Интервю

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, председател на УС на НТССБ и ръководител на Катедра „Технология и механизация на строителството“ в УАСГ: Връчихме годишните награди за най-добър дипломен проект на прекрасно организираното тържество на ОП на КСБ – София

НТССБ се стреми да поддържа близки контакти с Камарата, защото те ще доведат до развитие и повишаване нивото на строителството

Доц. Хрисчев, на традиционния празник на Областното представителство (ОП) на КСБ в София връчихте отличия на бъдещи инженери, които предстои да се влеят в сектор „Строителство“. Наградите са на ОП София и Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ). Разкажете ни повече за тази съвместна инициатива.

На първо място искам да благодаря на Камарата на строителите в България и ОП София за чудесното ни партньорство и за възможността да участваме на празника на най-голямата областна структура на браншовата организация. Традиционно НТССБ организира национален конкурс за най-добър дипломен проект на абсолвент строителен инженер. Той носи името на гениалния български възрожденски строител – Уста Кольо Фичето, каменоделец и дърворезбар, създал емблематични за всички нас храмове, обществени и жилищни сгради, мостове и много други значими обекти.

Надпреварата е ежегодна и обикновено в нея участват колеги, млади инженери, които току-що са се дипломирали. Допустими са представители на всички висши специализирани строителни учебни заведения в страната, в това число на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, факултета „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Академията на Министерството на вътрешните работи.

Като председател на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по строителство в България за мен бе голяма чест и удоволствие да си партнираме в това начинание с ОП София. Връчихме тазгодишните награди „Кольо Фичето“ за най-добър дипломен проект на прекрасно организираното тържество на Областното представителство на КСБ в София, което се проведе на 31 октомври в хотел „Метрополитън“. Отличилите се студенти получиха призовете си лично от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който беше заедно с мен на сцената.

Относно разработките на младите инженери мога да кажа, че те бяха повече от впечатляващи и затрудниха много работата на комисията при определянето на най-добрите от тях. За съжаление броят на наградите, които даваме, е сравнително ограничен и поради тази причина се спряхме наистина на най-впечатляващите проекти, които бяха на възпитаници на УАСГ, ВТУ „Тодор Каблешков“ и ВСУ „Любен Каравелов“. Тази година имахме и една допълнителна награда в конкурса, която се връчва от НТССБ и JAPs за България.

Смятам, че тържеството мина повече от добре, а студентите имаха възможността да получат отличията си в присъствието на най-добрите строителни компании от София, нещо което със сигурност ще помнят цял живот.

На 9 ноември НТССБ проведе II Младежка научна конференция с международно участие, на която в. „Строител“ бе медиен партньор. Как премина форумът, какви доклади бяха представени на събитието?

Научно-техническият съюз по строителство в България взе решение да провежда този форум за младежи всяка нечетна година, за да се разграничава от голямата ни международна конференция, която организираме всяка година. Основната цел е на него да се изявява младото поколение. Предназначен е главно за докторанти, постдокторанти, млади учени, студенти, отворен е и за ученици от професионалните гимназии по строителство и архитектура, но не само за тях.

Темата на второто издание на конференцията беше „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“. Като организатори сме много доволни, че бяха изнесени 43 доклада в различни тематични направления както в областта на строителството, така и в тази на архитектурата, които са традиционните за бранша. Обърнахме внимание на дигитализацията на строителството, обновяването на сгради, безопасността на труда и противопожарната техника, сеизмичното инженерство, новите материали и технологии, „умните“ градове, метростроителството и много други. Трябва да подчертая, че през тази година имаше международно участие на колеги от Турция.

Използвам случая да благодаря на вестник „Строител“, че отново прие да бъде медиен партньор на Младежката научна конференция.

Работите в сътрудничество с КСБ не само в качеството си на председател на УС на НТССБ, но и по линия на УАСГ. По какви теми ще продължите да си взаимодействате с Камарата? Как бихте могли да си бъдете по-полезни?

Проблемите на строителния бранш касаят всички нас и поради тази причина НТССБ непрекъснато се стреми да поддържа тесни контакти както с научните съюзи, така и с университетите, но най-вече с браншовите организации като КСБ.

НТССБ и Камарата имат дългогодишно тясно сътрудничество. Съвместно сме реализирали редица инициативи, ще си позволя да спомена някои от тях. В последните години проведохме няколко много интересни дискусии, тип кръгла маса, по актуални проблеми, свързани със строителството в България. В тях се включиха не само представители на КСБ, но и фирми членове на браншовата организация. Един от тези форуми бе посветен на проблемите, касаещи здравословните и безопасни условия на труд. Определено имаше голям интерес и се получи много интересна дискусия, в която освен строителни фирми участваха университети, държавната администрация и контролните органи. В крайна сметка бяха формулирани някои предложения в посока подобряване на нормативната база във връзка със здравословните и безопасни условия на труд.

Друга подобна кръгла маса, организирана от КСБ и НТССБ, бе посветена на контрола върху качеството на изпълнение на строителството. Категорично това също е много важен елемент за сектора, който не бива да подценяваме. Отново взеха активно участие широк кръг експерти.

НТССБ се стреми да поддържа близки контакти с КСБ, защото сме убедени, че те ще доведат до развитие и повишаване нивото на строителството.

Разбира се, в качеството си на преподавател в УАСГ също много добре си партнирам с фирми членове на КСБ. Типичен пример за това са изнесените практически занятия и стажове за студенти, които съвместно провеждаме по строителни обекти. Университетът води практики за всички специалности, но с бранша организираме такива за направление „Строителство на сгради и съоръжения“ в УАСГ. Колегите от строителните фирми са винаги много отзивчиви, положително настроени и споделят своя опит със студентите.

Занимавате се и с актуални въпроси, свързани със средното професионално образование.

Да, благодаря, че повдигате темата. Имам удоволствието да съм ангажиран и с проблемите на средното професионално образование. В тази посока основно участвам в експертни групи при разработването на учебни програми, квалификационни характеристики и др. Всички тези неща методически подпомагат провеждането на учебния процес.

Ще дам пример с една инициатива, която е насочена към развитието на специалисти на ръководни позиции и на изпълнителски кадри. Става дума за проект на Българската асоциация по изолации в строителството съвместно с Камарата на строителите в България. Той е свързан с разработване на учебни програми за провеждане на обучение в две основни направления – топлоизолации и топлоизолационни системи и хидроизолации и хидроизолационни системи. Лично моето мнение е, че това е една много добра инициатива, от която и аз съм част. Строителният бранш има нужда от добре подготвени ръководни специалисти и изпълнителски кадри, за да осъществи страната ни заложените цели на ЕС относно енергийното обновяване на сгради, както и при полагането на хидроизолационни системи.

По какви други проекти работите? Какви са приоритетите Ви до края на годината?

Нещо, с което в момента съм ангажиран и се надявам скоро да стане факт, е още един проект по инициатива на КСБ. Той е свързан с разработването на проект на наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, с която ще се въведе европейският стандарт 13670 за изпълнение на стоманобетонни конструкции.

Оказа се, че с цел ефективното внедряване на този европейски стандарт е необходима много работа под формата на подготовка на ръководства, спецификации за изпълнение и допълнителни изследвания. Фокусирани сме именно върху приложната насоченост на стандарта за изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции, за да може той успешно да се ползва от колегите от строителните фирми.

Какво е мнението Ви за значението на в. „Строител“ за строителния бранш?

Изключително положително е мнението ми за изданието на КСБ. За мен винаги е наслада да комуникирам с прекрасния екип на вестник „Строител“. Лично аз всяка седмица с удоволствие се запознавам с материалите и интервютата, които се публикуват на страниците му.

Има една история, свързана с медията, която често давам като пример. Ще си позволя да цитирам колежка, която имах удоволствието да ми е дипломантка преди 10 г. С нея се срещнахме точно на официалното тържество по случай Димитровден на ОП на КСБ – София, тогава тя ми каза, че рядко се виждаме, но пък чрез присъствието ни на страниците на в. „Строител“ имаме възможност да четем един за друг задочно. Това ми направи много голямо впечатление и според мен е показател, че колегите от строителните фирми ценят вестника и го намират за полезен.