Интервю

Авторитетът на Камарата на строителите в България трябва да се пази и да се издига

Инж. Глосов, измина една динамична седмица за Камарата на строителите в България, през която двама министри посетиха КСБ, откри се сградата на строителите и бе проведено общо събрание. Какви са основните резултати, в резюме?
На 26.05.2011 г. се проведе редовното годишно отчетно събрание на Камарата на строителите в България. На него бе изнесен отчет за работата на организацията и нейните органи през изминалата година. Основният въп-рос, който бе решен от Общото събрание, наред с годишния отчет, беше приемането на промените в Устава на КСБ. Дискусиите по изготвянето му продължиха почти две години в два мандата, при два управителни съвета, но в крайна сметка бе изготвен и гласуван единодушно от всички членове вариант.
Това трябваше да се случи още на отчетно-изборното събрание през юни 2010 г. Но членовете на Камарата решиха, че въпросът е изключително важен и трябва да се обсъди и дискутира в по-широк формат. По-важ-ното за нас бе да бъде приет един добър устав, отколкото да се прибързва с измененията. Точно затова този въпрос беше отложен тогава и стана основна точка в дневния ред на вече миналото Общо събрание една година по-късно. През цялото време имаше специална комисия, която събираше вижданията и становищата на членовете на КСБ.
Освен редакционни промени в новия устав се регламентира мястото и ролята на областните съвети на Камарата, засилва се тяхното значение в организационния живот. Те са тези, които трябва да реализират политиката и целите на Камарата по места, както и да генерират нови идеи и политики в районите си.
В новия устав е разписана и ролята на изпълнителния директор, като орган на Управителния съвет на КСБ. Благодарение на широкото предварително обсъждане сред членовете на Камарата по области и в УС, уставът бе приет единодушно без излишни дебати.

Кои са важните въпроси, които Общото събрание постави, и кои ще са приоритетите в дневния ред на КСБ?

Основните въпроси, които бяха поставени, са свързани с работата на Централния професионален регистър на строителя и с повишаване ефективността на Камарата. Предстои сериозен дебат сред членовете по този въпрос. Стартът му ще бъде даден на следващото заседание на УС през септември т.г. във Варна, където ще се обсъжда и ролята на ЦПРС. Той е необходим, защото колкото и добре да работи една организация, тя не може да е изцяло перфектна.
При продължаваща криза в строителния сектор, чувствително намалели частни инвестиции, почти спряло жилищно строителство, браншът все повече разчита на публичните инвестиции, осигурени предимно от различните програми на Европейския съюз. Обществените поръчки са тези, които в близките няколко години ще формират работата на строителните компании. Ето защо Камарата трябва да продължи активната си работа по законодателните промени – най-вече в Закона за обществени поръчки, а така също и в Закона за устройство на териториите и други нормативни актове, които пряко ни засягат. Благодарение на последователната позиция на КСБ, подпомогната медийно и от в. „Строител”, ние сме търсен партньор на правителството в тази насока.
Проведени бяха срещи на разширения УС с екипа на министър Томислав Дончев, който посети новата сграда на Камарата. Два дни по-късно, на официалното откриване на сградата и министър Росен Плевнелиев изрази своя респект към КСБ, към организацията, осигуряваща работни места на над 200 хил. строители. Според него КСБ е показала своята конструктивност и европейско мислене във времената на криза не със стачки, а с нови стандарти при участие в публичните процедури.
По време на срещите с министър Томислав Дончев и екипа му, както и с представители от Агенцията по обществени поръчки, беше дискутирано и премахването на дискриминационни или насочващи към определена фирма условия в тръжните процедури. Беше обсъдена и неотложната необходимост от въвеждане на типовите договори за обществените поръчки, които са в интерес както на строителите, така и на държавата.
Въпросът е важен, тъй като една неправилна и недобре проведена процедура води до финансова корекция, от която страда възложителят, респективно и изпълнителят, защото може и да не си получи парите за строителството.
Активно е участието на Камарата в консултирането на възложителите относно проектите, с които кандидатстват по различните европейски програми. Добър пример е съвместната ни работа с фонд „Земеделие” - тук наши специалисти консултират и участват в оценката на проектите.
Имаме договореност с МРРБ за изготвяне на типови договори по отделните направления на строителство. Те са съставени вече от секциите на КСБ и чакаме одобрение от ведомството.
Камарата е предоставила и опита на европейските страни в провеждането и оценката на тръжните процедури. Заставаме твърдо на позицията, че критерият „най-ниска цена” не е добър и от него страдат както фирмите, така и държавата. Трябва да се намери най-добрата методика за критерий „най-добра икономически обоснована цена”. Представили сме опита на Германия и Франция в тази област.

Какво се промени в първоначалния вариант на ЗИД на ЗОП след срещите ви на най-високо равнище?
Нагласата на възложителите за критерия „най-ниска цена” отпадна. Голям успех е и че ин хаус поръчките няма да се отнасят за строителство, а само за комунални дейности, и то на общините.

В края на месеца изтича срокът за годишното потвърждаване на строителните фирми. Какво ще е посланието ви към тях от страниците на вестник „Строител”?

В продължение на две години Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, смятайки, че фирмите все още нямат придобити навици за процедурата, удължаваше срока за потвърждаване до септември. Така им се предоставяше възможност да направят годишно потвърждаване по-късно.
С цел облекчаване на фирмите по отношение на регистрационния режим, свързан с предоставянето на много на брой документи, с решение на Комисията за ЦПРС, прието от УС на Камарата, през тази година се въвежда процедура по чл. 20,
ал. 2 от ЗКС, която отменя съществуващото досега „годишно потвърждаване”. Важно е да се знае, че ще бъде спазен твърдо срокът, записан в закона, т.е. 30 юни 2011 година. Искам да призова всички фирми да спазят процедурата по чл. 20, ал. 2, още повече че самата тя е облекчена и не се изискват купища документи, както досега. Необходими са само два, които са съвсем елементарни, и всяка фирма ги притежава. Така че нека го направят до 30 юни. Ако фирмите не подновят регистрацията си, ще имат тази възможност чак след една година. Това ще провали договорите, които изпълняват, и няма да могат да участват в обществени поръчки. Още повече че КСБ работи ЦПРС да влезе в ЗОП при предстоящото обсъждане на закона в парламента. Вписването в него и представяне на удостоверението от Регистъра ще гарантират, че фирмата има правото да участва в процедури по обществени поръчки.

Какво е състоянието на строителния бранш към днешна дата и кои ще са големите обекти, към които ще се насочат строителите?
Отдел „Анализ и прогнози” на КСБ следи и анализира строителния бранш. Спадът в бранша е най-вече в жилищното строителство - повече от 80%, а общо - над 60% спрямо
2008 г. В действителност започва да се усеща някакво раздвижване в сектора. Тласък могат да дадат проектите, свързани и финансирани от Европейския съюз. Почти сведени до нула са и чуждестранните инвестиции у нас. Забелязваме някакъв лъч на възобновяване и при тях. Но частните инвестиции ще са малък дял от строителния бранш, средствата ще идват най-вече от европейските програми.
Разчитаме много на големите енергийни проекти. В тази връзка Камарата ще се опита да убеди нашето правителство, мисля, че това няма да е много трудно, при договарянето на тези обекти да залегне и клауза, която да осигури работа на българските фирми в страните, от които идват тези инвестиции. Говоря главно за Русия, където българският строител е добре познат и трябва да се върне на този пазар, както и в другите държави от бившия Съветски съюз. Ние ще търсим излаз и в трети страни. Наша делегация посети Алжир, предстои среща и в Мароко. Търсени сме от Саудитска Арабия, Йордания и други. Дано тези усилия на КСБ се увенчаят с успех и българските строители намерят своето място на строителните площадки в тези държави.

Буквално след броени дни предстои голямо събитие, на което Камарата ще е домакин - Международният конгрес на FIEC? Какво е значението на тази среща за българските строители и за Камарата?

От 16 до 18 юни т.г. в София ще се проведе годишният конгрес на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC). Това е огромно признание за активната роля на Камарата на строителите в България в тази организация. Конгресът се организира от самата федерация, а ние сме домакин. Ще бъдат обсъждани проблеми и въпроси, свързани със строителния пазар в Европа, и инвазията на фирми от трети страни. Специално за него ще пристигнат представители на Федерацията и на големи строителни фирми от Стария континент. Това е най-важното събитие на Камарата през тази година. Вече имаме потвърждение, че на него ще присъстват министрите Томислав Дончев и Росен Плевнелиев. Чакаме потвърждение и от министър-председателя Бойко Борисов.

Камарата се доказа като една от най-значимите браншови организации у нас. Оттук нататък какво трябва да се направи за бъдещото й развитие?
Първо, организационната структура на Камарата вече е изградена, веднъж като човешки ресурс, а второ като материална база. Тя е единствената браншова организация, може би най-голямата у нас, която има собствени офиси в почти всички областни центрове. На първо място, разбира се, е сградата на Камарата в столицата, която беше открита преди броени дни.
Сега ще съсредоточим усилията си в търсенето на идеи за подобряване ефективността на КСБ. Работата по законодателните инициативи ще продължи активно. Все по-важна роля ще има Централната комисията по професионална етика. Такива комисии бяха създадени и към областните съвети. В тях се опитваме да решим конфликти и спорове между строителите. Голямата цел, която Камарата си е поставила, е превръщането на Централна комисия по професионална етика в арбитраж. Това е една от основните ми задачи като председател и се надявам това да се случи в моя мандат.

Близо една година от началото на мандата какво си пожелава председателят на КСБ?

Пожелавам си Камарата да бъде единна, каквато е и в момента. Надявам се да успявам да съчетавам бизнес интересите, свързани с моята компания, и работата ми като председател. Екипът, който има КСБ, е много добър. Управителният съвет на Камарата работи добре. Ние сме екип от едино-
мишленици и ще се справим. Това, което очаквам от колегите ми от УС и от другите членове, е да генерират идеи, по които да работим и успешно да се развиваме. Авторитетът на Камарата на строителите в България трябва да се пази и да се издига.