Интервю

Чест прави на строителните фирми, че запазиха ядрото от добри специалисти

Инж. Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика

Чест прави на строителните фирми, че запазиха ядрото от добри специалисти

МТСП подкрепя бранша в процеса на подобряване безопасността на труда в строителството

 

Инж. Тотю Младенов става министър на труда и социалната политика на 27 юли 2009 г., като напуска кметския стол в община Враца, за който е избран на местните избори през 2007 г.

Младенов е възпитаник на Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС), специалност „Водоснабдяване и канализация”. Специализира в Аржентина, Белгия, Германия, Гърция, Полша, САЩ, Унгария, Франция, Чили в областта на пенсионноосигурителните системи, пазара на труда, квалификацията и преквалификацията и на осигуряването срещу трудови злополуки, професионални заболявания и безработица. Владее руски и английски език. 

Работи като проектант в строителна фирма във Враца. От есента на 1991 г. е координатор в Синдикалния регионален съвет на КТ „Подкрепа” в града, а година по-късно е избран за негов председател. През 1995 г. става конфедерален секретар по информационната политика на КТ „Подкрепа”, като от 1997 г. е конфедерален секретар по социалната политика. От 2002 до 2009 г. е изп. директор на ИА „Главна инспекция по труда”. 

Г-н Младенов, вие сте строителен инженер и дипломант на УАСГ. Какво е пожеланието ви за 1 май към вашите колеги - строителите? 
По случай Деня на труда и международната работническа солидарност, който отбелязваме на 1 май, пожелавам на всички работници и служители, в това число и на заетите в строителния бранш, преди всичко да бъдат здрави, да не престават да се развиват професионално и да отстояват правата си на работното място. Всички трудещи се хора в България трябва да се стремят към постигането на истинско благосъстояние при работа, така че на своите работни места да се чувстват пълноценни, спокойни и сигурни за здравето и живота си.
Днес, когато България е пълноправен член на ЕС, приоритет на цялото правителство е защитата на правата на работниците, непрекъснатата модернизация и обезопасяване на работното място, както и борбата с нерегламентираната заетост. Министерството на труда и социалната политика активно си сътрудничи с Международната организация по труда, със синдикатите и работодателите в България, защото само чрез този диалог могат да се съчетаят интересите както на работниците, така и на бизнеса.
Строителният бранш и в условията на криза се опитва да съхрани социалната си политика, да задържи  висококвалифицираните си кадри и да търси начини за оцеляване. Как ще коментирате поведението на мениджърите в бранша? Как вашето министерство ги подпомага в този труден период?
Чест прави на работодателите, които чрез различни мерки запазиха ядрото си от висококвалифицирани служители. Много важно е бизнесът и хората да имат работа. МТСП подкрепя строителния бранш в този труден период, като подпомага процеса на подобряване безопасността на труда в строителството. Това е особено важна област, защото в този отрасъл се създават не само много работни места, но и защото в него има високо ниво на трудови злополуки и смъртни случаи. Работата е изпълнена с рискове, които в значителна степен могат да бъдат избегнати с помощта на добро планиране и координация, квалифицирани работници, осигурени мерки за безопасност, индивидуални и колективни средства за защита.
Обектите на големите строителни предприятия с добре развита вътрешна система за управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд като правило са с по-високо ниво на безопасност. Това се дължи основно на две причини - отделяне на повече средства за закупуване на ново оборудване и наличие на специалисти, на които е възложено да се занимават с дейността по здравословни и безопасни условия на труд.
Резултатите от контролната дейност показват намаляване на констатираните нарушения по организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. През 2009 г. те са били 9582, през 2010 г. са станали 7564, а през 2011 г. са намалели до 6732. Аналогична е картината при констатираните нарушения по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси. През 2009 г. броят на тези нарушения е бил 3903, за 2010 г. са констатирани 2983, а през 2011 г. са 2843.
През последните години прави впечатление, че голяма част от работодателите са закупили и използват нови и обезопасени строителни скелета. Предоставят се лични предпазни средства на работниците. Въпреки това продължават нарушенията, свързани с обезопасяването на строителните обекти независимо от налаганите принудителни административни мерки. Длъжностните лица по обектите не упражняват ефективен контрол по използването на колективните и личните предпазни средства. Констатирани са нарушения по електрическата безопасност като незаключени табла, незащитени захранващи кабели и др.
Проблем остава осигуряването на безопасност за строителите, които работят сами за своя сметка - при довършителни работи, топлоизолации, разрушаване на сгради и други, а възложители са отделни граждани. Негативна тенденция в строителния бранш са и текучеството и ниската професионална култура на работещия по строежите персонал, което води до риск от допускане на трудови злополуки.
По време на проверките на контролните органи на Главната инспекция по труда работодателите предприемат необходимите мерки за безопасността при извършване на строително-монтажните дейности, но в процеса на работа тези мерки за безопасност се занижават или игнорират от изпълнителския състав.
Мерките, които следва да вземат строителните предприемачи, трябва да са насочени към по-строг контрол от страна на длъжностните лица и ръководния състав на предприятията, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и прилагане на техническите мерки и правила за работа. Влошаването на безопасността е следствие от занижен вътрешнофирмен контрол. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ГИТ), която упражнява контрол върху спазването на мероприятията и мерките, не може да следи съответния строителен обект денонощно. Инспекционният опит обаче показва, че при масирани проверки се отчита рязко подобряване на обезопасеността на обектите.

МТСП и двата синдиката се грижите за запазване здравето на работещите, за постигане на по-добри условия на труд, за задържане и намаляване на безработицата. Каква е прогнозата ви до края на годината и в по-дългосрочен период?
Искам да ви уверя,че осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е основен приоритет в социалната политика на българското правителство. Безопасността, здравето и културата при работа зависят от институциите и техните контролни органи, работодателите, длъжностните лица по безопасност и здраве, синдикатите, работниците и служителите. Спазването на трудовото законодателство не подлежи на стимулиране, а е основно задължение на работодателите и на работещите.
МТСП възлага големи надежди на стартиралата схема „Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез нея се предоставят финансови средства в размер на 70 млн. лв. за подобряване условията на труд в предприятията. До момента са кандидатствали над 430 фирми, а максималният размер на финансиране е 200
хил. лв. В случай че останат пари, ще се създаде втора част на схемата, за да се усвоят всички средства и по този начин да подобрим реално условията на труд.
Преди няколко дни - на 28 април, нашето министерство отбеляза Световния ден за безопасност на труда. Тази дата е посветена на паметта на загиналите и е знак за солидарност към пострадалите при трудови злополуки. Всички знаем колко рискове крие работата на строителните обекти. Освен икономически загуби не само за пострадалите, но и за техните работодатели зад трудовите злополуки, особено тези с фатален край, се крие и човешка трагедия. Именно това кара нас - представителите на компетентните органи по спазването на трудовото законодателство - да бъдем още по-непримирими в недопускането на подобни професионални инциденти.
Прави впечатление, че по строежите в максимална степен се опитват да отговорят на изискванията за техника на безопасност. Какво още според вас трябва да се направи в това отношение? 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” насърчава всички работодатели и предприятия да провеждат целенасочена и систематична вътрешнофирмена политика за осигуряване на безопасност и здраве на работните места, за премахване, ограничаване и намаляване на предпоставките за възникване на инциденти, които биха застрашили живота на работещите хора.
При всяка проверка на ГИТ инспекторите по труда дават безплатни консултации и технически съвети за най-добрите практики по спазване на трудовото законодателство и осигуряването на безопасност и здраве при работа. В икономическа дейност „Строителство” периодично се провеждат тематични кампании и се предоставят съвети, работодателите се запознават с изискванията на трудовото законодателство и актуалните промени, предоставят се информационни материали.
Строителният бранш е този, който променя визията на страната, но точно той се нуждае от повече работа. Според вас къде строителите ще намират възможности за по-голяма ангажираност оттук нататък?
Освободените от работа и регистрирани в бюрата по труда лица от строителството намаляват. По данни на Агенцията по заетостта за март регистрираните в бюрата по труда от строителството лица са 1960. Те представляват 5,2% от всички новорегистрирани, което е с 1,4 процентни пункта по-малко от март 2011 г., когато освободените от строителството са били 6,6% от всички новорегистрирани.
За подобряване на ситуацията в строителния бранш говорят данните за обявените в бюрата по труда свободни работни места в сферата на строителството. През март 2012 г. местата са 1254, което е почти 2 пъти повече в сравнение с март 2011 г., когато местата са били 666.
Искам да припомня, че през тази година в работата си МТСП акцентира върху заетостта. Поставили сме си няколко основни приоритета в Националния план за действие по заетостта. Полагаме усилия за увеличаване на заетостта посредством устройване на работа на безработните, чрез мерки и програми по Националния план и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се стремим да повишаваме квалификацията и уменията на заетите и безработните.
Работодателите от строителния бранш наемат и могат да наемат без ограничения безработни лица, като ползват всички проекти, програми и мерки за обучение и заетост, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Важно условие е наетите лица да отговарят на изискванията за включване в съответния проект, програма или насърчителна мярка.
Държа да подчертая, че политиките на МТСП подкрепят осигуряването на необходимите кадри за преструктуриране на икономиката, за повишаване на производителността на труда, в по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда.

Нашумелите случаи от Мадан и Кърджали отново алармираха за наличие на ненавременно изплащане на заплати и осигуровки в българските предприятия и фирми. Как МТСП задължава работодателя да бъде лоялен със служителите си?
Действително проблемът с ненавременното изплащане на заплатите на работниците и служителите е изключително сериозен. Това личи и от данните от проверките на Инспекцията по труда. В резултат на осъществения от ГИТ контрол през 2010 и 2011 г. на работещи от 3200 предприятия напълно са изплатени забавени трудови възнаграждения и други плащания, които възлизат на обща стойност от 173 млн. лв.
Не смятам, че се наблюдава тенденция на увеличаване общия брой на предприятията, които дължат изплащане на забавени трудови възнаграждения. Случаи като „Горубсо - Мадан” и „ОЦК - Кърджали” са по-скоро изключения.
Положителна е тенденцията на намаляване на периода, за който работодателите дължат неизплатени трудови възнаграждения. По данни на МТСП той рядко надвишава повече от два-три месеца. Забавяне на трудовите възнаграждения се наблюдава по различен начин в отделните области на страната, като средно е в порядъка от 8 до 12 предприятия. Изключение правят икономически развити райони като Пловдив, София-град и София-област, където броят на предприятията и на заетите лица е по-голям.
Най-много нарушения, свързани със заплащането на труда, са констатирани в предприятия от отрасъл „Строителство” и в икономически дейности „Търговия на дребно”, „Производство на хранителни продукти” и „Ресторантьорство”, като най-често това са малки и средни предприятия.
Мерките срещу фирми длъжници, които не изплащат редовно възнагражденията на работниците си, са търсене на административно-наказателна отговорност, сезиране органите на НАП, НОИ, прокуратурата и оказване на съдействие в случаи на самосезиране от тяхна страна. Част от мерките са извършването на съвместни проверки на ГИТ, НАП и НОИ, търсене на съдействието от страна на МВР в случаите, когато работодателят се укрива. Важно е да отбележим, че продължават проверките на всички фирми, за които в процеса на контролната дейност е установено, че дължат изплащане на трудови възнаграждения.
Виолета Михайлова Г-н Младенов, вие сте строителен инженер и дипломант на УАСГ. Какво е пожеланието ви за 1 май към вашите колеги - строителите? По случай Деня на труда и международната работническа солидарност, който отбелязваме на 1 май, пожелавам на всички работници и служители, в това число и на заетите в строителния бранш, преди всичко да бъдат здрави, да не престават да се развиват професионално и да отстояват правата си на работното място. Всички трудещи се хора в България трябва да се стремят към постигането на истинско благосъстояние при работа, така че на своите работни места да се чувстват пълноценни, спокойни и сигурни за здравето и живота си.Днес, когато България е пълноправен член на ЕС, приоритет на цялото правителство е защитата на правата на работниците, непрекъснатата модернизация и обезопасяване на работното място, както и борбата с нерегламентираната заетост. Министерството на труда и социалната политика активно си сътрудничи с Международната организация по труда, със синдикатите и работодателите в България, защото само чрез този диалог могат да се съчетаят интересите както на работниците, така и на бизнеса. Строителният бранш и в условията на криза се опитва да съхрани социалната си политика, да задържи висококвалифицираните си кадри и да търси начини за оцеляване. Как ще коментирате поведението на мениджърите в бранша? Как вашето министерство ги подпомага в този труден период?Чест прави на работодателите, които чрез различни мерки запазиха ядрото си от висококвалифицирани служители. Много важно е бизнесът и хората да имат работа. МТСП подкрепя строителния бранш в този труден период, като подпомага процеса на подобряване безопасността на труда в строителството. Това е особено важна област, защото в този отрасъл се създават не само много работни места, но и защото в него има високо ниво на трудови злополуки и смъртни случаи. Работата е изпълнена с рискове, които в значителна степен могат да бъдат избегнати с помощта на добро планиране и координация, квалифицирани работници, осигурени мерки за безопасност, индивидуални и колективни средства за защита.Обектите на големите строителни предприятия с добре развита вътрешна система за управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд като правило са с по-високо ниво на безопасност. Това се дължи основно на две причини - отделяне на повече средства за закупуване на ново оборудване и наличие на специалисти, на които е възложено да се занимават с дейността по здравословни и безопасни условия на труд.Резултатите от контролната дейност показват намаляване на констатираните нарушения по организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. През 2009 г. те са били 9582, през 2010 г. са станали 7564, а през 2011 г. са намалели до 6732. Аналогична е картината при констатираните нарушения по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси. През 2009 г. броят на тези нарушения е бил 3903, за 2010 г. са констатирани 2983, а през 2011 г. са 2843.През последните години прави впечатление, че голяма част от работодателите са закупили и използват нови и обезопасени строителни скелета. Предоставят се лични предпазни средства на работниците. Въпреки това продължават нарушенията, свързани с обезопасяването на строителните обекти независимо от налаганите принудителни административни мерки. Длъжностните лица по обектите не упражняват ефективен контрол по използването на колективните и личните предпазни средства. Констатирани са нарушения по електрическата безопасност като незаключени табла, незащитени захранващи кабели и др.Проблем остава осигуряването на безопасност за строителите, които работят сами за своя сметка - при довършителни работи, топлоизолации, разрушаване на сгради и други, а възложители са отделни граждани. Негативна тенденция в строителния бранш са и текучеството и ниската професионална култура на работещия по строежите персонал, което води до риск от допускане на трудови злополуки. По време на проверките на контролните органи на Главната инспекция по труда работодателите предприемат необходимите мерки за безопасността при извършване на строително-монтажните дейности, но в процеса на работа тези мерки за безопасност се занижават или игнорират от изпълнителския състав.Мерките, които следва да вземат строителните предприемачи, трябва да са насочени към по-строг контрол от страна на длъжностните лица и ръководния състав на предприятията, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и прилагане на техническите мерки и правила за работа. Влошаването на безопасността е следствие от занижен вътрешнофирмен контрол. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ГИТ), която упражнява контрол върху спазването на мероприятията и мерките, не може да следи съответния строителен обект денонощно. Инспекционният опит обаче показва, че при масирани проверки се отчита рязко подобряване на обезопасеността на обектите. МТСП и двата синдиката се грижите за запазване здравето на работещите, за постигане на по-добри условия на труд, за задържане и намаляване на безработицата. Каква е прогнозата ви до края на годината и в по-дългосрочен период?Искам да ви уверя,че осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е основен приоритет в социалната политика на българското правителство. Безопасността, здравето и културата при работа зависят от институциите и техните контролни органи, работодателите, длъжностните лица по безопасност и здраве, синдикатите, работниците и служителите. Спазването на трудовото законодателство не подлежи на стимулиране, а е основно задължение на работодателите и на работещите.МТСП възлага големи надежди на стартиралата схема „Безопасен труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Чрез нея се предоставят финансови средства в размер на 70 млн. лв. за подобряване условията на труд в предприятията. До момента са кандидатствали над 430 фирми, а максималният размер на финансиране е 200 хил. лв. В случай че останат пари, ще се създаде втора част на схемата, за да се усвоят всички средства и по този начин да подобрим реално условията на труд.Преди няколко дни - на 28 април, нашето министерство отбеляза Световния ден за безопасност на труда. Тази дата е посветена на паметта на загиналите и е знак за солидарност към пострадалите при трудови злополуки. Всички знаем колко рискове крие работата на строителните обекти. Освен икономически загуби не само за пострадалите, но и за техните работодатели зад трудовите злополуки, особено тези с фатален край, се крие и човешка трагедия. Именно това кара нас - представителите на компетентните органи по спазването на трудовото законодателство - да бъдем още по-непримирими в недопускането на подобни професионални инциденти. Прави впечатление, че по строежите в максимална степен се опитват да отговорят на изискванията за техника на безопасност. Какво още според вас трябва да се направи в това отношение? Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” насърчава всички работодатели и предприятия да провеждат целенасочена и систематична вътрешнофирмена политика за осигуряване на безопасност и здраве на работните места, за премахване, ограничаване и намаляване на предпоставките за възникване на инциденти, които биха застрашили живота на работещите хора.При всяка проверка на ГИТ инспекторите по труда дават безплатни консултации и технически съвети за най-добрите практики по спазване на трудовото законодателство и осигуряването на безопасност и здраве при работа. В икономическа дейност „Строителство” периодично се провеждат тематични кампании и се предоставят съвети, работодателите се запознават с изискванията на трудовото законодателство и актуалните промени, предоставят се информационни материали. Строителният бранш е този, който променя визията на страната, но точно той се нуждае от повече работа. Според вас къде строителите ще намират възможности за по-голяма ангажираност оттук нататък?Освободените от работа и регистрирани в бюрата по труда лица от строителството намаляват. По данни на Агенцията по заетостта за март регистрираните в бюрата по труда от строителството лица са 1960. Те представляват 5,2% от всички новорегистрирани, което е с 1,4 процентни пункта по-малко от март 2011 г., когато освободените от строителството са били 6,6% от всички новорегистрирани. За подобряване на ситуацията в строителния бранш говорят данните за обявените в бюрата по труда свободни работни места в сферата на строителството. През март 2012 г. местата са 1254, което е почти 2 пъти повече в сравнение с март 2011 г., когато местата са били 666.Искам да припомня, че през тази година в работата си МТСП акцентира върху заетостта. Поставили сме си няколко основни приоритета в Националния план за действие по заетостта. Полагаме усилия за увеличаване на заетостта посредством устройване на работа на безработните, чрез мерки и програми по Националния план и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се стремим да повишаваме квалификацията и уменията на заетите и безработните.Работодателите от строителния бранш наемат и могат да наемат без ограничения безработни лица, като ползват всички проекти, програми и мерки за обучение и заетост, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Важно условие е наетите лица да отговарят на изискванията за включване в съответния проект, програма или насърчителна мярка.Държа да подчертая, че политиките на МТСП подкрепят осигуряването на необходимите кадри за преструктуриране на икономиката, за повишаване на производителността на труда, в по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда. Нашумелите случаи от Мадан и Кърджали отново алармираха за наличие на ненавременно изплащане на заплати и осигуровки в българските предприятия и фирми. Как МТСП задължава работодателя да бъде лоялен със служителите си?Действително проблемът с ненавременното изплащане на заплатите на работниците и служителите е изключително сериозен. Това личи и от данните от проверките на Инспекцията по труда. В резултат на осъществения от ГИТ контрол през 2010 и 2011 г. на работещи от 3200 предприятия напълно са изплатени забавени трудови възнаграждения и други плащания, които възлизат на обща стойност от 173 млн. лв. Не смятам, че се наблюдава тенденция на увеличаване общия брой на предприятията, които дължат изплащане на забавени трудови възнаграждения. Случаи като „Горубсо - Мадан” и „ОЦК - Кърджали” са по-скоро изключения.Положителна е тенденцията на намаляване на периода, за който работодателите дължат неизплатени трудови възнаграждения. По данни на МТСП той рядко надвишава повече от два-три месеца. Забавяне на трудовите възнаграждения се наблюдава по различен начин в отделните области на страната, като средно е в порядъка от 8 до 12 предприятия. Изключение правят икономически развити райони като Пловдив, София-град и София-област, където броят на предприятията и на заетите лица е по-голям.Най-много нарушения, свързани със заплащането на труда, са констатирани в предприятия от отрасъл „Строителство” и в икономически дейности „Търговия на дребно”, „Производство на хранителни продукти” и „Ресторантьорство”, като най-често това са малки и средни предприятия. Мерките срещу фирми длъжници, които не изплащат редовно възнагражденията на работниците си, са търсене на административно-наказателна отговорност, сезиране органите на НАП, НОИ, прокуратурата и оказване на съдействие в случаи на самосезиране от тяхна страна. Част от мерките са извършването на съвместни проверки на ГИТ, НАП и НОИ, търсене на съдействието от страна на МВР в случаите, когато работодателят се укрива. Важно е да отбележим, че продължават проверките на всички фирми, за които в процеса на контролната дейност е установено, че дължат изплащане на трудови възнаграждения.