Ще продължим строителството на жп магистрали и през следващия програмен период

Прочетена: 557

Инж. Милчо Ламбрев е генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура” от 20.10.009 г. Завършил е ВВТУ „Тодор Каблешков” и притежава магистърски степени по специалности „Транспортно строителство” и „Икономика на транспортната фирма”.
Член е на Националното сдружение на инженерите по железен път (НСОИЖП) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).
Милчо Ламбрев е роден на 10 януари 1966 г.
Семеен е, има дъщеря.
Инж. Ламбрев, как ще определите състоянието на жп инфраструктурата за първите осем месеца на годината?

Към настоящия момент състоянието на жп инфраструктурата е стабилно. Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ) гарантира безопасно движение на целия подвижен железопътен състав и на всички превозвачи, които я използват за превоз.
Един от сериозните проблеми пред компанията са кражбите на съоръжения. Предлагаме да се завишат санкциите в Наказателния кодекс за кражбите от железопътната инфраструктура и да се квалифицират като терористичен акт.

В момента кои участъци на жп магистралите се изграждат у нас?
Според Наредбата за категоризация на железопътните линии в България тук може да визираме проектите по следните жп направления: София-Пловдив, Пловдив-Бургас, Пловдив-Свиленград – турска/гръцка граница, Видин-София-Кулата.
Към настоящия момент в процес на изпълнение са проектите, включващи проектиране и строителство за модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив, рехабилитация на жп инфраструктура на части от жп линията Пловдив-Бургас и реконструкция и електрификация на Пловдив-Свиленград – турска/гръцка граница.
През настоящата година отчитаме значителен напредък при изпълнението на тези обекти.
По отношение на проекта „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив“ е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. През юли сключихме и договорите за проектиране и строителство на трите участъка от трасето. Изпълнението е във фаза проектиране.
Другите два участъка на жп линията от София до Септември са по-сложни поради релефа си. Предвижда се те да се изградят през втория програмен период, т.е. 2014-2020 г., като сега се изпълнява подготовката им.
Проектът за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас също е във фаза на изпълнение. Има отпусната безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Транспорт”. Сключени са три основни договора за проектиране и строителство. Предстои изпълнителите да започнат строителните работи.
По направлението Пловдив-Свиленград – турска/гръцка граница се изпълняват строителни дейности в участъка Свиленград – турска граница. До дни ще бъдат подписани договорите с изпълнители за отсечката Димитровград-Свиленград.
Изграждането на тези проекти се осъществява посредством съфинансиране от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 година.

По кои ще се работи и през 2012 година?
През 2012 г. усилията ни ще са насочени към работа по всички визирани проекти. Интензивни дейности предстоят по проектите „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас“, „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив“, както и по „Реконструкция и електрификация на жп линията Димитровград-Свиленград – турска/гръцка граница“. Очаква се участъкът от Свиленград до границата с Турция да бъде завършен до средата на следващата година.
През 2012 г. ще се работи приоритетно и по подготовката на бъдещи проекти, които предстои да бъдат подложени на преговори за включването им в Оперативна програма „Транспорт“ 2014-2020 г.

Кои ще са бъдещите търгове за строителство?
Основните дейности на проектите по Оперативна програма „Транспорт“, свързани с проектиране и строителство на железен път и контактна мрежа, вече са възложени – т.е. имаме сключени търговски договори. Изключение прави само участъкът Димитровград-Свиленград, за който очакваме съвсем скоро да бъде
подписан договор.
Предстои стартиране на тръжни процедури, свързани с допълнителни и съпътстващи дейности по основните проекти, а именно процедури за „Изграждане на системите за сигнализация и телекомуникации по жп линията София-Пловдив“, „Проектиране и изграждане на надлези в участък Септември-Пловдив“, „Изграждане на системите за сигнализация във възел Бургас“ и „Проектиране и изграждане на тягови подстанции по жп линията Пловдив-Бургас“.
Планираме и обявяване на процедура за избор на изпълнител за проектиране и изграждане на интермодален терминал Пловдив. За този проект ще кандидатстваме за финансиране по Приоритетна ос 3 на ОП „Транспорт“.

Какъв е процентът на усвояване на ОП „Транспорт”?
Общият процент на договорените средства, предоставени като безвъзмездна финансова помощ от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., е 90% от общия бюджет по Приоритетна ос 1 на ОПТ, определен за развитие на железопътната инфраструктура в България. На фона на големия размер на предоставените средства от програмата през тази година, отчитаме усвояване на безвъзмездната финансова помощ в размер на 10%, което съпоставено с резултатите от предходната година – 2% – е доста добро постижение.
Поставили сме си амбициозната цел до края на 2012 г. да постигнем 35-40% усвояемост на средствата за развитие на железопътния транспорт от ОП „Транспорт“.

Ще затрудни ли придвижването по жп коридорите ни това, че до българската граница скоростта е около 200 км/ч, а у нас в момента строим жп пътища за 160 км/ч?

Скоростта от 160 км/ч, за която се изграждат железопътните линии по проекти, финансирани по ОП „Транспорт”, се отнася за конвенционален подвижен състав за превоз на пътници. Техническите параметри на новоизграждащите се линии обаче позволяват подвижен състав с накланящи се кошове да се движи със скорост 200 км/ч. По този начин няма да има проблеми за такива подвижни състави, които ще се движат на територията на България по транс-европейските железопътни кори-дори.
Що се отнася до товарните превози, то и при новоизградените железопътни линии у нас, както и навсякъде другаде на територията на Европейския съюз, максималната скорост ще бъде 120 км/ч.

Ще има ли закрити жп линии?
Световната банка постави комплекс от условия, които следва да бъдат изпълнени, за да стане възможно отпускането на средства под формата на заем. За получаване на първия транш от него е наложително да се преустанови експлоатацията и да се пристъпи към демонтиране на 133 км железопътни линии.
С Постановление № 88 от 07.04.2011 г. (обнародвано в ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г.) на Министерския съвет се посочват начинът на финансиране, условията, редът и сроковете на финансиране, както и свързаните дейности със закриването, демонтажа, възстановителните и рекултивационните работи.
Предложените за демонтаж жп линии са трета категория,
съгласно „Наредба за категоризация на железопътните линии в България, включени в железопътната инфраструктура за закриване на отделни линии и участъци от линии”, приета с ПМС № 293 от 2001 г. и са следните: Хан Крум – Преслав – дължина 9 км; Каспичан – Нови пазар – 6 км; Горна Оряховица – Елена – 40 км в участъка Лясковец – Елена; Видин – Кошава – 19 км в участъка РП Капитановци – Кошава; Ямбол – Елхово – 53 км и Сарафово – Поморие – 6 км (част от жп линия Владимир Павлов – Поморие). Към момента от тези железопътни линии е демонтиран само последният участък.

Какво пречи проектите да се развиват с по-бързи темпове? Законодателството създава ли трудности?
Проектите, включени в ОП „Транспорт”, по които ДП НКЖИ е бенефициент, се развиват с достатъчно бързи темпове, като можем да отчетем, че до края на октомври 2011 г. ще приключи договорирането на всички големи проекти, включващи проектиране и строителство на железопътна инфраструктура. В процес сме на създаване на адекватни структури за по-ефективно и успешно управление и изпълнение на тези проекти и имаме увереност, че с помощта на управляващия орган по ОП „Транспорт” – МТИТС, всички наши проекти ще завършат в срок до края на настоящия програмен период.
Естеството на проектите и тяхната сложност предполагат възникване на някои проблеми в процеса на изпълнението им, като най-значимият са тежките и донякъде тромави процедури по земеотчуждаване. За да бъде улеснен този процес, се предвиждат законодателни промени.

Кои ще бъдат приоритетните ви проекти през новия програмен период?
Изграждането на цялостната жп инфраструктура в страната ще струва около 15 млрд. евро. Стойността е няколко пъти по-висока от строителството на магистралите, затова и средствата през 2014-2020 г. няма да са напълно достатъчни, за да сторим това. В момента разработваме идейните проекти за следващия период, за да можем да стартираме със строителството още в началото му. За ефективното управление и комплексното постигане на оперативна съвместимост обектите сме ги разделили в три групи по направления. В първата попада жп участъкът Драгоман-София-Пловдив-Свиленград и Пловдив-Бургас от общоевропейски транспортни коридори Х, IV и VIII. В следващата Видин-София-Радомир-Кулата от общоевропейски транспортен коридор IV, а в третата са проекти, свързани с интермодалността на пътници и товари.
През този програмен период ще се извърши цялостната модернизация на жп линията София-Пловдив, като индикативната й стойност е за 1,081 млрд. евро. През настоящия период – 2007-2013 г., трябва да приключи строителството на равнинния участък от Септември до Пловдив и проектирането на трасето от столицата до Септември. Строителните дейности ще стартират през 2014 г.
Ще работим усилено и върху линията София-Драгоман. В момента извършваме подготовка на проекта, за да може при договарянето на средствата през следващия период да стартираме строителството. Индикативната му стойност е 132,26 млн. евро.

Какво друго трябва да построите, за да довършите изцяло жп коридорите в тази част на страната?
Разработваме проект за завършване на рамото на жп линията Пловдив-Бургас, който е част от коридор VIII. Ще рехабилитираме участъка Пловдив-Оризово. Ще модернизираме трасетата на Оризово – Михайлово, Ямбол – Зимница, и др. Ще изградим оптичен кабел по линията Пловдив-Бургас. Подготвяме проект и за развитието на жп възел Бургас.

А Северна България?
Надяваме се през следващия програмен период да получим част от средствата за модернизацията на жп линията Видин-София. Проектът влиза във втората група от обекти, които подготвяме. Той е изключително тежък и скъп. Общата му индикативна стойност е 2,680 млрд. евро. През настоящия програмен период трябва да се извърши подготовка на проекта за цялата дължина на трасето. Ще стартираме през 2014 г. с модернизацията на участък Видин – Медковец с дължина 62,5 км с прогнозна цена от 536,9 млн. евро. Следващото жп трасе е Медковец – Руска Бяла/Мездра – 84,3 км, и индикативна стойност – 736,1 млн. евро. Последният участък, за който се надяваме да получим финансиране, е Руска Бяла/Мездра – Столник. Дължината му е 76,3 км, а прогнозната цена е над 1,403 млрд. лв.

Кои проекти поставяте в третата група за периода 2014-2020 година?
Това е проектът за развитието на железопътния възел София – частично. Проектът е свързан с интермодалността на пътници и товари. През настоя-щия програмен период ще бъде извършена само подготовката на проекта. Индикативната му стойност е 309,847 млн.евро.

Кога ще започне строителството на интермодален терминал в столицата? За него вече се говори от години.
Проектът за изграждане на подобно съоръжение в столицата е заложен за следващия програмен период. Имах-ме проблеми със съгласуването на избрания терен, което забави стартирането на строителството. Затова в момента извършваме само предварителната подготовка на проекта и се надяваме през 2014 г. да дадем старт на изграждането му.
Заложили сме в програмата ни построяването на интермодален терминал и в Русе. Надявам се това да стане, защото подобни съоръжения са ни необходими.Сподели в социалните мрежи

Автор на 21.09.2011. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: