Дончо Барбалов: Приходите от строителни разрешителни за първите 8 месеца на 2018 г. са близо 3 млн. лв. повече

Икономиката на София се развива в положителна посока

Прочетена: 491

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, Столичен общински съвет (СОС) разгледа касовото изпълнение на бюджета на СО за 2017 г. Бихте ли дали повече информация по отделните типове налози и как ще коментирате това, че всички данъци имат висока събираемост?

Общото изпълнение на бюджета за 2017 г. е 1,054 млрд. лв. Анализът на данните показва, че икономиката на София се развива в положителна посока. За поредна година имаме 100% изпълнение на собствените приходи, даже малко над 100% спрямо нашия първоначален план. Собствените ни приходи са 640,26 млн. лв. Това е с 32,2 млн. лв. повече, отколкото през 2016 г. – данъчни и неданъчни постъпления.

Забелязва се увеличение при всички източници, като например данъка за моторните превозни средствата (МПС). Интересно е, че за поредна година отбелязваме ръст от този налог – в хазната са постъпили 84,5 млн. лв., което е 101,9% от планираните. Има два фактора, които са благоприятни за развитието на тази тенденция. Единият е засиленият контрол, който въведохме в последните години. Другият е свързан с поредността на вземанията, т.е. първо трябва да внесеш дължимото за изминали периоди, за да може да платиш данък за настоящия. Също така забелязваме увеличаване на броя на новорегистрираните МПС. Това е положителен знак за развитието на икономиката не само на града, но и на страната. Друга показателна тенденция, която наблюдаваме в последните три-четири години, е увеличаването на постъпленията от Данъка за възмездно придобиване на имущества, като това основно са сделки с недвижими имоти. През 2017 г. имаме добър ръст спрямо предходните години – от облагането на покупко-продажбите с имоти са постъпили 111,2 млн. лв., или 106,5% от планираното. 102 млн. лв. са приходите от данък сгради.

Неданъчните приходи за м.г. възлизат на 332,9 млн. лв., което е с 8,68 млн. лв. повече от 2016 г. Най-голям дял от тях имат общинските такси, чието изпълнение е 246,9 млн. лв. при план 241 млн. лв., или сме постигнали 102,4%. В това число влиза и такса битови отпадъци, от която постъпленията са 194,4 млн. лв. По-малки са приходите ни по линия на приватизация. Не може да се очаква, че една община до безкрайност ще продава имущество. Така че няма сериозно увеличение на приходите от тази дейност както за 2017 г., така и в прогнозите за следващите години. През 2018 г. имахме еднократно по-сериозно постъпление след продажбата на частта на Столичната община от „Общинска банка” АД, но освен него нямаме други сериозни очаквания.

Междувременно рейтингът на СО, даден от международната агенция „Стандард енд Пуърс“ (С&П), беше потвърден на “BBB–” с положителна перспектива. В доклада на С&П се отбелязва, че: „е настъпило съществено за рейтинга събитие, а именно продажбата на дела на СО в „Общинска банка“ АД. В резултат на това се подобрява с едно стъпало оценката на ключовия фактор „Условни задължения“, които от „Високи“ стават „Умерени“.

През последните две години приходите от патентния данък също бележат ръст, защото включват налога върху таксиметровите автомобили. Организирали сме доста добре нашата система и съответно реализираме висока събираемост. От средствата, заложени в Капиталовата програма на СО за 2017 г. за строително-монтажни работи, основни ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване, са разплатени общо 268,6 млн. лв. С тях бяха завършени обекти от образователната, пътната, социалната и инженерната инфраструктура, продължи изграждането на третата линия на метрото и на интелигентната система за управление на трафика на градския транспорт.

Споменахте поредност на вземанията при плащане на местните данъци. Как тече процесът на събиране на стари задължения?

Задължения от предходни години винаги има и ще има. Но въпреки това ние работим много активно за намаляване на техния размер. Законът беше изменен по такъв начин, че ако примерно имате неплатен данък за автомобил за 2015 г., не може да внесете дължимото за 2018 г. По същия начин стоят нещата с налога за недвижимите имоти или такса „смет”.

Част от приходите от приватизация, които намаляват, постъпват в Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ). След това те се преразпределят за финансиране на ремонти на различни обекти. Как ще се балансира този спад?

Обикновено се залагат около 10 млн. лв. на година като постъпления от приватизиране на общинско недвижимо имущество. Неслучайно Столичната общинска агенция за приватизация, която разпределя парите от тази дейност и ги прехвърля на СОПФ, се трансформира в агенция за инвестиции. Моментът да осигуряваме средства от продажба на имотите, които притежаваме, отминава. Трябва да мислим в каква посока да се развиваме. Бъдещето е в инвестициите.

Какво сочат към момента данните за изпълнението на бюджета за 2018 г.? Има ли направления, в които се наблюдава по-ниска събираемост от предвидената?

Разполагаме с данните за първите осем месеца на 2018 г. Те показват, че се запазва положителната тенденция от последните години. Към края на август приходите от местни данъци и такси са в размер на 496 млн. лв., или това са 75% от годишния план. Регистрираме добра събираемост на данъка върху моторните превозни средства. Благодарение на нея и на увеличение на броя на новорегистрираните автомобили в Столичната община ръстът продължава. В приходите от данъка за придобиване на имущества по възмезден начин имаме също повишение. Сумите, които сме събрали към края на август т.г., са 78,8 млн. лв., което е с 15 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.

Отчитаме стабилност в приходите и по отношение на таксите. Няма как да не спомена налозите за технически услуги, по-точно свързаните с издаване на строителни разрешителни. В това направление имаме постъпили 15,8 млн. лв. за първите 8 месеца на 2018 г. Сумата е с 2,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017 г., докато през 2016 г. не се наблюдаваше такъв ръст от тези постъпления. Вероятно положителната конюнктура на пазара за недвижими имоти се отразява и на желанието за ново строителство.
Като цяло се надявам към края на 2018 г. да постигнем добри резултати, подобни на тези от миналата година. За такива ще считаме достигането на 100% или близо до тази цифра изпълнение на приходите.

Може ли на базата на дан­ните от 2017 г. и от тези за първите осем месеца за 2018 г. да се прави прогноза за 2019 г.?

Ние работим върху такава, като даже имаме прогноза за три години напред. Вече подготвяме вариантите за бюджет на Столичната община за 2019 г. Анализираме тенденциите и дори предвиждаме приходите от местни данъци и такси. От различните структури на администрацията получаваме информация за проектите, които смятат да реализират, и парите, които искат да получат. Законопроект на Закона за публичните финанси на Министерството на финансите, който беше предоставен за публично обсъждане, предвижда да се измени размерът на данъка върху моторните превозни средства. Идеята на тези промени е да се засили тежестта на екологичния компонент при определянето на този налог. Предвижда се да има стимули за собствениците на автомобили, щадящи околната среда, а съответно тези, които замърсяват, ще плащат повече. Засега няма яснота кога предложението ще бъде прието от Народното събрание.
На този етап е трудно да се каже с какъв бюджет ще разполага СО през 2019 г. Цифрите много зависят и от европейските средства, които ще успеем да привлечем. Ако погледнете финансовите ни рамки в последните години, ще видите, че приходите на София растат устойчиво, а това, което всъщност търпи промяна като обем, е размерът на европейските средства. В периоди, когато се изпълняват повече проекти с пари от Европейския съюз, размерът на бюджета е по-голям.

През 2018 г. започна изпълнението на няколко важни проекта с финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” („ОПРР 2014 – 2020“). Един от тях е свързан с въвеждането на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини. По всички обекти, включени за финансиране, вече се работи. Друг проект по „ОПРР 2014 – 2020“ е за „Интегриран столичен градски транспорт – II фаза”, по който предстои доставка на нови трамваи.

По „ОПРР 2014 – 2020“ се изпълняват още ремонтите на две от ключовите зони в Централна градска част, както и на Западен парк. Бюджетът ни много зависи от това каква част от дейностите ще бъдат реализирани през тази година и колко ще останат за следващата. Важното е, че веднъж като стартират тези проекти – парите вече са осигурени и е въпрос на време тяхното приключване.

За 2019 г. са предвидени доста средства и за другия голям проект с финансиране от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020” – изграждането на столичното метро. Надявам се изпълнението му да продължи с добрите темпове, както досега.

Кога ще бъдат представени първи параметри на бюджета за 2019 г.?

До началото на декември трябва да са готови. Това е периодът, през който правим консултациите с политическите групи в Столичния общински съвет. В зависимост от времето на приемане на финансовата рамка на държавата ще представим новия бюджет на СО, което ще бъде или в края на 2018 г., или в началото на следващата година. Сега на мен и на колегите зам.-кметове ни предстои да представим пред ресорните комисии в СОС какво сме свършили през 2018 г. и какво планираме през 2019 г.

Вие сте и вр. и.д. зам.-кмет по направление „Столично общинско здравеопазване“. Какви ремонти бяха извършени през изминалото лято в общинските здравни заведения в София?

В направление „Здравеопазване” нямаме ново строителство. Дейностите са свързани с обновяване на съществуващия сграден фонд. Част от проектите, по които се работеше това лято, все още не са приключили. През 2018 г. СО отпусна близо 6 млн. лв. за ремонти и закупуване на нова апаратура в 15 общински здравни заведения за доболнична помощ. Частичен ремонт на покрива се извършва в ДКЦ 8 в район „Надежда”, за да се отстранят течове. Подмени се и отоплителната инсталация. Общо на здравното заведение бяха отпуснати 64 хил. лв.
Във филиала на ДКЦ 12 в „Люлин” се реализира цялостна реконструкция на покрива на стойност 93 000 лв. В ДКЦ 11, което се намира в район „Възраждане”, санирахме сградата и поправихме покрива. Стойността на дейностите е над 197 хил. лв.

През това лято беше ремонтиран и покривът на ­ПСАГБАЛ „Света София”. Столичната община отпусна 170 хил. лв. за ремонт на покрива на ДКЦ 9 в „Орландовци”. До края на годината трябва да приключи цялостното обновяване на Банката за майчина кърма в „Илинден”. Обектът не е обновяван от построяването му преди почти 30 години. Проектът е на стойност 950 000 лв. и включва подмяна на ВиК, отоплителната и електрическата инсталация, поставяне на топлоизолация и цялостен вътрешен ремонт на сградата, обновяване на фасадата и облагородяване на околното пространство. И тук средствата са осигурени от бюджета на Столичната община. Пред зданието има друга малка постройка, в която ще обособим пункт за раздаване на детска храна в този район. Бързаме да приключим дейностите, тъй като към момента всички съоръжения, които се използват, са демонтирани и банката не работи.

Във „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ АД извършихме ремонт на отделението по физиотерапия, предстои ремонт и на двора. Изпълняваме проект за реновирането на едно съществуващо здание в с. Мрамор, където след приключване на дейностите ще се помещава здравната служба на селото – общопрактикуващите лекари, педиатър. В същата постройка ще се помещава и клубът на пенсионера. Вече са в ход процедури за въвеждането на обекта в експлоатация.

В Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация в Панчарево реализираме проект за подмяна на цялата отоплителна система. Той е на стойност 416 666 лв. без ДДС.

Това е едно от нещата, които до началото на отоплителния сезон ще се опитаме да приключим, за да подобрим условията както за работа на персонала, така и за престоя на пациентите.

Предвиждаме да направим цялостно саниране на Втора САГБАЛ „Шейново” – ЕАД. В момента текат процедури за избор на изпълнител. През годините са вложени доста средства в обновяването на сградата вътре и в закупуването на нова апаратура, но има нужда от реновиране на фасадата. Проектът е на стойност 855 000 лв. с ДДС. Предвижда се полагане на външна топлоизолация, ремонт на покрива, както и подмяна на инсталациите. По този начин ще намалим енергийните разходи и ще подобрим условията. Догодина зданието ще изглежда по различен начин.

Направихме вътрешен и външен ремонт на Самостоятелна детска ясла №58 в район „Подуяне”. Като цяло базата на детските ясли е в добро състояние.

Освен тези капиталови инвестиции в ремонти и закупуване на техника Столичната община осигурява годишно и около 10 млн. лв. за финансиране на различни дейности. Това също е много важно за нашите здравни заведения, защото част от тези дейности имат социална функция като скрининговите програми, които общинските здравни заведения изпълняват.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.10.2018. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.