КСБ

Областните представителства на Камарата провеждат общи събрания

Отчитат извършеното и начертават приоритетите за 2016 г.

София ОП на КСБ – София, проведе своето редовно Общо годишно отчетно събрание. Събитието се състоя на 16 септември в сградата на Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ), като негов гост беше председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов. Събранието бе открито от председателя на Областното представителство инж. Николай Станков. В началото той поздрави зам.-председателя на ОП на КСБ – София, Красимир Милушев и Димитър Рътаров, които скоро се сдобиха с по още един член на своите семейства – внучки. Инж. Станков отчете дейността на Областното представителство за периода 1.09.2014 г. – 31.08.2015 г. Проведени са общо 12 заседания, като присъствието на членовете е било около 99%, стана ясно от изнесените от него данни. Към 31.08.2015 г. в ОП на КСБ – София, членуват 323 фирми от София и Софийския регион. Към 31.12.2014 г. в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) са вписани 1411 фирми. Броят на заличените за 2015 г. все още не е известен, тъй като срокът за изпълнение на процедура по чл. 20, ал. 2 от ЗКС е до края на септември 2015 г. За отчетния период са били събрани и предоставени становища на членовете на ОП - София, относно среща между представители на КСБ и немската строителна камара. Проведени са персонални разговори с външни експерти за участие в тръжни комисии по ЗОП във връзка с промени в условията. Изпратени са информация и покани до членовете за семинар по проект за енергийно ефективно обновяване на сгради. Проведена е и среща с представители на ЦЕРН за разясняване на възможности за участие на български строителни фирми в техни проекти. Предоставени са информация и покани до членовете за участие в организирания от КСБ и в. „Строител” дискусионен форум на тема „Строителството през 2015 г. - перспективи и предизвикателства. Възможности през програмен период 2014 – 2020”. Събрани са становища от членовете на КСБ и вписаните в ЦПРС компании относно типови договори в строителството и предложенията за подготовка на проекта за нов ЗОП, сочи още отчетът. Изработен е и сайт на Областното представителство. Членовете на ОбС, КС и КПЕ на ОП на КСБ – София, са взели участие в организираната от Камарата среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и методиката за тяхното саниране. Съвместно с в. „Строител” е организирана и проведена четвъртата кръгла маса на тема „Модернизация на обществените поръчки”. Състоялият се семинар за членовете на КСБ и вписани в ЦПРС във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради също беше отбелязан. Негов гост е била Ирина Савина – зам.-кмет в Столичната община в направление „Проектиране и строителство”, стана ясно от отчета. Направено е дарение на Клуба на строителите ветерани в Самоков за издаване на книгата „Самоковските строители”. На в. „Строител” са предоставяни информация и материали, касаещи дейността и мероприятията, организирани от Областното представителство. В края на събранието бе прочетен поздравителен адрес от името на председателя на НКСВ инж. Тодор Топалски към ръководството и членовете на ОП на КСБ – София. Плевен ОП на КСБ – Плевен, проведе редовно годишно събрание на 16.09.2015 г. в заседателната зала на офиса. В отчета на ръководството се цитира увеличеният членски състав с четири нови фирми, изпълнението на планираните мероприятия за периода август 2014 г. - юли 2015 г. и тяхното финансово обезпечаване в съответствие с предвидените средства. След одобрение на плана за работа и бюджета за следващата 2016 г. се състоя разискване по темата за разширяване на членската маса. Участниците в събранието се обединиха около идеята, че е логично всички строителни фирми, вписани в ЦПРС, да бъдат и членове на КСБ. Според присъстващите приобщаването на тези компании към Камарата ще е принос за подобряване дисциплината и бизнес отношенията в бранша. Монтана ОП на КСБ – Монтана, проведе редовно Общо годишно отчетно събрание на 15.09. 2015 г. в местния офис на организацията. Заседанието беше открито от председателя на Областното представителство Николина Филипова. Събранието продължи над два часа, като беше закрито след представяне на отчета и дискутиране на точките от дневния ред. Той включваше доклад за дейността на ОП на КСБ – Монтана, за периода 1.09.2014 г. – 31.08.2015 г. Приет беше и отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи за календарната 2014 г., както и доклад за дейността на Областния съвет за същия срок. Участниците одобриха и задачите за 2016 г. Беше проведена дискусия за промяна на устава, касаеща членството в КСБ. Благоевград ОП на КСБ - Благоевград, проведе общо годишно отчетно събрание на 16.09.2015 г. в офис сградата на местната организация. На събранието бяха приети отчети за дейността на Областния съвет и за приходите и разходите от 1.09.2014 г. до 31.08.2015 г. Присъстващите членове приеха и план-сметката и плана за дейността на ОП на КСБ - Благоевград, за 2016 г. През отчетния период Областният съвет е провел три заседания. В своята дейност Областният и Контролният съвет са се ръководили от Устава на КСБ и решенията на Общото събрание на ОП, беше констатирано от участниците. Към 31.08.2015 г. в Областното представителство членуват 54 от общо 183 фирми, вписани в ЦПРС от региона. Затова и един от дискутираните въпроси беше свързан с членството в Камарата. Строителите засегнаха и проблеми, касаещи строителството и по-кокретно участието в обществените поръчки. Обсъдиха и евентуално подпомагане на Строителния техникум в града за кандидатстване по ОП „Региони в растеж“. Ловеч ОП на КСБ - Ловеч, отчете дейността си за периода 1 септември 2014 г. – 31 август 2015 г. Редовното Общо годишно събрание се проведе на 10 септември 2015 г. в заседателната зала на местната структура на Камарата. В рамките на срещата беше приет доклад за дейността на Областното представителство, както и отчет за приходите и разходите за посочения период. Строителите обсъдиха актуални за бранша теми. Велико Търново Годишното Общо отчетно събрание на ОП на КСБ - Велико Търново, се проведе на 10.09.2015 г. в офиса на местната организация. В заседанието участваха представители на 19 от общо 36 фирми членове. То беше открито от председателя на Областното представителство инж. Любомир Шербетов. Събранието протече по установен дневен ред, който беше предварително изпратен до членовете, за да се запознаят с него. Присъстващите гласуваха и приеха програма за дейността на ОП за 2016 г., както и проектобюджет. Инж. Шербетов докладва за дейността на ОбС на ОП за периода от 1.09.2014 г. до 31.08.2015 г., а Катя Лолова – председател на КС на ОП, отчете изпълнението на плана за приходи и разходи за 2014 г. и за периода 1.01.2015 г. - 31.08.2015 г. Дискутира се и промяната на Устава на КСБ, касаеща членството в Камарата, като участниците се обединиха около идеята, че не е необходимо изменение относно включването в Камарата. Габрово Редовното Общо годишно събрание на членовете на Областното представителство на КСБ – Габрово, се проведе на 11.09.2015 г. в местното представителство на Камарата. Заседанието премина в делова обстановка. Председателят на ОП на КСБ – Габрово, Богомил Петков представи отчета на Областния съвет за периода септември 2014 – август 2015 г. Той сочи, че регионалната структура взема активно участие в дейностите на Камарата, като разпространява до всички фирми информацията, свързана с провеждане на семинари, конференции, изложения, проучвания и анкети. Продължава съвместната дейност на ОП на КСБ – Габрово, и Професионалната гимназия по строителство в града, сочи отчетът на председателя. „Подпомагаме гимназията в опитите й да се запази като учебно заведение на територията на общината“, допълни Петков. Отчетено бе, че през изтеклия период е запазен броят на членовете в Областното представителство, като фирмите в него са 30. Работи се активно за привличане на компаниите за членство в КСБ и за по-ефективното им участие в дейността на организацията. В дискусията за промяна на устава, касаеща членството в КСБ, се включиха всички присъстващи. Позицията, около която се обединиха, бе, че увеличаването броя на членовете ще повиши представителността на Камарата. На събранието бяха приети и отчетът за приходите и разходите на Областното представителство, отчетът на Контролния съвет, както и планът за работа през следващата година и проектобюджетът. Задачите  Защита на правата и интересите на фирмите.  Активна позиция по отношение на задълженията на държавата към строителните компании.  Работа по нормативната уредба за подготвяне на предложения за намаляване на административната тежест и изменение на ЗОП, ЗУТ, КТ.  Преговори с ЧЕЗ и „Софийска вода”.  Участие и подпомагане на процеса на подготвяне на проекти и усвояване на средства по еврофондовете.  Сътрудничество със Столичната община.  Търсене и разработване на чужди пазари.  Продължаване на активната дейност за редовното провеждане на семинари по актуални въпроси, касаещи бранша.  Продължаване на усилията за възстановяване на традициите на българския строител и създаването на нови такива, продиктувани от настоящата обстановка. Основни направления на работа  Работа по нормативната база и сътрудничество с държавни, местни и международни структури, насочено към решаване на проблеми в бранша.  Провеждане на срещи и семинари за обсъждане на актуални теми, касаещи строителния сектор.  Ежегодно честване Деня на строителя и провеждане на конкурса за най-добре представила се фирма – член на ОП на КСБ, София. Организиране на Националния конкурс „Кольо Фичето” за най-добра дипломна работа на абсолвент – строителен инженер, съвместно с НТССБ.  Участие в проекта „Аз мога да строя”. Честваме 215 години от рождението на Кольо Фичето През 2015 г. се навършват 215 години от рождението на майстора и ненадминат строителен гений – Никола Фичев. Община Дряново ще отбележи събитието на 17 и 18 септември с различни мероприятия. На 18 септември от 18:30 ч. в парка до Фичевия мост ще се проведе музикално-артистична програма „Потомци на Първомайстора“. Кулминация на тазгодишното честване ще бъде светлинното 3D мапинг шоу при каменния мост на Кольо Фичето. Зрелищната интерактивна прожекция ще представи живота и творчеството на гениалния български строител и ще покаже неговия труд през модерна перспектива. Художествено-архитектурното осветление на каменния мост на Кольо Фичето е финансово обезпечено с помощта на КСБ. Осветлението му е изпълнено на 3 кръга, то има статични и динамични програми, които могат да бъдат сменяни или да бъдат звуково синхронизирани. Роден в Дряново през 1800 г., Кольо Фичето е определен за Първомайстор, изразител и символ на Българското възраждане. Неговият строителен талант оформя чертите и определя перспективата на българския стил в архитектурата. Община Дряново отбелязва годишните от неговото рождение с национални кампании и чествания. Основен дарител и радетел за съхраняване обектите на Първомайстора и популяризиране на културно-историческото наследство е КСБ.