Със ЗОП Камарата на строителите направи голям пробив

Прочетена: 22

Свилена Гражданска
Ренета Николова


Емил Радев е роден на 26 май 1971 г. във Варна. По образование е юрист, завършил е и „Публична администрация”. Специализирал е „Европейско право” в Германия. В момента е народен представител. Член е на парламентарната комисия по правни въпроси и на тази по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Владее немски, руски и английски език.


Г-н Радев, вече има изготвено становище на работна група, съставена от представители на Камарата на строителите, нотариусите и специалисти по вещно право, която положи сериозни усилия за определяне статута на паркоместата. Какво решихте?
Първо искам да изкажа благодарност на всички участници в работната група, която работи интензивно през последните няколко месеца, за да стигнем до едни наистина издържани правно текстове. Става въпрос за празнота в закона, за която на практика нямаме решение повече от двайсет години.
Знаем, че законът за собствеността е приет през 60-те години на миналия век. Той е остарял в някои свои части, тъй като новите обществени отношения и животът в големите градове налагат актуализиране на правните норми. Приемането на общи устройствени планове, новите норми за застрояване на самите урбанизирани територии, правилата за паркиране и зелените площи налагат нов подход и преразглеждане на правния статут на обектите, визирани в Закона за устройство на територията. В контекста на казаното е и въпросът с неуредения статут на паркоместата.
В работната група участваха представители на Камарата на строителите, Нотариалната камара, на Агенцията по геодезия и кадастър, много изявени представители на вещното право, каквито са проф. Георги Боянов и проф. Владимир Петров, също така и магистрати, разглеждащи вещноправни спорове. Всички заинтересовани страни имаха изразител.
Проблемът беше разгледан от всяка гледна точка, така че да се намери адекватно решение, което да урежда тази проб­лематика изцяло.

Какво ще предложите по отношение на изменение на Закона за устройство на територията?
Ще се внесат промени, които на практика уреждат статута на паркоместата. Ще се даде легална дефиниция в ЗУТ, защото това е единственият нормативен акт, в който се използва този термин, и там единствено е засегнат статутът на парко­местата.
Работната група стигна до извода, че този тип обекти трябва да бъдат разделени в две категории.
Едната ще включва паркоместа, които са в сгради и са разположени в големите подземни и надземни гаражи или в сгради, построени с единствено предназначение за паркиране на МПС, като на тях ще им се даде статут на самостоятелни недвижими вещи на основание чл. 110, ал. 1 от Закона за собствеността. Другата група ще е, когато паркомястото е директно върху терена (липсва фундамент, съоръжения, инсталации или не е част от помещение, представляващо подземен паркинг) и няма как да се приеме за самостоятелен строеж или обект. В тази хипотеза приемаме въвеждането на личния сервитут – ограничено вещно пра­во, подлежащо на разпореждане, ипотекиране, наследяване и т.н.
Направихме това разделение, защото, ако сметнем, че при паркоместата, които са в сградата, имаме извършване на строителни работи, съгласно одобрени инвестиционни проекти, то тези, които са разположени на незастроената част от терена, не можем да възприемем като самостоятелни строежи по силата на закона само с полагането на няколко линии с боя. Разделението се налага и поради причината, че ако на паркоместата, разположени на самия терен, им дадем статут на самостоятелни недвижими имоти, ще изпаднем в хипотезата, че един парцел от 500 кв. м в един момент може да се превърне в множество имоти по 15 кв. м, които напълно ще отговарят на дефиницията за регулиран имот и по този начин ще имаме проблеми с въвеждането в кадастъра на тези самостоятелни обекти. Затова ние
решихме да им се даде статут на ограничено вещно право –
личен сервитут, който ще е прехвърляем, и по този начин собствениците ще могат да се разпореждат с тях без допълнителни услож­нения.

Кога визирате тези промени да станат факт?
Смятам, че още в рамките на ноември законопроектът ще бъде внесен в Народното събрание. Надявам се до края на годината законопроектът да бъде обсъден от ресорните комисии и да бъде приет в зала.

Предложението от работната група ще бъде прието заедно с новите промени на ЗУТ, изготвени от Министерския съвет, или ще се движат паралелно?
Тази проблематика не е засегната в ЗИД на ЗУТ, който МС предстои да разгледа. За да не бавим приемането на това изменение за паркоместата, ще вкараме от името на народни представители промените, свързани с паркоместата.

Една от инициативите на Нотариалната камара през последните години бе за засилване на правната сигурност чрез информационната система „Единство“ и  осигуряване на достъпа на нотариусите до системата на МВР. Можем ли да говорим за сериозен напредък по отношение противодействието на имотните измами?
Има сериозен напредък с въвеждането на инициативите на Нотариалната камара в законодателството. Те бяха добре посрещнати от народните представители и ги приехме максимално бързо. МВР направи всичко възможно достъпът на нотариусите до базата данни на ведомството да става по лесен и бърз начин.
За съжаление, през последните години ние се нагледахме на много случаи на имотни измами,
които зачестиха в условия на криза. Все по-често освен българските граждани и чужден­ците стават обект на този тип престъпления, статистиката показва повишение при този вид престъпления.
С приемането на измененията за достъп на нотариусите до базата данни на МВР направихме масовия случай за използването на фалшиви лични карти невъзможен за прилагане. В реално време нотариусът вижда снимката на човека и личната му карта и може да реагира на момента. Преди това той трябваше да е експерт, за да проверява валидността на даден документ за самоличност. А нотариусът нито има техническите възможности, нито може от пръв пог­лед да различи истинската карта от добрия фалшификат. С приемането на тази промяна в закона до голяма степен проблемът с използването на фалшива самоличност е разрешен.

Какво друго трябва да се промени в тази област?
Оттук нататък остава да се приемат и други законодателни промени, които още повече биха стеснили възможностите за имотни измами. Би било добре да се приеме регистърът на пълномощните. Също така трябва да се реши проблемът с фалшивите удостоверения за наследници.

През последните месеци тече обсъждането на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вие заедно с народния представител Десислава Атанасова сте съставили част от промените на нормативния акт между първо и второ четене. Те само козметични изменения ли са, или основни?
Тези промени са в духа на внесения от Министерския съвет законопроект на ЗОП. В нашите контакти с браншовите организации и в хода на дебата по първо четене се повдигнаха различни въпроси. Нашите промени на практика отговарят на възникналите притеснения след първо четене. Те дават по-добро решение на залегналите в проекта на Министерския съвет норми.

Ще има ли нов ЗОП?
Разглежданите изменения са доста сери­озни.
Стартирането на нов законопроект оттук нататък изисква много време.
А ние все пак имахме препоръки от Европейската комисия. Ние до голяма степен ги бяхме изпълнили още с промените на закона от юли 2010 г. Но той беше гласуван непосредствено след излизането на европейския доклад. Така че те не бяха отчетени в него. Ние следваме и концепцията, която кабинетът прие на 12 януари т.г. В кратко време ще бъдат включени и още промени, които се отнасят до европейската директива, свързана с т.нар. специални поръчки, отбраната и вътрешната сигурност.

Защо се наложи стес­няването на определението „комунални услуги“ до „експлоатиране, третиране и обезвреждане на битовите отпадъци“?

Практиката за ин хаус поръчките е позната в Европейския съюз. Ние имаме множество държавни и общински фирми. В тях работят множество работници и служители. Много активи са в балансите на тези фирми. С приемането на закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се забрани на тези общински и държавни дружества да участват в търговете, защото са свързани лица с възложителя. Възникнаха доста спорове. Трайната съдебна практика води до този извод, че те не се допускат до участие.
Ин хаусът беше вкаран като решение тези фирми все пак да съществуват. Обхватът му постепенно беше много стеснен.
Говорим за 100%  общински фирми, дори не държавни, 90% от оборота им да бъде от предмета им на дейност, да не може да излизат извън обхвата, за който са създадени. И то само за комунални услуги.
Мнението на браншовите организации бе да се запази пазарният принцип в най-много сфери и да има реално ценообразуване. Пазарът диктува условията и цената. Докато при ин хаус възлагането този механизъм невинаги може да бъде изпълнен. Стесняването му до депата за отпадъци, където се усвояват много европейски средства и правилата са такива, че трябва да се експлоатират от общински и държавни дружества.
Ин хаус възлагането по никакъв начин няма да наруши конкуренцията.

В ЗИД на ЗОП се дава ново определение на „свързани лица”. Това ще помогне ли да се намалят случаите на конфликт на интереси?

Ние даваме нова дефиниция за „свързани лица” в самия ЗИД на ЗОП, за да не се използват други закони. По някакъв начин те ограничават точно този тип 100% общински или държавни фирми. Направихме така, че те да могат равнопоставено да участват в тези тръжни процедури и ако техните условия са най-добри, да печелят поръчки при чисто пазарни условия. А не да ги ограничаваме.

С измененията се дават повече правомощия на Агенцията по обществени поръчки. Тя ще има ли капацитета да се справи с тях?
С този законопроект се дават много важни правомощия на Агенцията, а именно – засилва се предварителният контрол. Това е изключително важно, защото ще се даде възможност още със стартирането на тръжната процедура да се видят недостатъците
и да се коригират. А не както става в момента, едва в хода на обжалването – било в Комисията за защита на конкуренцията или във Върховния административен съд да се откриват. По този начин те не могат да бъдат коригирани.
Отпада цялата процедура и трябва да започне отначало. Губи се много време. Участниците влагат средства и капацитет. Всяко едно забавяне ограничава възможността бенефициентите да усвояват повече европейски средства. На Агенцията ще е необходим допълнителен капацитет. Водени са вече разговори за увеличаване броя на служителите й.

Как работите с Камарата на строителите в България?
Именно със ЗИД на ЗОП Камарата направи много голям пробив. Тя е организацията, която успя да включи Централния професионален регистър на строителя в нормативния акт. Той се води много стриктно и се актуализира в кратки срокове и в реално време.
По този начин членовете на КСБ няма да представят всички документи,
които се изискват по време на тръжните процедури и които вече са представили в браншовия регистър. Намалява се административната тежест.
Благодарение на ЦПРС на Камарата на строителите в България, който е еталон за добре воден и актуализиран регистър, и други браншови организации ще имат възможността да вземат пример от тази добра практика и да предоставят и техните бази данни да се използват. Това е нововъведение в нормативната база.
ЗИД на ЗОП дава право на браншовите организации самостоятелно да оспорват недостатъците при откриване на конкурсната процедура. По този начин те могат адекватно да защитят правата на своите членове. Голяма роля при обсъждането за въвеждане на тези норми има Камарата на строителите. Въпреки тежките години КСБ се справя много добре с функциите си и защитава правата на своите членове.


Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.11.2011. Категория Интервю. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: