Бяха организирани екипи от специалисти по хранене и т.нар. метод на интензивното общуване. Тези екипи започнаха обучения на персонала как да се преодолеят проблемите и да се помогне на децата. Те ни съобщават, че хората, които се грижат за децата, искат да повишат квалификацията си с нови, по-модерни методи на работа. Връзката между хората от персонала и децата е много силна, защото те нямат на кого друг да се доверят и да се надяват. Вярвам, че някои от работещите ще станат и приемни родители, именно защото са емоционално свързани с конкретни деца.
Процесът е обезпечен със средства, и то по нов начин за практиката на ЕС – един процес се финансира чрез няколко оперативни програми, което досега не се е случвало. Европа забелязва усилията ни и преди седмица получихме писмо от комисарите по регионална политика и по заетост, социални въпроси и интеграция в ЕС. Те ни поздравяват за извършената работа досега и ни споделят, че България представя най-систематичния процес на мащабно закриване на институциите за деца в ЕС.

Социалните институции из страната често се помещават в стари, порутени сгради. Предвиждате ли средства за тяхното ремонтиране?
Агенцията по заетостта е предвидила по ОП „Регионално развитие” ремонт на 40 от сградите на „Бюрата по труда” в страната за над 5 млн. лв. през тази година. Строителните дейности включват подобряване на вътрешната инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Какви проекти се осъществяват по „Красива България” през 2011 г.?
Миналия месец приключи кампанията за кандидатстване за бюджет 2011 на проект „Красива България” и подадените проекти са за 213 обекта. От тях са приети и одобрени 29. Общата им стойност е в размер на 6 867 035 лв. От 29-те обекта 12 са по „Подобряване на градската среда”, 9 по „Подобряване на социалната инфраструктура”, 8 по „Защитено жилище” и „Спешно подпомагане на социални домове”. Изпълнението на одобрените обекти пък ще осигури заетост в строително-ремонтните дейности за 975 души.

Какво ще пожелаете на българските строители през тази година?
Пожелавам на заетите в бранша строители и проектанти здраве и бъдещи професионални успехи. Уверен съм, че чрез ефективния диалог между държавата, местната власт и бизнеса този важен сектор за българската икономика ще бъде стабилен, ще се развива и ще донесе приходи, които ще допринесат за повишаването на доходите на българските граждани.