Новини

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, председател на УС на НТССБ и ръководител на Катедра „Технология и механизация на строителството” в УАСГ: Събитията на НТССБ винаги са фокусирани на актуалните проблеми в строителството

С Камарата на строителите си сътрудничим в изготвянето на предложения за актуализирането на нормативната уредба, касаеща строително-инвестиционния процес

Доц. Хрисчев, Научно-техническият съюз по строителство в България (НТССБ) организира Младежка научна конференция с международно участие, на която в. „Строител” е медиен партньор. Разкажете ни повече за форума, как напредва подготовката и какви доклади ще бъдат представени на събитието?

Подобни мероприятия се провеждат в повечето европейски страни. За нас това ще е първата от серия научни конференции, които замисляме да бъдат изцяло с младежко участие. Предназначена е основно за докторанти, постдокторанти, млади учени, студенти, като ще бъде отворена и за ученици от професионалните гимназии по строителство и архитектура, но не само за тях. В началото идеята не включваше и ученици, но впоследствие решихме да участват и те. Причината е, че през последните години учениците от горните класове на професионалните училища имат интересни разработки и чрез конференцията те ще могат да добият гласност. От друга страна представителите на висшите и средните училища ще имат възможност да обсъдят съвместни инициативи и да обменят опит. Крайната цел на форума е да доведе до положително развитие на определени клонове на науката най-вече сред младите колеги.

Тематичните направления, които сме заложили, са традиционните за бранша, в това число устойчиво строителство, устойчиво развитие, строителни конструкции, материали, технологии. Има и специално направление за участие на архитекти - обновяване на сгради и съоръжения, на паметници на културата и т.н. Желанието ни е конференцията да се провежда на всеки две години, като за първото й издание сме получили официално издателски номер от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Сборникът с доклади ще бъде включен в списъка на Националния център за информация и документация. Това е много важно за академичното развитие на колегите, които се занимават с научна дейност.

Разбира се, за успеха на форума разчитаме и на медийното партньорство на вестник „Строител”. Съорганизатори са Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), ВСУ „Любен Каравелов”, ВТУ „Тодор Каблешков” и ВСУ „Черноризец Храбър”. Поканили сме за участие Русенския университет „Ангел Кънчев”, Европейския политехнически университет и буквално всички висши училища, които провеждат обучение в професионално направление 5.7 „Архитектура. Строителство. Геодезия”.

 

[caption id="" align="alignleft" width="788"] През април т.г. в УАСГ обявиха началото на проекта за мащабен ремонт на Ректората и физкултурния салон[/caption]

Какви други събития на НТССБ са планирани до края на 2021 г.? Възможно ли е пандемията да попречи на провеждането им, заложили ли сте онлайн формати?

Нека да спомена първо тези, които вече са преминали. Проведохме два семинара – в Смолян и в Пловдив, които заради пандемията се реализираха онлайн. Събитията на НТССБ както винаги бяха фокусирани на актуалните проблеми в строителството. В Смолян се дискутираха предимно въпроси, свързани с качеството на строителството, както и с изпълнението на стоманобетонни конструкции, когато са проектирани съгласно Еврокод. На срещата в Пловдив изцяло се спряхме на теми, касаещи допустимите отклонения в строителството. Те са важни за всички нас. Разисквахме ги от гледна точка на качеството, а също и на устойчивото строителство и околната среда. Коментирахме и някои специфични конструктивни и технологични проблеми при ранното декофриране на стоманобетонните конструкции. Традиционно в рамките на тези семинари се стремим да обръщаме внимание на новостите в бранша, на всичко актуално и да правим дискусии. Наблюденията ни показват, че така се раждат идеи за развитие на нормативната база, касаеща строително-инвестиционния процес, напипват се проблемите.

По отношение на предстоящите ни събития сме планирали провеждането на двата конкурса, които традиционно провеждаме - „Кольо Фичето” и „Млад строител - майстор Кольо Фичето”. Националният конкурс „Кольо Фичето” е за най-добър дипломен проект на абсолвент, бъдещ строителен инженер. В него винаги сред участващите има и вече дипломирали се инженери от всички висши училища в страната. В последните години документи за включване в надпреварата подават и колеги архитекти, но тях не ги класираме, защото тя е само за строителни инженери и регламентът не позволява. Този интерес показва, че инициативата е разпознаваема.

„Млад строител - майстор Кольо Фичето” отново е национален конкурс, но е насочен към младите колеги от професионалните гимназии по строителство и архитектура. В него се състезават ученици, дипломирали се като строителни техници със значителни успехи.

 

Кои са другите приоритети на Научно-техническия съюз по строителство?

През 2022 г. ще се проведе Международната научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”. Подготовката й е сложна, защото нашата амбиция, както винаги досега, е част от докладите да бъдат индексирани в световноизвестни бази данни. Това изисква дълъг период от време и сериозна организация. Надявам се събитието да има успех и разчитаме на вестник „Строител“ да продължи да бъде медиен партньор и да ни помага с популяризирането му.

Тук ще споделя за първи път и една идея на

НТССБ за създаване на научно-приложно списание в областта на строителството, каквото в момента няма.

 

През юни в. „Строител“ представи книгата „Строител. Интервюта“, която издаде по повод своята 12-годишнина. В нея са избрани 74 интервюта от над 1000 публикувани в медията. Сред тях е и това на акад. Ячко Иванов, от когото приехте поста на председател на УС на НТССБ. Какво е мнението Ви за идеята да се съберат в специално издание такива ценни интервюта?

Освен прекрасното интервю с акад. Ячко Иванов, това с ректора на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков, и останалите 72 срещи на екипа на вестника с изявени ръководители на българските и европейските институции, кметове, строители, заслужили деятели на науката и много други общественици са изключително любопитни. Като инженер въобще не ми е хрумвало, че може да се създаде подобна селекция, която представя дванадесетгодишната строителна история, събрана в чудесно изглеждащ сборник. Книгата показва и вложения журналистически труд за изминалия период и презентира по неповторим начин в. „Строител” като издание на КСБ. От друга страна, четейки голяма част от интервютата, те ни влия­ят емоционално и положително, дават идеи за размисъл в различни посоки. „Строител. Интервюта“ е изключително полезна инициатива.

През годините следя с голям интерес в. „Строител“ и като човек от академичните среди винаги ми е правило впечатление постоянството, с което екипът повече от 10 г. поддържа и рубриката „Наука и образование”. Една обикновена сметка показва, че това са над 400 интервюта с преподаватели и учители от висшите и професионалните учебни заведения по строителство, архитектура и геодезия. Струва ми се, че се очертава и възможна насока за продължаване на издателската дейност на вестника за втори том „Строител. Интервюта”, която да е за академичната общност.

 

Какви са основните Ви задачи в момента като ръководител на Катедра „Технология и механизация на строителството” на УАСГ?

На първо място е развитието на академичния състав. Ние сме неголяма, но стегната катедра с двама доценти. Основната ни цел е да подпомогнем академичното развитие на нехабилитираните колеги. Тоест тези, които имат степен „доктор”, да предприемат стъпки да се хабилитират, а асистентите, които все още нямат докторска степен, да разработят в срок своите дисертации, за да могат успешно да продължат своето научно израстване.

Активно сме ангажирани и в работата със студентите. В катедрата обръщаме много сериозно внимание на съвременните технологии и механизация, в това число и на неща, които предстоят занапред, дори и да не са внедрени на 100% в строителната практика.

Друг акцент в дейността на катедрата е подобряването на материалната база, защото иначе няма как да говорим за по-качествено обучение на възпитаниците ни. В тази връзка се стремим да участваме в различни проекти и програми, а и нещо много съществено - поддържаме тесни колегиални контакти с фирми от строителния бранш, членове на КСБ. Благодарение на тях успяваме да подобрим отделни елементи на базата на университета. Дори в момента сме в напреднали преговори с „Бултермострой” ЕООД да ни предостави фрагменти от топлоизолационни системи, както и такива за сухо строителство и др. подобни, които да се ползват в нашите лаборатории и учебно-методическия кабинет. С помощта на „PERI България” ЕООД и други фирми от гилдията успяхме да оборудваме учебно-методически кабинет с най-съвременните кофражни системи, които се прилагат в строителната практика и определено представляват интерес за студентите по време на занятията.

При работата с докторантите се стремим темите да бъдат с изцяло научно-приложен характер, за да може постигнатите резултати да бъдат използвани за нуждите на строителната практика. Всяка практика в някаква степен тръгва от науката, като в един момент те се срещат. Тогава говорим за практическото приложение на научните разработки. Затова колегите разглеждат катерещи кофражи – проблемите, които възникват при тях, както и строителни скелета, решения за предварително напрягане на различни строителни конструкции. Във фокуса им са и технологичните проблеми при енергийното обновяване на сгради и др.

На лекциите и упражненията се стремим да дискутираме новостите в бранша, а на етапа за разработване на дипломни работи полагаме усилия да се развиват теми с научно-приложен характер.

 

Има ли интерес към Строителния факултет в кандидатстудентската кампания. Как ще започне новата учебна година в продължаващата пандемия? Натрупахте ли достатъчно опит за обучение в онлайн среда?

И през миналата, и през тази година специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“, „Управление на строителството“ и магистърската програма по „Управление на проекти в строителството“ се радват на повишен интерес от кандидатстващите младежи.

А как ще започнем новата учебна 2021/2022, все още е трудно да прогнозираме. Но сме готови за всякакви варианти. Ясно е, че понатрупахме опит от предходните онлайн обучения и имаме готовност. В момента изработваме материали под формата на презентации, записки и други учебни пособия, предназначени за онлайн преподаването. С колегите дискутираме, че по време на семестрите, дори да минем изцяло в присъствена форма, което всички искаме, всъщност положителните неща, които придобихме от онлайн периода - като работа с различни програмни продукти, периферни устройства и т.н., ефективно и реално могат да се внедрят и при непосредствения контакт със студентите – например за визуализация на материала и пр.

 

Какви лекционни курсове водите? Кое е най-важното нещо, на което учите възпитаниците си?

 „Технология на строителството”, „Технология на производството на сглобяемите стоманобетонни елементи” , „Довършителни работи в строителството” и „Здравословни и безопасни условия на труд”. Като цяло стремежът ми е да поднасям новостите в материята, без да забравяме и старите утвърдени неща.

В УАСГ освен придобиването на знания е важно студентите да получат и конкретни умения за работа с нормативни документи, стандарти, техническа литература, т.е. всичко онова, което да ги превърне в добри професионалисти. Хора, които спазват сроковете, отговорни са в работата си и след дипломирането си успешно ще се включат в строителния бранш и ще намерят най-добрата за тях реализация. Да са специалисти, които във всеки момент могат да бъдат полезни на обекта с решенията си, а и на себе си, на обществото, на страната.

 

В края на април т.г. беше даден старт на проекта „Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура на УАСГ“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, на който сте ръководител. Бихте ли споделили какви дейности са включени по него и каква е стойността му? Какъв е постигнатият напредък?

Първата копка на проекта, която беше отразена във в. „Строител“, беше през април, но реалните строително-монтажни работи започнаха през май. Той включва дейности в сградата на Ректората и на физкултурния салон. Общата му стойност е малко над 3 млн. лв., а крайната дата за приключването му е януари 2022 г.

Това е най-големият ремонт, правен някога в сградата на Ректората, чрез който се внедряват мерки за енергийна ефективност, като такива се прилагат и в спортния салон. Ще се подобри достъпът за хората с увреждания. Заложени са още нови сървърни помещения, ВиК и ел. инсталации, подови настилки, структурно окабеляване.

Строителството се изпълнява от обединение „БСГ-Бояна“ ДЗЗД с водещ партньор „Булстрой Груп” ЕООД. Строителният надзор е поверен на ДЗЗД „Линк-Имобиляре-2017“.

 

Работите в сътрудничество с Камарата на строителите в България – и по линия на НТССБ, и по тази на УАСГ. По какви теми ще продължите да си взаимодействате с КСБ? Как бихте могли да си бъдете по-полезни?

С Камарата на строителите си сътрудничим в изготвянето на предложения за актуализирането на нормативната уредба, касаеща строително-инвестиционния процес. В тази връзка КСБ има много добра инициатива, свързана с осъвременяване на Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР). Те са работили до 1990 г. и към днешна дата са морално и технически остарели и е крайно време за тяхната промяна.

Много тясно си партнираме с инж. Виолета Ангелиева, експерт в КСБ. Аз лично участвам в работна група, фокусирана върху актуализацията на наредбата за контрол и приемането на бетонни и стоманобетонни конструкции, също така и по тази за контрол и изпълнение на метални конструкции, топлоизолации и др. подобни.

Активно си сътрудничим и с колегите от „Строителна квалификация” ЕАД. Дейността на дружеството е пряко свързана с обучението на кадрите в строителния бранш, основно строителни техници. Съвместно провеждаме курсове за повишаване квалификацията на строителните инженери, като например за здравословни и безопасни условия на труд, както и за контрол на качеството, монтаж и експлоатация на строителни скелета и др.

По отношение на бъдеща съвместна работа с КСБ – ние имаме задължителен преддипломен стаж, което може да се осъществи с фирми от ЦПРС. Струва ми се, че ще има взаимна полза от това абсолвентите да видят как е в реалния бизнес - на място на обекта.

 

Какво е мнението Ви за значението на в. „Строител“ и качеството на публикуваните материали?

Както казах, следя вестника с голям интерес, особено печатното издание. Хубаво би било, ако всяка катедра в УАСГ получава в. „Строител“.

Много добър е и PDF форматът на изданието, който показва онлайн многоцветната и професионална визия на медията. Интернет сайтът дава много разнообразна и полезна информация – не само строителна, човек може да се запознае с всичко актуално онлайн. Така например от портала на в. „Строител“ разбрах за съвместната идея на Областното представителство на КСБ в Пловдив и Професионалната гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик да обучават висшисти, които искат да станат строителни техници, което мога само да го приветствам. От тази публикация в мен се породиха нови идеи по отношение на строителната квалификация на заетите в бранша, нещо изключително важно за всички в системата. А това е най-ценното от една публикация – да те накара да се замислиш и да ти хрумне нещо значимо.

 

Къде виждате възможност да разширим нашето партньорство, така че да привлечем и младите хора, Вашите студенти, към дискутираните на страниците на вестника актуални за бранша теми?

Битува становището, че днешните студенти не са като предишните. Когато през 1991 г. постъпих в техникума по строителство в Брацигово, ни посрещаха с твърдението, че випуските преди нас са били велики и по-велики. Същото после слушахме и като студенти. Но реално всички се дипломирахме, започнахме работа, а имам и колеги, които сега са управители на големи фирми, проджект мениджъри.

Сега младежите още от началните курсове на висшите училища по строителство са наясно със себе си. Е, не всички са отличници, но това не променя общата картина. Важен е подходът и на преподавателите, и после на мениджърите – той трябва да е истински професионален, да се откриват нови възможности за младите колеги. Провокирането на интереса към професията – това е разковничето. Нещо, което в. „Строител“ прави добре.

Реклама