Михаела Габрашкова: През 2019 г. планираните средства за финансиране на екологични проекти са в размер над 74 млн. лв.

ПУДООС оценява ролята на КСБ като ключов фактор в строителния сектор на национално ниво

Прочетена: 125

Мартин Славчев

Г-жо Габрашкова, как протича дейността на ПУДООС?

Основен предмет на работата на ПУДООС е реализация на екологични проекти и дейности в изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. Предприятието ги финансира чрез безвъзмездна финансова помощ и безлихвени заеми. По този начин се способства за осъществяване политиката на МОСВ по отношение на опазване и възстановяване на околната среда.

На каква стойност възлиза бюджетът Ви и какво предстои за 2019 г.?

В началото на всяка година УС на ПУДООС приема отчет за дейността на Предприятието за предходния период, план за дейността и утвърждава бюджета за текущото дванадесетмесечие. През 2019 г. планираните средства за финансиране на екологични проекти и дейности са в размер над 74 млн. лв.

Какви проекти успяхте да финансирате през изминалата година?

По програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република България“ през 2018 г. за изграждане на малки водоснабдителни обекти са разходвани средства в размер на 15 226 635 лв., построени и реконструирани са около 62 км мрежи в над 24 общини. Реализирана е около 55 км канализация за отвеждане на отпадъчните води в над 28 общини на обща стойност 24 659 145 лв.

В областта на управление на отпадъците са вложени 22 154 712 лв. за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци (депа) и за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци в над 20 общини.
За опазване на чистотата на атмосферния въздух и на биологичното разнообразие, както и в кампании за повишаване на екологичното съзнание и култура са инвестирани в проекти 3 784 067 лв.

Какъв е интересът на общините да кандидатстват за финансиране пред ПУДООС за реализация на проекти спрямо минали периоди?

Интересът на общините да кандидатстват пред ПУДООС се запазва традиционно висок както за реализиране на проекти в сектори „Управление на водите“ и „Управление на отпадъците“, така и в ежегодно провеждания конкурс от МОСВ и Предприятието в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Общият брой на подадените проекти в рамките на кампанията за настоящата година е малко над 1800, което е добра атестация за ясно изразен интерес от страна на общини, кметства, средни училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

Активното участие от страна на общините е обяснимо, тъй като проектите, които финансира ПУДООС, са свързани пряко с качеството на живот на хората. Осигуряването на пречистване на отпадъчните води има изключително важно значение не само за благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места и не на последно място – за намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез рекултивация на старите общински депа.

Какви са новите приоритети за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в сектор „Управление на водите“?

На заседание от 30.11.2018 г. Управителният съвет на ПУДООС прие нови приоритети за финансиране в сектор „Управление на водите“, разработени в съответствие с Националната стратегия за развитие на водния сектор в Република България, Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014 – 2023 г., Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (ОПОС), „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020“ (ПРСР), Регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация, Плановете за управление на речните басейни, Изменение на Наредба №2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 45 от 2016 г.) и Закона за водите. Чрез новите приоритети се цели намаляване на риска от санкции за България по Нарушение №2017/2082 от ЕК за неизпълнение на задължения по Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води от населените места, както и намаляване на риска от санкции за България по отношение на неизпълнение на задълженията за агломерации между 2000 и 10 000 еквивалент жители (е.ж.) по отношение на всички отпадъчни води от канализационните системи на населени места и подобряването на състоянието на водните тела в съответствие с изискванията на Рамковата директива по водите (Директива 2000/60/EО) и Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане.

Приетите приоритети за финансиране в сектор „Управление на водите“ са на първо място, изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации над 10 000 е.ж., включени в списъка на официално уведомително писмо по Нарушение №2017/2082 от ЕК, за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води. На второ място – изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2000 до 10 000 е.ж., за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води. Трети приоритет е изграждане/довършване/разширение на канализационни мрежи и ПСОВ за отпадъчни води от населени места до 2000 постоянни жители, заустващи в Черно море, или от населени места, административната граница на които се намира на по-малко от 2 км от бреговата линия. И не на последно място – финансиране или съфинансиране на ВиК обекти, които са съпътстващи при изпълняване на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Допустими за финансиране ще са проекти в агломерациите, за които не е предвидено финансиране за изграждане на ВиК инфраструктура чрез ЕСИФ (ОПОС и ПРСР), включени в позитивен списък, предоставен от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, предвиждащ мерки за осигуряване на пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води, както и проекти за населени места до 2000 постоянни жители, оказващи въздействие на водите в Черно море. Информация относно критериите, изискванията, както и необходимите документи са публикувани на интернет страницата на ­­ПУДООС.

Какви са актуализираните приоритети за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с равна тежест в сектор „Управление на отпадъците“?

Във връзка с решението на Съда на Европейския съюз от 2015 г. по дело за неизпълнение на задълженията от страна на Република България относно депонирането на отпадъци и необходимост от закриване на процедура от страна на Европейската комисия, за което България е поела ангажимент за спазване на график за приключване на техническата рекултивация до 2020 г. на депа с прекратена експлоатация – обект на горепосочената наказателна процедура, с решение на УС на ­ПУДООС от 6.11.2018 г. бяха приети актуализирани приоритети в сектор „Управление на отпадъците“.

С оглед на кратките срокове за спазване на графика за реализиране на техническа рекултивация до 2020 г. на депа с прекратена експлоатация и риск от санкции за Република България по Нарушение №2012/2082 УС на ­ПУДООС прие да осигури средствата, необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата – от Предприятието, а задължение на общините е финансирането на тригодишната биологична рекултивация.

Освен това с цел наваксване на натрупаното през годините закъснение на общините се даде възможност да обявят процедури за възлагане на обществени поръчки за реализация на проектите, като се предвиди условието на чл. 114 (Договор под условие) от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ако е необходимо. Условията са да е издадено съгласувателно писмо от Министерството на околната среда и водите по реда на Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, да са налични всички документи и условия, съгласно изискванията на ­ПУДООС, да е съгласуван проект на тръжна документация за възлагане на обществената поръчка за избор за изпълнител от ­ПУДООС.

Как протича кампанията „Чиста околна среда“ през 2019 г.?

Кампанията „Чиста околна среда“, провеждана от МОСВ и ­ПУДООС, се реализира успешно повече от 16 години. Целта на инициативата е чрез широкообхватни дейности по почистване и озеленяване да се постигне хармонична околна среда, да се осъществи чрез мащабно обществено участие и да се предприемат мерки за устойчивост на постигнатите резултати. До този момент са реализирани хиляди проекти на територията на цялата страна.

На свое заседание УС на ­ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на национален конкурс „Чиста околна среда” за 2019 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”. Той стартира на 18.01.2019 г., като отново допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. Основните дейности по проектите са идентични с тези за 2018 г.

По какви проекти работите по Българо-швейцарската програма за сътрудничество през 2019 г.?
­

ПУДООС е определено за Изпълнителна агенция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС). Проектите са два. Първият – „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“, цели осигуряването на екологосъобразно обезвреждане на над 4388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в 215 склада на територията на цялата страна. Общата стойност на проекта е над 23 млн. швейцарски франка, като 85% са швейцарски принос и 15% национално съфинансиране. Дейностите по проекта са свързани с преопаковане на препаратите на място в съдове и/или опаковки, съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни отпадъци по шосе. Те ще се транспортират до специализираните инсталации и ще бъдат крайно обезвредени посредством високотемпературно изгаряне. Складовете ще бъдат почистени до степен, която не позволява в бъдеще да бъдат заплаха за околната среда и населението. Чрез изпълнението на проекта се цели намаляване на риска за здравето и подобряване на качеството на живот на повече от 2 250 000 български граждани в над 100 общини. По този начин ще се увеличат възможностите за инвестиции в населените места.

Проектът „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства“ цели намирането на работещи механизми за преодоляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от опасните битови отпадъци. Това ще стане чрез изграждане на 5 пилотни центъра за събиране, временно съхранение и крайно обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата в общините Шумен, Левски, Разград, Созопол и Съединение, както и осигуряване на мобилни събирателни пунктове за петте пилотни центъра и за съседни на тях 17 по-малки населени места – Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско и Царево. Общата стойност на проекта е над 8 млн. швейцарски франка, като 85% са швейцарски принос и 15% национално съфинансиране. Двата проекта са стартирали през 2015 г., като дейностите продължават през 2019 г. Допълнително се извършва медийна и информационна кампания, осъществява се начално специализирано и поддържащо обучение на персонала в пет­те общински центъра, изгражда се система за отчитане на опасни битови отпадъци, определя се морфологичният състав на битовите отпадъци в България, разработва се ръководство за управление на едрогабаритни отпадъци, като част от потока са битовите такива, изготвя се техническо задание за проект за създаване на електронна система по Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превозите на отпадъци.

Към настоящия момент са изградени пилотните центрове в Съединение и Шумен. Доставени са мобилните събирателни пунктове и съответното оборудване и техника за този в Съединение. Предстои доставката на оборудването на центъра в Шумен. Готови са разрешения за строеж на общините Левски и Разград, а това за Созопол е в процедура на издаване.

Как оценявате партньорството Ви с Камарата на строителите в България (КСБ)?

Ежегодно Камарата на строителите в България отправя покани към ­ПУДООС за участие в провеждащите се събития, организирани от КСБ и в. „Строител“, за представяне на информация относно финансираните проекти и актуалните приоритети. Дейността, която осъществява Предприятието, е основно свързана с реализирането на екологични проекти, които да подобрят качеството на живот на населението – канализации, депа за битови отпадъци, изграждане и реконструкция на детски и спортни площадки и др. ­­ПУДООС оценява ролята на КСБ като ключов фактор в строителния сектор на национално ниво и се надява на успешно сътрудничеството и в бъдеще.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.04.2019. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


%d блогъра харесват това: