Интервю

Законът трябва да се прилага еднакво за всички строежи

Инж. Георги Даракчиев е зам.-началник на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство – София, и е строителен инженер. От началото на професионалната си кариера работи в системата на ДНСК. През годините е ръководител на държавни приемателни комисии, дългогодишен директор е на дирекция „Строителство“.
От февруари 2007 е зам.-началник на ДНСК.


Инж. Даракчиев, какво е новото в променената Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи? С какво трябва да се съобразяват строителите?
Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи не беше променяна от обнародването й през 2003 г. Привеждането й в съответствие с разпоредбите на многократно изменяния и допълван в последните осем години Закон за устройството на територията (ЗУТ) беше крайно наложително. Някои от промените засегнаха чл. 137, ал. 1 от закона, отнасящ се до регламентиране на категориите на строежите, което направи актуализацията на Наредба №1 от 2003 г. все по-необходима.

Кои строежи променят категорията си въз основа на измененията?
С промяната на подзаконовия акт беше уточнена категорията на електронните съобщителни мрежи и съоръжения в съответствие с разпоредбите на Закона за електронните съобщения и с разпоредбата на чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Такава инфраструктура от магистрален тип на национално ниво от първа става трета категория.
Електронните съобщителни мрежи и съоръ­же­ния, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, се определят като строежи от четвърти, а изгражданите в урбанизираните, но с ниско застрояване – като пети клас. Дава се категория и на строежите - недвижими културни ценности. Определени като „световно” и „на­ционално значение” по смисъла на Закона за кул­тур­ното наследство в На­редба №1, те са определени като строежи първа група, а тези с местно са втора.
Уточнени и прецизирани са текстовете, засягащи категорията на електрическите мрежи и съоръженията, включително и на трафопостовете. Критерий за определяне на категорията им е техният капацитет. Към обектите, спадащи към първи клас, се отнасят само преносните проводи и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването - междусистемни електропроводи и далекопроводи над 110 kV.
Трансформаторите, в зависимост от мощността им, се определят като строежи от втора и трета категория, съответно за мощности от 16 MVA и над 16 MVA - втора, и за мощност до тази - трета. Досега излишно, пресилено и нецелесъобразно тези обекти с мощност над 1000 kVA попадаха в първа група, а тези с мощност от 400 до 1000 kVA - във втора. И то приравнени със значително по-сложните, отговорни и значими електрически подстанции, които също са строежи от втора група.

Какви оптимизации са направени?
Оптимизиран е класът на някои от общественообслужващите обекти в областта на търговията, здравеопазването и услугите със специфично предназначение. Даден е приоритет на сложността при изпълнението им пред рисковете при експлоатация.
Оптимизирани са и категориите на лечебните заведения и медицинските обекти, като тези за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, за специализирана, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове, са отнесени към видовете строежи от четвърта.
Въведени са и нови алинеи към разпоредбите на чл. 13 на Наредба №1, осигуряващи възможност за еднозначно определяне на категорията на строежи с присъединителни проводи и съоръжения, които по един критерий попадат в по-ниска, а по друг – в по-висока категория.

Какви важни уточнения са направени с новите разпоредби?
С новите разпоредби е уточнено, че отклоненията за присъединяване на строежите към общите мрежи на техническата инфраструктура, включително абонатните станции, водомерни шахти, разпределителни табла, локални пречиствателни съоръжения и др., са от класа на съответния строеж.
Съгласно новата ал. 3 на чл. 13 от Наредба №1, в случаите, когато за присъединяване на нов обект е необходимо изграждане на трафопост за собствени стопански нужди, както и при сгради с вграден такъв, групата на строежа се определя съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба №1. Меродавна е по-високата категория.

Към днешна дата колко заповеди за премахване на незаконни постройки е издала ДНСК? Колко от тях са влезли в сила?
През календарната 2010 г. от ДНСК са издадени 925 заповеди за премахване на незаконните строежи. По данни от публичния регистър, актуализиран към 31 май т.г., влезлите в сила заповеди за премахване са общо 2208. 853 от незаконните строежи вече са съборени, а за други 34 са предприети действия по доброволно изпълнение на разпореденото. Останалите 1321 са в различен етап на процедура по Наредба №13/2001 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК.
От данните в публичния регистър на незаконните строежи се вижда, че за първите пет месеца на годината са възложени принудителни премахвания на над 400 обекта. За същия период са изпълнени 610 заповеди. Разбира се, това е станало с влезли в сила заповеди за премахване към 31 май т.г. Общият брой на разпоредбите от изминалата 2010 г. досега е 1127.

Вече сме в разгара на лятото. Да очакваме ли проверки по морето подобно на тези в Несебър през изминалата година?
В Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) на 01.01. 2008 г. е определен едномесечен срок, в който лицата, които са изградили незаконни обекти на територията на морските плажове, да ги премахнат доброволно. Ако не сторят това, следва да се отстранят в 6-месечен срок от органите на ДНСК при условията и реда на ЗУТ. През 2008 г. от строителната дирекция бе извършена комплексна проверка на строежите по Черноморското крайбрежие, като предприехме действия за принудително изпълнение на влезлите в сила разпоредби.
Данните за вида и местонахождението на незаконните строежи по Черноморското крайбрежие с влезли в сила заповеди за премахване, както и работата на ДНСК, се отразяват ежемесечно в публичния регистър на сайта на Дирекцията.
По постъпилите сигнали и жалби от органите на строителния контрол се извършват проверки по конкретни случаи и се предприемат необходимите последващи действия и мерки, съобразно разпоредбите на ЗУТ. По сигнал е извършено обследване на Централния плаж на Каварна и е установено извършващо се строителство. Проверки на строежи, в това число и по крайбрежието, се извършват и във връзка с регулярно упражнявания от органите на ДНСК контрол на лицата, работещи в сферата на строителния надзор.
Трябва да се има предвид, че със ЗУЧК бе въведена забрана за извършване на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври.
Физическото премахване на незаконните строежи в тях, с влезли в сила заповеди, може да се осъществи след приключване на туристическия сезон. Но този период се ползва за провеждане на процедурите по Наредба №13/2001 г. и Закона за обществените поръчки, както и за изпълнение на влезли в сила разпоредби за премахване на незаконни строежи в комплексите.

А каква е ситуацията на територията на язовирите?
В края на май 2011 г. беше изготвен окончателният доклад за предприетите последващи действия за установените нарушения на строежи в прилежащите територии на язовирите. Той бе  представен пред министъра на околната среда и водите Нона Караджова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Може да бъде обобщено, че до момента за 527 от установените като незаконни 748 строежа в прилежащите територии на проверяваните 53 значими язовири в страната са издадени заповеди за премахване, а други 10 незаконни са премахнати предварително от собствениците им. Разпорежданията ще може да бъдат изпълнени едва след влизането им в сила и в съответствие с решение на съда.
До момента са отстранени общо 58 от установените незаконни строежи.
За 140 (под 20%) от обектите са прекратени производствата по премахването им поради представяне на строителни книжа, т.е. разрешения за строеж, актове за узаконяване, одобрени инвестиционни проекти и други документи, доказващи целесъобразното им изграждане, търпимост на строежите, както и данни за вече изпълнено доброволно премахване от собствениците им.
За 43 от строежите със съставени констативни актове по чл. 225 от ЗУТ са изискани допълнителни данни и документи с оглед установяване на факти и обстоятелства, необходими за мотивиране на законосъобразен административен акт.

Какво стана със скъпите имоти, „разкрити” от НАП с хеликоптер?
Официален сигнал за незаконно строителство или незаконосъобразно ползване на строежи от НАП не е постъпвал в ДНСК. Облитанията на приходната агенция и отразяването им в медийното пространство на практика инициира извършената от ДНСК проверка на строителството в прилежащите територии на язовир „Ивайловград”.
Разследването на обектите във витошките квартали се организира и извършва от общинската администрация по контрол на строителството при Столичната община. Тя трябва да предостави в ДНСК съставените констативни актове за пред­приемане на необходимите последващи действия.
С разпоредбите на ЗУТ е въведена забрана за ползване на строежите, завършени след 9 април 1993 г., преди да са въведени в експлоатация. При констатиране на незаконосъобразно ползване на обект се предприемат действия както за образуване и провеждане на административно производство по забрана на ползването на строежа, така също и за образуване на административно-наказателни производства за налагане на глоби и имуществени санкции на ползвателите му.
До 18.05.2011 г. в ДНСК са представени 275 констативни акта по чл. 178 от ЗУТ за забрана ползване на невъведени по законоустановения ред обекти, съставени от общинската администрация, въз основа на които докъм 18.05.2011 г. от строителната дирекция са издадени 97 заповеди за забрана за ползване.

В коя част на България има най-много нарушения?
По обясними причини най-много нарушения на законовата и подзаконовата нормативна уредба по устройство на територията, свързани с инвестиционния процес по изграждането и изпълнението на строежите, са съсредоточени в селищата край морето и курортните комплекси.
ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството. Не може да бъде преценено и обобщено конкретно какви са най-често срещаните нарушения.

Кой е най-фрапиращият случай, с който сте се сблъсквали?
Всяко установено нарушение е специфично, с различни първопричини, обстоятелства на допускане на констатираните нарушения и последствия при законосъобразното приключване.
Тоест всяко незаконно строителство е лош пример. Строителството може да протича само ако е разрешено съгласно разпоредбите на ЗУТ. Дирекцията нееднократно е изразявала становище, че законът е еднакъв за всички и се прилага еднакво на всички строежи.Особено лошо впечатление правят незаконни строежи, извършвани в грубо нарушение не само на ЗУТ, но и на много други закони. Такива са обектите в природните паркове и защитените територии, засягащи недвижимото културно наследство, в изключителна държавна собственост - плажовете и акваторията на Черно море, в територии, отредени за обща техническа инфраструктура, и в свлачищни територии.
Благодарение на законодателните промени от юли 2003 г., когато беше отменен текстът от ЗУТ, който позволяваше узаконяване на извършени незаконни строежи, както и дейността на ДНСК по премахване на незаконното строителство, през последните години то намалява.

Какви са основните трудности, които срещате при изпълнение на заповедите за премахване на обектите?
При принудителното изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи ДНСК невинаги получава очакваното и регламентираното от разпоредбите на ЗУТ съдействие от страна на задължените администрации. Зачестяват и случаите, при които на датата на сключване на договор с изпълнител и определяне на деня за принудително премахване собствениците на обекта обжалват изпълнението на заповедите по съдебен ред. Така те се снабдяват с определения и удостоверения от съда за спиране производството на изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване.

Каква е позицията на ДНСК във връзка с предложението да се въведе длъжността „одитор за пътна безопасност” в Закона за пътища?
Включването на дейността по одит за пътна безопасност в дейността на консултанта по ЗУТ не е приемливо. Съгласно дадената дефиниция Законът за изменение и допълнение на закона за пътища включва дейности извън обхвата на компетентността на консултантите, както и въвежда множество специфични изисквания, които могат да бъдат преодолени чрез привличане на специалисти от различни области. Това обаче едва ли би било по силите и възможностите на една консултантска фирма, която има твърде различен предмет на дейност. Одиторът за пътна безопасност трябва да бъде самостоятелна фигура, която да изпълнява тези задължения по договор с възложителя.

Как работите с Камарата на строителите в България?
ДНСК с готовност съдейства на различни държавни ведомства, контролни органи и браншови организации. Сред тях е и Камарата на строителите в България.
С КСБ имаме много добро сътрудничество. То се изразява най-вече при осъществяване на дейността на ДНСК по принудително отстраняване на незаконните строежи, свързана с подбора и избора на надеждни и квалифицирани изпълнители на премахванията.

Какво ще пожелаете на нашите читатели?
Уважението към законите на Република България би трябвало да се проявява както от институциите, така и от медиите и гражданите. Освен здраве и творчески успехи им желая също да уважават и спазват законите в страната.