Интервю

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка: През 2022 г. ще продължим да предлагаме целенасочена подкрепа за българската икономика чрез нови продукти

Създадохме инструмент, насочен специално в помощ на строителните компании

Г-жо Павлова, Честита Нова година! Вашето интевю е първото за 2022‑а. Какво ще пожелаете на читателите на вестник „Строител“?

Честита Нова година! Пожелавам на читателите и целия екип на изданието на КСБ най-вече здраве и късмет! Нека новата година Ви донесе още много нови успехи!

 

Благодаря Ви! В първите дни на новата година каква е равносметката Ви за изминалата 2021-ва? Успешна ли бе тя за Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), какво отчитате като постижение?

Да, изминалата година беше успешна за Групата на ЕИБ. Подкрепихме малките и средните предприятия (МСП) в България, засегнати от икономическите последици от ковидкризта. Финансовите средства постъпват по линия на Европейския гаранционен фонд (ЕГФ), който беше специално създаден от ЕИБ с подкрепата на България и държавите членки с цел да помогне на компаниите и общностите да се възстановят от пандемията.

С наличните близо 25 млрд. евро под формата на гаранции ЕГФ позволява на Групата на ЕИБ да предоставя в кратки срокове заеми, гаранции, обезпечени с активи ценни книжа, дялово участие и други финансови инструменти предимно на МСП. България е един от най-активните участници в Европейския гаранционен фонд. По линия на ЕГФ вече са одобрени дванадесет операции на стойност 272 млн. евро. Очаква се благодарение на тях да бъдат привлечени над 2,1 млрд. евро за българската икономика.

Бих искала да посоча още едно постижение, с което много се гордея. Като вицепрезидент на ЕИБ, отговорен за инвестициите по линия на кохезионната политика, ръководих екипа и внесох за одобрение нова дългосрочна Стратегия на банката за финансиране на дейностите в регионите на сближаване. През октомври Съветът на директорите на ЕИБ прие новата стратегия за сближаване, чрез която си поставяме амбициозната цел до 2025 г. да увеличим значително финансирането за регионите на сближаване и то да достигне до 45% от общия размер на годишното кредитиране на банката. Също така се ангажирахме да обърнем специално внимание на най-слабо развитите региони в ЕС и поне 23% от годишния размер на финансирането ни да бъдат насочени към тях. Заедно с това разширихме и облекчихме условията за финансиране на предприятията, създаването на иновациите именно в най-слабо развитите региони с брутен вътрешен продукт на глава от населението по-малко от 75% от средния за ЕС.

 

Кои бяха основните направления, по които банката работи? Има ли нещо, което бе направено за първи път през тази година?

Освен че помогна на малките и средните предприятия, през 2021 г. ЕИБ допринесе за устойчивата инфраструктура и градоустройството в България. Европейската инвестиционна банка и Столичната община подписаха договор за рамков заем на стойност 60 млн. евро за насърчаване на устойчивата градска мобилност. ЕИБ ще финансира проекти за изграждане и рехабилитация на отсечки от пътната и уличната мрежа, част от релсовия път, пешеходната и велосипедната инфраструктура. Освен това могат да бъдат подпомогнати проекти за автобусен превоз и за монтиране на зарядни станции за електрически автомобили.

Наред с това банката предостави заем от 40 млн. евро за съфинансиране на проекта за модернизация на летището в София. Осигурените от ЕИБ средства ще спомогнат за развитието на инфраструктурата и за привеждане на мерките за безопасност и сигурност в съответствие с водещите международни стандарти. Освен това чрез проекта ще се подобри ефективността на летищните съоръжения, включително компонентите за енергийна ефективност, и ще се гарантира най-съвременна защита на околната среда.

Подкрепен бе и единственият по рода си проект в България на EnduroSat – българска компания, която разработва решения за световния космически пазар, с която ЕИБ подписа споразумение за рисково кредитиране в размер до 10 млн. евро. Инвестицията на ЕИБ ще подсигури растежа и създаването на работни места в EnduroSat с цел по-нататъшно развитие на иновативните, високорезултатни и ценово достъпни наносателити и космически услуги на компанията, предназначени за фирми, изследвания и научни колективи в целия свят.

 

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Лиляна Павлова участва в бизнес форум на Инициативата „Три морета“, който се проведе в София през юли 2021 г.[/caption]

Какво предстои през 2022 г.?

Нашата финансова и консултантска подкрепа за България се увеличава с всяка изминала година. Поемаме твърд ангажимент да подпомагаме българската икономика, стратегически инфраструктурни проекти, публичния и частния сектор. През 2022 г. ще продължим да предлагаме целенасочена подкрепа за българската икономика чрез нови продукти и инструменти.

Занапред ЕИБ ще увеличи средствата за проекти, които благоприятстват климата и устойчивостта на общностите. И през новата година Групата на Европейската инвестиционна банка ще съдейства за постигане на икономически растеж в България, ще помага на страната да получава безвъзмездна помощ и ще създава финансови инструменти. Специален акцент поставяме върху помощта за предприятията, за да станат иновативни и да се разраснат, като едновременно вложат повече средства в изследователска и развойна дейност и енергийна ефективност. ЕИБ има готовност да предостави по-голяма подкрепа и да предложи финансови инструменти за Многогодишната финансова рамка на ЕС. Тези инструменти включват програмата InvestEU и Механизма за справедлив преход на ЕС.

ЕИБ ще продължи да предоставя консултантска помощ на България и ще засили сътрудничеството с централната и местната власт, особено в области като сближаването, мерките за климата, транспорта и градското развитие. Нашата консултантска подкрепа, която предоставяме чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ), Споразумението за консултантска подкрепа за проекти (PASSA) или Програмата за съвместна подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS), помага на предприятията и общините за изготвяне на кредитоспособни проекти и за осигуряване на достъп до европейски средства.

Що се отнася до Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България, ЕИБ има готовност активно да участва в проекти, които отговарят на амбициозните цели в областта на климата и на изискванията на Пътната карта на климатичната банка. Работим в тясно сътрудничество с правителството за очертаване на конкретни области за подкрепа от страна на банката и Европейския инвестиционен фонд. Така например ЕИБ би могла да съфинансира отделни по-мащабни проекти в съчетание със средства по НПВУ или да подкрепи разработването на финансови инструменти за смесено финансиране от НПВУ, ЕИБ и частния сектор. Работата продължава и очакваме навременното приемане на НПВУ на България от страна на Европейската комисия, за да можем да дадем своя принос в изпълнението на Плана.

[caption id="" align="alignleft" width="737"] През 2021 г. ЕИБ и Столичната община сключиха договор за 60 млн. евро в подкрепа на устойчивата градска мобилност[/caption]

Строителният бранш е изправен пред сериозно предизвикателство – налице е драстично увеличение на цените на строителните материали и суровини. Различните държави предприемат различни механизми за справяне с проблема. Имате ли съвети и препоръки как да се процедира в тази ситуация? Има ли добър опит, който може да се използва и у нас? Може ли банката да помогне на общините и бизнеса за справяне с това предизвикателство?

Разходите за строителни материали и цените на стоките в общ план се увеличиха в цял свят. Ценовият скок на строителните материали е свързан с голямото търсене в Китай и в САЩ, чиито икономики бързо се възстановяват от кризата, предизвикана от пандемията. Това повишение се очаква да е временно явление, но е трудно да се предвиди колко време ще продължи. Този път негативният ефект ескалира много бързо, като правителствата в ЕС прилагат различни извънредни мерки, с които да помогнат за смекчаване на последствията и улесняване на прехода към ново равновесие.

И тук Европейската инвестиционна банка прави всичко възможно да помогне на държавите и на отделните компании за справяне с тези трудности. Нашият Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ) вече сключи гаранционни споразумения с няколко български банки както в рамките на инициативата JEREMIE за микро- и средни предприятия, така и по линия на ЕГФ в подкрепа на бизнеса, включително и на строителния сектор. Това гарантира облекчен достъп до финансов ресурс за целия български бизнес.

Например с Министерството на икономиката имаме специален инструмент за гаранция, който се очаква да генерира до 800 млн. евро свежо финансиране, както и документален акредитив за компаниите със средна капитализация в България, което им позволява бързо да отговорят на нуждите си от краткосрочно финансиране и да продължат дейността си. Средствата ще бъдат отпускани от шест търговски банки – ПроКредит банк, Обединена българска банка, Юробанк България, Райфайзенбанк, УниКредит Булбанк и Банка ДСК. Очаква се близо 6000 малки компании да се възползват от тях.

Новият гаранционен инструмент осигурява заеми за оборотен капитал за силно засегнати малки предприятия в България, които изпитват производствени или търговски затруднения и следователно страдат от слаба ликвидност поради пандемията. Новият гаранционен инструмент ще подпомогне за първи път в България и операции по факторинг чрез гаранциите от ЕИФ.

С финансиране чрез нашия гаранционен фонд очакваме от началото на 2022 г. да започне реализацията и на един нов инструмент, специално насочен в подкрепа на строителните фирми в България. Той ще използва гаранции от инвестиционния фонд на ЕИБ и посредством факторинг ще подкрепи най-засегнатите компании от бранша. Това ще бъде новаторски подход, тъй като към момента голяма част от тези фирми имат затруднен достъп до финансиране и всяко едно забавено плащане към тях увеличава риска им от фалит.

Като цяло работим с правителството, за да намерим най-подходящите начини за сътрудничество и подкрепа от страна на ЕИБ за структурирането на нови финансови инструменти както по оперативните програми, така и по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Европейската инвестиционна банка публикува четвъртото издание на Климатичното изследване, което дава задълбочена оценка на общественото мнение относно изменението на климата. Какво сочат резултатите от проучването?

Според изследването на ЕИБ 77% от българите смятат, че изменението на климата и последиците от него са най-голямото предизвикателство пред човечеството през ХХI век. Преобладаващата част от тях (78%) смятат, че промените в климата се отразяват на ежедневието им. В същото време 11% все още считат, че глобалното затопляне не се дължи на човешка дейност.

Мнозинството от гражданите (58%) подкрепят по-строги правителствени мерки – подобни на въведените за борба с кризата с COVID-19, които биха наложили промяна в поведението на хората. Запитани за източниците на енергия, на които страната ни трябва да разчита, за да противодейства на глобалното затопляне, близо половината от българите одобряват възобновяемите енергийни източници (48%) за преодоляване на кризата с климата. По-силна е подкрепата за ВЕИ сред хората под 30-годишна възраст (58% са „за“). Тази цифра спада с 29 пункта сред хората над 64 г. (29%).

Мнозинството от българите (72%) биха се съгласили с въвеждането на данък върху стоки и услуги, които допринасят в най-голяма степен за глобалното затопляне. Дори и сред респондентите с по-ниски доходи 70% биха подкрепили подобен данък. Освен това българите са за минимален петгодишен гаранционен срок на електрическите или електронните уреди (92%) и замяна на полетите на къси разстояния с бърз железопътен превоз с ниски емисии (89%). Те изразяват подкрепа и за по-меки мерки като засилени образователни и разяснителни мерки сред подрастващите за устойчиво потребление (97%).

 

ЕИБ и УниКредит Булбанк подписаха гаранционно споразумение за 60 млн. евро, което се очаква да осигури нови заеми за близо 200 млн. евро в подкрепа на български предприятия, засегнати от последиците от пандемията от COVID-19. Какъв е механизмът, по който фирмите могат да кандидатстват?

Малките и средните компании са гръбнакът на нашата икономика. Именно затова оказаната им подкрепа чрез по-достъпно и гъвкаво финансиране по време на пандемията е от решаващо значение за запазването на работни места и за насърчаването на икономическия растеж и благоденствие. Споразумението е по линия на Европейския гаранционен фонд и позволява на УниКредит Булбанк да подпомага МСП, компании със средна капитализация и големи корпорации чрез изгодни кредити за оборотен капитал, за допълнителна ликвидност, текущи или нови инвестиции и за разширяване на дейността. Финансовите средства ще бъдат предоставяни на фирми в цяла България, чиито области на дейност съответстват на приоритетите на ЕИБ, сред които са иновации, дигитална и „зелена” трансформация, и целенасочена подкрепа за малки и средни предприятия. Приканвам компаниите да се свържат директно с УниКредит Булбанк и да кандидатстват за финансиране. Окончателното решение за отпускане на кредит се взема от УниКредит Булбанк.

 

ЕИБ има ключова роля при прилагането на различните финансови инструменти за постигане на целите на ЕС относно Зелената сделка. Може ли да ни посочите кои са проектите в тази насока, които подкрепяте?

Европейският съюз предоставя стотици милиарди евро, които мобилизира за възстановяването от COVID-19 и за преструктуриране на европейската икономика, правейки я „по-зелена” и дигитална.

ЕИБ участва с различни финансови инструменти за подкрепа на „зеления” преход, енергийната ефективност и „Нов европейски Баухаус“ - важна инициатива, чрез която се цели да се повиши качеството на живот на гражданите, като се подкрепят строителната индустрия, иновациите, дигиталните технологии, социалната инфраструктура и градското развитие.

Групата на ЕИБ разработи Пътната карта на климатичната банка, в която е начертан план как ще подкрепим европейската Зелена сделка и ще привлечем 1 трлн. евро за инвестиции в мерки за климата и за устойчива околна среда до 2030 г. Наред с това ще увеличим годишните си инвестиции в мерки за климата и устойчивата околна среда до най-малко 50% от нашата дейност до 2025 г. От началото на 2021 г. всички нови операции на Групата на ЕИБ вече са в съответствие с Парижкото споразумение за климата.

Финансирането и консултантските услуги от ЕИБ спомагат за по-екологичен транспорт, енергийна ефективност, възобновяема енергия, екологични иновации и широк кръг други проекти, които помагат обществото да се приспособи към сегашните климатични промени. Същевременно нашите усилия са насочени да подпомогнем „зеленото” бъдеще да бъде справедливо и от полза за всеки. Разработихме концепция за подкрепа на мерки за справедлив преход по линия на приоритетите и финансовите инструменти като част от Пътната карта на климатичната банка, където ясно показваме как нашето кредитиране и консултантски услуги могат да подкрепят „зелената” трансформация да бъде справедлива и достъпна за всички и по-конкретно за общностите, които имат най-голяма нужда от помощ.

ЕИБ вече има водеща роля за реализацията на Иновационния фонд, Фонда за модернизация и Механизма за справедлив преход, създадени от Европейския съюз, за оказване на подкрепа на страните да преодолеят свързаните с прехода към „зелена” енергия икономически и социални проблеми. ЕИБ работи и с правителствата, за да им помогне при прилагането на техните планове за „зелена” енергия и за климата. Със сигурност имаме готовност и желание да предоставим подкрепа в тази област и на България. Надяваме се страната скоро да стане активен участник в тези фондове и да се възползва от финансирането по тях.

 

Предвиждате ли през новата година работна среща с Камарата на строителите в България?

С удоволствие както винаги планирам да се срещна с ръководството на КСБ, за да обсъдим приоритетите ни и възможностите за сътрудничество през 2022 г.

 

Продължавате ли да четете в. „Строител“ и на сегашната си позиция като ВП на банката?

Разбира се, макар и невинаги така подробно както преди, но редовно чета онлайн изданието и следвам профила Ви в Twitter.

Поздравявам екипа, че продължава винаги да се ангажира с актуални теми и да предоставя необходимата информация на всички, които работят в сектора. Изключително важно е, че обръщате внимание на въпроси и теми, които са свързани със строителния бранш, и в международен аспект. Благодаря Ви за доброто сътрудничество през годините и Ви пожелавам успех през 2022 г.