КСБ

Богомил Петков: Сега е сезонът на усилените ремонтни дейности

Имаме текуща кореспонденция с общините, участваме в мероприятия и форуми

Мартин Славчев Какво е състоянието на сектор „Строителство” в област Габрово в разгара на строителния сезон? Строителството през лятото бележи значителен ръст. Изграждат се различни обществени и частни обекти с национално, европейско и частно финансиране. Сега е сезонът и на усилените ремонтни дейности в жилища, училища и детски градини. Големи инфраструктурни проекти има, но фирмите в областта са средни и малки и не успяват да участват в обществените поръчки за тях. Наемат ги като подизпълнители, но невинаги при ясни условия. Това води до невъзможност за предвидимост и развитие. Разкажете малко повече за проектите, които се изпълняват в момента. В момента в Габрово се довършва последният етап от интегрирания проект за водния цикъл. Той включва реконструкция на пречиствателна станция за питейни води, ремонт на четири помпени станции и изграждане на една нова, както и рехабилитация на водоснабдителна система – 76,5 км. Проектът предвижда още разширяване (18,5 км) и рехабилитация (21,6 км) на канализационна мрежа, реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води и доставка на експлоатационно оборудване. Предстои официалното откриване, което ще бъде на 4 септември 2015 г. Продължава и изпълнението на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, който включва няколко обекта, част от които вече са завършени. Към днешна дата се работи по „Благоустрояване на парк „Маркотея”, гр. Габрово“ и „Реконструкция на ул. „Дунав“ гр. Габрово, ЦГЧ – изток“. От предходния програмен период се довършва изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Габрово. Друго, което се реализира, е почистването от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово. Предстои изграждане на ново котелно помещение за природен газ в детска ясла „Зора“ и подмяна на отоплителната инсталация в Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“. Проектът „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ ще бъде изпълнен благодарение на спечелени средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Севлиево предстои стартирането на СМР на 3 жилищни здания. Това са блокове 10 и 12 в жк „М. Палаузов” и блок „Христо Ботев”. Очаква се те да бъдат първите заедно с тези в Благоевград, които ще се обновят по програмата. В момента в Севлиево се санират 2 детски градини – „Пролет” и „Слънце”. Изгражда се и ново кръгово кръстовище. Какви са Вашите очаквания от програмата? Програмата тръгна доста активно в началото и като намерения, и като обещания. Инициирахме и участвахме в различни срещи, дадохме предложения. Но сега, при реалното обявяване на обществените поръчки от общините и публикуването на проектодоговорите с изпълнителите, отчитаме, че редица условия в тях не са добри за строителите. Оттам идва и липсата на желание на някои фирми за участие в обявените търгове. Изискванията към екипите са много завишени, сроковете са нереално кратки. Обещанията за авансово плащане със запис на заповед, а не с банкова гаранция, също не се осъществиха. В договорите за СМР липсва ангажираност от страна на възложителя за разплащане на вложените труд и материали при спиране на договора. Беше обявено, че ще е до 95% при Акт 15, а сега в проектодоговорите виждаме, че тези цифри са твърде намалени. Строителните фирми са в много неблагоприятна и несигурна ситуация – без яснота за реалните СМР, които ще се извършат, без аванс за финансов ресурс, притиснати от кратки срокове и заобиколени от „съветите” и настойчивостта на десетки собственици на жилища, общински експерти, авторски и строителен надзор. Очакванията ми са свързани с желанието тази програма да е наистина успешна и полезна както за държавата, за собствениците на жилища, така и за строителните фирми. Да се изпълнява с по-малко проблеми и да се гордеем с това, което направим по нея. Какво предстои през новия програмен период 2014 – 2020 г.? Правителството потвърди ангажимента на България за изпълнението на фаза II от проекта „Обход на гр. Габрово”, включваща тунел под връх Шипка. Индикативната му стойност е 520 млн. лв. Средствата ще се осигурят от бюджета на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ при наличие на свободен финансов ресурс, а при липса на такъв парите ще са от държавния бюджет на България. Тази фаза е предвидена за изпълнение през периода 2016 – 2020 г. и включва строителство на участък с дължина 10,87 км и 3,22 км тунел под връх Шипка. Изграждането на етап III и IV и етапната връзка ще стартира след приключване на отчуждителните процедури на засегнатите имоти. Обходният път на Габрово е част от Трансевропейски коридор №9 Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на страната и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока север – юг. Надявам се строителните компании от нашата област да намерят място като изпълнители в различните етапи на проекта. Какви са основните проблеми, с които се сблъскват строителните фирми от региона? На срещите, които организира ОП на КСБ – Габрово, колегите споделят като общ проблем липсата на кадри. Младите хора не са привлечени от перспективата да работят в строителството. Проблемите пред сектора са свързани още с ниска степен на въвеждане на иновации и модернизация, недостатъчно заплащане и голям процент на сивия сектор. Според Вас какво трябва да залегне в новия ЗОП, за да се подобрят условията в строителния бранш? Трябва приоритетно на териториален принцип да се регламентира достъпът на малките строителни фирми до обществените поръчки в даден регион. Да се минимизират и оптимизират необходимите документи за участие. Например за участие в обществена поръчка се изискват удостоверение за пълна проектантска способност и отделно доказателства за опит и трудов стаж – референции, трудова книжка, CV и т.н. А самото удостоверение доказва, че притежателят е с необходимия опит и стаж. Какви са основните дейности, които извършва в момента ОП на КСБ – Габрово, и какво предстои за в бъдеще? ОП на КСБ – Габрово, поддържа близки връзки с общинските администрации и областната управа. Имаме текуща кореспонденция с общините, участваме в мероприятия и форуми, организирани от тях или съвместно. Имаме и редовни срещи по актуални въпроси. Предстои честването на 215 години от рождението на Колю Фичето в Дряново. Във връзка с това по инициатива на ОП на КСБ – Габрово, и строителни фирми от региона ще се подпомогне изпълнението на обект „Ансамбъл мост на Колю Фичето” в Дряново, включващ художествено осветление и благоустрояване на района около моста. Заедно с това работим и по текущите въпроси, свързани с проблемите на фирмите членове, както и с дейността на ЦПРС. Предстои ни подготовка и провеждане на годишното отчетно събрание. Как си взаимодействате с местната власт? За съжаление нямаме много общи дейности, а бихме могли да сме полезни. Смятам, че можем да засилим взаимодействието, ако местните власти ни търсят за консултации при разработване на инфраструктурни проекти, включват наши представители в комисии за избор на изпълнител или ни канят в обществени обсъждания на значими за региона инвестиции. Това би допринесло за повишаване прецизността и качеството на разработваните проекти, за по-голяма прозрачност в обществените поръчки и по-добро изпълнение на обектите. Какво е Вашето мнение за работата на екипа на в. „Строител”? Положително. Считам, че вестникът отразява коректно актуалните теми, свързани със строителния бранш. Търси различни гледни точки за даден проблем, както и разнообразни мнения и позиции.