КСБ

Сключени договори по обществени поръчки януари – юни 2015 г.

Екип КСБ Таня Бъчварова, гл. експерт, ръководител проект „Мониторинг на обществени поръчки“ Камарата на строителите в България следи и анализира обявените обществени поръчки и подписаните контракти по тях. Мониторингът на сключените договори по обявени обществени поръчки за януари – юни 2015 г. е изготвен на база данни на Агенцията по обществени поръчки, обработвани в Камарата на строителите в България ежедневно. Контрактите по обявени обществени поръчки за този период са 9794 на стойност 2457 млн. лв. Делът на сектора при броя е 9%, а при стойността – 29,3%. На водеща позиция са „Доставки” с 46,1%, следвани от „Строителство” и последна позиция заема сегментът „Услуги” – 24,6%. Сключените договори в сектор „Строителство” са 880 за над 720 млн. лв. Наблюдава се тенденция на изоставане в сравнение със същия период на 2014 г. с 6,3% на броя на поръчки и драстично намаляване на стойността с 52%:  До 200 хил. лв. – има нарастване на броя с 20% и на стойността – с 3%, спрямо същия период на 2014 г.  До 2150 хил. лв. – регистрира се спад на броя на контрактите с 14,7% и намаляване на нивата на стойността с 28,6%.  Над 2150 хил. лв. – договорите са с 46% по-малко и има понижение на стойността с 59,1%. Общата тенденция, която се налага, е незначително нарастване на броя на сключените договори основно на малките поръчки до 200 хил. лв. и траен спад на стойността, особено при големите обекти над 2150 хил. лв. Сключените договори по обект на поръчка за януари – юни на 2015 г.  Сградно строителство – 203 бр., или 23,1% от всички подписани контракти за периода.  Инженерна инфраструктура – 482 бр., или 54,8% от всички.  Енергийна инфраструктура –117 бр., или 13,3% от всички.  ВиК – 78 бр., или 8,9% от всички за периода. Доминиращ сегмент по критерий „Брой сключени договори“ в отрасъл „Строителство“ за януари – юни 2015 г. е инженерната инфраструктура, следвана от сградното строителство, ВиК и енергийна инфраструктура. Сключени договори по критерий „Стойност“  Сградно строителство – сключените договори са на стойност 111 млн. лв., или 15,2% от всички контракти по обявени обществени поръчки за януари – юни 2015 г.  Инженерна инфраструктура – договорите са за 468 млн. лв., или 64,2% от всички за разглеждания период.  Енергийна инфраструктура – контрактите са за 42 млн. лв., или 5,7% от всички.  ВиК – сключените договори са на стойност от 9 млн. лв., или 14,9% от всички. Подписаните контракти по критерий „Стойност“ при инженерната инфраструктура са с най-висока цена, следвани от „Сградно строителство”, ВиК и „Енергийна инфраструктура”. Разпределение на регистрираните в ЦПРС фирми по критерий „Персонал“ Сключените договори за януари – юни 2015 г. са 880 за 729 млн. лв., като това е спад на стойността с 51,5% в сравнение със същия период на 2014 г., както следва:  Малки строителни фирми – 307 бр., или 34,9% от общо сключените договори за януари – юни 2015 г. Има ръст с 0,7% в сравнение със същия период на 2014 г.  Средни строителни фирми – 419 бр., или 47,6% от всички за първото шестмесечие на т.г. Наблюдава се спад с 9,9% спрямо същия период на 2014 г.  Големи строителни компании – 131 бр., или 14,9% от всички. Запазват се нивата на сключените договори в сравнение с първото шестмесечие на м.г.  Нерегистрираните фирми в ЦПРС са общо 23 на брой, или 2,6%. Има намаление с 5 бр. в сравнение със същия период на 2014 г. 82,5% от подписаните контракти се изпълняват от малки и средни фирми. Големите компании работят по 14,9% от сключените договори за разглеждани период. Разпределението на контрактите се диктува основно от вида на обществената поръчка и изискванията към изпълнителя. Обектите от голям мащаб и на висока стойност носят големи рискове и могат да се реализират единствено от средни и големи дружества по критерий „Персонал“ и „Нетни приходи от продажби“. Договори по сегменти Контрактите, подписани по обявени търгове в сегмента „Инженерна инфраструктура“, са 482. 126 са с малки фирми, или 26,1% от всички договори в сегмента. 259 са със средни фирми, или 53,8% от всички, 82 – с големи компании, или 17% от подписаните контракти в сегмента. 15 са договорите на фирми без регистрация в ЦПРС на КСБ, или 3,1%. Доминират подписаните контракти със средни фирми, следвани от малки дружества и на последно място по участие са големите компании. Договорите в „Сградното строителство“ са 203. От тях 119 са с малки фирми, или 58,6% от сключените договори в сегмента. 68 са със средни фирми, или 33,5% от всички. 12 са с големи компании, или 5,9%. 4 са с дружества без регистрация в ЦПРС, или 2%. Тук доминират сключените договори от малки фирми, следват средните и на последна позиция са големите компании. 117 са контрактите при „Енергийна инфраструктура“. 36 са с малки фирми, или 30,8% от всички в сегмента. 55 са със средни, или 47%. 23 са с големи компании, или 19,7%. 3 са с нерегистрирани фирми в ЦПРС на КСБ, или 2,6%. Доминират сключените договори със средни дружества, следвани от малките и най-нисък процент се пада на сключените договори от големите компании. При ВиК строителство контрактите са 78. 26 са с малки фирми, или 33,4% от сключените договори в сегмента. 37 са със средни дружества, или 47,4%. 14 са с големи компании, или 17,9% от всички контракти в сегмента. Един договор е с нерегистрирани дружества в ЦПРС, или 1,3%. Най-много контракти в сегмента ВиК са сключени от средни фирми, следвани от малки и на последна позиция са големите дружества. Доминира сегментът „Инженерна инфраструктура“, който представлява 64,2% от стойността на общо подписаните контракти, следва „Сградно строителство“ с процентен дял от 15,2, ВиК – 14,9%, и „Енергийна инфраструктура” – 5,7%. Основно финансовият ресурс от сключените договори по обявени обществени поръчки е насочен към сегмента „Инженерна инфраструктура“. Разпределение на фирмите, сключили договори по критерий „Стойност“  Малки фирми – сключените договори са за 106 млн. лв., или 14,5% от стойността на общо сключените договори за януари – юни 2015 г. Наблюдава се спад с 57,7%, или 145 млн. лв., в сравнение със същия период на 2014 г.  Средни фирми – подписаните контракти са за 352 млн. лв., или 48,2% от стойността на общо сключените договори за разглеждания период. Има спад с 52,6% в сравнение със същия период на 2014 г.  Големи фирми – сключените договори са за 266 млн. лв., или 36,5% от всички. Има намаление с 47,2% спрямо същия период на 2014 г.  Нерегистрираните фирми са сключили договори по обществени поръчки за 6 млн. лв., или 0,8%. Сключени договори по критерий „Възложители на обществената поръчка“ Сключените договори за януари – юни 2015 г. са 880 за 729 млн. лв.  Общини – 599 бр. на стойност 562 млн. лв.  Министерства и агенции – 156 бр. на стойност 83 млн. лв.  Болници – 32 бр. на стойност 9 млн. лв.  Комунален и обществен сектор – 73 бр. на стойност 56 млн. лв.  Други – 20 бр. на стойност 18 млн. лв. Най-много остават договорите с възложител „Общини“ – над 77,1%. Това разпределение на подписаните контракти отразява профила на бенефициентите по отделните оперативни програми. Министерствата и агенциите са с дял от 11,3%, болниците са с участие от 1,3%, комуналният сектор – 7,8%, и други – 2,5%. По изисквани сертификати През януари – юни 2015 г. в сключените договори по обявени обществени поръчки се изискват следните сертификати:  ISO 9001:2008 – за 539 поръчки се изисква този сертификат.  ISO 14001:2004 – за 408 се изисква този сертификат.  OHSAS 18001:2007 – за 187 от поръчките се изисква този сертификат.  SA 8000:2008 – при 6 търга.  ISO 27001:2005 – няма изисквания.  IEC 17020:2005 – при 4 бр.  IES 17025:2005 – няма.  ISO 9606-1:2012 – при 1 бр.  ISO 27001:2005 – 8 бр. По критерий „Вид на процедурата“ По открита процедура са сключени 708 договора за 644 млн. лв. Договаряне без обявление – 148 подписани контракта за 53 млн. лв. Договаряне с обявление – 24 сключени договора за 32 млн. лв. Ограничена процедура – няма сключен договор. Ускорена ограничена процедура – няма сключен договор. Конкурс по Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка – няма. Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявлението – няма. По критерий „Оценка на офертата“ По критерий „Икономически най-изгодна оферта“ са сключени 516 договора за 601 млн. лв. По критерий „Най-ниска цена“ са подписани 210 контракта за 75 млн. лв. По „Липсващ критерий“ са сключени 154 договора за 53 млн. лв. По критерий „Източник на финансиране“ По оперативни програми са сключени 288 контракта, а договорите, финансирани от държавния бюджет, са 592. От всички контракти - по Програма за развитие на селските райони са 19,4%, ОП „Регионално развитие“ – 8,1%, Оперативна програма „Околна среда“ – 2,2%, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ – 1,5%, държавен бюджет – 67,3%. По критерий „Стойност” по ПРСР са подписани 25,6%, по ОПРР –11,4%, ОП „Околна среда“ – 7,8%, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ ¬– 2,7%, държавен бюджет – 49,7%. Сключените договори от консорциуми, дружества и обединения за януари – юни 2015 г. са 200, което представлява 22,7% от всички за периода. Те са за 356 млн. лв., или 48,9% от общата стойност на подписаните контракти за първите 6 месеца на годината. Преобладаващата част в тях е участието на малки и средни фирми по критерий „Персонал“ и „Нетни приходи от продажби“. Сключените договори по „Брой“ от строителни фирми с регистрация в ЦПРС са 857, или 97,3% от всички. Те са за 723 млн. лв., или 99,7% от общата стойност на подписаните контракти. Намалява броят на сключените договори от консорциуми, обединения и дружества за разглеждания период с 26,2% в сравнение с първите 6 месеца на 2014 г., спадът на стойността е с 62,6%. Нарушения при сключените договори по обявена обществена поръчка, съгласно чл. 157, ал. 2 от ЗУТ и чл. 3 от Закона за Камарата на строителите В рамките на извършения анализ за януари – юни 2015 г. се установи, че към 30 юни сключените договори са 327. Строителните фирми, подписали контракт за изпълнение на обществената поръчка без регистрация в ЦПРС, са 23. Това е намаление в сравнение със същия период на 2014 г. с 16 бр. Анализът на дружествата, които са без регистрация, показва, че по-голямата част от тях са подписали контракти за неотложни ремонти, реконструкция на покриви, на сгради при незначителен обем. Нарушение при сключване на договори за януари – юни 2015 г. по обявена обществена поръчка на фирми без регистрация в ЦПРС: Поръчка №00118-2015-0001 Възложител: Община Сливен, поръчка без обявление „Договор №1 (Обособена позиция №1) Заглавие: Обособена позиция 1: „СНАВР за овладяване бедствено положение по поречието на река Асеновска, гр. Сливен, община Сливен – от моста на път Сливен – Бяла до моста на бул. „Тракия”: възстановяване бреговата ивица от лявата страна, единствен път в местност Кироолу на границата на Аблановско дере, изкопаване кюне и укрепване устоите на моста на бул. „Тракия”.” Договорът е възложен на „Веда Инвест” ООД за 200 хил. лв. без ДДС. Фирмата няма регистрация в ЦПРС. Поръчка №01158-2015-0004 Възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) – София „Настоящата поръчка е за възлагане на допълнителни драгажни работи за обект „Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на канал 1 и канал 2, пристанище Варна”. Канал 1 свързва Черно море с Варненското езеро. Той има дължина 3,8 км и по проект е драгиран до кота –12,78 (БС) с ширина на дъното в правите участъци 103 м, а в кривите – 178 м. Поради наносни процеси и други затлачващи фактори понастоящем дълбочината на газене в канала е ограничена със заповед на капитана на пристанището. Всички комуникационни трасета, пресичащи канала, са проектирани в перспектива и позволяват безпроблемно извършване на рехабилитационни работи за удълбочаване на канала. Канал 2 е разположен между Варненското и Белославското езеро, като на практика достига до пристанище Варна-запад и представлява основната част от връзката Черно море – пристанище Варна-запад. Каналът е изпълнен в периода 1976 – 1978 г. от „Трансстрой” – Варна. Параметрите на канала са следните: обща дължина 10 188 м; ширина 106 – 130 м, определена от навигационните знаци; дълбочина 12,00 м. В съответствие с определения с чл. 115м на ЗМПВВППРБ предмет на дейност на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за обезпечаване на достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално значение следва да бъдат изпълнени необходимите допълнителни драгажни работи, с които да се извърши пълно възстановяване на проектните параметри на плавателните канали 1 и 2 и акваторията на пристанищен терминал Варна-запад. За постигане на минимално необходимите параметри на прилежащите към пристанищните терминали подходни канали и акватории, гарантиращи безопасното маневриране и приставане на обработваните кораби, е необходимо да бъдат допълнително драгирани следните обеми: за канал 1 – 26 500 м3; за канал 2 – 44 500 м3; за акваторията на пристанищен терминал Варна-запад – 38 000 м3. Допустимата граница на прекопките, които ще бъдат признати при определяне на действително извършените работи, са до 30 см под проектната кота на дъното за съответния под­обект. Недокопки не се допускат. За драгиране се предвижда основно наносен материал от фини частици без точно определена зърнометрия и евентуално насипни отпадъци с различна твърдост в резултат на безотговорна дейност на човешкия фактор. След предварително съгласуване с „Басейнова дирекция за Черноморски район” – гр. Варна, районите за депониране на драгираните земни маси са посочени в техническото задание на възложителя. При изпълнение на поръчката е възможно да се открият едрогабаритни предмети по дъното, които трябва да бъдат извадени. Изпълнителят следва да отстрани препятствията по морското дъно в зоната на драгиране при условия и цени за драгажни работи. Изваждането и депонирането на едрогабаритните предмети задължително се протоколира при условия и по ред, определени в договора за изпълнение на поръчката. Драгажните работи се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на каналите и акваторията на пристанище Варна-запад, от което е възможно създаване на затруднение както за изпълнителя, така и за оператора. Затова технологията за изпълнение следва да бъде съобразена с тази особеност, за да може да се извърши предвидения драгаж в определения срок. Задължително е писмено съгласуване с оператора и капитана на пристанището на технологията и сроковете за извършване на драгажните работи. Драгирането трябва да се извърши с подходяща плаваща техника за драгаж и извозване на издрагираната маса в определените за целта подводни депа. Драгажните работи да се извършват по график, съгласуван с ДМА – Варна, и възложителя.” Данните за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения – и за членовете на обединението „Консорциум Одесос Инженеринг” ДЗЗД (оферта регистрационен №1/10.02.2015 г./9:45 ч.). Членовете на консорциума са: „Космос Шипинг“ АД, „Инфлот – Данубис Ейджънси“ ЧП и „Пътстрой“ ООД. Стойността на договора е 1 648 000 лв. Водещата фирма е без регистрация в ЦПРС, фирмата с регистрация в ЦПРС има дял от 1%. Поръчка 00637-2015-0002 Възложител: Община Сатовча „Укрепване на свлачище – инженеринг (проучване, проектиране и укрепване) в кв. 33, село Плетена, община Сатовча”, включващ следните дейности: 1. Изготвяне на технически поект: подробен оглед, картировка и събиране на архивни данни; направа на площадки за сондиране и изкопаване на шурфове за изясняване на инженерно-геоложките условия; направа на сондажи със средна дълбочина 20 м за изследване на инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия; направа на динамични пенетраци тип SPT за полево обследване на геоложките разновидности; оборудване на 3 бр. сондажи като пиезометри за наблюдение нивото на подземните води, филтрационните показатели и евентуално засичане на зони на хлъзгателни повърхнини; геофизични изследвания за доизясняване на геоложкия строеж и оводнени зони; направа на геодезична снимка, включваща и заснемане на сондажните изработки; направа на пълни лабораторни изследвания и определяне на инженерно-геоложките параметри на пластовете; изчисляване на устойчивостта на терена в 2 бр. профили; съставяне на инженерно-геоложки доклад; съставяне на работен проект за укрепване и представяне на окончателна количествена сметка с всички части (конструкции, пътна, ВиК, електро, ПБЗ); мобилизация и демобилизация. 2. Извършване на СМР: направа на път за сондата; пробиване на отвори за пилоти Ф60 см; армировъчни работи за пилоти; бетон за пилоти В30; ръчен изкоп в земни почви за подравняване; подложен изравнителен бетон В10; кофражни работи ростверк; армировъчни работи ростверк; бетонови работи ростверк В30; оформяне на отвори за анкери PVC-100; оформяне на фуга със стиропор с дебелина 2 см; двукратна обмазка с горещ битум; обратна засипка с кариерен чакъл; доставка, монтаж и изпитване на анкери R38N; изкоп за подмяна на канализация; доставка и монтаж на полиетиленови тръби Ф30см; обратна засипка със земна почва и изкоп за канализация; площна вертикална планировка на свлачище; изкоп за оформяне на откоси за дерето; кофражи за реконструкция на дере; армировка за стени на дерето; бетон за стени на дерето; възстановяване на пътно платно; изграждане на отводнителна канавка; еластична ограда; мобилизация и демобилизация на техника и оборудване.” Общата стойност на договорите е 1 200 000 лв. без ДДС. Изпълнител е „Геотехника АБС” ООД. Изпълнителят няма регистрация в ЦПРС. Поръчка № 00257-2015-0001 Възложител: Община Ботевград Предметът на обществената поръчка е „Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на общинска пътна мрежа”. Пълният обхват на дейностите са посочени в количествените сметки и техническите спецификации за отделните обекти (обособени позиции). „Обособена позиция 1: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път SFO 3055 III-161 – гр. Ботевград, от О.Т. 915 до O.T. 171. Обособена позиция 2: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-3 граница с общ. Правец – гр. Ботевград от О.Т. 1022 до О.T. 138, гр. Ботевград. Обособена позиция 3: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-3 граница с общ. Правец – гр. Ботевград от О.Т. 162 през О.Т. 163 до О.Т. 165б. Обособена позиция 4: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-3 граница с общ. Правец – гр. Ботевград от О.Т. 171 до О.T. 340. Обособена позиция 5: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-3 граница с общ. Правец – гр. Ботевград от О.Т. 246 до О.T. 239. Обособена позиция 6: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-3 от П.Т. 206 до О.T .150 I-3, с. Трудовец. Обособена позиция 7: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-1 от О.Т. 58 до О.T. 60 I-1, с. Скравена. Обособена позиция 8: Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път IV-16113 Новачене – Липница – Типченица – Дърманци по ул. „Иван Рилски” в с. Нова­чене.” Изпълнител по договора на трите позиции е „Трейдеко“ ЕООД за 296 688 лв. Фирмата няма регистрация в ЦПРС на КСБ. Поръчка № 00233-2013-0015 Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“, София „Преработване на стоманобетонни траверси СТ-4, СТ-4Д и СТ-4Т в железния път с влагане на еластично релсово скрепление.” За изпълнител е определен „Дендрит” ООД за 848 655,74 лв. без ДДС. Фирмата е заличена от ЦПРС на 16.10.2014 г. Изводи През първите 6 месеца на 2015 г. продължава практиката в консорциумите, дружествата и обединенията сключили договор по изпълнение на обществена поръчка да участват фирми с голям процент на разпределение на дяловете без регистрация в ЦПРС. Наблюдават се все още нерегистрирани в ЦПРС дружества с ограничена отговорност, създадени за конкретна поръчка. Водещата фирма, която има регистрация в ЦПРС, в много случаи е с незначително дялово участие в консорциума, дружеството, а основният носител на дялове не е вписана в ЦПРС. Дружества без обявен персонал с регистрация на 8.05.2015 г. в ЦПРС са сключили договори за над 5 млн. лв. В консорциумите има случай, в който водещата фирма е регистрирана под код, който не кореспондира със строителната дейност. Фирмите, сключили договори с предмет на задание поддръжка, текущ ремонт, снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на горски пътища, в повечето случаи нямат регистрация в ЦПРС. Такъв е примерът с търга с възложител териториалното поделение на Държавното горско стопанство – Смолян.