КСБ

КСБ подкрепя използването на международни типови договори

Делегация на Камарата взе участие в Общото събрание на EIC

Инж. Джани Антова, КСБ Ротердам Представители на Камарата на строителите в България (КСБ) начело с председателя на УС на организацията инж. Светослав Глосов участваха в есенното заседание на Общото събрание на Федерацията на европейските международни контрактори (EIC). Съставът на делегацията включваше още зам.-председателя на КСБ инж. Николай Станков, изп. директор инж. Иван Бойков, председателя на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов и инж. Джани Антова, началник-отдел „Международна дейност и управление на проекти“. Срещата се проведе в Ротердам, Холандия, наскоро обявен от Лондонската академия по урбанизъм за Европейски град на 2015 г. Домакин беше Холандската асоциация на международните контрактори NABU, която тази година чества своя 50-и юбилей. Заседанието започна с уводно слово от президента на EIC Филип Десой, който приветства делегатите от строителните федерации на Европа. В същинската част на форума бяха представени докладите от работните групи на EIC. Особено внимание беше обърнато на отчета на екипа, работещ по „Договорни условия” и конкретно новите стандарти на FIDIC за тунелни дейности, както и политиката на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), по-популярна като Световната банка, по отношение на необичайно ниските цени на офертите. Ръководството на EIC информира за дискусиите, водени с FIDIC, на тема тунелни дейности и по-конкретно за особеностите, които възникват при разминаване на договорените условия и плащания и реалните такива. На заседанието на EIC бяха коментирани консултациите със Световната банка и по-специално отправеното искане за ангажимент от страна на финансовата институция международната конкурентна тръжна процедура (МКТП) да остане задължителна форма заради инвестициите с висока стойност и с подходящ банков надзор. За големите и сложни инфраструктурни проекти EIC се застъпва за поддържането на "златен стандарт на Банката" за документи и практики за възлагане. Що се отнася до използването на т.нар. алтернативни договорености за обществени поръчки, EIC изразява загриженост, че предложената нова политика не призовава към еквивалентност и че изискуемият стандарт се разводнява до „приемливи" практики за възлагане. Тя настоява за задължителното използване на справедливи и балансирани международни типови договори, които да предоставят необходимото спокойствие на участниците в търговете. Организацията подчертава необходимостта от интегриране на устойчиви критерии в обществените поръчки, финансирани от Световната банка. Окончателният вариант на новата рамка за политика при търговете на Световната банка е гласуван от борда на директорите на институцията на 21 юли т.г., като прилагането на новите правила и разпоредби ще е от началото на следващата година. По отношение на синдрома „ненормално ниски оферти“ EIC подкрепя инициативите на Международната банка за възстановяване и развитие, за справяне с него, тъй като строители търпят загуби от това явление в регионите по света, където институцията предоставя финансиране за инфраструктурни проекти. Предложението на МБВР е, ако най-ниската оферта се окаже значително по-малка от второто класирано предложение, то правилата за възлагане на обществени поръчки на МБВР да задължат нейните кредитополучатели да разследват дъмпинговата оферта. Във връзка с това EIC подкрепя становището на МБВР, че за разумна граница на минималния праг на офертите може да се счита осреднената стойност на всички подадени предложения минус стандартното отклонение. Следователно търгове под нея следва да се проверяват за риск, когато става въпрос за възлагане на обществена поръчка. В същото време EIC призовава МБВР да се откаже от съществуващата опция кредитополучателят да повиши депозираната гаранция в случай на съмнение за твърде ниска оферта. Беше коментирана и срещата между президента на EIC Филип Десой и еврокомисаря по международно сътрудничество и развитие Невен Мимица относно предложението на EIC за съчетаване на финансови инструменти. В рамките на разговорите комисарят е потвърдил, че партнирането с частния сектор става неразделна част от сътрудничеството за развитие на ЕС и 8 млрд. евро безвъзмездна помощ трябва да генерират 40 млрд. евро от публични финансови институции, които да мобилизират общо над 100 млрд. евро до 2020 г. Презентацията на тема „Как големите строителни компании по държави си разпределят пазара през 2014 г.“ беше проследена с особен интерес от участниците във форума. Основният извод е, че оборотът на EIC е стабилен. Статистическата справка за обема на строителната продукция на страните - членки на Федерацията на европейските международни контрактори, за изминалата година в страни извън Европа напълно очаквано показва най-голям обем за Франция с 34 149 млн. евро, следвана от Германия с 26 726 млн. евро и Турция с 15 974 млн. евро, като общият обем строителна продукция за EIC е 164 841 млн. евро. Отчита се значително повишение на строителната активност в Близкия изток - със 17%, и в Африка – с 12%. В рамките на Конференцията на EIC се проведе традиционният семинар, чиято основна тема тази година беше „Свързването на партньори и веригата на доставки“. Бяха поканени изтъкнати представители на бизнеса и политическите среди на страната домакин, които чрез презентации дадоха насоки как се създават устойчиви вериги на доставки в строителния сектор. Проф. Петер Белкененде, бивш премиер на Холандия и председател на Холандската коалиция за устойчив растеж, изгради представянето си на тема „Устойчиви коалиции“ около историята и политиката на страната си като държава, управлявана от коалиции и със социална насоченост. Отговорностите във веригата на доставки и влиянието им върху общността и конкретните проекти, изграждането на партньорство и дефинирането на бариери бяха част от основните моменти в експозето на проф. Роел Нойвенкамп, председател на работната група на ОИСР за отговорно бизнес поведение. В изказването си той призова към по-ползотворно сътрудничество между академичните среди, бизнеса и политиците. Наблегна на изграждането на нови съюзи между правителства и частен сектор, защото големите предизвикателства, като климатични промени, сигурност и енергия, изискват общо и глобално мислене. Проф. Нойвенкамп акцентира върху превръщането на устойчивостта в доходоносен и печеливш начин на мислене. Представители на големи строителни компании разказаха за своя опит в дългосрочните отношения между партньори в съвместни проекти от гледна точка на доставчиците. Бяха споделени предимствата от сътрудничество, продължаващо по-дълго във времето, като възможност за намаляване на риска във веригата на доставки в международни мегапроекти, базирайки се на взаимно доверие.