КСБ

Уточнение на Камарата на строителите в България

Уточнение на Камарата на строителите в България във връзка с публикации в медиите относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

KSB JJJ Уточнение на Камарата на строителите в България във връзка с публикации в медиите относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Във връзка с публикации в медиите, в които е цитирано изказване на инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ, относно допустимостта на разходите за строителен надзор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Камарата на строителите в България заявява, че се касае за неточно интерпретиране на коментара на инж. Бойков. Още от стартирането на Националната програма за енергийна ефективност Камарата на строителите в България категорично подкрепя програмата и в партньорство с МРРБ работи по изготвянето на Методическите указания по програмата, включително по примерната документация за възлагане на строителен надзор. Членовете на КСБ и вписаните в Централния професионален регистър на строителя фирми са информирани, че съгласно Методическите указания всички дейности по програмата - техническо обследване и обследване на енергийната ефективност, изготвяне на инвестиционен проект, строителни и монтажни работи, строителен надзор и инвеститорски контрол, са допустими разходи за финансиране по програмата и средствата за тях са осигурени. С оглед на особената важност на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за строителния бранш и по-конкретно за малките и средните фирми, както и на голямото й обществено значение, Камарата на строителите в България използва възможността още веднъж да заяви твърдата си подкрепа към програмата и екипа на МРРБ, както и готовността си да работи за успешната й реализация. Инж. Светослав Глосов Председател на УС на КСБ Уточнението на КСБ можете да видите тук.