КСБ

Инж. Евтим Янев: ЗОП трябва да регламентира разходването на публичните средства

Основните проблеми са свързани с несигурния и непрогнозируем пазар

Мартин Славчев Инж. Янев, какво е моментното състояние на сектор „Строителство” в област Пазарджик? Работа има, но няма строители. Поръчките са основно от частния сектор и са предимно дребни. Изискват наличие на квалифицирана работна ръка, а това вече е проблем. Какви проекти се изпълняват в момента? Еднофамилни сгради, ремонти и довършване на апартаменти, многофамилни жилищни постройки в ограничен мащаб и малко промишлено строителство. Естествено, с наближаването на местните избори започна и изграждане на тротоарни настилки, улични платна и други, предимно благоустройствени мероприятия. Има ли такива, които се доизпълняват от стария програмен период 2007 – 2013 г.? Ако говорим за проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, основните бенефициенти по тях от област­та – общините Панагюрище и Пещера, преди дни откриха официално новите си пречиствателни станции и изпълнени водни цикли. За жалост община Пазарджик не успя да подготви и реализира финансирането на водния си цикъл. Така че от стария програмен период в областта остана за довършване единствено реконструкцията на жп линията Стамболийски – Септември. Какво предстои през новия програмен период? Съгласно обявената от МРРБ „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014 – 2020”, за област Пазарджик е разпределен ресурс за периода до 2020 г., както следва: Пазарджик – 26 038 756 лв., Велинград – 16 043 137 лв., Панагюрище – 14 963 364 лв. Местните власти се явяват междинно звено, което изготвя инвестиционните си програми съобразно заложеното в интегрирания план за развитие, прави подбора на проектите и ги представя пред Управляващия орган за одобрение. Така общините вече могат да работят поне по тази бюджетна линия. Отворени са и тръжните книжа на участниците в търга за „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, клетка 1, и съпътстваща инфраструктура”. Кандидатите са 6 обединения и една фирма. За жалост в търга няма нито един участник от област Пазарджик. Депото ще се финансира от ­ПУДООС. Осигурените средства за 2015 г. ще бъдат в размер на 6 млн. лв., като остатъкът от около още 6 млн. лв. ще бъде предоставен на общината догодина. Как върви изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради? Какви са Вашите очаквания? В областта до момента са обявени поръчки само за обследване на сгради. Все още няма търг за изпълнение. Смятам, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е наистина добър пример за това как могат прагматично да се използват обществени средства. Ефектът от нея ще бъде осезаем в икономическо отношение, а и градовете ни ще станат по-красиви. Остава обаче задължението на правителството своевременно да осигури парите, обявени по програмата за 2015 г., защото периодът, подходящ за изпълнение на топлоизолационни работи, изтича до три месеца – в началото на зимата. Какви са основните проблеми, с които се сблъскват строителните фирми от региона, и как могат да бъдат решени? Основните проблеми са свързани с несигурния и непрогнозируем пазар; нелоялната конкуренция от нерегистрирани в ЦПРС фирми; липсата на квалифицирана работна ръка; дружествата, доставящи електроенергия; отпускането на нови и разплащането на стари кредити към банките; междуфирмената задлъжнялост основно в посока държава и общини. Справянето с тях засега е оставено изцяло в ръцете на засегнатите. Затова считам, че Камарата на строителите в България трябва от името на своите членове да постави пред управляващите въпроса за решаване поне на проблемите, зависещи от държавата. Новият ЗОП вече е в Народното събрание. Според Вас какво трябва да залегне в него, за да се подобрят условията за бранша? Мисля, че ЗОП не е създаден, за да подобри условията в строителния бранш, а да регламентира разходването на публичните, нашите средства. Понеже събраните от всички нас пари би трябвало да се управляват съгласно Закона за публичните финанси при спазване на следните принципи: всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност, не виждам с какво Законът за обществените поръчки ще помогне на разпоредителите с публични средства. А спазването на гореизброените принципи гарантира ефекта и прозрачността в разходването на тези капитали от избрани от нас хора. Следователно важно е да преценим кого да изберем да управлява парите ни и да следим той да го прави, съблюдавайки тези принципи. Какви са основните дейности, които извършва ОП на КСБ – Пазарджик, и какво предстои? Правим онова, което сме правили всяка година, стремейки се да обединим бранша в областта и да защитим интересите му. За съжаление с времето стана ясно, че това ни се удава все по-трудно и по-трудно, което пък води до дезинтересованост и апатия от страна на членовете ни. Как си взаимодействате с местната власт? Работим добре. Мнението на Камарата е уважавано и търсено както от общините и държавните структури, така и от местните медии. Какви са Вашите препоръки към екипа на в. „Строител”? Екипът е страхотен, но чувствам напоследък, че липсва натиск по проблемни поръчки. Пример за такива теми е влагането в обектите на неотговарящи на стандартите материали, действията на самозабравили се кметове. Камарата притежава експертиза и свободен ресурс за анализ и чрез страниците на вестника може качествено да води перманентна борба с това, което очакваме да ни реши един променен закон. Необходимо е да се следи спазването на горепосочените принципи, чието нарушаване е достатъчен индикатор за корупция и задкулисни уговорки.   Договорени и разплатени суми по оперативните програми до 16.02.2015 г. (по данни на ИСУН) 5   Бележка на редакцията Екипът на в. „Строител“ информира своите читатели, че за периода от началото на 2015 г. до 28 август в редакцията на изданието няма постъпили сигнали за нередности в търгове, корупционни практики, нарушения от страна на централната или местните власти. Обръщаме се с апел към областните представителства и строителните фирми при констатиране на подобни нарушения да изпращат сигнали на имейлите на КСБ (office@ksb.bg) и на в. „Строител“ (news.stroitel@gmail.com), за да бъдат разгледани и да се реагира по най-ефективния начин.