Йоана Христова: До края на 2018 г. ще стартира процедура за избор на изпълнител на инсталацията за оползотворяване на RDF горивото

Отделяме над 13 млн. лв. за обновяване на междублокови пространства

Прочетена: 225

Росица Георгиева

Г-жо Христова, започна активният строителен сезон. Бихте ли разказали кои са големите обекти, които ще се изпълняват в направление „Зелена система, екология и земеползване“, което Вие ръководите?

Приоритет за Столичната община (СО) през тази година е реконструкцията на паркове и градини в града. Вече сме започнали и предстои да извършим различни строителни дейности в най-посещаваните – Южния, Западния, Северния парк и Борисовата градина. Освен тях ремонти това лято ще има и в много от градините – на обръщалото на трамвай №5 в кв. „Княжево“, на ул. „Черковна“, „Кюлуците“ до бул. „Васил Левски“. Отделно ще се работи и на няколко обекта, които са част от цялостната реконструкция на Зона 4 в централната градска част – като градините „Кристал“ и „Св. Климент Охридски“. Общата стойност на ремонтите в парковете и градините това лято надвишава 15 млн. лв.

Как протича обновлението на големите паркове в столицата?

В Южния парк ремонтът на входа откъм бул. „Гоце Делчев“ се изпълнява по план. Там реконструкцията ще обхване близо 2 дка алейни настилки, които ще бъдат възстановени с гранитни плочи и павета, по-голямата част от които са материал от инвеститора. Отделно има 3 дка прилежащи асфалтови алеи, които също ще бъдат с подменена настилка. Ще бъде възстановен и ремонтиран фонтанът на входа, чиято площ е 200 кв. м. Водното огледало е от особено значение за парка в тази му част. Това всъщност е най-важното за един парк – да създава условия за почивка и добро настроение. Обновлението на Южния парк ще обхване и парковото осветление, като дължината на проводите е близо 3 км, а броят на новите осветителни тела, които ще сложим, е 107.

В Западен парк дейностите ще са доста мащабни. Те ще струват 11 млн. лв., като 2,4 млн. са от бюджета на СО, а останалите са от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). Изпълнението ще трае 12 месеца и ще обхване изграждане на нови настилки, детска площадка със съоръжения, разполагане на парково обзавеждане, ремонт на техническата ВиК инфраструктура, отводняване на определени площи, поливна система. Също така ще бъде извършено проектиране на озеленяване, като се запази съществуващата ценна едроразмерна дървесна растителност, възстановяване на цветни площи и реализация на нови фигури.

В предстоящите това лято дейности са и реконструкция на алейната мрежа на Борисовата градина, както и цялостното възстановяване на Розариума в нея. Това е много важно за нас, защото той е един от най-старите значими обекти на територията на парка. Създаден е в началото на 20-те години на миналия век. Неколкократно е отнемано от площта му, с което е загубен първоначалният му облик. Сега реконструкцията ще включва реализация на фонтан, вертикално планиране и алейни настилки, оформяне с декоративна растителност, парково обзавеждане и малки архитектурни форми, изграждане на автоматизирана напоителна система, част „Електро“ и „ВиК“. Бюджетът за дейностите там е 780 000 лв.
Ремонтът на Северния парк предстои да започне съвсем скоро. Работите ще бъдат концентрирани на входа му откъм ул. „Народни будители“ в район „Надежда“. Започваме с осветление, ВиК, изграждане на детски площадки. Проектът е доста сериозен, така че го правим на етапи. Първият, който стартира сега, е на стойност 1,1 млн. лв. Ще продължим втория с ремонтиране на настилки, паркови алеи и декоративно озеленяване.

По отношение на локалните градини и междублоковите пространства какви средства се отделят и къде се предвижда да се работи?

Знаете, че всяка година от бюджета на СО се отпускат 8 млн. лв. на районните кметове за целева поддръжка на междублоковите пространства – за косене, озеленяване, ремонт на паркова мебел. Те съответно използват тези средства, следвайки своите приоритети. Отделно по програма „Зелена София“ всяка година Столичната община разпределя други 500 хил. лв. (под формата на материали, паркова мебел и растителност). Програмата е изцяло насочена към гражданите и разчита на тяхното желание и инициативност. Тя подпомага етажните собствености за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих. Важно е да подчертаем, че отделно от тези 8 млн. лв. за обновяване на междублоковите пространства отпускаме годишно и 5 млн. лв. само за поддръжка на детските площадки в районите или инфраструктура в тях. Тази сума районните администрации отново разпределят според приоритетите си.

На какви средства се разчита през това лято за почистване на речни корита на територията на СО?

През 2018 г. от бюджета са осигурени 1,5 млн. лв. за почистване на 43 км речни корита. Внесли сме искане за допълващо финансиране и в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за почистване на още 42 км. До момента са извършени дейности по над 16 км от реките Владайска и Перловска в централна градска част, на участъци от р. Какач, р. Банишка, р. Косана, р. Локорска, р. Янещица, р. Сеславска, р. Желявска, както и по отводнителни канали в с. Герман и в кв. „Кремиковци“, в райони „Връбница“, „Надежда“, „Панчарево“ и „Кремиковци“. Двукратно са почистени и водостоците на Южната дъга на Софийския околовръстен път. Допълнително аварийно е осигурена проводимост на 21 речни участъци с обща дължина 2450 м. Премахнати са паднали дървета, клони и отпадъци. Осигурена е проводимостта на водостоци и мостове на реките Искър, Владайска, Перловска, Клисурска, Суха река, Аджибарица и др. Създали сме организация за наблюдение на водните нива на речните корита на територията на цялата община. Предстои почистването на дерета в „Горна баня“, р. Банска, р. Градоманска, р. Слатинска, р. Дървенишка, р. Беравица, р. Перловска, р. Боянска, р. Драгалевска, р. Бистрица, р. Червена, р. Кътинска, р. Балшенска. Дейностите обхващат речни участъци в практически всички райони на Столичната община и се извършват съобразно метеорологичната обстановка и водните нива в обектите.

Разкажете повече за ремонта на Зоологическата градина – София.

През 2018 г. стартирахме с изпълнението на един много важен за нея проект – реконструкцията на сектор „Примати“. Той предвижда обособяването на 13 нови експозиционни зони, които ще бъдат разположени на площ от пет до десет пъти по-голяма от тази на досегашните заграждения. Новите външни пространства ще са богато озеленени, като се запази максимално съществуващата дървесна и храстова растителност. Предвидено е поставяне на подходящо допълнително обогатяване и аранжировки – съоръжения за катерене, дървени площадки, въжета и естествени скални масиви. Те ще осигурят на животните среда, възможно най-близка до тази в естествените им обитания. За удобство на посетителите ще бъдат поставени модерни стъклени прегради, през които те ще могат да наблюдават маймуните съвсем отблизо. Това е третият мащабен ремонт в парка за последната година.

През 2017 г. разширихме значително и модернизирахме местообитанията на големите котки и изчистихме най-голямото смесено местообитание – езерото с водоплаващите птици, което не беше поддържано от 30 години. Тази пролет се радваме на поколения на много от редките видове животни – включително и на египетските лешояди, които са вписани в Червената книга. За пръв път тази пролет разширихме навън ограждението на сурикатите и малко след това стадото им се увеличи с 4 малки. Имаме и нова камила, с която се сдобихме по линия на зоопарковия обмен. Предстоят още много неща и зоологическата градина постепенно се превръща в това, което всички ние бихме искали да бъде – място, в което животните да се отглеждат в среда, максимално близка до естествената. Финализирахме и цялостния идеен проект за мащабна реконструкция по местообитания съобразно изискванията на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА), който в момента е в процес на окончателно съгласуване.

Как продължават дейностите по реновирането на старите депа за битови отпадъци?

И през тази година продължаваме с рекултивацията на трите депа – „Садината“, „Долни Богров“ и „Суходол“. Проектите се реализират по план. Дейностите по рекултивация са постоянни и мониторингът е свързан с контрол на процесите, независимо от метеорологичните или климатичните условия.

Бихте ли разказали повече за проекта за инсталацията за изгаряне на RDF гориво? Кога се очаква той да бъде подаден към ЕК и да мине цялата процедура, за да се стигне до реално изграждане на системата?

Когато говорим за инсталацията за оползотворяване на отпадъци и превръщането им в енергия, е много важно да правим връзка между отделните фази на една цялостна и интегрирана система. Тя поставя на приоритетно място рециклирането. В последните години сме изградили системи за разделно събиране на15 потока рециклируеми опаковки (хартия, пластмаса, метал, стъкло), опасни отпадъци, старо електрическо и електронно оборудване, текстил, гуми, батерии и акумулатори, коли. Стараем се да популяризираме максимално всички възможности за разделно събиране, които предоставяме на гражданите, така че заедно да сведем до минимум съществуването на рециклируеми материали в смесения отпадък. Тенденцията е положителна – хората все повече се възползват от системите и все повече сепарират още в домовете си. Неслучайно Столичната община вече е постигнала целите, заложени в Закона за управление на отпадъците, за рециклиране от 50% до 2020 г.

Отделно от системите за разделяне и рециклиране на отпадъците с помощта на европейските фондове и изцяло в съответствие с добрите европейски практики в периода 2011 – 2015 г. стартирахме процес за изграждане и на Интегриран проект за управление на отпадъците. Така през януари 2014 г. първи заработиха инсталациите за биологично третиране на зелени и био отпадъци, от които се произвеждат компост и електроенергия. Това е и така наречената първа фаза от интегрирания проект. В тези инсталации се събират и преработват всички зелени отпадъци – клони, дървета, трева, главно от поддръжката на зелената система – паркове, градини, междублокови пространства и дворове, както и хранителните отпадъци от училища, детски градини, търговски обекти, ресторанти, заведения за обществено хранене. Ние вече приемаме съществуването им за нещо съвсем естествено, но само преди 4 г. те са първите в България и осигуряват оползотворяване на био отпадъците от града по модерен и екологосъобразен начин.

Още на следващата година – през 2015 г., се въведе в експлоатация и втората фаза от интегрирания проект – модерното съоръжение, с което градът ни категорично може да се гордее. Това е Заводът за механично-биологично третиране на битовите отпадъци на София, които всекидневно се преработват там. В цифри – около 1200 т дневно, събрани от сивите контейнери в СО. В завода този смесен отпадък преминава още едно последващо разделяне, извършвано посредством оптически и механични сепаратори. Така сме сигурни, че наистина всичко, което може да се използва като суровина за повторна употреба, е отделено и то се предава на рециклиращите организации за последваща преработка. Остатъчната фракция от отпадъка има калорична стойност, влиза в инсталацията за RDF и след поредица от преработки от нея се получава това много коментирано напоследък RDF гориво.

Благодарение на направеното дотук от двете фази на интегрирания проект депонирането в СО от 100% през 2007 г. днес е 16%. Тези цифри не са просто статистика, те са огромен екологичен и социален успех, който не бива да подценяваме.

И така – естествено идва ред на третата фаза. Тя ще ни позволи произвежданият всекидневно в завода RDF да бъде оползотворяван за софиянци. Към момента той се изпраща като временно решение в циментови заводи, за което плащаме 5 млн. лв. на година. С въвеждането в експлоатация на третата фаза – Инсталацията за оползотворяване на RDF гориво, от нашите отпадъци ще се произвеждат топлоенергия и електроенергия за общо 70 хил. домакинства. Швеция например оползотворява 99% от отпадъците си благодарение точно на такива интегрирани системи.

Планирано е инсталацията ни да бъде изградена на обособена площадка от терена на ТЕЦ – „София“. Инвестиционната стойност на проекта е 157 538 011 евро без ДДС. От тях безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 2014 – 2020“) е 58,2%, или 91,8 млн. евро. Собственият принос на София, в това число и заем от Европейската инвестиционна банка, е 41,8%, или 65,7 млн. евро. Срокът на проектиране и строителство е 36 месеца от сключване на договора. Предстои и подаването му за финансиране по „ОПОС 2014 – 2020“ като „голям проект“, а до края на 2018 г. – стартиране на процедура за избор на изпълнител и инженер (строителен надзор и инженер по FIDIC).

На въпроса, защо ни трябва такава инсталация, аз бих отговорила съвсем кратко – защото това ще ни нареди сред градове като Виена, Копенхаген, Осло, Стокхолм – най-зелените на Стария континент. Западна Европа, както и най-развитите икономики от десетилетия гледат на отпадъците като ресурс. Време е и ние да направим тази промяна в мисленето си и с оглед резултатите от рециклирането на домашно ниво аз съм убедена, че вече сме готови за нея.

Когато Инсталацията за оползотворяване на RDF влезе в експлоатация, ние ще смъкнем депонирането на отпадъците под 10%. Заради модерната 4-степенна система за очистване на газовете и улавяне на летливата пепел, както и заради това, че тази мощност ще отнеме от старите 2 мощности на ТЕЦ „София“, изчисленията показват, че емисиите на фини прахови частици ще намалеят с 9,2%. Със 7% пък ще спаднат емисиите на въглеродни оксиди. Отделно, говорейки чисто икономически – въвеждането на нов вид гориво ще диверсифицира работата на „Топлофикация“ и ще намали зависимостта от газовите доставки. Ако инсталацията работеше днес, при настоящите променливи, цената на парното щеше да е с около 6% по-ниска.

След приемане на системата за качеството на атмосферния въздух как се промениха показателите?

В резултат на всичките над 100 мерки, които изпълняваме по Програмата за подобряване качеството на въздуха, тази зима имаме по-чист въздух и по-малко превишения на фините прахови частици (ФПЧ). Със 100 по-малко са случаите на превишения, които са отчетени от измервателните станции на Изпълнителната агенция по околна среда през първите три месеца на 2018 г. спрямо първото тримесечие на 2017 г. Освен количествено намалението е и качествено, като отчетените средни концентрации за тримесечието варират в диапазона между 30 и 53 µg/m3, докато година по-рано са в диапазона 52-77 µg/m3. Качеството на въздуха е абсолютен приоритет в работата на СО и така ще бъде и занапред. Тази есен предстои да представим доста неща, по които работим от известно време, но реализацията им изискваше преминаване през определени процедури. Успоредно с това към момента по инициатива на СО две министерства работят върху законодателни промени, които ще дадат много сериозно отражение върху качеството на въздуха. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разработва нов стандарт за въглищата. В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) се дискутират изменения, които да доведат до изграждане на единна платформа, събираща в реално време данните от всички пунктове за технически преглед на автомобилите, което ще позволи да се упражнява по-засилен контрол там. Освен това в МТИТС понастоящем се дискутира как точно да се въведат стикери на автомобилите, което да ги класифицира според отделяните вредни газове. Ние настояваме за такова стикиране, защото то ще ни даде възможност за ограничаване на движението на някои видове МПС при определени стойности на ФПЧ и при необходимост. Есента на 2018 г. ще заработят в реална среда монтираните вече 30 екологични печки в рамките на пилотния проект в район „Нови Искър“. Очакваме тогава да ни поканят от „ОПОС 2014 – 2020“ да кандидатстваме с доста по-мащабно предложение, също насочено към подмяна на отоплителни системи на домакинствата.

Отделно ни предстои разработване на местна мониторингова система от сензори и отворена онлайн платформа към нея, както и закупуване на филтри за комини по проект на програма „Балкани – Средиземно море“. Разработили сме и в момента тестваме и мобилно приложение за известяване на мерките, които СО предприема ежедневно при прогнозирани или реални превишения на ФПЧ. Скоро ще го представим и предоставим на всички желаещи. През октомври очакваме доставката на нови 60 екологични автобуса за градския транспорт, обособяват се нови споделени трасета по най-използваните линии, не спираме да работим за подобряване привлекателността на градския транспорт в София.
Междувременно продължаваме да садим дървета и храсти – само тази пролет имаме засадени над 1200 едроразмерни дървета покрай улици и булеварди, имаме други над 1000 дървета, предоставени на детски градини и училища за озеленяване на дворовете им и над 8000 дървета в Новата гора на София. Продължаваме да мием уличната мрежа много приоритетно. В първите три месеца на 2018 г. – тоест, при прогнозирани превишения на ФПЧ, имаме 33 дни извънредно миене на улици и булеварди, когато времето го позволяваше. Както знаете, по Програмата за подобряване качеството на въздуха в СО за 2018 г. е завишена кратността на миене на булеварди и вътрешноквартални улици и предстои да го направим на 66 000 дка на дюзи и 75 000 дка на автоцистерна. От началото на годината до сега вече имаме измити 35 000 дка на маркуч и 23 000 дка на дюзи. Разбира се, през зимните месеци – от декември до април, извършихме извънредни проверки и за нерегламентирано изгаряне в автосервизи, и по пунктове за вторични суровини, разкрихме мобилни пунктове за събиране на стари гуми от домакинствата (имаме събрани над 7000), както и такива за стар текстил (имаме събрани над 12 т).

В обобщение мога да кажа, че са много нещата, които правим, защото само така можем наистина ефективно да достигнем до преодоляване на предизвикателството с качеството на въздуха в столицата. Няма едно конкретно действие, което може да подобри въздуха рязко и значително, затова правим различни многопосочни малки стъпки, които постепенно дават резултати. И, разбира се, всичко това се случва с подкрепата и участието на гражданите, без които нито една институция не може да се справи сама с тази тема.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 09.08.2018. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: