КСБ

Мониторинг на обществените поръчки – юли 2015 г.

Таня Бъчварова, гл. експерт „Анализи и прогнози“ Екип КСБ Обявените обществени поръчки през юли 2015 г. са 339 бр. на обща стойност 318 млн. лв. Данните показват ръст на броя с 0,4% и на стойността – с 6,7%, в сравнение с предходния месец юни. Спрямо същия период на миналата година има значително повишение на обявените поръчки – със 153%, и на стойността – с 285 млн. лв. Процедурите с обявена прогнозна стойност за юли са 291 бр., или 85,8% от всички за месеца. При тях има тенденция за спад на броя в сравнение юни с 1,4% и ръст на стойността с 6,7%. Спрямо същия период на миналата година бележат ръст с 251% на броя и с 285 млн. лв. на стойността. Поръчките без обявена стойност са 48 бр., или 14,2% от обявените през юли. Те са с 15,3% повече спрямо юни и с 5,9% по-малко на брой в сравнение със същия период на миналата година. Обявени обществени поръчки по сектори Инженерна инфраструктура – 86 бр. поръчки на стойност 74 млн. лв., или 25,4% от обявените през юли. Броят е с 4,4% по-малък в сравнение с предходния месец, но стойността бележи ръст с 45,1%. Спрямо същия период на 2014 г. има повишение на броя и стойността съответно със 109,8% и с 60 млн. лв. Сградно строителство – 71 бр. поръчки на стойност 68 млн. лв., или 20,9% от обявените. Отчита се спад на броя спрямо юни с 15,5% и повишение на стойността с 30,8%. В сравнение със същия период на миналата година се наблюдава ръст при броя със 121,9% и при стойността – с 55 млн. лв. Енергийна инфраструктура – 36 бр. поръчки на стойност 79 млн. лв., или 7,6% от обявените. Спрямо предходния месец се наблюдава ръст на броя с 2,9% и спад на стойността с 40,1%. В сравнение със същия период на 2014 г. поръчките са с 33 бр. повече, при стойността – със 78 млн. лв. ВиК – 16 бр. поръчки на стойност 19 млн. лв., или 4,7% от обявените. Спрямо юни се наблюдава спад на броя обявени поръчки с 13 бр., или с 44,8%, и спад на стойността с 32,1%. В сравнение със същия период на миналата година статистиката показва ръст на броя със 77,8% и на стойността – с 16 млн. лв. Проектиране и надзор – 130 бр. поръчки на стойност 78 млн. лв., или 38,4% от обявените. Спрямо юни има ръст на броя с 32,7% и на стойността – със 122,9%. В сравнение със същия период на миналата година се наблюдава повишение със 165,3% на броя и на стойността – със 76 млн. лв. Процентно съотношение по видове дейности Обявените поръчки в сектор „Инженерна инфраструктура“ са 86 бр. на стойност 74 млн. лв., разпределени по дейности, както следва: – Сегмент „Изграждане, реконструкция и ремонт на пътна и жп инфраструктура“ – 65,1% от обявените обществени поръчки в сектора. Те са с 6 бр. повече спрямо предходния месец . – Сегмент „Почистване и корекция на речни корита, отводняване и увеличаване на пропускателната способност на реките, рехабилитация и поддържане на пристанища“ – 2,3% от обявените поръчки в сектора. По-малко са с 8 бр. спрямо юни. – Сегмент „Паметници на културата, археологически разкопки“ – няма обявени обществени поръчки, както и през предходния месец. – Сегмент „Сметища за битови и строителни отпадъци“ – 3,5% от обявените поръчки в сектора. Те са с 1 бр. по-малко спрямо юни. – Сегмент „Насипни работи“ – 5,8% от обявените поръчки в сектора. Те са с 1 бр. повече в сравнение с предходния месец . – Сегмент „Ново строителство и реконструкция на паркове, детски площадки, стадиони и зони за отдих“ – 23,3% от обявените поръчки в сектора. Запазва се броят от юни. – Сегмент „Зимно поддържане, почистване на пътната мрежа и поддържане на горски пътища“ – няма обявени обществени поръчки, докато през юни са били 2 бр. Обявените поръчки в сектор ВиК са 16 бр. на стойност 19 млн. лв., разпределени по дейности, както следва: – Сегмент „Ново строителство и ремонт на пречиствателни станции за битови и отпадъчни води“ – 12,5% от обявените поръчки в сектора. Запазва се броят от юни. – Сегмент „Ново строителство и ремонт на помпени станции“ – няма обявени обществени поръчки, както и през юни. – Сегмент „Строителство и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация“ – 87,5% от обявените поръчки в сектора. Те са с 11 бр. по-малко спрямо предходния месец. – Сегмент „Рехабилитация на колектори“ – няма обявени обществени поръчки, както и през юни. – Сегмент „Строителство на утаител и резервоари“ – няма обявени обществени поръчки, както и през юни. – Сегмент „Проект за воден цикъл“ – няма обявени обществени поръчки, както и през юни. – Сегмент „Сондажни работи“ – няма обявени обществени поръчки, както и през юни. Обявените поръчки в сектор „Сградно строителство“ са 71 бр. на стойност 68 млн. лв., разпределени по дейности, както следва: – Сегмент „Ново строителство“– 4,2% от обявените поръчки в сектора. Те са с 6 бр. по-малко спрямо предходния месец. – Сегмент „Реконструкция, ремонтни работи и др. видове строителни работи“ – 95,8% от обявените поръчки в сектора. Наблюдава се спад с 8 бр. в сравнение с юни. Обявените поръчки в сектор „Енергийна инфраструктура“ са 36 бр. на стойност 79 млн. лв., разпределени по дейности, както следва: – Сегмент „Мерки за енергийна ефективност“ – 58,3% от обявените поръчки в сектора. Отчита се ръст с 3 бр. спрямо юни. – Сегмент „Ремонт, реконструкция и монтажни работи“ – 41,7% от обявените поръчки в сектора. Наблюдава се спад с 2 бр. в сравнение с предходния месец. Обявените поръчки в сектор „Проектиране и надзор“ са 130 бр. на стойност за 78 млн. лв., разпределени по дейности, както следва: – Сегмент „Осигуряване на експертни и технически услуги, консултации, техническа помощ“ – 19,2% от обявените поръчки в сектора. Наблюдаваме се ръст с 3 бр. спрямо юни. – Сегмент „Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор“ – 61,6% от обявените поръчки в сектора. Наблюдава се ръст с 18 бр. в сравнение с предходния месец. – Сегмент „Строителен надзор и изготвяне на паспорти за обекти“ – 19,2% от обявените поръчки в сектора. Запазват се нивата от юни. Обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“ Обществените поръчки, обявени от общините през юли, са 224 бр. Наблюдава се ръст от 1 бр. в сравнение с предходния месец, а спрямо същия период на 2014 г. повишението е със 125 бр. Комуналният и обществен сектор е обявил 18 бр. поръчки, или с 35,7% по-малко в сравнение с предходния месец. Спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст с 12 бр. Болниците и учебните заведения са обявили 15 бр., или с 1 бр. по-малко в сравнение с юни, а спрямо същия период на 2014 г. ръстът е с 5 бр. Министерствата и агенциите са обявили 73 бр. обществени поръчки, или със 7,4% повече в сравнение с предходния месец. Ръстът спрямо същия период на миналата година е с 54 бр. Другите обявени обществени поръчки са 9 бр., или със 7 бр. повече в сравнение с предходния месец. Спрямо същия период на 2014 г. ръстът е с 9 бр. Обществените поръчки, финансирани по програми на ЕС през юли, са 35 бр. Ръстът спрямо същия период на миналата година е със 7 бр. Процедурите са разпределени по източници на финансиране, както следва: ОП „Регионално развитие“ – ръст с 9 бр. обществени поръчки. ОП „Региони в растеж 2014 – 2020” – спад на нивата. ОП „Опазване на околната среда“ – 2 бр. обществени поръчки, запазване на нивата. ОП „Транспорт“ – ръст с 2 бр. обществени поръчки. ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020” – ръст с 1 бр. Програма за развитие на селските райони – спад с 5 бр. ОП „Развитие на човешките ресурси” – няма обявени обществени поръчки, запазване на нивата. ОП „Конкурентоспособност“ – няма обявени обществени поръчки, запазване на нивата. Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния България“ – ръст с 1 бр. Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция“ – няма обществени поръчки. Програма за европейско и териториално сътрудничество „Гърция – България“ – няма обявени обществени поръчки. Програма JESSICA – няма обявени обществени поръчки, запазване на нивата. Програма за развитие на сектор „Рибарство“ – няма обществени поръчки, запазване на нивата. Европейски бежански фонд – няма обявени обществени поръчки. Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство – ръст с 4 бр. обществени поръчки. Фонд „Солидарност“ на ЕС – 2 бр. обществени поръчки. Норвежки финансов механизъм – няма обявени обществени поръчки. Държавен бюджет – ръст със 162% на броя обществени поръчки. Агенция за хора с увреждания към МТСП – няма обществени поръчки, запазване на нивата. Проект „Социално включване“, МТСП – запазване на нивата, няма обявени обществени поръчки. Доверителен екофонд – ръст на нивата обществени поръчки с 1 бр. Програма „Красива България“, МТСП – ръст на нивата обществени поръчки с 1 бр. ПУДООС – ръст на нивата обществени поръчки с 1 бр. Нарушения Констатациите на експертната група към КСБ, изпълняваща мониторинг върху условията, влияещи негативно върху системите за възлагане на обществените поръчки в България, е, че допуснатите несъответствия и ограничителните критерии, генериращи субективни решения в рамките на анализа за юли 2015 г., се срещат в 7 бр. обществени поръчки. Отчита се спад спрямо юни с 12 бр. и повишение с 5 бр. в сравнение със същия период на миналата година. Разпределени са по сектори, както следва: Инженерна инфраструктура и ВиК – 5 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки за юли. Сградно строителство – няма допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Енергийна инфраструктура – няма допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията. Проектиране и строителен надзор – 2 бр. допуснати условия, влияещи негативно върху конкуренцията в обявените обществени поръчки. Поръчка №00064-2015-0011, възложител община Чепеларе „Ремонт на улици на територията на курортен комплекс Пампорово“ Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” при посочените по-долу показатели: Показател: Предложена цена; тежест: 50 т. Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 35 т. Показател: Гаранционен срок; тежест: 15 т.“ Коментар: Гаранционните срокове, носещи тежест, посочени в критериите за оценка, са субективен фактор при определяне на изпълнител на обществената поръчка. Поръчка №00191-2015-0005, възложител община Хаджидимово „Благоустрояване на улица от О.Т. 57, 58, 59, 60, 61 до УПИ IV от квартал 27 с дължина 365 м. По плана на село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград” Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” при показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ. Показател: Предложена цена; тежест: 60 т. Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 20 т. Показател: Гаранционен срок; тежест: 20 т.“ Коментар: Гаранционните срокове, носещи тежест, посочени в критериите за оценка, са субективен фактор при определяне на изпълнител на обществената поръчка. Поръчка 00038-2015-0050, възложител община Габрово по ОПРР „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Благоустрояване на парк „Колелото” и прилежащите квартални пространства“ по две обособени позиции. Обособена позиция №1: Благоустрояване на подобект 5“ Цитат: „Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: 1. (ТП) – Техническа оценка; тежест: 60 т. Показател: 1.1.Т1 – Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи; тежест: 15 т. Показател: 1.2.Т2 – Гаранционен срок за основни ремонти и рехабилитация на пътища и улици; тежест: 15 т. Показател: 1.3.Т3 – Гаранционен срок за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; тежест: 15 т. Показател: 1.4.Т4 – Гаранционен срок за доставени и монтирани детски съоръжения – максимален брой точки 10; тежест: 15 т. Показател: 2. (ПЦ) – Предлагана цена; тежест: 40 т.” Коментар: Гаранционните срокове за различните видове СМР са с обща тежест в оценката 60 т. Недопустимо е те да изчерпват техническата оценка. Гаранционните срокове за различните видове работа са регламентирани с Наредба №2 от 2003 г. Поръчка №01026-2015-0009, възложител община Искър Извършване на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Георги Димитров“ от ОК 320 към ОК 320 към ОК 154 в гр. Искър, община Искър” Цитат: „Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта“ при показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ. Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 10 т. Показател: Гаранционен срок; тежест: 20 т. Показател: Технологична последователност; тежест: 30 т. Показател: Предлагана цена; тежест: 40 т.“ Коментар: Гаранционните срокове, носещи тежест, посочени в критериите за оценка, са субективен фактор при определяне на изпълнител на обществената поръчка. Поръчка № 00383-2015-0031, възложител община Добрич „Изкърпване на уличната мрежа на гр. Добрич” Цитат: „Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта“ при посочените по-долу показатели: Показател: Цени на СМР; тежест: 85 т. Показател: Гаранционен срок на СМР; тежест: 15 т.“ Коментар: Гаранционните срокове, носещи тежест, посочени в критериите за оценка, са субективен фактор при определяне на изпълнител на обществената поръчка. Поръчка № 00017-2015-0020, възложител община Берковица „Изработване на технически паспорт на общински сгради на територията на община Берковица” Цитат: „Условия, размер и начин на плащането на гаранцията за участие: Гаранциите за участие по обособените позиции са в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на всяка една от тях, както следва: За ОП I – 7,72 лв. (седем лева и седемдесет и две стотинки); За ОП II – 2,65 лв. (два лева и шестдесет и пет стотинки); За ОП III – 3,66 лв. (три лева и шестдесет и шест стотинки). По позиция I – прогнозна стойност без ДДС 7720, валута BGN. По позиция II – прогнозна стойност без ДДС 2657,5, валута BGN. По позиция III – прогнозна стойност без ДДС 3667,5, валута BGN.” Коментар: Неточно определяне на гаранцията за участие. Записано е, че тя е в размер на 1% от прогнозната цена, а е зададена числена стойност, отговаряща на 0,1% . Стойността е допустима и не е в разрез със закона. Вероятно става въпрос за техническа грешка. Поръчка № 00606-2015-0018, възложител община Момчилград „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект „Реконструкция на водопреносната мрежа на водоснабдителна система Карамфил – Звездел“ Цитат: „Размер на гаранцията за участие 1500 лв. (хиляда и петстотин лева). Прогнозна стойност без ДДС 3667,5, валута BGN.“ Коментар: Гаранцията за участие, съгласно ЗОП, трябва да е в абсолютна сума, но не повече от 1% от стойността на поръчката.