Михаела Габрашкова: През 2018 г. ПУДООС разполага с над 74 млн. лв. за екологични проекти и дейности

КСБ е ключов фактор в строителния сектор на национално ниво

Прочетена: 436

Свилена Гражданска

Г-жо Габрашкова, как протича дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от началото на годината? На колко възлиза бюджетът Ви за 2018 г. и какво предстои?

Основната функция на ПУДООС е реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. Предприятието подпомага проекти чрез безвъзмездна финансова помощ и безлихвени заеми, както и неинвестиционни проекти и дейности, способстващи за осъществяване политиката на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в об­ласт­та на опазване и възстановяване на околната среда.

В началото на всяка година Управителният съвет (УС) на ПУДООС приема отчет за дейността на Предприятието за предходната, план за работата му през следващата и утвърждава бюджета за текущата. Определя се дългосрочната политика и се приемат приоритетите за финансиране на екологични проекти и дейности в съответствие с тези на МОСВ, като през 2018 г. планираните средства са в размер на над 74 млн. лв. До края на годината ­ПУДООС ще изпълнява взетите решения от УС, ще продължи активно дейностите по проектите в рамките на Българо-швейцарската програма, по кампанията „Чиста околна среда“ – 2018 г., и други.

Трябва да кажем, че при нас процесът е непрекъснат, тъй като според правилата за работа на ПУДООС общините могат да внасят заявления за екологични проекти и дейности целогодишно.

Какъв е интересът на общините да кандидатстват за финансиране пред ПУДООС за реализация на проекти?

Интересът от страна на общините е голям, тъй като основната цел на Предприятието е чрез финансираните проекти да бъдат постигнати устойчиви и ефективни екологични резултати в секторите „Води“, „Отпадъци“ и „Биоразнообразие“. Желанието на местните власти да изпълняват проекти с помощта на ­ПУДООС е напълно обяснимо. Средствата, които осигуряваме, са насочени към дейности, свързани пряко с качеството на живот на хората като достъпа до вода, което е основно човешко право. Друго направление е пречистването на отпадъчните води, което има изключително важно значение не само за благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места. Не на последно място с парите, които отпускаме, се намалява и вредното въздействие на отпадъците чрез рекултивация на старите общински депа.

Разкажете ни повече за програмата „Оценка, управление и опазване на водите в Република България“. С какви проекти може да се кандидатства по нея?

Целите на бюджетната програма „Оценка, управление и опазване на водите в Република България“ са няколко. Основните са свързани с интегрираното управление на водните ресурси и постигане на устойчиво потребление за нуждите на населението и икономиката на страната, осигуряване и поддържане на доброто състояние на всички води към 2020 г., изпълнение на Плановете за управление на риска от наводнения (2016 – 2021 г.), разработване и прилагане на политиката за управление на водите в Република България на национално ниво. Ще уточня, че съгласно законодателството министърът на околната среда и водите осъществява държавната политика за управление на водите и разработва политиката на държавата за двустранно и многостранно сътрудничество в областта на използването и опазването на водите.

Със събраните средства от получените такси по Закона за водите (ЗВ) ПУДООС финансира инфраструктурни проекти според приетите от УС приоритети за: довършване на довеждащи и главни колектори до Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (­ГПСОВ) за агломерации с над 10 000 еквивалент жители (в съответствие с чл. 127 от ЗВ); доизграждане на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи колектори до ГПСОВ/МПСОВ за агломерации над 2000 е.ж.; приключване на малки водопроводни обекти по прекратени проекти, на които остават по-малко от 50% за завършване.
Финансират се или се съфинансират обекти, изпълнявани със средства от европейски фондове, и други.

Как подпомагате подобряването на системата за управление на отпадъци в страната?

ПУДООС участва в този процес чрез безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекти за: закриване и рекултивация на депа с прекратена експлоатация (със средства от ­­ПУДООС и държавния бюджет); довършване на депа за твърди битови отпадъци или разширение на съществуващи регионални депа (които са останали без възможност за финансиране в системата на 24-те нови регионални депа по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“). В сектора на отпадъците също се финансират или съфинансират съпътстващи обекти, изпълнявани със средства от ЕС или други източници.

Освен като безвъзмездна финансова помощ Предприятието предоставя средства на местните администрации и под формата на безлихвени заеми за съдове за събиране и временно съхранение на битови отпадъци и за сметоизвозващи автомобили. Основната цел е в населените места да се повиши качеството на живот чрез стриктно спазване на установен график за извозване на съдовете за твърди битови отпадъци, увеличаване на честотата на освобождаване на контейнерите, осигуряване на възможност за по-голяма гъвкавост по отношение на обслужването на стопански субекти на територията на общините при възникнала необходимост.

Към момента със средства на ­ПУДООС се изпълняват рекултивации на депа за твърди битови отпадъци на обща стойност за над 50,222 млн. лв. в 29 общини. Реализират се проекти за изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци в Смолян, Бяла, област Русе, Благоевград и Оряхово за над 14,459 млн. лв.
По отношение на проект „Тестване на иновативна технология за третиране и оползотворяване на битови отпадъци в различни режими на работа на община Бургас“ мога да кажа, че е приключен.

По какви проекти работите по Българо-швейцарската програма за сътрудничество? Разкажете ни повече за тях.

На 21 април 2015 г. е подписано споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария за изпълнението на проектите „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ и „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства“. ПУДООС е определено за Изпълнителна агенция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. На 12 юни 2015 г. бяха сключени договори за реализиране на проектите, а дейностите следва да бъдат осъществени до 7 декември 2019 г.

„Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ е на общата стойност 23 445 998 CHF. Швейцарският принос е 19 929 098 CHF, а националното съфинансиране – 3 516 900 CHF. Проектът цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в 215 склада на територията на цялата страна, както и почистването на всички тези помещения. Дейностите включват препаратите да се преопаковат на място в съдове и/или опаковки според изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни отпадъци по шосе, да се транспортират до специализираните инсталации и да бъдат крайно обезвредени посредством високотемпературно изгаряне. Складовете трябва да се почистят така, че да не бъдат заплаха за околната среда и населението. С реализирането на проекта ще се намали рискът за здравето и ще се подобри качеството на живот на повече от 2 250 000 български граждани в над 100 общини. Ще се увеличат възможностите за инвестиции в тези населени места.

Другият „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства“ е на обща стойност 8 823 267 CHF, от които 7 499 776 CHF са осигурени от Швейцария, а 1 323 491 CHF са национално съфинансиране. Тук основната задача е намирането на работещи механизми за преодоляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от опасните битови отпадъци чрез създаването на 5 пилотни центъра за събиране, временно съхранение и крайно обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата в общините Шумен, Левски, Разград, Созопол и Съединение. По проекта ще се осигурят и мобилни събирателни пунктове за петте пилотни центъра и за съседни на тях 17 общини. Съответно дейностите включват: изграждане на пилотните центрове и доставка на оборудване за тях, както и на мобилни събирателни пунктове; провеждане на национални и местни информационни кампании за видовете опасни отпадъци и ползите от разделното им събиране. В края на проекта се предвижда обезвреждане на събраните отпадъци и провеждане на социологическо проучване за оценка на ефективността на информационните кампании. С изпълнението на проекта ще се отделят опасните битови отпадъци от общия поток смет, както и ще се реализира правилно събиране, съхраняване и третиране на опасните отпадъци. По-голямата част от дейностите по проектите са стартирали и се изпълняват по график.

Ще ни представите ли повече информация за дейностите по програмите „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетични ресурси“ и „Управление на дейностите по изменение на климата“?

В сектора по ограничаване загубата на биологичното разнообразие и запазване на естествените екосистеми парите от ПУДООС се разпределят за финансиране на проекти по следните приоритети: опазване на редки и застрашени видове, развитие на националната екологична мрежа „Натура 2000”, повишаване на публичната информираност и общественото съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората.

От Предприятието се осигуряват средства за годишна издръжка на Спасителен център за диви животни в Стара Загора и Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземни костенурки, функциониращ към Фондация „Геа Челониа“, с. Баня, община Несебър.

По отношение на „Натура 2000” проектите са насочени към опазване на биологичното разнообразие, укрепване на националната екологична мрежа. С пари от бюджета на ПУДООС се прави и мониторинг на определени видове на територията на националните и природните паркове в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Някои от изпълнените проекти са: разработване на интегриран план за управление на трите защитени зони „Калиакра“, „Белите скали“ – за опазване на дивите птици, и „Комплекс Калиакра“ – за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна; опазване на редки застрашени растителни видове в България; продължаване на дейностите на дирекция на Национален парк „Централен Балкан“ при проучване на миграциите и местообитанията на кафявата мечка чрез маркиране на индивиди с GPS-GSM нашийници; мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми – 2016 – 2017 г.

Относно бюджетна програма „Управление на дейностите по изменение на климата” на основание чл. 55, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) тръжният продавач превежда всички средства от тръжни продажби на квоти, в т.ч. и приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове на ПУДООС. Съгласно Закона за енергетиката и ЗОИК, считано от 25 юни 2016 г., ПУДООС е задължено (100%) да превежда всички приходи от квоти от инсталации на фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Във връзка с изпълнение на нормативната уредба, считано от 26 юни 2016 г., в Предприятието не остават средства от продажба чрез търг на всички разпределени на България квоти за инсталации.

Как протича кампанията „Чиста околна среда“ през 2018 г.?

Тази инициатива се провежда от МОСВ и ­ПУДООС повече от 15 години. За целия период кампанията се реализира с голям успех. Целта на конкурса е чрез широкообхватни дейности по почистване и озеленяване да се постигне хармонична околна среда. Инициативата се осъществи чрез мащабно обществено участие и като се предприемат мерки за устойчивост на резултатите. До този момент са изпълнени хиляди проекти на територията на цялата страна.

На заседание на 11 декемви 2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”. Началото му бе дадено на 19 януари 2018 г., като отново допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси.

Към момента са сключени 474 договора с общини, кметства, детски и учебни заведения. Одобрените проекти за финансиране през 2018 г. са: 232 бр. на общини и кметства със средства в размер до 10 000 лв.; 110 бр. на училища и обединени детски комплекси/ЦПРЛ, и 132 бр. на детски градини, стойността на които е до 5000 лв.

Какви проекти успяхте да финансирате през изминалата година?

По програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“ за изграждане на малки водоснабдителни обекти са разходвани средства в размер на 31 959 414 лв., построени и реконструирани са около 56 км мрежи в над 25 общини. През 2017 г. е реализирана около 52 км канализационна мрежа за отвеждане на отпадъчните води. Финансирани са проекти на обща стойност 20 746 490 лв. в 18 общини.

В областта на управление на отпадъците са инвестирани 19 143 027 лв. за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци (депа) и за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци – в над 15 общини.

За други проекти са отделени общо 4 570 503 лв. – в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух и на биологичното разнообразие, както и в кампании за повишаване на екологичното съзнание и култура.

Как протича партньорството Ви с Камарата на строителите в България (КСБ)?

Тъй като дейността, която осъществява ­ПУДООС, е основно свързана с финансирането на екологични проекти, които да подобрят качеството на живот на населението, а именно канализации, депа за строителни и битови отпадъци, изграждане и реконструкция на детски и спортни площадки и др., ние сме в тясно сътрудничество с Камарата на строителите в България. КСБ е ключов фактор в строителния сектор на национално ниво и се надяваме партньорството ни да продължи и да се развива успешно и в бъдеще.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 27.09.2018. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.