КСБ

УС прие политики за дейността на КСБ за 2016 г.

Общото събрание на Камарата ще е на 5 ноември

Свилена Гражданска Управителният съвет на Камарата на строителите в България прие насоките за работа на браншовата организация за 2016 г. Това стана на заседание на разширения УС на КСБ, което се проведе в централния офис. Основните политики на Камарата ще бъдат предложени за одобрение от делегатите на Общото събрание на КСБ, което ще е на 5 ноември т.г. от 10.00 ч. в хотел „Новотел София”. „2015 г. бе поредната трудна година за бранша, която независимо от регистрирания ръст в строителството не осигурява нормални условия за развитието на малките и средните фирми, за обезпечаването на квалифицирана работна ръка, за регулярното обновяване на дълготрайните материални активи, машини и съоръжения”, заяви инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ. „В тази обстановка ние запазихме нашата активна позиция при решаването на проблемите на отрасъла, при подготовката, обсъждането и приемането на законите, имащи отношение към дейността ни, при формирането на конструктивно взаимодействие с органите на местното самоуправление и държавни структури”, допълни той и подчерта, че като основен приоритет за 2016 г. е необходимо да се продължи активната политика на КСБ по отношение на нормативната база в сектора. За целта разработените проекти на Закона за териториално устройство и регионално развитие, Закона за строителството и Закона за градоустройството и свързаните с тях изменения по Закона за Камарата на строителите, предоставени на различните министерства и държавни агенции, ще бъдат внесени в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление за съгласуване и включване в дневния ред на Народното събрание. Същевременно Камарата ще продължи активното си участие при разработката на новия Закон за обществените поръчки и Наредбата за обществени поръчки в строителството. „Дейността ни в това направление ще е съвместно с колегите от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на архитек­тите в България. Ще наблегнем на стандартизацията на процесите под формата на изготвяне на типови процедури”, обясни инж. Глосов. Втората основна политика е за утвърждаване на областните представителства на КСБ като център на цялостната дейност на Камарата по места. Ще се предприемат конкретни мерки за разширяване на членския състав чрез предлагането на нови инициативи и действия в интерес на фирмите. Третата е свързана с изграждането чрез сътрудничество с държавните органи и обществени организации на система за обучение и създаване на квалифицирани кадри за всички нива на строителното производство. Камарата ще участва в процеса на реализация на професионалните колежи в страната с активното участие на областните представителства. Ще се води политика за развитие на системата на ЦПРС и базата данни с цел създаване на възможност за вземане на стратегически важни решения от ръководството в интерес на фирмите. Ще продължи и работата по усъвършенстване на административните разходи и документи при работата с Регистъра с цел облекчаване на процедурите. Чрез използване на международния си авторитет КСБ ще е в услуга на българските фирми за работа на външни пазари на строителството. „Медийната политика ще се осъществява чрез вестник „Строител” като издание на КСБ, използвайки авторитета и влиянието му за разработването и популяризирането на основните политики на Камарата и дейността на областните представителства”, каза председателят. „Знаем, че при осъществяването на нашата дейност ще срещнем трудности, неразбиране, но когато сме заедно, когато сме единни, сме уверени, че ще успеем и ще постигнем практически резултати в интерес на нашите членове и всички строителни фирми”, акцентира инж. Глосов. Приет бе и отчетът за дейността на Камарата от септември 2014 до септември 2015 г., информация за изпълнението на бюджета за периода, както и проектобюджетът за 2016 г. Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, представи актуална информация за Регистъра. Той предложи да бъде създадена безплатна тестова система за проверка на квалификацията на техническите ръководители в компаниите. УС реши на следващо заседание да бъде представена по-подробна информация по инициативата. Във връзка с промени в Устава на Камарата бе съставена комисия. За неин председател бе избран Андрей Цеков, зам.-председател на УС на КСБ, а за членове - Валентин Николов, председател на Контролния съвет, и Николай Георгиев, член на Изпълнителното бюро. До края на декември те трябва да обобщят предложенията за изменения в Устава. Членовете на Управителния съвет одобриха и състава на Комисията за Годишната класация на фирмите, вписани в ЦПРС. За неин председател бе избран инж. Николай Станков, зам. -председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - София, а за членове - Георги Грънчаров, ръководител на звено „Регистър“, и инж. Иван Бойков, изп. директор на Камарата. Победителите ще станат ясни на Годишния бал по повод Деня на строителя. По традиция събитието ще е на 26 октомври – Димитровден, в „София хотел Балкан“. Обсъдена бе дейността на „Строителна квалификация“ ЕАД, Пламен Иванов, зам.-председател на УС на КСБ, бе освободен като член на Съвета на директорите на дружеството по негова молба. Разгледано бе предложението за създаване на Интегриран професионален колеж в Кърджали. Бе дискутирана и темата за публично-частно партньорство, по която говори зам.-председателят инж. Николай Станков. По време на заседанието бяха приети 15 нови членове на Камарата.