КСБ

Мониторинг на обществените поръчки – април 2015 г.

Екип КСБ Таня Бъчварова, гл. експерт, ръководител-проект „Мониторинг на обществените поръчки“ Настоящият мониторинг съдържа данни, на базата на които се очертават условията, влияещи негативно върху конкуренцията при обществените поръчки в отрасъл „Строителство“ през април 2015 г. Посочват се тенденциите при търговете в сектора и е направен сравнителен анализ с предходния месец. Мониторингът включва общ преглед на критериите за възлагане на поръчките. Обявените обществени поръчки за април т.г. са 352 бр. на стойност 306 млн. лв. През този месец продължава продължителната тенденция за нарастване броя на обявените търгове с 31,3% и увеличаване на стойността с 14,6% в сравнение с предходния месец на 2015 г. Спрямо същия период на предходната година има спад на броя с 0,8% и понижение на стойността с 26,8%. Поръчките с обявена прогнозна стойност за април т.г. са 305, или 96,6% от всички, за 306 млн. лв. Наблюдава се намаление на стойността на търговете в сравнение със същия период на предходната година с 26,8% и нарастване на броя с 4,5%. Спрямо март 2015 г. броят бележи ръст с 28,7%, а на стойността – 14,6%. Поръчките без обявена стойност са 47, или 13,4% от всички за април 2015 г. Има намаление на нивата в сравнение със същия период на 2014 г. с 25,4%. Обявени поръчки по вид строителство  Инженерна инфраструктура – 123 бр. са обявените търгове, което е 34,9% от всички за месеца, за 121 млн. лв. Наблюдава се положителна тенденция на увеличаване на броя в сравнение с предходния месец с 35,2%. При стойността се регистрира отново спад от 21,9%. В сравнение със същия период на 2014 г. понижението на броя е с 1,6%, а на стойността – с 37%.  Сградно строителство – 69 бр. са обявените поръчки, или 19,6% от всички за април 2015 г., за 30 млн. лв. Има ръст на броя на търговете спрямо същия период на миналата година с 1,5% и продължаваща тенденция на спад на стойността от 67,4%. В сравнение с март 2015 г. се наблюдава положителна тенденция на броя със 115,6%, а на стойността – със 114,3%.  Енергийна инфраструктура – 42 бр. са обявените търгове, което е 11,9% от всички поръчки за април т.г. за 55 млн. лв. Повишението на броя е с 35,5%, а на стойността – с 14,6% в сравнение с предходния месец. Спрямо април 2014 г. имаме нарастване на броя с 82,6% и запазване на нивата на стойността.  ВиК сектор – 10 бр. за 57 млн. лв., или 2,8% от всички. Това е спад на броя от 60% и ръст на стойността с 11,8% спрямо същия период на 2014 г. В сравнение с предходния месец статистиката показва понижение на броя от 28,6% и значителна увеличение на стойността – със 147 млн. лв.  Проектиране и надзор – 108 бр., или 30,8% от всички за април, с обща прогнозна стойност 43 млн. лв. При този сегмент се наблюдава намаляване броя на обявените поръчки с 5,3% и ръст на стойността с 48,3% в сравнение със същия период на 2014 г. Спрямо март 2015 г. се наблюдава увеличение с 8% на броя обявени поръчки и на стойността – с 10,3%. Обявените обществени поръчки в сектор „Инженерна инфраструктура“ са 123 бр., което представлява 34,9% от всички, за 121 млн. лв.  Търговете за изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура за април 2015 г. са 66,6% от обявените обществени поръчки за сектор „Инженерна инфраструктура“. Те са с два повече в сравнение със същия период на 2014 г. и с 20 бр. повече спрямо март т.г.  Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателна способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища – 4,9% от всички обявени поръчки за сектора. Те са с 2 бр. повече в сравнение със същия период на 2014 г., а спрямо предходния месец се запазват нивата.  Паметници на културата, археологически разкопки – няма обявени обществени поръчки за април. Отчита се запазване на нивата в сравнение с предходния месец и спрямо същия период на 2014 г.  Сметища битови и строителни отпадъци – 0,8% от всички в сегмента. Те са със 7 бр. по-малко в сравнение с предходния месец и има намаление с 6 бр. спрямо април 2014 г.  Насипни работи – 9,8% от общо обявените поръчки в „Инженерна инфраструктура“. Увеличението е с 8 бр. в сравнение с март т.г. и ръст от 12 бр. спрямо същия период на предходната година.  Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 16,3% от общо обявените поръчки в сегмента. Има повишение на нивата с 10 бр. обявени обществени поръчки в сегмента спрямо предходния месец и намаление с 14 бр. в сравнение с април 2014 г.  Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа – 1,6% от всички търгове в сегмента. Има една поръчка повече спрямо март т.г. и се запазват нивата в сравнение със същия период на предходната година. Обявените обществени поръчки за сектор ВиК са 10 бр. за 57 млн. лв., или 2,8% от всички за април т.г.  Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадъчни води – няма обявени търгове в този сегмент. Спадът е с 2 бр. в сравнение с март т.г. Намалението спрямо същия период на миналата година е с 4 бр.  Ново строителство и ремонт на помпени станции – няма обявени поръчки. Запазват се нивата в сравнение с предходния месец и с април 2014 г.  Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация – 90% от общо обявените търгове в сегмента. Те са с 11 бр. повече в сравнение със същия период на 2014 г., но с 3 бр. по-малко спрямо предходния месец. Рехабилитация на колектори – 10% от всички обявени търгове в сегмента. Има повишение с 1 бр. в сравнение с предходния месец и се запазват нивата спрямо същия период на миналата година.  Строителство на утаител и резервоари – няма обявена поръчка. Запазват се нивата в сравнение с март т.г. и с април 2014 г.  Проект за воден цикъл – няма обявени поръчки. Запазват се нивата в сравнение с предходния месец и със същия период на миналата година.  Сондажни работи – няма поръчки. Запазват се нивата спрямо март т.г. и април 2014 г. Обявените обществени поръчки в сектор „Сградно строителство“ са 19,6%, или 69 бр., от всички за април 2015 г. за 30 млн. лв.  Ново строителство – 7,2% от общо обявените поръчки в сегмента за април 2015 г. Търговете са с 2 бр. по-малко в сравнение с предходния месец. Има значителен спад спрямо същия период на миналата година с 12 бр.  Реконструкция, ремонтни работи и други видове строителни дейности – 92,8% от всички в сегмента. Наблюдава се увеличение на броя с 39 в сравнение с предходния месец и нарастване с 13 бр. спрямо същия период на миналата година. Обявените обществени поръчките в сектор „Енергийна инфраструктура“ са 42 бр., или 11,9% от всички за април 2015 г., за 55 млн. лв.  Мерки за енергийна ефективност – 21,4% от обявените поръчки в сектора за април т.г. Те са с 3 бр. повече в сравнение с предходния месец, но с 1 бр. по-малко спрямо същия период на миналата година.  Ремонт, реконструкция и монтажни работи – 78,6% от всички в сектора за април 2015 г. Има нарастване с 8 бр. в сравнение с предходния месец. Търговете са с 20 бр. повече спрямо април 2014 г. Обявените обществени поръчки в сектор „Проектиране и надзор“ са 108 бр., или 30,8% от всички, за 43 млн. лв.  Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 26,9% от общо обявените поръчки в сегмента. Има ръст на броя с 22 спрямо същия период на миналата година и се запазват нивата в сравнение с март 2015 г.  Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 55,5% от всички в сегмента „Проектиране и надзор“. Търговете са с 9 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Има намаление на броя с 2 спрямо март т.г.  Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти – 17,6% от общо обявените поръчки в сегмента. Спадът е с 19 бр. в сравнение със същия период на предходната година. Поръчките са с 6 бр. повече спрямо предходния месец. Обявени обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“ Броят на финансираните по програми на Европейския съюз обявени обществени поръчки за април са 74 бр. Има спад с 32,7% спрямо април м.г.  Програма за развитие на селските райони – понижение със 7,4% в сравнение със същия период на 2014 г.  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – запазват се нивата.  Оперативна програма „Регионално развитие“ – понижение с 86,2%.  Оперативна програма „Околна среда“ – спад със 75%.  Програма за трансгранично сътрудничество „България –Румъния“ – понижение с 1 бр.  Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция“ – няма.  Програма за европейско и териториално сътрудничество „Гърция – България“ – запазват се нивата.  Европейски бежански фонд – запазват се нивата.  Програма, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм – запазват се нивата.  Агенция за хора с увреждания към МТСП – няма поръчки, запазват се нивата.  Проект „Социално включване“ към МТСП – запазват се нивата.  JESSICA – запазват се нивата.  Държавен бюджет – ръст с 1 бр.  Оперативна програма „Транспорт“ – запазват се нивата.  Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ – спад с 1 бр.  Национален доверителен екофонд – няма поръчки.  Проект „Красива България“ – ръст с 2 бр.  ПУДООС – запазват се нивата.  Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ – няма поръчки. Обявени обществени поръчки по критерий „Възложител“ Обявените обществени поръчки за април 2015 г. от общините са 252 бр. Ръстът е с 31,9% в сравнение с предходния месец, а спрямо същия период на 2014 г. има спад от 7%. Търговете в комуналния и обществения сектор за април т.г. са 28 бр., или понижението е с 12,5% спрямо март т.г., а в сравнение със същия период на 2014 г. се отбелязва ръст от 133,3%, или с 16 бр. Болниците и учебните заведения са обявили 7 търга за април т.г. Повишението е с 6 бр. спрямо предходния месец. Поръчките са с 4 бр. по-малко в сравнение с април 2014 г. Министерствата и агенциите са обявили 59 търга. Това е ръст с 43,9% в сравнение с предходния месец и повишението с 15,7% спрямо същия период на миналата година. Другите обявени обществени поръчки са 6 бр. Увеличението е с 3 бр. спрямо предходния месец, а в сравнение с април 2014 г. спадът е с 4 бр. По критерий „Процедура по договаряне“  По открита процедура са обявени 245 поръчки, или 69,6% от всички. Намалението е с 15,5% в сравнение със същия период на миналата година. Има увеличение с 29,6% спрямо март 2015 г.  По ограничена процедура – няма обявени обществени поръчки. Спадът е с 1 бр. в сравнение с предходния месец, а спрямо същия период на миналата година се запазват нивата.  По договаряне без обявление – 97 бр., или 27,6% от всички. Ръстът е с 64,4% в сравнение със същия период на 2014 г., а спрямо предходния месец – с 29,3%.  По договаряне с обявление – 10 бр., или 2,8% от всички поръчки. Те са с 4 бр. повече в сравнение със същия период на миналата година, а спрямо март т.г. увеличението е със 7 бр.  По ускорена ограничена процедура – няма поръчка. Запазват се нивата в сравнение със същия период на миналата година и с предходния месец на 2015 г. Критерии за възлагане на обществени поръчки  „Най-ниска цена“ се използва от възложителя в 101 търга, или 28,7% от всички 352 бр. за април 2015 г. Наблюдава се ръст от 27,8% в сравнение със същия период на 2014 г. и увеличение с 20,2% спрямо март 2014 г.  При 154 бр., или 43,7% от всички поръчки за април, възложителят избира критерий „Икономически най-изгодна оферта“. Това е спад с 29% спрямо април 2014 г. В сравнение с предходния месец на 2015 г. има ръст с 41,3%.  97 поръчки, или 27,6% от обявленията, са с липсващ критерий за оценка. Наблюдава се увеличение в сравнение със същия период на миналата година с 64,4%, а спрямо предходния месец – с 29,3%. Изисквани сертификати През април 2015 г. в обявленията за обществени поръчки се изискват следните сертификати:  ISO 9001: 2008 – за 49,1% от поръчките се изисква този сертификат.  ISO 14001:2004 – за 27,3%.  OHSAS18001:2007 – за 9,9%.  SA 8000:2008 – няма.  ISO 27001:2005 – за 0,6%.  IEC 17020:2005 – за 0,3%.  ISO 17025:2005 – няма.  ISO 9606-1:2012 – няма.  ISO-13485 – няма.  ISO -17024:2003 – няма. Процентът е изчислен на база поръчките, без тези по надзора и договаряне без обявление. Фактори за несигурна среда Допуснатите нарушения, слабите места, ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на ограничителни бариери в рамките на анализа за април 2015 г., са в 7 търга. Това е ръст в сравнение с предходния месец с 4 бр. и се запазват нивата на допуснатите условия, влияещи негативно върху конкуренцията, в сравнение със същия период на миналата година.  „Инженерна инфраструктура“ и ВиК – в 6 търга са допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки за април 2015 г.  „Сградно строителство“ – няма.  „Енергийна инфраструктура“ – няма.  „Проектиране и строителен надзор” – 1 бр. регистрирани несъответствия за април 2015 г. в обявените обществени поръчки. Критерии, водещи до субективизъм по отношение на показатели като методология, концепция, план за работа, промяна в последователността на технологичните процеси и оценка на риска (методика за разпределение на точки) Поръчка №00283-2015-0002, възложител – община Банско „Обектът представлява архитектурно-художествено оформление на улица „Гоце Делчев“ и площад „24 май“ в участъка между ул. „Отец Паисий“ и ул. „Христо Чернопеев“, гр. Банско. Основната идея на предложението е разработване на пешеходна зона – улица на занаятите. Като център на композицията е взет съществуващият открит канал (вада). Около него се развиват основните движения – пешеходно и комбинирано. Те са отделени със зелени площи, които са линейни и са свързващ пластичен елемент на отделните нива. Подпирането, където е необходимо, е с естествени камъни – морени. На следващ етап ще бъдат изградени павилиони за занаяти. Проектът предвижда следните дейности: • Изграждане на пешеходни и автомобилни настилки. • Оформяне на съществуващия открит канал (вада) и изграждане на воден ефект. • Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа. • Подмяна на уличното осветление. • Изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа и слаботокови кабели. • Засаждане на дървесна растителност и затревяване. • Изграждане на нова валявица. • Изграждане на две детски площадки. Срокът за изпълнение на поръчката е 150 календарни дни. Срокът на изпълнение започва да тече от датата на подписване на Образец 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.” Цитат: „Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: П1 – техническо предложение; тежест: 50 Показател: П2 – обща цена за изпълнение на поръчката; тежест: 504.” Коментар: Липсва изискване кандидатът за обществената поръчка да има регистрация в ЦПРС на КСБ. Същевременно техническото предложение зависи в голяма степен от техническото задание за проектиране. По-правилно би било формулировката да бъде „срок за изпълнение” или технологична последователност, или начин на изпълнение. Поръчка № 00572-2015-0005, възложител – община Сандански, област Благоевград „Рехабилитация на пътища от четвъртокласна пътна мрежа в община Сандански“ Цитат: „Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Срок за доставка на асфалта; тежест: 25 Показател: Срок за изпълнение на СМР; тежест: 15 Показател: Предлагана цена; тежест: 60.” Коментар: Не е правилно срок за доставка на асфалт да е критерий за оценка. Асфалтът е продукт, чиято доставка, обработка и полагане технологически е със строго определени параметри – не по-рано и не по-късно. Освен това доставката зависи от много други организационни и технологични фактори, т.е. не е коректна формулировката при изискванията. Поръчка № 00037-2015-0004, възложител – община Тетевен, област Ловеч „Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен“ Цитат: „Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Предложен гаранционен срок за основен ремонт и рехабилитация на пътища и улици; тежест: 27 Показател: Сумата от предложените от участника единични анализни цени за съответните видове работа; тежест: 73.” Коментар: Изключително непрофесионален критерий „Сумата от предложените (...) единични анализни цени”. Анализните цени на отделните видове СМР са едно, а сумата за изпълнение на обекта е друго. Анализните цени, ако са правилно изготвени, дават много малка възможност за различия и следователно за оценка на качествата на отделните кандидати. Поръчка № 00369-2015-0006, възложител – община Луковит, област Ловеч „Основен и текущ ремонт за участници от IV клас пътища и улици на територията на община Луковит“ Цитат: „Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: Срок за отстраняване на дефекти – К1; тежест: 10 Показател: Предложен най-дълъг допълнителен гаранционен срок – К2; тежест: 20 Показател: Описание на строителната програма на участника – К3; тежест: 40 Показател: Оценка на сумата от предложените от участника единични анализни цени за съответните видове работи – К4; тежест: 30.” Коментар: Всеки гаранционен срок над минималния съгласно Наредба 2 ще бъде спекулативен – практически няма ограничение спрямо изискването, което не е сериозно. Поръчка № 01158-2015-0011, възложител – община Самуил, област Разград „СМР на път граница община Самуил – сл. Хума, участък от км. 0+940 до км. 1+462“ Цитат: „Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта при: Посочените по-долу показатели: Показател: „Качествени критерии” – с максимален брой точки 100; тежест: 50 Показател: „Икономически критерий” – с максимален брой точки 100; тежест: 50.“ Коментар: Не става ясно на каква база ще бъдат оценени качествените критерии – на вложени материали, на изпълнение, на организация… Поръчка №01158-2015-0011, възложител – министерства и агенции – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, област София „Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище Варна-запад – първи етап“ Цитат: „Критерии за оценка на офертите Икономически най-изгодна оферта с оглед на: Посочените по-долу критерии: Показател: Показател ТПП – техническо предложение за проектиране; тежест: 20 Показател: Показател СРП – срок за изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”; тежест: 10 Показател: Показател РПИ – работна програма за изпълнение на строителството; тежест: 20 Показател: Показател ЦИ – предлагана цена за изпълнение на договора; тежест: 50.“ Коментар: Не е ясно какво се разбира под „техническо предложение за проектиране“. Проектът се изготвя въз основа на проектно задание и може да има ценово оценяване, срок на изпълнение, оборудване и др. Не може да има вариации в предложението, различни от заданието за проектиране. Поръчка №00681-2015-0001, възложител – министерства и агенции – „Мини Перник“ ЕАД (в ликвидация), област Перник „Доразвиване на мрежата за геодезичен мониторинг на земната повърхност, скалния масив и обекти от инженерната инфраструктура на повърхността чрез допълване и оптимизиране на съществуващата пространствена реперна мрежа и продължаване на геодезичните измервания и маркшайдерски наблюдения за мониторинг на движенията и деформациите на най-застрашени обекти на повърхността от прекратените подземни минни дейности на „Мини Перник“ ЕАД в град Перник с цел опазване на обекти и съоръжения от вредното влияние на провежданите минни работи и последствията от спиране на експлоатацията им. В обхвата на обществената поръчка се включва доразвиване на реперна мрежа и провеждане на геодезични и маркшайдерски наблюдения за движението и деформациите на земната повърхност и минния масив с разположени обекти на повърхността (жилищни сгради, асфалтови пътища, мостове и съоръжения, ВиК мрежи, кабелни и тръбопроводни мрежи и др.) в районите на подземни рудници „Св. Анна“, участък „Бельово“, „Минна болница“, „Защитно съоръжение“, „Бели брег“ и „Стари рудници“ на територията на кв. „Драгановец“, кв. „Байкушева махала“ и кв. „Клепало“, кв. „Проучване“, кв. „Красно село“, кв. „Рудничар“ и кв. „Димова махала“ на град Перник с обща площ 1757 дка.“ Цитат: „Критерии за възлагане Икономически най-изгодна оферта с оглед на: Посочените по-долу критерии: Показател: Техническо предложение със следните показатели; тежест: 60 Показател: А1 – работна програма за изпълнение на обществената поръчка със следните подпоказатели; тежест: Показател: Б1– организацията на изпълнението на обществената поръчка, включително на отделните групи от дейности с обосновка на създадените технологични връзки между тях във времето при възприето разпределение на човешките ресурси и техника. Технологичен ред за изпълнението на мониторинга при възприетата организация с тежест в А1 70%; тежест: Показател: Б2 – организацията за осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка с тежест в А1 30%; тежест: Показател: А2 – рискове и превенция при изпълнението на поръчката; тежест: Показател: Предлагана цена; тежест: 40.” Коментар: Неяснота при критериите за оценяване на техническото предложение.