Интервю

Инж. Тодор Топалски, председател на УС на НКСВ: За мен е огромна чест да бъда удостоен със званието „Почетен гражданин на Враца“

Благодарение на в. „Строител” читателите регулярно получават информация за работата на НКСВ и клубовете по места

Мартин Славчев Инж. Топалски, поздравления за удостояването Ви със званието „Почетен гражданин на Враца”. Как приемате това високо отличие? Много съм развълнуван. За мен е огромна чест да бъда удостоен със званието „Почетен гражданин на Враца” точно на 1 юни, когато е празникът на града. Благодаря на ръководството на община Враца и на обществеността за престижното отличие и за признанието за моя труд. Този приз е и за всички строители на Враца. Чрез своята работа у нас и в чужбина те доказаха, че изпълняват проектите качествено и отговорно. Всички ние ще продължим да даваме приноса си за развитието и просперитета на града. С какви темпове се развива Враца през последните години? През последните няколко години градът ни се развива изключително успешно благодарение на инвестициите в област­та на строителството. За да имат работа дюлгерите, тя трябва да им бъде осигурена от отговорните фактори. Това е ръководството на община Враца начело с кмета Калин Каменов. Благодарение на реализираните инвестиции строителите имат възможност да се изявят. Врачанските колеги са дали много и ще продължават да допринасят за развитието на града, за да промени той своя облик. Пожелавам на кмета и на цялото ръководство на местната администрация да продължават все така да вършат своята работа за просперитета на Враца. По какъв начин бяхте номиниран за „Почетен гражданин на Враца”? Номинацията за почетен гражданин беше направена от името на Камарата на строителите в България (КСБ), Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ), Областното представителство на КСБ във Враца и Регионалния клуб на строителите ветерани, Дома на науката и техниката - Враца, Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на инженерите в инженерното проектиране (КИИП). Официалното писмо до кмета на Враца беше подписано от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, първия зам.-председател на НКСВ инж. Виктор Шарков, председателя на ОП на КСБ – Враца, инж. Росен Дудушки, инж. Евелина Васкова от Дома на науката и техниката, арх. Калина Мерудийска от Регионалната колегия на КАБ, инж. Людмила Стоянова, председател на РК на КИИП, и Иван Горанов, председател на РК на НКСВ. Вече има няколко членове на НКСВ, които са удостоени със званието „Почетен гражданин”. Ще продължим да работим в тази насока и в бъдеще. По този начин ще отдадем заслуженото признание на строителите в цяла България. Как се зароди идеята за създаване на НКСВ? Идеята за учредяване на НКСВ се зароди в първите години след обнародването на Закона за Камарата на строителите. Строителите на България от втората половина на XX век бяха позабравени, а заслужаваха повече внимание и уважение за това, което са сътворили и оставили на бъдещите поколения. Предложението на инж. Виктор Шарков за учредяване на НКСВ бе възприето от инж. Иван Стоянов, акад. Ячко Иванов, инж. Кирил Американов и инж. Никола Василев. С подкрепата на ръководството на КСБ инициаторите организираха провеждането на Учредително събрание. На 29 март 2013 г. 64 делегати ветерани строители от цялата страна в присъствието на тогавашния председател на УС на КСБ – инж. Светослав Глосов, и изп. директор инж. Иван Бойков учредиха НКСВ към КСБ и приеха свой Устав. За първи председател на клуба бе избран най-възрастният строител ветеран Павел Боянов. Клубът бе регистриран в съда по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членове могат да бъдат дееспособни физически лица без разлика на раса, пол, вероизповедание, гражданство и политически възгледи - инженери, архитекти, проектанти, геодезисти, техници, служители, работници и всички други специалисти и категории от бранша. Учредяването на НКСВ е голямо завоевание на българските строители. В него членува елитната част на хората, създали инженерната мощ на България, опитът и авторитетът на които и днес са пример за младите. В живота всеки се „сражава“ с оръжието, което му е присъщо. Строителят има това щастие, но и отговорност, че създаденото от него е вечно. Затова често сме чували, че мъжеството и волята са част от майсторството на дюлгерите. А онези, които се докоснат до съвършенството – оставят паметна следа за поколенията. Строителите ветерани са горди с онези свои постижения, които дават самочувствие на българския народ. Ние сме минали през много предизвикателства, ала не сме се огънали. Изпитанията, макар и сурови, са ни учили да откриваме правия път. Ние знаем – добрият строеж се вижда от всички. Но и лошият. Затова сме убедени, че в изграждането повече от всяка друга дейност са необходими ум, воля и творчество. Обогатяването на дейността на НКСВ, както и работата на регионалните клубове и секции ще спомогне да се издигнат ролята и авторитетът на българския строител, да се отдаде заслужена почит към дългогодишните инженерно-технически и икономически кадри. Какви са основните цели и задачи на клуба? Девизът на клуба е: „Приемственост и взаимно уважение между поколенията“. Някои от основните цели и задачи на НКСВ са: – Обединяване на ветерани от строителната гилдия – проектанти, инженери, архитекти, геодезисти, озеленители, икономисти, техници, работници от всички специалности. – Взаимодействие между КСБ и НКСВ, така че опитът и знанията на колегите ветерани да се споделят и предават на младите, които желаят да увеличават периметъра на своите професионални знания. За постигане на горното е необходимо да се установи желаният контакт между ръководствата на двете структури, най-вече на ниво регионални клубове и секции на НКСВ и Областните представителства на КСБ. – Поддържане активността на членовете на клуба, тяхната информираност по проблемите на съвременното строителство, проектирането и строителната наука и образование. – Перманентна връзка и сътрудничество между НКСВ и КСБ в областта на обучение и преквалификация на кадрите в строителството чрез секция „Строителна наука и образование“ и „Строителна квалификация“ ЕАД към КСБ. – Установяване на контакти с общинските ръководства, областните управители, висшите и средните учебни заведения. – Организационно укрепване на регионалните клубове и секции. – Обмяна на опит с други клубове и секции. – Посещения на строителни обекти, исторически места, изложби, културни прояви и други. – Честване на кръгли годишнини на изтъкнати строители ветерани. – Изнесени заседания на ръководствата на клубове и секции и срещи със строители ветерани от други общини на област­та. – Честване на национални празници. – Честване Деня на строителя съвместно с Областните представителства на КСБ. – Учредяване на награди на НКСВ – вимпели, плакети и други. – Изготвяне на предложения до общинските органи за удостояване на изтъкнати ветерани със званието „Почетен гражданин”. – Предложения за увековечаване на бележити строители, архитекти, инженери, учени, преподаватели и други, чиито имена биха могли да носят улици, площади, сгради, учебни зали и др. – Предложения за поставяне на паметни плочи и други подходящи знаци с имената на авторите и изпълнителите на уникални архитектурни сгради и др. – Оценяваме голямата роля на в. „Строител“ за популяризирането на професията чрез публикации, статии и интервюта на членовете на НКСВ – председатели на клубове и секции, изтъкнати строители, бивши ръководители на обекти, работници, учени, преподаватели и др. – Отразяване във в. „Строител“ на мероприятия, чествания на кръгли годишнини чрез публикуване на поздравителни адреси, статии и други материали. – Съгласувано с ръководството на в. „Строител“ – участие на кореспондентите, в това число и областните, в срещите и мероприятията, организирани от клубовете и секциите, и тяхното отразяване във вестника. Как работите с браншовите организации в строителния сектор? НКСВ работи активно на национално и най-вече на регионално ниво за подобряване и разширяване сътрудничеството с всички браншови организации от сектора, с КСБ, КАБ, КИИП, Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП), Камарата на инженерите по геодезия, Съюза на архитектите в България, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“. Членовете им са добре дошли в редиците на регионалните клубове и секции по места към НКСВ. Каква е Вашата оценка за съвместната работа на НКСВ и в. „Строител”? За да може да се развие организация като НКСВ, й е необходимо добро представяне, а най-удачният начин това да се случи беше чрез отлична медия като в. „Строител”. Най-професионалното браншово издание даде възможност на клуба да покаже на обществеността своята дейност. Чрез страниците на „Строител” читателите регулярно получават информация за работата на НКСВ и клубовете по места. Книгата албум „5 години НКСВ” също беше издадена от „Вестник Строител” ЕАД благодарение и на подкрепата от страна на КСБ. Тук мога да изкажа моите адмирации, тъй като познавам работата и на други издателства, но не съм виждал толкова професионално обработено и подготвено издание. Една от основните задачи на книгата беше всички клубове по места да обменят опит. Как работите с ОП на КСБ – Враца? След като беше създадена Камарата и Областните представителства, аз бях първият председател на ОП на КСБ – Враца. Сега начело на ОП на КСБ – Враца, е инж. Росен Дудушки. ОП изпълнява добре своите функции на местно ниво. Националният клуб на строителите ветерани има прекрасно взаимодействие с ОП на КСБ – Враца. Като председател на НКСВ съм канен на заседанията на Областния съвет. Заедно честваме Деня на строителя – Димитровден, и други празници. Съвместно с ОП, а и с Дома на науката и техниката организираме различни мероприятия. Новият офис на ОП на КСБ – Враца, е един от най-хубавите в страната. Служителите от администрацията са високо квалифицирани и дълги години изпълняват своите задължения. Вие сте бил част от ръководството на КСБ. Кои според Вас трябва да бъдат основните приоритети на Камарата? Бил съм в ръководните органи както на КСБ, така и на старата Българска строителна камара. Познавам добре развитието на Камарата и целите, които си е поставяла. Виждам, че новото ръководство на КСБ работи да обедини строителната гилдия. Срещите, които бяха направени с всички останали браншови организации, ще дадат възможност заедно да решаваме общите предизвикателства. Защото съединението прави силата. Какви са Вашите препоръки към по-младите строители? В средите на строителите ветерани често се повдига въпросът: Защо да не предадем опита си? Нашите съвети към младите строители не бива да са и не са нищо друго освен споделен опит и майсторство. „Дялан камък на пътя не остава“ – казва народът. Онзи, който е наясно, познавачът, ще каже веднъж – но онова, което е правилно. В последните години в строителството навлязоха много нови материали. Ала е знайно – невинаги строежът зависи само от тях. Но от майстора – винаги. Не всички могат всичко. Като си помагаме, кой в която област е силен, ще вървим по-сигурно напред. Ще оставяме все по-солидни материални паметници. Нали неопетненото име и „добрият поглед“ към създаденото от строителя са най-голямото му съкровище. А за нас, строителите ветерани, добрата дума, добрият спомен за построеното – това е най-важното, всичко това е Раят, който никой не може да ни отнеме… Да ни е честита петата годишнина на Националния клуб на строителите ветерани! Чест и слава на българските строители!