КСБ

Мониторинг на обществените поръчки – октомври 2014 г.

Екип КСБ Таня Бъчварова, гл. експерт, ръководител проект „Мониторинг на обществени поръчки“ Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл „Строителство“ през октомври 2014 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен сравнителен анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за възлагане на поръчките. Обявените търгове за октомври м.г. са 208 за 121 млн. лв. Наблюдава се значителен спад на броя със 100 и на стойността с 362 млн. лв. спрямо предходния месец на 2014 г. Обществените поръчки с обявена прогнозна стойност за октомври са 170, или 81,7% от всички. Има значително намаление на броя на търговете за разглеждания период в сравнение с пред­ходния месец от 100, или с 32,5%. Понижение има и на прогнозната стойност от 74,9%, или с 362 млн. лв. спрямо септември 2014 г. Търговете без обявена стойност са 38, или 18,3% от всички за октомври. Наблюдава се спад на нивата в сравнение с предходния месец на м.г. с 22 бр., или с 36,7%. Обявени поръчки по вид на строителство : Инженерна инфраструктура - 44 са обявените търгове за октомври, или 21,2% от всички, за 34 млн. лв. Има намаляване на броя с 44 на процедурите, или 50% спрямо септември. Спадът на стойността в сравнение с деветия месец на 2014 г. е 268 млн. лв.  ВиК инфраструктура - 10 бр. търгове, или 4,8% от всички за октомври м.г. Наблюдава се спад от 50% в сравнение с предходния месец на м.г. Стойността на поръчките от сегмента ВиК, обявени за октомври, възлиза на 57 млн. лв., или понижението е със 74 млн. лв. на нивата спрямо с пред­ходния месец на 2014 г. Сградно строителство – 37, или 17,8% от всички за октомври 2014 г., за 17 млн. лв. Спадът на нивата на броя на обявените обществени поръчки в сравнение с предходния месец е с 21, или с 36,2%, а намаляването на стойността спрямо септември 2014 г. - от 10 млн. лв., или с 37%. Енергийна инфраструктура – 11 бр. обявени обществени поръчки за октомври, или 5,3 % от всички за месеца, за 7 млн. лв. Броят е с 9 по-малко, или с 45% в сравнение със септември, и спад на стойността от 8 млн. лв., или с 53,3%. Проектиране и надзор – 106 бр. търгове, или 51% от всички за октомври м.г., за 7 млн. лв. Намалението на броя е с 16, или с 13,1% в сравнение с предходния месец, и спад на стойността от 1 млн. лв., или със 125 % спрямо септември 2014 г. Обявените обществени поръчки в сектор „Инженерна инфраструктура“ през октомври са 44, или 21,2% от общо обявените поръчки за месеца, като се отчита намаление с 50% спрямо септември 2014 г. Те са разпределени, както следва: Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура за октомври м.г. представляват 34,1% от обявените обществени поръчки за сектор „Инженерна инфраструктура”. Почистване и корек­ция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанище - 25% от всички за сегмента. Паметници на културата, археологически разкопки - няма обявени процедури за октомври м.г. Сметища за битови и строителни отпадъци – няма обявени търгове. Насипни работи - 1 бр., или 2,3% от всички в сегмента. Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 38,6% от общо обявените поръчки в сектора. Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа - няма обявени поръчки от „Инженерна инфраструктура“. Обявените обществени поръчки във „ВиК“ сектора са 10 бр., или 4,8% от всички. Понижението на броя е с 50% в сравнение с предходния месец. Те са разпределени, както следва:  Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции на битови и отпадъчни води - 10% от всички в сегмента за октомври 2014 г. Ново строителство и ремонт на помпени станции - няма обявени поръчки. Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация - 80% от общо обявените процедури в този сегмент.  Рехабилитация на колектори - 10% от обявените в сектора. Строителство на утаител и резервоари - няма обявени поръчки. Проект за воден цикъл - няма обявени търгове в този сегмент. Сондажни работи - няма поръчки за октомври 2014 г. Обявените поръчки в сектор „Сградно строителство“ за октомври 2014 г. са 37 бр., или 17,8% от всички. Спадът на нивата в този сегмент е 36,2%. Те са разпределени, както следва: Ново строителство – 5,4% от всички в сегмента. Реконструкция, ремонтни работи и други видове строителни дейности – 94,6% от всички в сектора за октомври 2014 г. Обявените обществени поръчки в сектор „Енергийна инфраструктура“ за октомври 2014 г. са 11 бр., или 5,3% от всички през месеца. Наблюдава се спад на нивата с 45% спрямо септември 2014 г. Те са разпределени, както следва: Мерки за енергийна ефективност - 27,3% от всички в сектора за октомври 2014 г. Ремонт, реконструкция и монтажни работи –72,7% от всички в сегмента за октомври 2014 г. Обявените обществени поръчки за октомври 2014 г. в сектор „Проектиране и строителен надзор“ са 106 бр., или 51% от всички за месеца. Наблюдава се тенденция на спад на нивата на процедурите с 13,1% спрямо септември 2014 г. Те са разпределени, както следва: Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, тех. помощ – 1,9% от всички в сектора за октомври 2014 г. Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 84,9% от общо обявените поръчки в сегмента „Проектиране и надзор“ . Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти - 13,2% от всички в сектора. Обявени обществени поръчки по критерий „Възложител“ Обявените обществени поръчки за октомври на 2014 г. от общините възлизат на 160, или 76,9 % от всички. Те са с 30,4% по-малко в сравнение със септември 2014 г. Търговете в комуналния и обществен сектор за октомври 2014 г. са 6, или 2,9% от всички, което е спад с 53,8%. Болниците и учебните заведения, обявили търгове за октомври м.г., са 8, или 3,8% от всички за месеца. Понижението е с 11,1% спрямо предходния месец на 2014 г. Министерствата и агенциите са обявили 30 търга, или 14,4 % от всички. Те са по-малко с 33,3% спрямо деветия месец на 2014 г. Другите обявени обществени поръчки за октомври са 6, или 1,9% от всички. Намалението е със 7 броя в сравнение с предходния месец. Фактори за несигурна среда Често срещани необосновани и прекомерни изисквания в критериите за подбор на изпълнител на обществената поръчка за октомври 2014 са критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция, план за работа, промяна в последователността на технологичните процеси и оценка на риска, методика за разпределение на точките. Отчитат се и критерии, водещи до субек­тивизъм по отношение на икономически и финансови показатели. Прекомерни и необосновани са някои изисквания относно финансовите възможности на кандидата по обявена обществена поръчка, финансовите взаимоотношения и начина на разплащане на СМР. Констатациите на експертната група към Камарата на строителите в България, изпълняваща мониторинг „Условия, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България“, са, че допуснатите нарушения, слабите места, ограничителни критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери в рамките на анализа за октомври 2014 г., са в 7 обществени поръчки. Това е ръст с 3 броя спрямо предходния месец на 2014 г. Инженерна инфраструктура и ВиК – 4 с допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията за октомври 2014 г., или се наблюдава повишение в сравнение с предходния месец. Сградно строителство - няма допуснати несъответствия. Има спад на нивата спрямо септември 2014 г. Енергийна инфраструктура - няма несъответствия. Запазват се нивата в сравнение с предходния месец. Проектиране и строителен надзор - 3 търга с регистрирани несъответствия за октомври 2014 г., или ръст на нивата спрямо септември 2014 г. Регистрирани несъответствия Поръчка № 00774-2014-0039, възложител община Стара Загора, по програма ОПРР „Строителни и монтажни работи в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”. Цитат: „Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Показател Т Техническо предложение - до 60 т.Т = Т1 + Т2 + Т3, където Т1 е „Организация и изпълнение на строителните работи. Съответствие на предложените дейности и технологията на извършването им с организацията на предложените човешки и технически ресурси. Съответствие на времетраенето на отделните видове работи с предложената технология за извършване на строителните дейности и съответствие на времето за изпълнение на видовете работи с предложените човешки и технически ресурси” и е с максимален възможен брой точки 30; Т2 е „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР” и е с максимален възможен брой точки 15; Т3 е „Управление на риска” и е с максимален възможен брой точки 15; тежест: 60 т. Показател: Показател Ц Предлагана цена; тежест: 40 т.“ Коментар: Смисълът на показател Т1 се съдържа и изчерпва само с текста „Организация и изпълнение на строителни работи“. Останалият текст към този показател е излишен и не носи информация. Поръчка 00191-2014-0004, възложител община Хаджидимово „Благоустрояване на улици на територията на община Хаджидимово, област Благоевград, по две обособени позиции”. Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици на територията на село Абланица - улица „Октомври” от о.т. 44,42 до о.т. 43; улица „Балтачица” от ПИ пл. №166 до о.т. 31; улица „Александър Стамболийски” от о.т. 16, 14 до о.т. 15; улица „Димо Хаджидимов” от о.т. 18,19 до края на ПИ пл. №996; улица „Отец Паисий” от о.т. 16, 21 до о.т .23; улица „Славянка” от о.т. 20 до края на ПИ пл. №997; улица „Чавдар войвода” от о.т. 21, 20, 19, 70, 78, 79, 80 до о.т .81; улица „Юрий Гагарин” от о.т. 69 до о.т. 70; улица „Тодор Паница” от о.т. 77 до о.т. 78; улица „37-ма” от о.т. 4 до о.т. 5; улица „Бузлуджа” - от о.т. 44, 46, 47, 49 до о.т. 50; улица „Даме Груев” о.т. 47, 48 до о.т. 40; улица „От о.т. 37 до о.т. 47”; улица „35-та” от о.т. 100, 99, 98, 97, 96 до о.т. 43; улица „36-та” от о.т. 43 до края на ПИ пл. №594; улица „Кокиче” от о.т. 104,105 до края на имот пл .№732, община Хаджидимово, област Благоевград”. Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици на територията на село Копривлен – улица „Мрамора” – продължение от о.т. 26 до о.т. 27; улица „Васил Левски” – продължение от о.т. 77 до о.т. 66; улица „Паисий Хилендарски” – продължение от о.т. 45 до о.т. 46; улица „Освобождение” – продължение от о.т. 66 - 26 до о.т. 25; улица „Здравец” – продължение от о.т. 114 - 115 до о.т. 116; улица „Граничар” от о.т. 107 до о.т. 108; улица „Свети Димитър” – от о.т. 109 - 108 до о.т. 122; улица „Кирил и Методи” – от о.т. 39 до о.т. 3; улица „от о.т. 106 - 104 до о.т. 75”; улица „Петър Берон” – от о.т. 75 - 69 до о.т. 22; улица „Цар Симеон” – продължение от о.т. 74 до о.т. 75; улица „Юри Гагарин” – от о.т. 103 до о.т. 104; улица „Цар Калоян” – от о.т. 58 - 59 до о.т. 32; улица „Парка” – от о.т. 117 – 118 - 119 до о.т. 111а, община Хаджидимово, област Благоевград”. Цитат: Критерий за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: „Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ: Показател: Предложена цена; тежест: 40% Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10% Показател: Техническа оценка върху методологията на изпълнение; тежест: 50%” Коментар: Тук показатели като цена и срок за изпълнение са сравнително с малко участие в оценката, за сметка на методологията за изпълнение, което създава предпоставка за субективизъм при избора и тежестта на показателите. Поръчка №00601-2014-0004, възложител община Долна Митрополия, по ОПОС Инженеринг за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” в рамките на ОП „Околна сред 2007 – 2014” съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудвана и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)”. Цитат: Критерий за възлагане: Икономически най-изгодна оферта: Посочените по-долу критерии: Показател: „Срок за изпълнение – П1, включва следите показатели: П1.1. е срок за изготвяне на Работния проект в календарни дни с относителна тежест в показател П1 - 20%; П1.2. е срок за съгласуване на Работния проект в календарни дни с относителна тежест в показателя П1 - 10%; П1.3. е срок за изпълнение на СМР в месеци с относителна тежест в показателя П1 - 70%. Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката по формулата: П1 = П1.1х20%+П1.2х10%+ П1.3х70%; тежест: 10 Показател: Техническо предложение – П2, включващ следните подпоказатели: Ом - Оценка на методологията за изпълнение на проекта с относителна тежест в Показател П2 - 50%; Ор - Оценка и анализ на риска с относителна тежест в показател П2 - 30%; Оо - Оценка на предложените мерки за опазване на околната среда с относителна тежест в показател П2 - 10%. Изчислява се по формулата:П2 = (0.5хОм) + (0.3хОр) + (0.2хОо).; тежест: 40 Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50.” Коментар: При показател П2 е допусната грешка за тежестта на подпоказателя Оо - записан е с тежест от 10%, а следва да бъде 20%, така както е даден и в общата формула за изчисление на този показател. Поръчка №00426-2014-0028, възложител община Кюстендил Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Разширение на водопроводна мрежа за минерална вода в гр. Кюстендил (от резервоар, по ул. „Калосия“, ул. „Колуша“ и ул. „Проф. Георги Паскалев“)“ Цитат: Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Срок за изпълнение; тежест: 1 Показател: Цена за изпълнение; тежест: 99.” Коментар: Как ще бъдат оценени предложенията на участниците по показател с тежест 1? Поръчка №00962-2014-0003, община Якимово, по ПРСР Консултантски услуги по осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на проект: „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово – Лом/Граница община (Лом – Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“. Цитат: Минимални изисквания: а) 1.1.1. Участникът следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, а именно услуги по упражняване на строителен надзор през последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер минимум на 230 000 (двеста и тридесет хиляди) лева. б) Участникът следва да е реализирал оборот от осъществяване на дейности по строителен надзор на обекти, сходни с предмета на настоящето възлагане, общо за предходните 3 (три) приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в размер на не по-малко от 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди лева), без включен ДДС, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. Под „обекти с предмет, сходен с предмета на настоящето възлагане“, следва да се разбира: осъществяване на дейности като Консултант/строителен надзор при изпълнение на СМР или СРР - рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) на пътища от общинска и/или репуб­ликанска пътна мрежа. в) Участникът следва да има сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (за консултант, извършващ строителен надзор). Коментар: Прекомерни изисквания. Поръчка: №00156-2014-0014, възложител община Велинград Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за нуждите на община Велинград по 3 обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на работен проект на канализационна инфраструктура на с. Горна Дъбева, общ. Велинград; Обособена позиция №2: Изготвяне на работни проекти на общинска пътна мрежа в направления: 1. М. Кемера - с. Абланица - с. Цветино - с. Горна Дъбева; 2. С. Пашови - с. Кандьови; 3. С. Света Петка - с. Далова; 4. С. Кръстава - Грънчарица”; Обособена позиция №3: Изготвяне на работни проекти за: 1. Изграждане на подпорна стена в гр. Велинград на ул. „Острец”; 2. „Изграждане подпорна стена на ул. „Стою Калпазанов”, с. Грашево, община Велинград” 5. Части на проекта: 5.1 Геология – доклад, чрез оглед на място; 5.2 Геодезия – подробно заснемане на съществуващото трасе през 10 м в правите участъци и през 5 м в крива, както и на характерни места (чист терен, пета/ръб насип/изкоп, банкет ляво, настилка ляво, ос, настилка дясно, банкет дясно, канавка дъно и ръбове, изкоп/насип чист терен) съществуващи съоръжения; 5.3 Пътна/канализация – Текстова част: - обяснителна записка, количествена сметка, приложения координатни регистри. Чертежи – местоположение, обзорна ситуация, собственост, съществуващо положение, надлъжен профил и ситуация, подробни напречни профили, типови напречни профили, план на пътя, отводняване, детайли; 5.4 Конструктивна – в случай на нужда за съоръжения като мостове, водостоци, подпорни стени и др. да се изготвят необходимите работни проекти за всяко едно от тях в пълен обем; 5.5 Организация и безопасност на движение – Текстова част: - обяснителна записка, количествена сметка, приложения, Чертежи – маркировка и сигнализация; 5.6 Временна организация на движението - Текстова част: - обяснителна записка, количествена сметка, приложения, Чертежи – маркировка и сигнализация; 5.7 План за безопасност и здраве - Текстова част: - обяснителна записка, количествена сметка, приложения, Чертежи – строително ситуационен план; 5.8 Парцеларен план - Текстова част: - обяснителна записка, приложения и регистри, Чертежи – парцеларен план; 5.9 Други – при необходимост. Финансирането ще бъде осигурено със средства от бюджета на община Велинград. Плащането ще се извършва в срок съгласно Договора след завършване на съответния етап, съставянето на протокол за приемане на работата и представяне на фактура за дължимата сума в счетоводството на възложителя. Цитат: „Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането гаранцията за участие е в размер на: за обособена позиция 1: 50 (петдесет) лв.; за обособена позиция 2: 850 лв. (осемстотин и петдесет лв.); за обособена позиция 3: 100 (сто)лв.” Коментар: Изискването в ЗОП е гаранция за участие да е в абсолютна сума, но не повече от 1%. Поръчка №00470-2014-0014, възложител община Черноочене, Кърджали Предмет на настоящата поръчка е изработване на идейни проекти на отделни обекти на територията на община Черноочене. Обектите за проектиране са разделени в три обособени позиции по населени места в община Черноочене - с. Габрово, с. Лясково и с. Петелово. Основните дейности, включени в проектирането, са описани в техническото задание, приложено към документацията. Цитат: „Гаранцията за участие е в размер, както следва: За Обособена позиция №1 – 1000.00 (хиляда) лв.; За обособена позиция №2 – 1000.00 (хиляда) лв.; За обособена позиция №3 – 800.00 (осемстотин) лв.” Коментар: Изискването в ЗОП е гаранцията за участие да е в абсолютна сума, но не повече от 1%.