Интервю

Албена Атанасова, зам.-кмет на СО по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“: 6,7 млн. лв. влагаме в социалната инфраструктура на СО тази година

3 001 989 лв. от европейски проекти са инвестирани в строително-монтажни дейности в различни обекти за програмен период 2014 – 2020

Г-жо Атанасова, в разгара на строителния сезон сме. През 2021 г. колко средства е планирано да бъдат инвестирани в социалната инфраструктура на Столичната община? Кои ще бъдат по-големите обекти, по които ще се работи?

През настоящата година общият размер на средствата, които ще бъдат вложени в социалната инфраструктура на Столичната община, е 6 795 540 лв. От тях 719 205 лв. са привлечени от европейски програми, а 6 076 334 лв. са от бюджета на повереното ми направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“. Една от сградите, която ще бъде основно ремонтирана, е Центърът за временно настаняване в „Красна поляна“. Там дейностите са на обща стойност 1 848 673 лв. с ДДС. Над 775 хил. лв. са за изграждането на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания в кв. „Княжево“. Друг обект, който ще бъде реализиран през 2021 г., е газова отоплителна инсталация в сградата в „Драгалевци“, където се помещават Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. Общата стойност на строителството е 242 235 лв. с ДДС. Също така ще бъде обновена газово-отоплителна инсталация в Дома за стари хора в „Горна баня“. Планираме да инвестираме в този обект 1 441 264 лв. с ДДС. Ще бъдат ремонтирани и 8 здания, в които се предоставят различни административни социални услуги, като например издаване на карти за градски транспорт на хора с увреждания, реализиране на програмите „Асистент за независим живот“ и „Асистент за независимо детство“, предоставяне на паркомясто пред дома или пред местоработата за хора с увреждания или издаване на документи за преференциално паркиране в синя и зелена зона. Строителните дейности в тези 8 обекта са на обща стойност 150 199 лв. с ДДС. Домът за пълнолетни лица с деменция в „Княжево“ също ще бъде обновен и за това сме отделили 418 057 лв. А над 990 хил. лв. се влагат в модернизирането на Дома за стари хора в район „Илинден“. Освен със собствени средства от бюджета реализираме проекти и по различни европейски програми. Например с ресурс от ОПРР стартира обновяването на сградата, в която ще се помещава Центърът за подкрепа на лица с увреждания - София. Строителството е на обща стойност 594 942 лв., от които 385 000 лв. са безвъзмездни, а 209 942 лв. - собствено участие. То ще осигури подходящи условия и помещения, които ще позволят предоставянето на социална услуга, отговаряща на съвременните стандарти, активно участие на потребителите в дневни занимания и в такива, които ще им позволят да поддържат и развиват уменията си. Създадени са помещения за рехабилитация и развиване на психомоториката на потребителите, зали за арттерапия, за трудотерапия, за психологическа подкрепа, спални помещения и др. Също по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се ремонтира Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения. Планирано е да бъдат инвестирани 334 205 лв. в този обект.

А какъв е размерът на средствата, усвоени по европейски проекти и програми в периода 2014 - 2020? Кои обекти бяха реновирани с европейско финансиране? Колко потребители се възползват от възможностите, които предоставяте, чрез тези услуги?

Усвоените средства са 3 001 989 лв. Те бяха инвестирани в строително-монтажни дейности в различни обекти, в които се предоставят разнообразни социални услуги – две преходни жилища и едно защитено жилище. Но мога да се върна и по-назад. Със средства от програмния период 2007 – 2013 г. успяхме да изградим 13 центъра за настаняване от семеен тип. Стойността на строителството на тези обекти общо е 9 758 867 лв.

Ръководеното от Вас направление разработва ли проекти, с които ще кандидатства за финансиране през новия програмен период 2021 – 2027? В каква посока гледате?

Програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021 – 2027 се финансира от Европейския социален фонд + (ЕСФ+) и е ориентирана към постигането на цел „По-социална Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права“. Предвиждат се 1 947 904 494 евро. С удовлетвореност отбелязвам факта, че в нея са застъпени най-разностранни дейности. Като се започне от развитие на услуги за мобилна превантивна общностна работа - включително работа в маргинализирани общности, премине се през такива за спешно осигуряване на подкрепа в случай на кризисна ситуация и за дългосрочна грижа за хората с увреждания чрез закриване на специализираните институции за хора с увреждания и създаване на социални и интегрирани здравно-социални услуги, през подкрепа за разширяване на мрежата от услуги за ранно детско развитие, за услуги за ранна интервенция на уврежданията за деца и мн. други. Ръководеното от мен направление работи активно в насоката и ще кандидатства с проектни предложения за финансиране по Програмата за развиване на социалните услуги.

От 2018 г. СО изпълнява Стратегия за осигуряване на достъпна среда в общинските сгради. Какъв е резултатът от предприетите дейности към момента - както в зданията, така и в обществения транспорт?

Вече 3 години Столична община изпълнява Стратегията за достъпна градска среда за всички общински сгради на своята територия. За поетапното изпълнение на Стратегията ежегодно се приемат и изпълняват планове за действие. През изминалите 3 години реновирахме обекти, които са общинска собственост, като училища, детски градини, места за предоставяне на социални услуги и др. Във всички тях има осигурена достъпна среда. Що се отнася до мерките в обществения транспорт, са доставени 13 нископодови съчленени трамвайни мотриси,15 нископодови електробуса заедно с 6 зарядни станции, 22 единични нископодови автобуса с газов двигател и 60 - с двигатели на природен газ. Всички те отговарят на изискванията на Стратегията за достъпна среда. За 2021 г. са планирани действия и мерки с осигурен финансов ресурс, съгласно 3-те приоритетни направления на Стратегията за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради и обекти общинска собственост; подобряване на социалната инфраструктура; достъпност на общинския транспорт, както и осигуряване на информация в достъпна форма за услуги, предоставяни от Столичната община.

 

Повече от една година страната се намира в условия на пандемия. Как новата реалност се отразява на дейността на ръководеното от Вас направление - от чисто финансова гледна точка и като брой ползватели? Към какъв тип услуги се насочват търсещите подкрепа?

След обявяването на извънредно положение в страната ни и след това извънредната обстановка, в заведенията за социални услуги се предприеха спешни и адекватни мерки, съобразени с указанията на компетентните органи, с цел опазване здравето на хората. Столичната община реализира проект „Патронажна грижа + община Столична“, по който със средства от ЕС се осигуриха дезинфектанти и назначиха дезинфектатори във всички социални услуги. Патронажната грижа в районните администрации се предоставя за 1809 лица в домашна среда. Друго направление са медицинските услуги. Осигуряваме още подкрепа за по-самостоятелен и активен живот, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите. Стремим се да отговорим изцяло на нуждите на гражданите и в предлагането на качествени услуги към потребителите - грижи в домашна среда, интегрирани за деца и техните семейства, както и прилагането на иновативни модели и индивидуализирани подходи в работата.

А планира ли СО разширяване на социалните услуги и в каква посока?

През 2021 г. на основание разработен анализ по показатели за брой население, неговият профил, здравен и социален статус, както и разкрити към настоящия момент социални услуги се планира и потребността от разкриването на нови дейности в подкрепа на хората в неравностойно социално положение. Това са дейности, насочени към информиране и консултиране, посредничество и застъпничество, дневна грижа, мобилна работа, специализирана подкрепа в заведенията резидентен тип и асистентска подкрепа.

 


13 центъра за настаняване от семеен тип са изградени в столицата за програмен период 2007 - 2013. Стойността на строителството на тези обекти общо е 9 758 867,24 лв. Това са:

Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Алеко Константинов“ в жк „Надежда“,

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Екзарх Йосиф” в район „Овча купел“,

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Патриарх Евтимий” в район „Овча купел“,

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Баба Тонка Обретенова” в кв. „Факултета“,

Център за настаняване от в кв. „Факултета“,

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Христо Ботев” в район „Подуяне“,

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Васил Левски” в район „Подуяне“,

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Георги Сава Раковски” в кв. „Бенковски“,

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Георги Сава Раковски” в кв. „Бенковски“,

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Любен Каравелов, в кв. „Модерно предградие“,

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Иван Вазов“ в жк „Надежда“,

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Паисий Хилендарски“ в жк „Люлин“,

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Софроний Врачански“ в жк „Люлин“ 8,

Преходно жилище „Захари Стоянов“ в кв. Горна баня,

Преходно жилище „Неофит Рилски“ също в Горна баня, Защитено жилище „Васил Априлов“, в „Дружба“ 1.

Общо 896 потребители ще се възползват от предоставяните социални услуги в Кризисен център, Център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип, Преходни жилища и Защитено жилище.

Реклама