Интервю

Гърция се опитва да превъзмогне кризата, като предприема радикални реформи

Н.Пр. Данаи-Магдалини Куманаку, посланик на Република Гърция у нас, е родена в Атина. Завършила е политически науки в Атинския университет, както и социология в Париж. Заемала е ръководни постове в посолството на Гърция в Никозия, Берн и Анкара, в Министерството на външните работи на Гърция, както и в Генералната асамблея на Обединените нации. Била е генерален консул на Гърция в Женева и Париж. От 2006 г. е посланик на Гърция у нас.

Ваше Превъзходителство, Гърция има отлични пътища и магистрали. Как изградихте пътната инфраструктура във вашата страна?
Модерната пътна инфраструктура, както и сигурността на вече съществуващата, остава един от най-важните приоритети за Гърция. Изграждането на национална пътна мрежа в нашата страна става посредством обществени поръчки и международни тръжни процедури в съответствие с нормативната рамка. Също така, преди сключването на договорите, ние правим щателен анализ относно изпълняемостта на ангажиментите, влиянието върху околната среда, археологическите проучвания, както и редица други важни аспекти.
Модерната пътна инфраструктура е един от най-значимите стълбове на нашата пътна сигурност и затова приоритет е да подобряваме пътищата и магистралите си, като по този начин обезпечаваме сигурността на всички гръцки граждани, както и на чуждестранните пътници. За пример мога да посоча изграждането на вертикалните оси „Игнация Одос”, които свързват Гърция с всички нейни съседни страни. Те засягат и многото българи, които посещават Северна Гърция. Тези проекти се реализират с национални и европейски фондове.
Гърция има амбициозна програма във връзка с изграждането на 750 км нови магистрали, както и с модернизирането на вече съществуващите. Нашата цел е голяма част от транспортния поток да бъде обезпечен чрез националната пътна мрежа. Гърция не подценява важността и на регионалната пътна инфраструктура и за тази цел усвояваме фондовете на добре известната и в България програма ИСПА. Целта е да се подобри пътната мрежа по периферията на страната.
В допълнение, Гърция и Европейската комисия дискутираха в Брюксел изменение на програмата за трансевропейска транспортна мрежа. Гръцката страна цели осигуряването на фондове от ЕС за инфраструктурни проекти и за затвърждаването на геостратегическата позиция на страната, както и на нейното развитие като товаро-разпределителен център за Югоизточна Европа.
Гърция се стреми да осигури финансиране за пътни проекти, свързващи ни с други балкански страни. Такъв е и северният пътен проект в Крит към трансевропейските транспортни мрежи. Обръщаме сериозно внимание на пътните мрежи в Пелопонес посредством развитието на град Патра като централна база и изходяща точка към Италия и Европа.

София има сериозни проблеми със задръстванията. Как се справяте с трафика във вашата столица?
Задръстванията са един от основните проблеми на градската среда, който влияе на качеството на всекидневния живот на много граждани.
Едно от дългосрочните предимства, свързано с домакинството на Олимпийските игри през 2004 г., бе, че в Атина беше изградена инфраструктура от последно поколение, която носи своите дивиденти и днес. Най-важният сред тях е системата за регулиране на трафика, която беше финансирана съвместно от правителството и градското ръководство на Атина.
По-конкретно правителството положи много усилия за решаването на проблема с трафика в столицата, като предприе изграждането на главен околовръстен път, с което предостави възможност на атиняни, както и на други пътуващи, да избягват центъра на града, когато отиват на работа или пътуват за околни селища. Освен това непрекъснатото разрастване на града е съпроводено от изграждането на метролинии, както и на включването на допълнителни автобусни, тролейбусни и трамвайни линии. Това е част от глобалната система за обществен транспорт, която предоставя алтернатива на автомобилния начин за придвижване. Атина има рационална транспортна система, която свързва всяка следваща зона, макар и все още да има някои аспекти за доработване. Държавата се старае също така да мотивира населението да използва велосипеди вместо леки автомобили. Наред с организирането на ежегодни колоездачни турове в столицата общината планира увеличаването на централните пешеходни улици в града с оглед насърчаването на обществеността да ограничи ползването на личните автомобили и справянето с трафика.

Залагате ли на „зелени” технологии и материали при изграждането на вашите жилища?
На първо място „зеленото” развитие е единственият надежден отговор на непрекъснато изострящата се международна конкуренция и на проблемите, произтичащи от т.нар. климатични промени. Това е и средството, с чиято помощ Гърция може да стане част от формиращата се глобална карта по линията на нов модел за развитие. Нашият принцип е да се стремим към балансирано съчетаване на енергийна дипломация с т.нар. зелено развитие. Някои от аспектите във фокуса на „зелената” дипломация са свързани с засиленото присъствие на Гърция в европейската мрежа за екологична дипломация, която беше представена по време на гръцкото президентство на ЕС, както и с международното присъствие на нашата страна в борбата срещу предизвикателството на климатичните промени. Чрез ефективно управление на защитените зони и на общите проблеми на околната среда пред нас и пред нашите съседи и най-накрая, със сътрудничеството в експертните области и укрепването на гражданското общество, ние се стараем да решим основните си екопроблеми.
Що се отнася до „зелените” сгради, Гърция предприе много конструктивни действия в тази посока. В близко бъдеще из цялата страна ще се появят сгради с 40-процентно намаление на енергийния разход – обществени и жилищни – в съответствие с новия законопроект на Министерството на развитието, според който всички новопостроени сгради, както и всички стари с площ до 10 000 кв. м трябва да притежават т.нар. енергиен сертификат, за да могат да бъдат прехвърляни, продавани или отдавани под наем. Този сертификат ще бъде с 10-годишна давност и за да бъде придобит, е необходимо да се представи информация за материалите и приспособленията, използвани от строителната фирма.
Има редица ползи от подобен ход… Освен това близо 15 000 нови работни места ще бъдат създадени, което е от особена важност на сегашния етап от развитието на страната.

Имате ли разработки в областта на възобновяемите енергийни източници?
Гърция има значителен потенциал и опит в областта на възобновяемите енергийни източници, в производството на артикули от високо качество и т.н. Нашата страна е призвана да развие сътрудничеството си както със съседните държави, така и с по-далечни в географския смисъл, за да открие своето място в глобализиращия се свят. Ако ние – а имам предвид и всички други страни – не се възползваме от този възлов времеви етап, на практика ще останем встрани от икономическата и развойна революция, която обхваща и е обхванала целия свят.
Гърция има множество алтернативи в това отношение. Ние сме страна, богата на възобновяеми енергийни източници и по-специално на слънчева и вятърна енергия, биомаса, както и  геотермални източници. Природата и климатът в нашата страна са особено благоприятни. Възможността за съфинансиране посредством проекти по програмата ИСПА на ЕС е от особена важност и дава допълнителен стимул в тази посока. Уверена съм, че двустранното сътрудничество в този вид енергийни инвестиции ще е от обща полза за нашите две страни. Ние имаме сходни нужди, а и опитът на България в този сектор е високо ценен.
Трябва да спомена, че по време на последното гръцко председателство на Организацията за икономическо сътрудничество в Черноморския регион (ОИСЧР), в която членува и България, и по време на съвещанието на министрите на външните работи на страните от ОИСЧР, бе организиран бизнес форум за популяризирането на „зеленото“ развитие и инициативи под егидата на гръцкото министерство на външните работи. Форумът предостави възможност на участниците от Черноморския регион, а и отвъд него, да обменят гледни точки и да изследват възможностите за съвместни начинания в сферата на „зелената“ икономика. Централна тема при гръцкото председателство бе „Черно море става зелено”. Тук става дума за избор, основан на убеждението, че използването на „зелените“ технологии, удачното управление на ресурсите и на стабилността на околната среда биха могли да станат база за регионално сътрудничество, инициативи и създаване на нови работни места. За да обобщим, акцентът трябва да бъде поставен върху надеждното развитие, което намира приложение във всяка област – енергия от възобновяеми източници, нови проекти, „зелени“ технологии, бизнес, транспорт, строителство и туризъм.

Какви проекти предстои да бъдат реализирани във вашата страна?
Въпреки трудната финансова ситуация в страната в момента гръцкото правителство предприема амбициозна програма за публични проекти. По отношение на транспортната мрежа - изграждат се нови магистрали, железопътната мрежа се модернизира и разширява, строят се нови станции на метрото в Атина и Солун, планирано е осъвременяване на националната железопътна мрежа. Има проекти за изграждане на нови летища (например в Хераклейон). В същото време като друг приоритет се осъвременяват съоръженията на главните пристанища за създаване на модерни транзитни търговски центрове, както и за стимулиране на туристическата индустрия и особено на бързо разрастващия се сегмент на круизния туризъм.

Има ли поле за изява на български фирми по строителни обекти в Гърция?
Общоизвестно е, че в по-голяма или по-малка степен отраженията на глобалната икономическа криза засягат всяка страна. На този етап е повече от важно да се търсят начини за съживяване на икономическото развитие. Целта е да се гарантира, че в идните години, когато ефектите от кризата ще започнат да се разсейват, всеки параметър, благоприятстващ развитието, ще е налице.
Гръцкият пазар е отворен за различни инвестиционни инициативи и предлага необходимите условия за печеливши начинания с участието на външни инвеститори. Ние сме подготвили нужната законова рамка, която ще привлече нови инициативи, и това е законът за „ускоряване и прозрачност на стратегическите инвестиции”, т.нар. закон за бързо придвижване. Отговорно за тази дейност е дружеството „Инвестирайте в Гърция”. Официалната Агенция за стимулиране на инвестициите в Гърция насърчава и благоприятства частните инвестиции. Тя е от полза за бизнесмените при откриването на нови възможности в Гърция като врата към Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие и като универсална точка за стратегически инвестиции.
Освен това гръцкото правителство гласува закон за „нови инвестиционни мотиви”, който осигурява подкрепата, необходима на всеки чуждестранен инвеститор при дейността му в нашата страна.
Иновациите са ключов фактор за икономическото развитие на всяка държава. Особено в настоящата трудна ситуация иновациите представляват „стратегически фактор” за гръцката икономика. Икономическата криза също предлага възможности. В интензивно конкурентна среда като днешната иновациите са онова условие, което води до постигането на по-добри резултати. Свежите идеи и новите производствени методи са компонентите, които спомагат за справянето с предизвикателствата, поставени от глобалната криза. Като съчетават производствени методи от високо качество с методи, щадящи околната среда, тези идеи могат да доведат до стимулирането на износа, както и да съдействат за доброто състояние на търговския баланс.

Коя е най-голямата архитектурна забележителност в Гърция?
Без съмнение Партенонът в Атинския акропол е международен символ на гръцката цивилизация и този храм се е утвърдил сред най-известните световни архитектурни забележителности. Атинският акропол е обект от световното наследство на ЮНЕСКО. През 2007 г. той беше обявен за челен монумент в списъка на европейското културно наследство, а също така беше и класиран като финалист в кампанията „Новите 7 чудеса на света”. Гърция се занимава активно с възстановяването и съхранението на древните структури от Акропола.
Не трябва да се пропуска обаче, че освен древното културно наследство, състоящо се от множество монументи от историческа величина, Гърция има и превъзходни образци на съвременна архитектура. Редно е да се спомене например Олимпийският спортен център в Атина, чиято централна част от съоръжения беше изградена за летните олимпийски игри през 2004 г. Комплексът беше обновен за игрите под ръководството на испанския архитект Сантяго Калатрава. За да дадем по-ясен израз на значимостта на това модерно архитек-турно творение, можем да се позовем на думите на Хераклит, че извитата линия – идентична с тази на лъка и на лирата – съчетава съревнованието с музиката и културата, тялото – с духа и душата. Тук този детайл прераства в основен архитектурен елемент за целия спортно-културен ансамбъл, където минало и настояще се устремяват към бъдещето, където видимата и въображаемата архитектурна дъга обединяват гръцката древност със съвременната олимпийска реалност.
Докато все още в нашия фокус са примерите за значима съвременна архитектура, бих искала да отделя специално внимание на новия Музей на Акропола, който се помещава в ултрамодерна сграда, проектирана от шведския архитект Бернар Чуми. С площ от 226 хил. кв. фута – 10 пъти по-голяма от предишния музей – новата сграда създава усещане за широта и прелива от светлина. Нейният дизайн получи отлична оценка от местните жители и туристите и е безспорно удивителна и високофункционална архитектурна творба. С този проект ние изразяваме на практика ангажимента да реализираме замисъла си скулптурите от Партенона, да засияят в новите зали на музея в Атина.
Отпуска ли правителството средства за запазването на архитектурното наследство?
Запазването и защитата на архитектурното наследство е от първостепенно значение за гръцкото правителство. Свързани програми са планирани, подготвени и стартирани не само от компетентния министър на културата и туризма, но също и на ниво община, с което се усвояват фондовете по Националната програма за стратегическо съответствие 2007–2013.
Гърция е популярно туристическо направление. Как предизвиквате туристическия интерес?
Гърция е привлекателна дестинация за много хора и особено за българските туристи. Причините за това, освен красотата на природната среда, са няколко. Основната е, че в последните години Гърция престана да ограничава потенциала си само до сферата на летния туризъм, а започна да се утвърждава като „Гърция за всички сезони” и да предлага множество възможности за алтернативни форми на туризъм - конгресен, екологичен, религиозен, спа, спортен, здравен и селски.
Както знаете, културното наследство на нашата страна е един от основните притегателни елементи за всеки турист. То предоставя възможност да се получи информация за архитектурата, изкуството и историята, както за древната, така и за по-новата. Това е радвало и ще продължава да радва сетивата на всеки турист. Гърция обаче предлага и редица други неща.
Туризмът е съществена част от гръцката икономика. Приоритет на министъра на културата и туризма е създаването на положителен инвестиционен климат и установяването на сигурност за инвестициите чрез опростена и прозрачна рамка за лицензиране на туристическите инвестиции, с което в същото време ще бъдат защитени природното и културното наследство на страната и ще се гарантира общественият интерес. Планира се също така вкарването в парламента на проектозакони, целящи насърчаването на специфични форми на туризъм в страната, опростяването на лицензионните процедури за хотели и обособяването на специализиран отдел, който да предлага информация и услуги на инвеститорите. Две други инициативи – по-ниски нива на ДДС за хотелите и новата законодателна рамка за крупни инвестиционни проекти (инвестиции за бързо придвижване), които споменах по-горе, бяха наскоро ратифицирани от парламента. Посредством 4-тата Програма за рамково подпомагане на общността правителството отпусна 20 милиона евро в подкрепа на алтернативните форми за туризъм.
Тази нова стратегия, която приложихме, показа своите положителни резултати в множество аспекти. Порталът „Посетете Гърция” предоставя изобилна информация за страната и залага на обратната връзка и личните впечатления на онези, които вече са посещавали Гърция.

Заинтересувани ли са гръцките инвеститори от България? Кои сфери на дейност представляват приоритет за тях?
Гърция продължава да бъде един от най-значимите инвеститори в България, заемаща място сред Топ 3 на инвеститорите през
2010 г. Това е ясна индикация, че България остава едно от първите направления за интереса на гръцките инвеститори. Отзивите, които получаваме при контакта ни със заинтересованите страни, показват нарасналия интерес на гръцките фирми за инвестиране в България, особено в секторите на промишленото производство, търговията, строителството, транспорта и възобновяемите енергийни проекти.

Гърция има финансови затруднения в момента. Как глобалната икономическа криза се отразява върху местната икономика? Какви стъпки предприема правителството за справяне с кризата?
Става дума за глобална икономическа криза, която засегна много държави в по-малка или по-голяма степен. От своя страна Гърция се опитва да превъзмогне кризата, като предприема радикални реформи и цели да намали държавния дефицит и дълг и да подобри обществените услуги.
По-специално Гърция открива закрити професионални занятия, въвежда нов модел на „зелен” растеж, както и нова инвестиционна рамка, която е проста, отворена и прозрачна. Ключът към новата инвестиционна рамка в Гърция е необходимостта от ефикасен и в същото време ускорен инвестиционен процес. С помощта на закона за бързо придвижване, за който споменах нееднократно, ние драстично намаляваме времето за обработване на инвестиционни заявления, което прави местните и държавните власти отговорни за стриктното изпълнение на инвестиционните процедури и предоставя на инвеститорите необходимата информация и съдействие по навременен и експедитивен начин.
През последната година Гърция успя да намали бюджетния си дефицит с 5% от БВП, което съответства на намаление с над 12 милиарда евро. Освен това съумяхме да намалим основните си разходи и да увеличим основните приходи. Най-важното е, че Гърция положи много усилия за преобразяването на публичния си сектор в по-гъвкав и ефективен механизъм, който да обслужва интересите на обществото на разумна цена. Въвеждането на тези реформи вече показва своите резултати.

Вестник „Строител” е официалният орган на строителния бранш в нашата страна. Бихте ли пожелали нещо на българските строители?
Разбира се, бих ви пожелала да продължавате да информирате обществеността за развитието на строителния сектор, който е един от потърпевшите от икономическата криза. Той е неразривна част от икономическата верига и по мое твърдо убеждение неговото стимулиране ще допринесе за цялостното възстановяване на икономиката на страната.