КСБ

Мониторинг на обществените поръчки – май 2015 г.

Таня Бъчварова, гл. експерт „Анализи и прогнози”, Екип КСБ Обявените обществени поръчки през май 2015 г. са 262 бр. на стойност 166 млн. лв. Броят и стойността им бележат значителен спад от съответно 25,6% и 45,8% в сравнение с април. Спрямо същия период на предходната година се отчита ръст на броя обявени поръчки с 3,6% и спад при стойността с 61,9%. Процедурите с обявена прогнозна стойност през май са 213 бр., или 81,3% от всички за месеца. Наблюдава се спад на стойността с 61,9 и ръст на броя с 0,5%. В сравнение с предходния месец броят бележи спад с 30,2%, а стойността – с 45,8%. Поръчките без обявена цена са 49 бр., или 18,7% от всички за май. Има ръст спрямо същия период на 2014 г. с 19,5%, а в сравнение с предходния месец повишението е с 4,3%. Обявени обществени поръчки по сектори ✓ „Инженерна инфраструктура” – 75 бр. обявени обществени поръчки на стойност 65 млн. лв., или 28,6% от процедурите за месеца. Спрямо април броят е с 39% по-малък, а стойността – с 46,3% по-ниска. В сравнение със същия период на 2014 г. броят се понижава с 6,3%, а стойността с 80,3%. ✓ „Сградно строителство” – 42 бр. обществени поръчки на стойност 21 млн. лв., или 16% от процедурите за май. Спрямо април броят намалява с 39,1%, стойността – с 30%. В сравнение със същия период на миналата година броят обявени обществени поръчки се понижава с 10,6%, а стойността с 19,2%. ✓ „Енергийна инфраструктура” – 35 бр. обществени поръчки на стойност 51 млн. лв., или 13,4% от обявените през май. В сравнение с април се наблюдава спад на броя с 16,7% и на стойността със 7,3%. Спрямо същия период на 2014 г. се отчита ръст на броя със 169% (22 бр.) и на стойността – с 44 млн. лв. ✓ „ВиК” – 14 бр. обществени поръчки на стойност 11 млн. лв., или 5,3% от процедурите за май. Отчита се ръст на броя с 40% и спад на стойността с 80,4% спрямо април. В сравнение със същия период на 2014 г. се наблюдава спад на броя с 36,4% и на стойността – със 73,8%. ✓ „Проектиране и надзор” – 96 бр. обществени поръчки на стойност 17 млн. лв., или 36,7% от обявените за май. В сравнение с април се наблюдава понижение на броя с 11,1% и на стойността – с 60,5%. Спрямо същия период на миналата година се отчита ръст на броя с 5,5% и спад на стойността с 46,9%. Процентно съотношение по видове дейности l Обществените поръчки в сектор „Инженерна инфраструктура“ са 75 бр. за общо 65 млн. лв., разпределени по видове дейности, както следва: – Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура – 58,7% от обявените обществени поръчки в сектора. Спадът в сравнение с април е с 38 бр., а спрямо същия период на миналата година – с една обществена поръчка. – Почистване и корек­ция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропусквателната способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища – 5,3% от поръчките в сектора. Спрямо април поръчките са с 2 бр. по-малко, а спрямо същия период на миналата година – с 4 бр. – Паметници на културата, археологически разкопки – няма обявени обществени поръчки за май, както и за април и за същия период на 2014 г. – Сметища за битови и строителни отпадъци – 5,3% от поръчките в сектора. Повече са с 3 бр. спрямо април и с 1 бр. спрямо същия период на миналата година. – Насипни работи – 6,7% от поръчките в сектора. По-малко са със 7 бр. спрямо април и са с 4 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година. – Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих – 20% от поръчките в сектора. Отчита се спад с по 5 бр. спрямо април и спрямо същия период на миналата година. – Зимно поддържане и почистване на пътната мрежа и поддържане на горски пътища – 4% от поръчките в сектора. Броят им е с една повече спрямо април и не се променя в сравнение със същия период на предходната година. l Обявените обществени поръчки в сектор „ВиК” през май са 14 бр. на стойност 11 млн. лв., разпределени по видове дейности, както следва: – Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадъчни води – 7,1% от поръчките в сектора. Те са с 3 бр. по-малко спрямо април и с 4 повече в сравнение със същия период на миналата година. – Ново строителство и ремонт на помпени станции – няма обявени поръчки през май, както и през април. Отчита се спад с 1 бр. в сравнение със същия период на миналата година. – Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация – 85,8% от поръчките в сектора. Отчита се ръст спрямо април с 3 бр. и спад в сравнение със същия период на 2014 г. с 3 бр. – Рехабилитация на колектори – 7,1% от поръчките в сектора. Отчита се ръст с 1 бр. спрямо април и запазване на броя в сравнение със същия период на миналата година. – Строителство на утаител и резервоари – няма обявени поръчки в сектора за май, както и за април и за същия период на миналата година. – Проект за воден цикъл – няма обявени поръчки в сектора за май, както и за април и за същия период на миналата година. – Сондажни работи – няма обявени поръчки в сектора за май, както и за април и за същия период на миналата година. l Обявените обществени поръчки в сектор „Сградно строителство“ през май са 42 бр. на стойност 21 млн. лв., разпределени по видове дейности, както следва: – Ново строителство – 9,5% от поръчките в сектора. Те са с 1 бр. по-малко спрямо април и с 8 бр. в сравнение със същия период на миналата година. – Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни дейности – 90,5% от поръчките в сектора. Отчита се спад с 26 бр. спрямо април и нарастване с 3 бр. в сравнение със същия период на миналата година. l Обявените обществени поръчки в сектор „Енергийна инфраструктура“ през май са 35 бр. на стойност 51 млн. лв., разпределени по видове дейности, както следва: – Мерки за енергийна ефективност – 45,7% от поръчките в сектора. Те са със 7 бр. повече спрямо април и с 10 бр. повече в сравнение със същия период на миналата година. – Ремонт, реконструкция и монтажни работи – 54,3% от поръчките в сектора. Отчита се спад с 14 бр. спрямо април и ръст с 12 бр. в сравнение със същия период на миналата година. l Обявените обществени поръчки в сектор „Проектиране и надзор“ през май са 96 бр. на стойност 17 млн. лв., разпределени по видове дейности, както следва: – Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ – 31,3% от поръчките в сектора. Спрямо април се отчита спад с 1 бр., а в сравнение със същия период на миналата година – ръст с 21 бр. – Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор – 54,2% от поръчките в сектора. Те са с 8 бр. по-малко спрямо април и с 2 бр. – в сравнение със същия период на предходната година. – Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти – 14,5% от поръчките в сектора. Те са с 5 бр. по-малко спрямо април и с 14 бр. в сравнение със същия период на предходната година. Обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“ Обявените обществени поръчки от общините са 153 бр., като се отчита спад с 39,3% в сравнение с предходния месец и понижение с 23,5% в сравнение със същия период на 2014 г. Комуналният и обществен сектор са обявили 36 бр. процедури, или с 28,6% повече спрямо април и 30 бр. повече в сравнение със същия период на миналата година. Болниците и учебните заведения са обявили 4 бр. обществени поръчки, или с 42,9% по-малко спрямо април и с 2 бр. – в сравнение със същия период на миналата година. Министерствата и агенциите са обявили 65 бр. обществени поръчки, което е с 10,2% повече спрямо април и със 71,1% в сравнение със същия период на миналата година. Другите обявени обществени поръчки са 4 бр., или с 2 бр. по-малко спрямо април и с 1 бр. повече в сравнение със същия период на миналата година. Обществените поръчки по програми, съфинансирани от ЕС, през май са 26 бр. при 87 бр. за същия период на миналата година. Отчетеният спад е със 70,1%. Финансирането е разпределено, както следва: – Оперативна програма „Регионално развитие“ – спад с 68,8% – Оперативна програма „Опазване на околната среда“ – спад с 83,3% – Оперативна програма „Транспорт“ – запазване на нивата. – Програма за развитие на селските райони – спад от 94,7% спрямо май 2014 г. – Оперативна програма „Конкурентоспособност“ – ръст с 1 бр. – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – спад с една обществена поръчка – Програма за развитие на сектор „Рибарство“ – спад с 2 бр. – Програма за трансгранично сътрудничество „България – Румъния“ – запазване на нивата. – Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция“ – няма обявени обществени поръчки. – Програма за Европейско и териториално сътрудничество „Гърция – България“ – запазване на нивата. – Европейски бежански фонд – запазват се нивата. – Норвежки финансов механизъм – няма обявени обществени поръчки. – Агенция за хора с увреждания към МТСП – няма обявени обществени поръчки, запазване на нивата. – Проект „Социално включване“, МТСП – няма обявени обществени поръчки, запазване на нивата. – Програма „Красива България“ – ръст с 4 бр. – Програма JESSICA – няма обявени обществени поръчки, запазване на нивата. – Доверителен екофонд – ръст с 4 бр. – ПУДООС – ръст с 4 бр. – Държавен бюджет – ръст с 42,2% Нарушения Допуснатите нарушения и ограничителните критерии, водещи до субективни решения и поставяне на бариери за кандидатите по обществени поръчки, се срещат в 11 от процедурите през май. Те са с 4 бр. повече спрямо април и с 1 бр. по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Разпределени са по сектори, както следва: „Инженерна инфраструктура” и „ВиК” – допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията, в 11 бр. обявени обществени поръчки. „Сградно строителство” – няма допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. „Енергийна инфраструктура” – няма допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. „Проектиране и строителен надзор” – няма допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Поръчка №00338-2015-0009, възложител община Разград. „Изпълнение на СМР – ремонт на ул. „България“, с. Пороище“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: Гаранционен срок за подпорна стена; тежест: 5 т. Показател: Гаранционен срок за уличното платно; тежест: 10 т. Показател: Предложени единични цени за изпълнение на съответната обособена позиция на поръчката; тежест: 85 т.“ Коментар: Продължава тенденцията показателят „гаранционен срок“ да носи тежест при определяне на изпълнител. Недопустимо е с неговото нарастване да се увеличават точките при формиране на оценката. Поръчка №00044-2015-0060, възложител Агенция „Пътна инфраструктура“. Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над р. Ропотамо при км. 16+257 на път III– 992 „Веселие – Ясна поляна“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: Т – Техническо предложение; тежест: 40 т. Показател: подпоказател П – Проектно предложение; тежест: 20 т. Показател: подпоказател Планиране и организация на изпълнение на строителството; тежест: 20 т. Показател: Общ срок за изпълнение на поръчката; тежест: 20 т. Показател: Обща цена за изпълнение на поръчката; тежест: 40 т.“ Коментар: „Планиране и организация на изпълнение на строителството“ не е коректно заложен показател. Системата за оценяване е неадекватна заради неясни и неизмерими критерии, водещи до субективизъм. Поръчка № 00017-2015-0011, възложител община Берковица, област Монтана. „Ремонт и рехабилитация на ул. „Сарановец“ и Рехабилитация на път IV Гаганица – Котеновци Черешовица от км. 0+000 до км. 12+000 и Рехабилитация на път IV205 Ягодово – Слатина по обособени позиции“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: Предложен гаранционен срок; тежест: 30 т. Показател: Цена за изпълнение; тежест: 70 т.“ Коментар: Некоректно заложен показател. Нелогични изисквания и обстоятелства, включени в критериите за оценка по отношение на гаранционни срокове, носещи тежест при оценката на изпълнителя. Субективен фактор. Поръчка №00038-2015-0030 възложител община Габрово. „Благоустрояване на обществени пространства по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Благоустрояване дворно пространство на ЦДГ „Перуника 1“, УПИ III, кв. „29” по плана на гр. Габрово“. Обособена позиция №2: „Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ „Келер“, ул. „Ивайло“ №13, гр. Габрово“. Обособена позиция №3: „Благоустройствени дейности за възстановяване на щети в с. Враниловци“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: 1. Качество и обоснованост на техническата оферта на участника; тежест: 60 т. Показател: 1.1. Организация и изпълнение на строителните работи; тежест: 50 т. Показател: 1.2. Срок за изпълнение; тежест: 5 т. Показател: 1.3. Гаранционни срокове; тежест: 5 т. Показател: 2. Предложена от участника цена в лева; тежест: 40 т.“ Коментар: Гаранционните срокове, посочени в критериите за оценка, са субективен фактор при определяне на изпълнител на обществената поръчка. Поръчка №00470-2015-005 възложител община Черноочене, област Кърджали. „Благоустрояване на улици в населени места на община Черноочене, област Кърджали, със седем обособени позиции“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ. Показател: срок за отстраняване на дефекти; тежест: 10 т. Показател: допълнителен гаранционен срок; тежест: 10 т. Показател: описание на строителната програма; тежест: 30 т. Показател: ценово предложение; тежест: 50 т.“ Коментар: Допълнителният гаранционен срок е некоректно заложен показател с посочени точки на тежест. Той води до субективизъм при определяне на изпълнителя на обществената поръчка. Поръчка №00109-2015-0016 възложител община Благоевград. „Основен ремонт и нови строително-монтажни работи и др. в двора на Казармата – проектиране и СМР“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: Срок за изпълнение на строителство (ПСС); тежест: 30 т. Показател: Гаранционен срок (ПГ); тежест: 10 т. Показател: Финансови показатели (ФП); тежест: 50 т. Показател: Срок за проектиране (ПСП); тежест: 10 т.“ Коментар: Допълнителният гаранционен срок е некоректно заложен показател, водещ до субективизъм при определяне на изпълнителя на обществената поръчка. Поръчка №00149-2015-005 възложител община Ракитово, област Пазарджик. „Реконструкция и ремонт на тротоарна настилка по ул. „Воденицата“, западна част, гр. Ракитово, община Ракитово“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: П1 – Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 40 т. Показател: П2 – Предлагана цена; тежест: 60 т.“ Коментар: Критерият за оценка „Технологична последователност на строителен процес“, посочен с 40 т. тежест, е субективен и неизмерим. Поръчка №00661-2015-0005 възложител община Белене, област Плевен, по ПУДООС. „Изграждане на канализацията на гр. Белене, област Плевен, II етап за ул. „Митническа“ от о.к. 493 до о.к. 488, ул. „Ф. Станиславов“ от о.к. 488 до о.к. 499 , ул. „Шипка“ от о.к. 496 през о.к. 499 до о.к. 556 и част от ул. „Опълченска“ – о.к. 494 до о.к. 500“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели: Показател: Предлагана цена; тежест: 50 т. Показател: Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 20 т. Показател: Срок за изпълнение; тежест: 20 т. Показател: Гаранционен срок; тежест: 10 т.“ Коментар: Допълнителният гаранционен срок е некоректно заложен показател, водещ до субективизъм при определяне на изпълнителя на обществената поръчка. Поръчка №00092-2015 възложител община Смолян. „Извършване на строителни и монтажни работи на обект: „Външен водопровод за с. Могилица, община Смолян“. Цитат: „Критерий за възлагане е „Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу показатели: Показател: Цена за изпълнение; тежест: 30 т. Показател: Гаранционен срок на изпълнения външен водопровод; тежест: 10 т. Показател: Техническо предложение за изпълнение; тежест: 50 т. Показател: Управление на риска; тежест: 104 т.“ Коментар: Допълнителният гаранционен срок е некоректно заложен показател, водещ до субективизъм при определяне на изпълнителя на обществената поръчка. Поръчка №00484-2015-0007 възложител община Костенец, област София. „Избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на канализационни и водопроводни мрежи на територията на община Костенец“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: Техническа оценка: Технологична последователност на строителните процеси – 20 т.; Линеен график с приложена диаграма на работната ръка – 10 т., и Управление на риска – 20 т.; тежест: 50 т. Показател: Предлагана цена; тежест: 50 т.“ Коментар: Некоректно заложен критерий е изискването за технологична последователност на строителните процеси. Това е субективен фактор за оценка на изпълнителя. Поръчка №00774-2015-0027 възложител община Стара Загора. „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. „К. Гачев – Запад“ по ул. „Копринка“, ул. „Тракийка“, ул. „Славей“, ул. „Цанко Церковски“, гр. Стара Загора“. Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: Оценка на техническо предложение – П1 с макс. брой точки 100. П1 = А + Б, където А е технологична последователност на строителните процеси (макс. 60 т.), Б – управление на риска (макс. 40 т.); тежест: 50 т. Показател: Ценово предложение – П2; тежест: 50 т.“ Коментар: Некоректно заложен критерий е изискването за технологична последователност на строителните процеси. При реконструкция на водопроводната мрежа има само една правилна технологична последователност на строителния процес, съгласно наредбите за изграждане на ВиК съоръжения. Всяко отклонение от нормативната база може да доведе до компрометиране на процеса.