Интервю

Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове: За деветмесечието на 2023 г. Фонд ФЛАГ е предоставил 57 кредита за 107 млн. лв.

Работим усърдно, за да помогнем последните проекти от програмен период 2014-2020 г. да бъдат успешно разплатени

Г-жо Данкинова, какви са възможностите за финансиране на инвестиции за градско и регионално развитие чрез Фонд ФЛАГ? Какви финансови инструменти се прилагат в момента?

Фонд ФЛАГ продължава активно да подкрепя местните власти, предоставяйки финансиране за инвестиционните им проекти. 2023 е последна година за разплащане на проекти от програмен период 2014-2020 г. В тази връзка усърдно работим, за да помогнем последните проекти да бъдат успешно разплатени. Те не са малко и напрежението за благополучното им приключване е сериозно.

Периодът беше труден, няколко кризи, висока инфлация, политическа нестабилност. 2023 г. е и година на избори за местна власт. Всичко това заедно създаде много предизвикателства и Фонд ФЛАГ реализира своята мисия да е в готовност за подкрепа на общините.

Осигуряваме допълващо финансиране за проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), програмата на Министерството на образованието и науката за изграждане на училища и детски градини и програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за пътна и ВиК инфраструктура.

Част от финансиранията, които предоставяме, са за осигуряване на средства за индексация на договорите за СМР.

Накратко – работим активно и в много направления.

Има ли интерес към проекта FLAG-FICET, който стартирахте в края на 2022 г. Разкажете ни повече за него. Към какво са насочени инвестициите?

Проектът FLAG-FICET се изпълнява успешно. През 2023 г., съгласно утвърдените графици за осъществяване на дейностите, структурираме модела на инструмента и подготвяме документацията. Проучихме опита на най-успешните фондове за енергийна ефективност в ЕС. Имаме разговори за няколко пилотни проекта, за които да предоставим техническа помощ.

Всички инвестиции са свързани с ЕЕ и оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. Поради спецификата на годината – както вече казах, избори, ограничена възможност за решения за нови инвестиционни проекти, в края на тази и началото на 2024 г. активно ще популяризираме продукта и очакваме да има сериозен интерес.

В ход е вторият етап от Инвестиционната и координационна платформа за градско развитие, финансирана от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Фонд ФЛАГ. Какви средства по нея са на разположение на общините и какви са допустимите проекти?

Стартирахме втория етап на Инвестиционната платформа в началото на 2023 г. Подписахме второ заемно споразумение с ЕИБ. Вече имаме първите одобрени и в процес на реализация проекти за подобряване на градската среда, енергийна ефективност и др. Тези проекти са на стойност около 30 млн. лв. Целият ресурс на инструмента е около 160 млн. лв., така че в новия мандат с новите инвестиционни програми общините могат да разчитат на финансиране за своите инфраструктурни проекти.

Допустимите инвестиции съгласно споразумението са:

✓ Подобряване на градските зелени площи и откритите обществени пространства;

✓ Подобряване и развитие на устойчивия градски транспорт;

✓ Обновяване и реконструкция на обществени сгради (училища, здравни центрове, социални и административни сгради и др.);

✓ Подобряване на дребномащабна основна общинска инфраструктура (улична мрежа, водопроводи, канализация и др.);

✓ Интегрирано градско регенериране (регенериране на изоставени индустриални зони, саниране, възобновяема енергия, соларни паркове и др.).

Финансирането чрез Платформата е приложимо както за отделни инвестиционни проекти, така и за допълващо финансиране на проекти, които отговарят на условията и имат частично друго финансиране – през НПВУ или други програми.

Насърчаваме и реализацията на по-мащабни и интегрирани проекти с комбинирани източници на финансиране – безвъзмездна помощ (БФП), различни фондове, кредитно. Това е по-сложно, но винаги допринася за по-добър резултат, защото проектът не се ограничава само до допустимите дейности от един източник на финансиране. Считаме, че финансирането, което предоставяме, ще бъде много полезно и за изпълнение на интегрираните териториални инвестиции на Програма „Развитие на регионите 2021-2027“ („ПРР 2021-2027“). Средствата за безвъзмездна помощ са ограничени и успех ще имат онези, които потърсят възможности за комбинирана подкрепа.

Екипът на Фонд ФЛАГ е на разположение да окаже помощ за финансовата структура на проектите, за да бъдат най-ефективни и успешно реализирани.

Зная, че целта на всички е да получават само безвъзмездни пари, но използвам повода отново да кажа на инвеститорите – „Няма безплатен обяд“. Възползвайте се максимално от всички възможности на БФП, финансовите инструменти и всички други налични програми, комбинирайте и ще можете да реализирате наистина мащабни интегрирани проекти, които допринасят за качествено развитие на региона Ви и осигуряват висок стандарт и качество на живот на хората.

Каква е равносметката Ви за първия етап на Платформата? Бихте ли дали примери за успешни проекти, реализирани чрез нея?

Първият етап на Инвестиционната платформа приключи успешно. Вероятно това е най-бързо договореният ресурс и особено от днешна гледна точка най-евтиният ресурс, който имаха на разположение местните власти. Финансирахме 32 проекта и предоставихме 119 млн. лв. Като структура 10 от проектите са за обновяване и реконструкция на обществени сгради, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Към момента 26 от всички проекти са завършени и функционират, а останалите са в процес на изпълнение. Един от най-добрите показатели за успеха и според Европейската инвестиционна банка е, че средствата достигнаха и до най-малките общини. Сред добилите популярност проекти е цялостното реновиране и отваряне на минералната баня в с. Ягода, община Мъглиж. Сградата е паметник на културата и връщането й към живот е не само опазване на културното наследство, а и създаване на голяма социална придобивка за жителите и гостите на общината.

Възстановихме и подобрихме облика на общински пазари, като тези в Мездра и Мадан. В Стара Загора завърши цялостна рехабилитация и мерки за енергийна ефективност в две общински училища. Подкрепихме проекти за екологичен градски транспорт, голяма част бяха свързани с реконструкция на улици, пешеходни зони, улично осветление, изграждане на велоалеи и др.

Как се отрази късното приемане на държавен бюджет за 2023 г., от който зависи финансовата рамка на всяка община? В тази ситуация местните власти по-често ли се обръщаха за финансиране към Вас или напротив?

2023 г. е особена година – както споменах, последна за разплащане на проекти от програмен период 2014-2020 г., на местни избори и година, в която бюджетите се приемат в последното тримесечие поради закъснелия държавен бюджет. Разбира се, че имаше трудности. Има сериозна активност за търсене на финансиране, но то е по-скоро заради окончателното приключване на проектите, реализирани със средства от оперативните програми и забавянето на голяма част от дейностите по множество причини – инфлация, отказали се изпълнители и избор на нови, стари проекти със стари количествено-стойностни сметки, които не могат да се завършат поради лимитираната индексация и много др.

Но ми се иска да използвам въпроса, за да направя едно обобщение от наблюдението ми над работата на почти всички общини. Там където има взаимодействие между общинските съвети и общинското ръководство, там където хората работят не единствено с цел да извадят някой политически дивидент, работата не е спряла и се намира изход на всеки казус. Популистките решения и блокирането на дейността винаги имат краткотраен ефект и винаги е в негатив за хората, общността, региона.

През 2022 г. Фонд ФЛАГ отбеляза 15 г. Тогава отчетохте, че за изминалото време е подкрепил 1300 проекта и е предоставил кредити за над 2 млрд. лв. Каква е общата равносметка към момента? Колко са подкрепените проекти за изминалите 9 месеца на 2023 г. и в кои общини?

За деветмесечието на 2023 г. сме предоставили 57 кредита на стойност 107 млн. лв. Подкрепено е изпълнението на 70 проекта на обща стойност 232 млн. лв. Проектите са на голям брой различни общини, които не е възможно да изброя.

Равносметката от началото на Фонд ФЛАГ до септември 2023 г. е - подкрепени 1462 проекта с финансиране от 2175 млн. лв. Инвестициите са на обща стойност почти 8 млрд. лв.

Какви са възможностите и механизмите за финансиране на проекти от Фонд за устойчиви градове (ФУГ)?

ФУГ изпълнява Фондове за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Това са финансови инструменти и инвестициите, които приключват до 31.12.2023 г. В момента възможностите са изчерпани. Очакваме решенията на нашия възложител – Фонда на фондовете, за възможност за реинвестиране след 2023 г., както и структурирането на новите фондове за градско развитие по „ПРР 2021-2027“. Обявен е вече първи вариант на техническа спецификация, по която се организират пазарни консултации. Участваме активно в процеса и вярваме, че ще има бързи решения, за да няма прекъсване на инвестиционния процес и средствата да са най-скоро на разположение на потенциалните инвеститори.

Кои са най-големите предизвикателства за Фонд ФЛАГ и за ФУГ в забавилия се програмен период 2021-2027 г.?

Както вече казах, иска ни се да няма прекъсване на процеса. Губи се ценно време, много се скъсява периодът за инвестиране и това винаги води до компромиси и огромно напрежение за всички участници в процеса.

Това е трети програмен период и за финансовите инструменти и не искам да вярвам, че отново ще се стартира едва на третата и дори на четвъртата година. Изборът на финансови посредници е по правилата на Закона за обществените поръчки. Ако не се приложат възможностите за бързи писти, новите финансови инструменти ще стартират най-рано през 2025 г.

Колкото до ФЛАГ – благодарение на активността на ръководството и подкрепата на правителството фондът се разви и финансира не само проекти по програмите, свързани със средства на ЕС. Инвестиционните платформи с ЕИБ запълват нишите и са на разположение на общините. Подкрепяме и съфинансираме проектите по НПВУ и други национални програми.

На Националната среща на финансистите от общините, организирана от НСОРБ, Фонд ФЛАГ връчи отличия на експерти с принос към развитието и по-ефективното управление на местните финанси.

Отбелязвайки 15-годишнината от създаването на фонда, имахме инициативата и решението да отличим не само активните общини, но и хората, които по наша преценка и от нашата работа с екипите имат принос за това. Ето защо на годишната среща на експертите по европейски програми и проекти в края на 2022 г. наградихме екипите от експерти, които според нас имат съществен принос за успешната подготовка и реализация на множество проекти и привличането на голям обем инвестиции на територията на общините.

Наградите на финансистите бяха по повод 25-ата годишна среща на финансистите на общините. Форумът е най-голямото и най-дългогодишното експертно събитие на НСОРБ, което се утвърди като място за обмен на идеи и практики, за професионален и експертен дебат с представителите на централната власт, за формулиране на политики и търсене на нови решения за развитие и подобряване управлението на местните финанси.

ФЛАГ отличи финансисти от общините с принос към развитието и по-ефективното управление на местните финанси. На практика едно поколение дългогодишни финансови експерти на различни позиции във времето – гл. счетоводители, директори на дирекции, зам.-кметове, приключва активната си работа с този мандат. Голяма част от тези колеги са участвали в създаването на ФЛАГ, работили са активно за развитието на общинските финанси като източници, начин на управление, децентрализация и т.н. Едновременно с това са създавали екипи и са обучавали поколения финансисти. С нашите символични награди искахме да ги поздравим и да им благодарим от името на нашия екип и ръководство и от името на стотиците колеги, участващи във форума.

Г-жо Данкинова, Вие често участвате в събития, организирани от местните власти, на които представяте възможностите за финансиране по ФЛАГ и ФУГ. Каква обратна връзка получавате от общините на тези срещи за работата на фондовете?

Срещите на различни събития и форуми са винаги полезни. Обикновено участваме с колеги от екипа на ФЛАГ и имаме възможност за обсъждане на казуси, обратна връзка по дейността и възможностите, които предоставяме. Търсим тази обратна връзка, за да подобряваме постоянно процесите, да предлагаме продуктите, които се очакват и са необходими. Често си тръгваме доста позитивно заредени от оценките, споделеното, позитивизма в отношенията. Ще си позволя да кажа, че кредитните експерти на ФЛАГ в голяма част от общините се възприемат като част от екипа. Редовно те посочват верните решения, подсказват как да се преодолеят проблеми, познават общината и проекта, който финансираме, в детайли.

Споделяно е многократно от различни кметове, финансисти и други общински експерти, с които работим, и ми се струва, че това е най-важната и добра оценка: „Екипът на ФЛАГ винаги търси решение и изход на казусите и проблемите. Тук е едно от местата, където се мисли за решение и подкрепа, а не отместване и прехвърляне на проблемите.“

Вярваме, че освен във високата експертиза и компетенции, това е разковничето на успеха и устойчивите резултати. Да работиш, търсейки решения и изходи, и да придвижваш нещата напред. Да не ти е все едно какво ще се случи, нищо че това не е твоят проект или твой проблем. Струва ми се, че това е разковничето за успех във всичко и навсякъде – в работата да влагаш и част от душата и сърцето си.

По какви теми смятате, че можете да задълбочите партньорството си с Камарата на строителите в България?

Камарата на строителите в България е мащабна и утвърдена браншова организация. Със сигурност нейната роля на първо място е да защитава интересите на своите членове. Едновременно с това ми се струва важно и възможно Камарата в партньорство с други организации, включително и нашата, да играе важна роля за придвижване на ключови дейности и за структуриране на подходящи инструменти, за които изоставаме – например механизми за мащабно прилагане на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради, развитие на професионални центрове за квалификация, подготовка и постоянно обучение на кадри за строителството.

Следите ли в. „Строител“? Полезно ли Ви е изданието? Какво ще пожелаете на читателите и на екипа на медията?

Винаги е полезно да се чуват различни гледни точки. Информацията, която в. „Строител“ предоставя, е навременна и необходима. На читателите на вестника пожелавам да са свидетели на все по-красиви, качествено изпълнени проекти, които да правят средата, в която живеем, по-добра. На екипа на медията – да има шанса да информира за повече възможности за работа на българските строители и да популяризира добри и устойчиви примери.