Интервю

Инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ, и Цветелина Бикарска, зам.-председател на ФНСС към КНСБ: Със сключения Отраслов колективен трудов договор с КСБ за пореден път доказахме, че сме партньори в истинския смисъл на думата

Съвместната работа с в. „Строител“ се превърна в еталон за подражание

Емил Христов

Ренета Николова

 

Инж. Иванова, г-жо Бикарска, приемете поздравленията на СД на в. „Строител“ и екипа на изданието за преизбирането Ви за председател и зам.-председател на Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС) към КНСБ по време на 9-ия Конгрес на организацията. Каква е равносметката Ви за изминалия мандат?

Инж. Цветелина Иванова: Благодаря Ви! Последните години оставиха отпечатък върху бъдещето ни задълго. Всички получихме труден урок – каквито и планове и стремежи да имаме, посоката им внезапно може да се промени и само с отговорност, солидарност и общи усилия ще продължим напред. През изминалия мандат икономиката на страната ни бе белязана от неустойчиво развитие – икономическо оживление, с ясен икономически растеж, съпроводен с увеличение на работни заплати и пенсии, последвалите икономически застой в резултат на пандемията, бързо развихрила се световна финансова и икономическа криза, както и военните действия, което понижи равнището на производството, строителството, доходите и заетостта.

За нас този период бе на несигурност на работните места, на непрекъсната оптимизация на числеността на персонала и финансова нестабилност на търговските дружества. В тази сложна и понякога агресивна към синдикатите и наемния работник външна среда трябваше да даваме бърз и своевременен отговор, да използваме адекватни стратегии и механизми. Залагали сме предимно на цивилизованите индустриални отношения, на социален диалог, воден с толерантност и добър тон.

Цветелина Бикарска: В последните години COVOD-19 промени живота ни и начина на работа. В началото на 2022 г. инфлацията в България достигна до рекордни нива. Свидетели сме и на изключителната динамика на обществено-икономическия и политически живот. Смятам, че през този тежък период успяхме да сме по-видими като Федерация, накарахме хората, работодателите, държавата и политиците до голяма степен да се вслушват в нашите искания като синдикалисти, защото строителството е един от най-тежките и структуроопределящи сектори за страната ни.

Сега изпитвам удовлетворение, че въпреки напрежението и наложените от пандемията промени в стереотипа на работа, нашите работници и служители успяха да бъдат на работните си места и съхраниха доброто име на бранша, на Федерацията и доверието в нея като институция

Ц.И.: По време на пандемията ФНСС взе участие в проведената от КНСБ кампания „Не си сам“, с която подпомогна над 1800 свои членове, преминали през битката с болестта. На масата на преговорите и в публичното пространство ние, синдикатите, изведохме на преден план подобряването на условията на труд и защитата правата на работниците.

След настъпилия военен конфликт ФНСС осъди всички действия, които водят до невинни жертви, и се включи заедно с КНСБ в кампанията на БЧК за помагане на хилядите, принудени да търсят убежище.

Въпреки трудностите съхранихме ФНСС като авторитетна и дееспособна организация на работниците и служителите от строителния сектор, доказала способността си да защитава правата и интересите им.

Равносметката е много работа по европейски и международни проекти, засилване ролята на колективното договаряне по места, както и на отраслово ниво, стабилно международно сътрудничество с колеги от сектор „Строителство“, малко на брой, но все пак няколко новоизградени синдикални организации, участие във всеобхватни акции и кампании, свързани със сивия сектор, условията на труд и заплащането, и не на последно място много ремонтни дейности по сградата на Федерацията.

Ц.Б.: През изминалия мандат с Камарата на строителите в България (КСБ) не сме прекъсвали социалния диалог и заедно изразихме готовността си в бъдеще да работим за развитието на сектора, основано на колективни преговори, социален мир и партньорство. Ще продължим да популяризираме и убеждаваме хората, че да си строител е гордост. Няма да спрем и в исканията си за достойно заплащане и здравословни и безопасни условия (ЗБУТ) на труд в отрасъла.

 

Какво успя да реализира ФНСС, кое отчитате като постижение и за какво не Ви стигна времето?

Ц.И.: През отчетния период Федерацията се опита да възприеме по-радикален стил на поведение. Задължително запазихме и развивахме своята експертност, но по-често се стремяхме да показваме характер, да не спираме да се борим за разширяване на действието на браншовия колективен трудов договор, така че да обхваща всички работници в строителния сектор.

В началото на изминалия мандат се наложи да изградим наново доверие в социалните си партньори. След двегодишно прекъсване успяхме да подпишем отраслов колективен трудов договор (ОКТД), който бе стъпка към ограничаване на сивата икономика и в защита на интересите на коректните строителни фирми, базиран на нуждите на работещите в строителния отрасъл, надграждайки устойчиви нива както на заплащане и допълнителни отпуски, така и на здраве, безопасност и условия на труд. Общото становище и желание на всички страни по договора бе ОКТД да бъде разпространен, уважаван и спазван от всички работодатели като добра европейска практика.

Продължавайки да отстояваме правата на членовете си, повишихме увереността им, че членуват в силен синдикат, който може да решава проблемите им.

Ц.Б.: Времето никога не стига. Перфекционисти сме в работата си и никога не сме напълно доволни от себе си, знаем, че трябва да свършим още много, защото в сектора проблемите са много.

За да върви нагоре равномерно строителният отрасъл, а не на пикове и спадове, в ситуация на пандемия или не, държавата трябва да има визия за развитието на инфраструктурата в по-дългосрочен период. Това е от съществено значение за нас, за развитието на фирмите, за запазване на персонала. Ако има ясна перспектива, ще може с лекота да се планират инвестиции в техника, иновации и дигитализация.

 

Кои са основните приоритети през настоящия Ви мандат и какви цели си поставяте за 2023 г.? Кои са темите на дневен ред пред синдикалната организация?

Ц.И.: Занапред ще продължим нашата мисия за по-високи доходи, за достойни и устойчиви работни места при безопасни условия на труд в строителството, ще засилим борбата със сивия сектор и най-вече ще работим за постигане на по-висок обхват на колективно договаряне в отрасъла. Такива са целите ни. Това очакват и хората от нас. В мандата до 2027 г. ФНСС ще се фокусира върху няколко ключови приоритети. Първият е „Заедно за конвергенция на работните заплати в сектора. Устойчива заетост и справедливи доходи“. Очак­ваме преговорите за определяне на заплатите да са активни и никой да не бъде пренебрегнат. Икономическото възстановяване в отрасъла, водено от стремежа за нарастването на про­из­во­ди­тел­ност­та, ще бъде справедливо, ако бъде съпроводено от подобрени условия на труд, достойно заплащане, обучение, организация на работното време, които да гарантират, че сметката няма да бъде платена само от работещите.

Следващ приоритет е „Обучения, преквалификация и подобряване на уменията. Подходи при работа с млади синдикални лидери“. Налице е необходимост от подкрепа към прехода от едно работно място към друго, включително смяна или надграждане на текущите умения на работещите в сектор „Строителство“, както и инвестиране в образователни системи чрез разработване на нови програми за обучение на променящите се и нововъзникналите „зелени” работни места, като образователният цикъл следва да бъде окомплектован с модернизиране на висшето - особено на висшето професионално образование, в приоритетни за България отрасли. ФНСС ще реализира и политики, целящи разработване и внедряване на програми за подпомагане на професионалното развитие на младите хора.

„Мотивация за членство, синдикализация и защита правата и интересите на синдикалните членове“ е друга ключова цел. Задълбочава се тенденцията за намаляване броя на сключените КТД на равнище предприятие. Налице са проблеми, свързани със степента на покритие на наетите лица с колективни трудови договори. Запазването на сериозността ни като организация в съчетание с опростени послания може би е най-тежкото предизвикателство, пред което сме изправени в общуването си. В тази връзка ФНСС ще продължи да задържа членския състав на организацията, да работи за осигуряване на добър социален диалог на отраслово равнище и успешно продължаване на традицията при сключване на отраслови колективни трудови договори. Също така ще продължи сключването на КТД като ефективна форма за защита на правата и интересите на синдикалните членове в условията на децентрализацията на финансирането и управлението на строителния сектор.

ФНСС ще насочи усилията си и към насърчаване на колективното трудово договаряне в рамките на прилагане на Директивата за адекватни минимални работни заплати с оглед достигане 70% покритие с колективни трудови договори.

Ц.Б.: Още няколко са направленията, в които сме се фокусирали през следващите пет години. Сред тях е „Зелени работни места. Здравословни и безопасни условия на труд в сектор „Строителство“. Сред най-сериозните предизвикателства и последствия на Четвъртата индустриална революция е промяната в работните места. Новите възможности носят и нови рискове, свързани с безопасността, физическото и психическото здраве на работната сила. Мерките за защита на здравето на работещите в един от най-тежките сектори, какъвто е строителният, заети в нови и нетипични форми на труд, следва да бъдат част от законодателството в областта на ЗБУТ, като отчитаме необходимостта от гарантиране на равновесието между професионалния и личния живот. Особена актуалност придобива проблемът относно създаването на ясни правила и процедури, които да бъдат прилагани за осигуряване на ЗБУТ в условията на криза, подобна на пандемията.

Психо-социалните рискове и свързаният с работата стрес са сред най-сериозните и бързо развиващи се предизвикателства във връзка със ЗБУТ. Необходимо е разработването на нормативна база относно тези рискови фактори, оценката и управлението на риска, като се постави акцент върху предизвикателствата, произтичащи от променящия се свят на труда.

През юни 2019 г. Международната организация на труда прие нова Конвенция (С190) и Препоръка (R206) за спиране на насилието и тормоза в света на труда. Смятаме, че би било редно да обсъдим подписването на споразумение между Федерацията и социалните партньори в лицето на КСБ за борба със стреса и насилието на работното място.

Важен приоритет е и „Кръгова икономика и бъдеще на труда. Достоен „зелен” и дигитален преход“. Тук темата е дълга, аз само ще маркирам, че основната цел на ФНСС през следващите години е да гарантира участието на работещите в „зеления” преход така, че никой да не бъде изоставен. От голямо значение тук е участието в определянето на конкретните нужди от умения, актуализиране на профилите за квалификация и предоставяне на насоки на строителните работници, както и противопоставяне на всички опити за закриване на производства и трудови места в прехода към нисковъглеродна икономика без предварителни консултации със социалните партньори, необходимата оценка на въздействие, конкретни мерки и предложения за справяне с негативните ефекти на прехода.

„Международно партньорство и съвместни политики“ също е сред ключовите направления. Солидарността е основата на синдикализма, тя изразява волята на работниците и синдикатите да се борят заедно за постигане на по-добри условия на труд и живот, но също така и срещу действия и намерения работниците да бъдат противопоставяни един срещу друг. Кампания за „Повече демокрация на работа“ на европейските синдикални федерации и национални съюзи съвместно с ЕКП, в която ФНСС взе участие, призовава за обвързващи инициативи на ЕС за осигуряване на прилагането и укрепването на правата на работниците на информация, консултации и участие на национално и европейско ниво.

Активно участие в обмена на добри практики и инициативи също е в приоритетите на ФНСС за изграждане на синдикален капацитет, иновативни кампании за организиране и солидарност. Предвиждаме разработване и участие в проекти и програми с партньорски и синдикални организации от мрежата на European Federation of Building and Woodworkers.

Ще активизираме усилията ни заедно с КНСБ за успешно прилагане на Рамковото споразумение за дигитализацията на европейските социални партньори от 07.06.2020 г., развитие на социалния диалог, допълнително подпомагане развитието на колективните трудови договори в контекста на дигиталната трансформация на света на труда, както и признаване важността на Европейския стълб за социални права и прилагането му в сектор „Строителство“.

Не на последно място е „Организационно укрепване и развитие на синдиката“. Слаба е мотивацията за синдикално лидерство на базово равнище. Очакванията на членовете към синдикалния председател, от една страна, и натискът от работодателя, от друга, правят позицията непривлекателна и желаещите за синдикална работа непрекъснато намаляват.

Ц.И.: Точно затова планираме срещи по места със синдикалните ни председатели заедно с общинските координатори от Регионалните структури на КНСБ.

Ц.Б.: Като синдикати основната ни цел е да настояваме за разработване на мерки за икономическа и социална политика в защита на работните места, здравето на работниците, доходите и условията на труд. Но не можем да останем безмълвни, когато сме свидетели как основните трудови права на организиране, колективно договаряне и на колективни действия са подложени на натиск в цяла Европа. В тази връзка е важно да се знае, че в Народното събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който въвежда наказателна отговорност при антисиндикални действия. Текстът предвижда, „който чрез насилие, заплаха или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи свое право на синдикално сдружаване, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до 5 хил. лв.”.

Ц.И.: Трябва да акцентирам, че строителният сектор е сред тези, в които има най-много проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа. Обсъждаме въвеждане в законодателството на електронно провеждане на инструктажи.

 

Подписахте Отраслов колективен трудов договор с КСБ. Какво включва той?

Ц.И.: Да, имаме повод да се поздравим! С ОКТД за пореден път доказахме, че сме партньори в истинския смисъл на думата, социално отговорни към всички работещи в сектор „Строителство“. Продължаваме да насочваме усилията си за развитието на отрасъла, в сътрудничество, основано на социален мир и партньорство.

По-важните договорености в ОКТД са: увеличаване на основния платен годишен отпуск на не по-малко от 23 работни дни, повишаване стойността на безплатната храна и добавките към нея от 4 на 5 лв., нарастване на процента на прослужено време на 1,2% за всички работници или служители, ангажирани и реализиращи отчисления: за фонд „Професионално обучение и квалификация“, както и за фонд „Помирителна комисия и Доброволен трудов арбитраж“.

Важен момент е изцяло новият член, чрез който се създават Помирителна комисия и Доброволен трудов арбитраж за отрасъл „Строителство“, чиито функции са разглеждане на възникнали спорове при преговори и/или при неизпълнение на колективни трудови договори между страни, ангажирани с този ОКТД.

Повишаване на всеки отработен нощен час с размер не по-малък от 50% от минималната часова работна заплата за сектора, както и определянето на минималното месечно основно трудово възнаграждение за сектора на база МРЗ за страната, завишена с коефициент К=1,40, но не по-малко от 1888,60 лв. за квалифицираните производствени работници в строителството.

Във връзка с подобряване на условията на труд задължителната здравна профилактика на работещите става ежегодна. Чрез нова алинея при финансова възможност работодателят ще сключва договор за допълнително здравно застраховане на всеки работник или служител в предприятието.

Друг основен аспект в договора е осигуряването от страна на работодателя на условия за участието на работници и служители в курсове и обучения, свързани с трудовата им дейност в предприятието.

 

Според Вас с какви предизвикателства ще се сблъска строителният бранш през следващата година?

Ц.И.: Нарасналата нужда от квалифициран персонал в строителния сектор, навлизането на нови материали и технологии, дигитализирането на отрасъла, особено във връзка с нискоенергийното такова, изисква увеличаване на усилията за повишаване на квалификацията на работниците в бранша.

По данни на КНСБ, свързани с проучване на активното гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост, сивият сектор в България генерира около 23 млрд. лв. годишно. Това са почти 21% от цялата икономика на страната. Най-тежка е ситуацията с масовото осигуряване на минимална работна заплата. Един от секторите с най-висок процент на сива икономика и през последните години си остава строителството. Наясно сме, че сивият сектор възпрепятства развитието на бранша като цяло – от една страна, работниците получават нормално за сектора възнаграждение, но не са социално осигурени, което впоследствие ще доведе до по-ниски пенсии, от друга - нелоялната конкуренция и икономическият дъмпинг.

 

Анализирате ли законодателството в сектора? Какво според Вас трябва да се промени, за да стане по-ефективен строително-инвестиционният процес?

Ц.И.: Проблемите в нормативната уредба са много и всички са неотложни. Законът за устройство на територията (ЗУТ) е един от най-важните за строителството. Неслучайно бяха предприети доста инициативи в предишното Народно събрание, но почти нито една от тях не бе одобрена. В момента секторът е в изключително неблагоприятно положение.

Разработваме редица законодателни промени за ограничаване на недекларираната заетост и проявленията на сивите практики. Подготвени са и промени в Закона за ДДС, в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и в Закона за обществените поръчки, с които да се даде правна гаранция за ограничаване, намаляване и напълно премахване на практиките на недекларираната заетост.

Ц.Б.: ФНСС категорично застава зад позицията на КСБ за работещ Механизъм за индексиране на договорите с публични възложители, за решение на въпроса с неразплащането от страна на държавата, както и определяне на критерии и указания за прилагането на Механизма.

 

Имате работещо партньорство с КСБ. В какви сфери бихте задълбочили сътрудничеството си с браншовата организация?

Ц.И.: Въпреки добрия тон и стойностния социален диалог, който водим с КСБ, все още има твърде много проблеми и актуални въпроси, стоящи пред нас, свързани с подобряване условията на труд, трудностите, които срещат командированите работници, както и заплащането при строителните работници.

Актуалните теми са и прилагането на Методиката за индексиране на строителните договори, и предложените максимални референтни стойности за строително-монтажни работи по програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост, които са недостатъчни за успешно достигане на заложените цели.

В сферите за общи действия с КСБ са и цифровизация, устойчиво строителство и използване на ресурсите, с които ще се даде възможност за постигане на националните и европейски приоритети в сектора – по-високо качество и по-бързи темпове на строителството, енергийна ефективност, защитена околна среда, достъпни жилища.

Ц.Б.: Като друга сфера за обща работа може да отбележим и проблема с кадрите в строителния бранш.

Основно ще се акцентира върху възможни партньорства през новия мандат, които ще са свързани с важни въпроси, като подписване на рамкови споразумения, меморандум за сътрудничество, или т.нар. протоколи за сътрудничество в контекста на европейската Зелена сделка, НПВУ и дигитализирането на сектора.

 

Сътрудничеството Ви с в. „Строител“ е дългогодишно. Как оценявате съвместната ни работа и какво пожелавате на нашите читатели?

Ц.И.: Едно от най-ползотворните сътрудничества! Изданието е изключително важно за ФНСС, смело може да заявим, че се учим от Вас. Информацията, която вестникът предоставя, е на изключително високо ниво. Съвместната работа с в. „Строител“ е огромен успех за нас, който се превърна в еталон за подражание от други наши колеги.

Медията остана вярна на принципите си, не се подаде на провокации и продължи да отразява ситуацията в строителния сектор, такава каквато е, с нейните проблеми, липсата на адекватни мерки от страна на държавата, ролята на синдикатите и работодателските организации.

Желая здраве и непоколебим творчески дух на редакционния екип, за да пребъде вестникът във времето!

Ц.Б.: Пожелавам на екипа да е все така всеотдаен в утвърждаването на медията - информативен и обективен, вестникът предлага на своите читатели интересни материали за сектор „Строителство“, отразява всички значими моменти и събития. Не спирайте да търсите отговорите на въпросите, които вълнуват всеки български строител!

На всички Ваши читатели желаем още дълги години да запазят доверието си в изданието. Нека бъдат здрави, силни и борбени и да не се предават пред трудностите!