Интервю

Инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ, и Цветелина Бикарска, зам.-председател на ФНСС към КНСБ: Промените в КТ целят да насърчат сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение

Сътрудничеството ни с КСБ може да се опише с три думи – професионализъм, отговорност и постоянство

Инж. Иванова, г-жо Бикарска, на 1 август влязоха в сила промени в Кодекса на труда (КТ), обнародвани на 5 август в бр. 62 на Държавен вестник. Каква е целта на измененията?

Инж. Цветелина Иванова: Да, промените вече са факт. Целта им е чрез въвеждане на изискванията на европейското законодателство да се усъвършенства нормативната уредба в две основни направления. Първото е сигурност и предвидимост на трудовото правоотношение, а второто – съвместяване на трудовите и семейните задължения.

Цветелина Бикарска: С тези изменения в Кодекса на труда се стремим към гаранция в по-голяма степен на правата и интересите на работещите чрез повишаване на сигурността на трудовите отношения и създаване на по-добри условия за съвместяването на професионалния и личния живот.

 

Широкият обхват на засегнатите права и задължения налага бързо привеждане в съответствие на вътрешните процедури и практики на работодателите с нормативните изменения. Кои са новите положения и какво се въвежда с тях?

Ц.И.: Конкретните текстове, свързани с насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, включват задълженията на работодателя за информиране в случаите на изменение на трудовото правоотношение. Предлага се предоставянето на информацията да става най-късно до влизане в сила на изменението, а не както досега – при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението.

Предвижда се, когато трудовият договор е срочен или за работа на непълно работно време, работникът или служителят да има право да предложи на работодателя изменението му в трудов договор за неопределено време или за работа на пълно работно време, на което съответства задължение на работодателя в случай на отказ в едномесечен срок да уведоми писмено работника или служителя, като мотивира отказа си.

Въвеждат се нови задължения за работодателя за предоставяне на информация за трудовото правоотношение. Според тях той ще трябва да информира работника или служителя относно вътрешните правила за работната заплата, условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно трудовото законодателство, както и за организираните от него обучения за професионална квалификация (ПК) и умения.

С цел развитие на ПК се предвижда всички разходи, свързани с обучението за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите, да са за сметка на работодателя, когато задължението му за осигуряване на такова обучение произтича от нормативен акт или колективен трудов договор. В тези случаи времето на обучението трябва да се отчита като работно време, а при възможност и самото му провеждане трябва да се случва в рамките на установеното работно време.

Има допълнение относно трудовия договор със срок за изпитване. В случаите, в които е сключен трудов договор с определен срок, по-кратък от една година, срокът за изпитване е до два месеца.

Промените обхващат и трудовия договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател. Понастоящем т.нар. външно съвместителство е допустимо, освен ако не е уговорено друго по основното трудово правоотношение. С промяна на КТ се запазва възможността за уговаряне на забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател, но само поради защита на търговска тайна и предотвратяване на конфликт на интереси.

 Ц.Б.: Във връзка с подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения и в съответствие с изискванията на Директива 2019/1158/ЕС се предвижда въвеждането на индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата/осиновителя с гарантирано право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване, за което заедно с колегите от КНСБ, участващи в комисиите, разработващи промените, настоявахме. Отпускът е в размер до два месеца и може да се ползва от бащата (осиновителя) наведнъж или на части до навършване на осемгодишна възраст на детето. При ползването му бащата (осиновителят) ще има право на обезщетение в размер на 710 лв. месечно от държавното обществено осигуряване.

С промените се дава възможност и за изменение на трудовото правоотношение. Работник или служител, който е родител/осиновител на дете до 8-годишна възраст, има право да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време, да премине към работа от разстояние и др.

Очаква се съвсем скоро да бъде приета и Наредба на Министерския съвет, вероятно това ще бъде Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с която ще се определят редът и начинът за ползване на новия вид платен отпуск за бащите/осиновителите за отглеждане на дете до 8 г.

Кой трябва да информира работодателите и служителите за промените и какъв е срокът за въвеждането им на практика?

Ц.И.: Промените в КТ влязоха в сила от 1 август 2022 г., това е и срокът за въвеждането им. На практика те създават някои нови правила при индивидуалното трудово договаряне, които акцентират към допълнителни изисквания от страна на работодателите, като цялостният ефект на някои от тях засега е трудно предвидим.

 Ц.Б.: Подложено на оспорвани дискусии бе предложението за нова редакция на чл. 111 КТ, регламентиращ т.нар. външно съвместителство – възможността да се работи по допълнителен трудов договор при друг работодател със съгласието на работодателя по основния договор. В момента законът казва, че работникът може да се договаря за допълнителна работа при друг работодател извън работното време по основния договор, освен ако не е уговорено друго в основния му трудов договор. Казано иначе, в момента основният работодател може да налага безусловна забрана за допълнителна заетост на друго място, без да е длъжен да се мотивира. Законопроектът на практика ограничава това право на работодателя“.

Ц.И.: Проблемът не е просто в ограничението, а във възможността то да бъде дефинирано. На първо място трябва да се отбележи, че Директива 2019/1152 дава доста по-широки възможности на работодателите за ограничаване на външното съвместителство – това може да става на „обективни основания, като здравето и безопасността, защитата на търговските тайни, неприкосновеността на обществените услуги или избягването на конфликти на интереси“. А законопроектът лимитира основанията за забрана на допълнителния труд само до две от тези основания – търговска тайна и конфликт на интереси.

По-същественият въпрос е в какви параметри ще се прилага това ограничение, имайки предвид и Закона за защита на търговската тайна със сравнително ясни правила.

Бих искала да обърна внимание, че казаното дотук служи само за информация и има за цел да представи някои специфични изисквания на законодателството. Настоящото не представлява юридически съвет. За цялостно разбиране на засегнатите от нас въпроси, свързани с новите промени в КТ, препоръчвам читателите на в. „Строител“ да се запознаят в детайли с разработения „Коментар на промените в Кодекса на труда“ от юристите на КНСБ в лицето на юрисконсулта Величка Микова – национален секретар, Чавдар Христов и Тодор Томов – главен експерт  юрист. (С коментарите може да се запознаете на сайта на в. „Строител“.)

 

ФНСС излезе с декларация в подкрепа на протеста на Камарата на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища“. Представители на синдикалната организация се включиха и в протестните действия в периода 27-29 юли. Какъв е ефектът от неразплащането от страна на държавата към строителните компании?

Ц.И.: Ефектът се вижда най-ясно в нарастващата опасност от закриване на фирми и трайна загуба на работна ръка. В декларацията настояхме за гаранции за финансова стабилност на българските строителни компании чрез продължаване дейността на всякакъв вид строителни обекти.

Нужно е незабавно изплащане на средствата за заплати в сектора и тяхната спешна актуализация за покриване на кумулативната инфлация в страната. Непрекъснато получаваме сигнали от нашите синдикални членове за спиране на дейност на фирми в строителния сектор, за разпускане на работници в принудителен отпуск, за закриване на компании, за недостиг на кадри и работа на сиво.

Ц.Б.: Влошената ситуация в строителния бранш поставя под риск упражняването на правото на колективно трудово договаряне на фирмено и отраслово ниво, оттам и загуба на квалифицирани строители.

Страшното е, че последствията за бранша, за държавата и за работещите в отрасъл „Строителство“ ще бъдат необратими, ако не се вземат необходимите мерки и не бъдат намерени адекватни решения в най-кратки срокове. Разчитаме на конструктивен диалог и се надяваме на действия в най-спешен порядък от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и екипа му.

 

Какво е отражението на липсата на индексация на строителните договори за период от почти година? Имате ли информация относно загуба на работни места във фирмите? Какви са очакванията Ви, ако спешно не бъде приета методика?

Ц.И.: Инфлацията вече обезцени доходите на работещите, които повсеместно губят покупателна способност, при това не от вчера, а в продължение на близо една година. Личната инфлация на работещите в строителния бранш, а и не само, е много по-голяма от средната за страната. Тежко е, боли, защото тези хора не са спрели дейността си и изпълняват коректно и съобразно всички изисквания своите задължения, а накрая оставят семействата си без хляб на масата.

От неразплатените близо 720 млн. лв. за извършени строително-монтажни дейности около 100 млн. лв. са дължими средства за работни заплати в засегнатите строителни фирми. Рискът от нереализирани обекти в България нараства с всеки изминал ден, а това ще доведе до загуба на милиарди планирани инвестиции, както и до висок ръст на безработицата в строителния отрасъл.

 Ц.Б.: Ситуацията е силно притеснителна и трябва да се говори за запазване на работните места, защото ако въпросните проекти не бъдат завършени в срок, държавата ще трябва да възстанови милиарди по европейските програми, а тежестта за това ще понесат работещите в отрасъла и всички български данъкоплатци.

Засега задържаме положението във фирмите, повечето работодатели осъзнават и оценяват липсата на квалифицирана работна ръка и се опитват всячески да запазят работниците. Използват най-различни методи, правят консултации и с нас - синдикатите, за да се опитаме с общи усилия да намерим най-правилния изход от трудната ситуация. Но тези компромиси и крайни решения няма да имат смисъл скоро, затова се надяваме на бързи решения от страна на държавата.

 

Какви са основните приоритети на ФНСС за 2022 г.? Какво предстои до края на година?

Ц.И.: От началото на кризата, породена от пандемията от COVID-19 и войната в Украйна, до сега все още съществува несигурност за пътя и темповете на икономическото възстановяване на страната ни, а това влияе на резултатите от колективните преговори. Поради което до края на годината очакваме преговорите за определяне на заплатите да са активни и никой да не бъде пренебрегнат.

Със затихването на епидемичната обстановка на хоризонта се връща отново темата за европейските измерения на договарянето на справедливи минимални работни заплати, която подтиква към активен социален диалог и ангажиране на социалните партньори на национално и отраслово равнище. За работещите в строителния сектор, а също и за всички работещи истинско предизвикателство и цел остава възходящото доближаване на заплатите поне към средните равнища на европейските страни.

Предстои ни Конгрес, на който ще вземем важни решения и ще начертаем визията на Федерацията за следващия мандат до 2027 г., включваща конвергенция на работните заплати в отрасъла, устойчива заетост и справедливи доходи, обучения, преквалификация и подобряване на уменията на строителните работници, работа с млади синдикални лидери, „зелени” работни места, здравословни и безопасни условия на труд, кръгова икономика и бъдеще на труда, достоен „зелен” и дигитален преход, както и активно въвличане заедно със социалните партньори и Европейската федерация на работещите в строителния сектор и дървопреработващата промишленост в процеса на планиране на процедурите и инвестиционния календар по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Ц.Б.: Съвместно с ръководството на КНСБ ни предстои провеждане на срещи с представители на политически партии с настояване за ангажиране с нашите искания, както и регионални срещи по места с кандидати за народни представители за обсъждане настояванията на КНСБ.

В тези срещи освен ръководството на КНСБ ще вземат участие и синдикални лидери председатели на основни членове на Конфедерацията. Нашите искания продължават да са свързани с: повишаване на доходите; сигурност в „зеления” преход; промени в регламентацията на сумираното изчисляване на работното време; здравословни и безопасни условия на труд. И не последно място акцентът ще продължи да бъде насочен към насърчаване на КТД на ниво предприятие, както и на отраслово и браншово ниво.

 

Как оценявате сътрудничеството с КСБ и в какви направления виждате развитието му?

Ц.И.: Предстои започване на преговори за подписване на нов Отраслов колективен трудов договор с Камарата на строителите в България, с който ще затвърдим социалния диалог и сътрудничеството помежду ни. С документа укрепваме взаимното доверие и зачитане на интересите, утвърждаваме колективното трудово договаряне на фирмено ниво, повишаваме информираността на работниците и служителите, както и мотивацията им за активно участие в работния процес. Не на последно място развиваме и утвърждаваме корпоративната социална отговорност.

С КСБ не сме прекъсвали социалния диалог и заедно изразяваме готовността си в бъдеще да работим за развитието на сектора, основано на колективни преговори, социален мир и партньорство, както и за формиране на дългосрочна индустриална политика на страната ни. Ще продължим заедно да се борим за установяване на норми и стандарти като бариера пред социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция. Във времена на бурно развитие на новите технологии заедно с Камарата ще изпълним нашата значима роля, свързана със справедливия преход, новите „зелени” работни места и дигитализацията. Надяваме се също така съвместно с работодателите в лицето на КСБ и отговорните държавни институции да извършим оценка на въздействието, свързана с прилагането на европейската Зелена сделка за отрасъл „Строителство“.

Ц.Б.: Ако трябва да опиша сътрудничеството ни с КСБ с три думи, то те биха били професионализъм, отговорност и постоянство. През годините винаги сме се стремели към ефективно сътрудничество, към повишаване на осведомеността по важните за сектора въпроси, към насърчаване на обучението, за привличане на членове, за инвестиране в изграждане на капацитет, за създаване на синергии и в крайна сметка - за поддържане на съществуващия социален диалог.

В наше лице КСБ има партньор и вярвам, че тепърва ще намерим много общи теми, по които да работим. Не едно или две са нещата, които можем да направим заедно.

 

Следите ли в. „Строител“? Полезно ли Ви е изданието на КСБ?

Ц.Б.: „Строител” е единствената медия, която реагира максимално бързо и прояви интерес, първа се допита до нас като синдикат във връзка с промените в Кодекса на труда, за което искам да Ви поздравя. Търсите коментар по важните теми и определено изпреварвате всички с актуалността си.

Ц.И.: Винаги на място и точно във времето се отразяват всички събития. Следим Ви всяка седмица и винаги „Строител” е на бюрата ни. Четем го като библия. От него се информираме за всичко, което се случва в бранша, в строителните фирми. Защото ние имаме малко по-другия поглед от страната на работниците. А в изданието е събрано всичко най-важно, касаещо сектора и на европейско ниво, и на национално ниво. Колегите ни от другите федерации страшно много ни завиждат и непрекъснато казват – този вестник е страхотен, защото ние и тях сме ги научили да го четат, да следят Facebook страницата и да се информират за всичко, което се случва, защото то засяга и всички граждани.

Ц.И.: Много добре развивате и социалните мрежи. Нон стоп бълвате информация, ако човек следи сайта, Facebook страницата или Вайбър канала винаги е информиран за всичко, касаещо бранша, и за всичко по-важно, което се случва в държавата.

Ц.Б.: Всяко нещо веднага излиза. Дори когато бяхме на протеста, вървим с шествието, което предавахте на живо, а на телефона виждах и всички останали новини. Наистина в реално време се получава информацията, което е изключително полезно. Страхотни сте!